หรือคุณหมายถึง eßen?
Search result for

essen

(147 entries)
(1.5743 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -essen-, *essen*
Possible hiragana form: えっせん
English-Thai: Longdo Dictionary
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
essence[N] แก่น, See also: แก่นสาร, สาระ, เนื้อหา, ใจความ, สารัตถะ, เนื้อหาสำคัญ, สาระสำคัญ, Syn. basis, core, nature
essence[N] ส่วนสำคัญของพืชที่ถูกสกัดออกมา, Syn. fragrance, perfume
essential[ADJ] จำเป็น, See also: ซึ่งสำคัญ, ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด, ซึ่งเป็นส่วนจำเป็นที่สุด, Syn. crucial, necessary
essential[N] องค์ประกอบสำคัญ, See also: เนื้อแท้, ปัจจัยพื้นฐาน, สิ่งจำเป็น
essentially[ADV] โดยพื้นฐาน, See also: อย่างสำคัญ, อย่างจำเป็นอย่างยิ่ง, Syn. intrinsically, substantially

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
essence(เอส'เซินซฺ) n. ส่วนประกอบสำคัญ,เนื้อแท้,แก่นแท้,ใจความ,ปัจจัย,จุดสำคัญ,หัวใจ,ตัวยาสำคัญ,หัวน้ำมัน,หัวน้ำหอม,เอกลักษณ์,สิ่งที่มีอยู่จริง, Syn. quintessence
essential(อะเซน'เชิล) adj. จำเป็นที่สุด,ซึ่งขาดเสียมิได้,เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ,เป็นปัจจัย,เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ,เกี่ยวกับหัวน้ำมัน,เกี่ยวกับหัวน้ำหอม,เป็นธรรมชาติ,ซึ่งเกิดขึ้นเอง., See also: essentialness n. ดูessential, Syn. funda
delicatessen(เดลละคะเทส'เซิน) n. ร้านขายอาหารสำเร็จรูป,อาหารสำเร็จรูป
lessen(เลส'เซิน) {lessened,lessening,lessens} vi. น้อยลง. vt. ทำให้น้อยลง,ลดลง,ลดคุณค่า,บรรเทา,ผ่อนคลาย
messenger(เมส'เซินเจอะ) n. ผู้ส่งสาร,ผู้ถือจดหมาย,ผู้นำข่าว,ทูตสวรรค์,เครื่องชี้บ่ง,ลาง
quintessence(ควินเทส'เซินซฺ) n. แก่นสาร,หัวใจ,หัวกะทิ,ธาตุแท้,ธาตุ"ether"
unessential(อันอะเซน'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) ไม่สำคัญ,ไม่สำคัญยิ่งยวด,ไม่จำเป็น, See also: unessentially adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
essence(n) สิ่งจำเป็น,ส่วนสำคัญ,ปัจจัย,หัวใจ,แก่นแท้
essential(adj) จำเป็น,สำคัญ,เป็นหัวใจ,เป็นปัจจัย,เป็นเนื้อแท้,เป็นธรรมชาติ
lessen(vt) ทำให้น้อยลง,ทำให้ลดลง,แบ่งเบา,บรรเทา,ผ่อนคลาย
messenger(n) ผู้ส่งข่าว,ทูตสวรรค์,ผู้ส่งสาร,เครื่องบ่งชี้,ลาง
nonessential(adj) ไม่สำคัญ,ไม่จำเป็น
quintessence(n) หัวใจ,หัวกะทิ,แก่นสาร,แบบอย่างที่ดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
essenceสาระ, สารัตถะ, แก่นสาร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
essence of the contractสาระสำคัญแห่งสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
essential๑. จำเป็น๒. ไม่ทราบสาเหตุ, -เกิดขึ้นเอง๓. -แก่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential elementธาตุจำเป็น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
essential elementองค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
essential fever; fever, idiopathicไข้ไม่รู้เหตุ, ไข้เกิดเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential haemorrhageการตกเลือดไม่รู้สาเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential hypertensionความดันเลือดสูงไม่รู้สาเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential mineralแร่หลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
essential partiesคู่ความที่จำเป็น [ดู indispensable parties และ necessary parties] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Essenceสาระ [TU Subject Heading]
Essences and essential oilน้ำมันหอมระเหย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Essences and essential oilsสารที่มีกลิ่นหอมและน้ำมันหอมระเหย [TU Subject Heading]
Essences and essential oils industryอุตสาหกรรมสารที่มีกลิ่นหอมและน้ำมันหอมระเหย [TU Subject Heading]
Essentialที่จำเป็น,ไม่ทราบสาเหตุ,เอสเซนเชียล,จำเป็น [การแพทย์]
essential amino acidกรดอะมิโนที่จำเป็น, กรดอะมิโนที่ร่างกายคนสังเคราะห์ไม่ได้ ต้องได้รับจากอาหาร กรดอะมิโนที่จำเป็นมีหลายชนิด  เช่น วาลีน ไลซีน อาร์จินีน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Essential fatty acidกรดไขมันจำเป็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Essential oilน้ำมันหอมระเหย [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
essential oil (n) นำมันหอมที่สกัดมาจากพืช ใช้เป็นหัวเชื้อเพื่อผสม หรือใช้แบบเข้มข้น ขึ้นกับชนิดและการนำไปใช้
See also: S. volatile oil, R. essence

