ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

euler

OY1 L ER0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -euler-, *euler*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Euler phi functionฟังก์ชันฟายออยเลอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Euler's constantค่าคงตัวออยเลอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Eulerian functionฟังก์ชันแบบออยเลอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Euler circuitวงจรออยเลอร์, วงจรที่ผ่านจุดยอดทุกจุดและเส้นเชื่อมทุกเส้นของกราฟ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Eulerian graphกราฟออยเลอร์, กราฟที่มีวงจรออยเลอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Eulerian windลมยูเลเรี่ยน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But Euler's Theorem gives you that immediately.แต่ทฤษฎีของออยเลอร์ จะแก้ได้ในทันที The Imitation Game (2014)
Euler's Method.ออยเลอร์ วิธี Hidden Figures (2016)
- Euler's Method?ออยเลอร์ วิธี? Hidden Figures (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าใหญ่[v. exp.] (dā yai) FR: incendier ; engueuler
แผนภาพของเวนน์[n. exp.] (phaēnphāp khøng Wēnn) EN: Venn diagram ; Venn-Euler diagram   FR: diagramme de Venn [m]
ร้องลั่น[v. exp.] (røng lan) EN: shout loudly ; raise a cry   FR: hurler ; gueuler (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
EULER    OY1 L ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eulersche Phi-Funktion {f} [math.]Euler's totient function; totient function [Add to Longdo]
Eulertyrann {m} [ornith.]Euler's Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オイラーの定理[オイラーのていり, oira-noteiri] (n) Euler's theorem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Euler
      n 1: Swiss mathematician (1707-1783) [syn: {Euler}, {Leonhard
           Euler}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top