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With it a man can alter the very essence of things.หินนี่สามารถเปลี่ยนแปลง ธาตุแท้ของสิ่งต่างๆได้ To Kill the King (2008)
It is the essence which binds all things together.มันเป็นสิ่งสำคัญที่รวมทุกๆอย่างเข้าไว้ด้วยกัน Le Morte d'Arthur (2008)
Accurate reconstruction of events is essential to healing process, that's all.การเรียบเรียงเหตุการณ์ที่ถูกต้อง จำเป็นสำหรับการรักษา,แค่นั้นเอง Passengers (2008)
And Hannah said: 'That... painting captured the essence... of that woman better than any photograph'.ฮานา พูดว่า ภาพเขียนนี้ จับใจ ผู้หญิง มากกว่า จะเป็นแค่ ภาพ Made of Honor (2008)
The misuse of power is the very essence of tyranny.การใช้อำนาจในทางที่ผิดคือ แก่นของพวกทรราชย์ Frost/Nixon (2008)
Essentially, it's an attempt to legalize dirty tricks.มันก็คือแรงพยายามที่จะดู ข้อกฎหมายต่อกลสกปรกนั่น Frost/Nixon (2008)
Sugar is an essential energy source of the brain and...เพราะน้ำตาลเป็นบ่อเกิดพลังงาน ที่มีส่วนจำเป็นต่อสมอง และก็... Death Note: L Change the World (2008)
Time is of the essence here, Skeeter.-ก็ใช่ เราคงไม่ช๊อตบอสด้วยไฟฟ้าหรอกนะฮะ Bedtime Stories (2008)
Yet we have succeeded in disrupting the balance that is so essential to life.ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ ในการทำลายสมดุลแห่งชีวิตอันสำคัญยิ่ง Home (2009)
Deforestation destroys the essential to produce the superfluous.การตัดไม้ทำลายป่าที่สำคัญ เพียงเพื่อผลิตภัณท์ที่ฟุ่มเฟือย Home (2009)
30% have disappeared. They are an essential link in the chain of species.มันเปรียบเสมือนสายใยที่สำคัญ ในสายโซ่แห่งเผ่าพันธุ์ Home (2009)
Yet these glaciers play an essential role in the water cycle.ซึ่งธารน้ำแข็งเหล่านี้มีบทบาท ที่สำคัญต่อวัฏจักรของน้ำ Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
essenA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
essenAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
essenC++ Common Knowledge: Essential Intermediate Programming by Stephen C. Dewhurst, trans: Quipu
essenClay is the essential ingredient in making pottery.
essenConformity is an essential element of our homogeneous community.
essenConjugation of irregular verbs - essential for those learning English.
essenDiamond is essentially hard.
essenDiligence is essential to success in life.
essenEffort is essential to studying.
essenEssentially it's a one-to-one match, but the content of that match is a level so high as to be unthinkable to an ordinary person.
essenExtract an essence from the bark of a tree.
essenFood is essential to life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนื้อแท้[N] essence, See also: substance, real matter, Example: ถึงจะเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่เนื้อแท้แล้วประชาชนยังขาดสิทธิเสรีภาพในการเลือกรัฐบาล, Thai definition: ส่วนที่แท้, ส่วนที่จริง
เป็นหลัก[ADV] mainly, See also: essentially, importantly, principally, Example: ผู้ร่วมโครงการนี้ต้องมีความรู้เรื่องการคำนวณเป็นหลัก, Thai definition: อย่างสำคัญในการดำเนินการ
สารัตถะ[N] essence, See also: kernel, substance, core, gist, nitty-gritty, Syn. ใจความสำคัญ, Example: หากผู้ใดเข้าถึงสารัตถะจากพระบรมราโชวาท และสามารถนำไปปฏิบัติได้ ก็จะเป็นสิ่งดียิ่ง, Thai definition: เนื้อหาหลัก, ความคิดสำคัญของเรื่อง
ถึงแก่น[ADV] thoroughly, See also: essentially, Example: ท่านได้ศึกษาวัฒนธรรมไทยจนรู้ซาบซึ้งถึงแก่น, Thai definition: ไม่มีอะไรปิดบัง
ใจความ[N] essence, See also: matter, meaning, content, substance, pith, Syn. ประเด็นหลัก, หลักสำคัญ, สาระสำคัญ, Example: บทความของเขามีใจความเป็นเชิงวิงวอนให้ข้าราชการมีความซื่อสัตย์สุจริต, Thai definition: ส่วนสำคัญของเรื่อง
ท้องสำนวน[N] content, See also: essence, substance, Syn. เนื้อเรื่อง, Example: ท้องสำนวนของเรื่องนี้ไม่น่าสนใจ, Thai definition: เนื้อหาของเรื่อง, เนื้อความแห่งเรื่อง
ท้องเรื่อง[N] subject matter, See also: essence of the story, Syn. เนื้อเรื่อง, Example: การเปิดม่าน ปิดม่าน และเปลี่ยนฉากตามท้องเรื่อง เป็นลักษณะการแสดงแบบละครตะวันตก, Thai definition: เนื้อเรื่องที่ดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบ
ธาตุ[N] element, See also: essence, component, constituent, factor, Example: คนทั่วไปเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตในโลกประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟอยู่ภายในร่างกาย, Count unit: ธาตุ, Thai definition: สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลาย โดยทั่วๆ ไปเชื่อว่ามี 4 ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม, Notes: (บาลี)
อรรถบท[N] essence, See also: theme, text, story, topic, Syn. แก่นเรื่อง, เนื้อความ, สาระ, แก่น, Example: เขาพยายามทำความเข้าใจอรรถบทของเรื่องนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
อรรถบท[n.] (atthabot) EN: essence   
เบา[v.] (bao) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate   FR: ralentir ; baisser ; diminuer
เบนซิน[n.] (bensin) EN: gasoline ; petrol ; benzine   FR: essence [f]
โดยอรรถ[adv.] (dōi at) EN: according to the essence of a matter   
หัวหอมสามหัว[n. exp.] (hūahøm sām hūa) EN: essence ; principle ; concentrate ; cream   
หัวใจ[n.] (hūajai) EN: heart (fig.) ; gist ; core ; nucleus   FR: coeur [m] ; essentiel [m]
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality   FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
หัวน้ำมัน[n.] (hūanāmman) EN: essential oil   FR: huile essentielle
หัวน้ำมันระเหย[n. exp.] (hūanāmman rahoēi) EN: essential oil   FR: huile essentielle

CMU English Pronouncing Dictionary
ESSEN    EH1 S AH0 N
ESSENCE    EH1 S AH0 N S
ESSENTIAL    IY0 S EH1 N CH AH0 L
ESSENTIAL    AH0 S EH1 N CH AH0 L
ESSENTIAL    IY0 S EH1 N SH AH0 L
ESSENTIAL    AH0 S EH1 N SH AH0 L
ESSENBURG    EH1 S AH0 N B ER0 G
ESSENTIALS    AH0 S EH1 N CH AH0 L Z
ESSENTIALS    IY0 S EH1 N CH AH0 L Z
ESSENTIALS    AH0 S EH1 N SH AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Essen    (n) (e1 s @ n)
essence    (n) (e1 s n s)
essences    (n) (e1 s n s i z)
essential    (n) (i1 s e1 n sh l)
essentials    (n) (i1 s e1 n sh l z)
essentially    (a) (i1 s e1 n sh @ l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
essen(vt) |aß, gegessen| กิน, See also: fressen
dessen(Rel.pron.) ของเขา เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศชายและเพศกลางรูป Genetiv, See also: deren
Ich habe schon gegessen.ฉันกินข้าวแล้ว
man kann das essenคนสามารถกินสิ่งนี้ได้
Interessen(n) |pl.|, See also: das Interesse
Mittagessen(n) |das, pl. Mittagessen| อาหารกลางวัน, อาหารเที่ยง, ข้าวเที่ยง
Abendessen(n) |das, pl. Abendessen| อาหารเย็น, ข้าวเย็น
aufessen(vt) |ißt auf, aß auf, hat aufgegessen| กินจนหมด กินหมด รับประทานจนหมด เช่น Er kann es aufessen obwohl das Essen nicht schmeckt.
fressen(vt) |frisst/frißt, fraß, hat gefressen| กิน เป็นกริยาที่ใช้กับสัตว์ ไม่ใช้กับคน เช่น Der Hund frisst gerade ein Stück Fleisch. หมากำลังกินชิ้นเนื้อ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Essenszeit {f}เวลาอาหาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Essen {n} | Essen und Trinkenfood | food and drink [Add to Longdo]
Essen {n} | Essen mit fünf Gängenmeal | five-course meal [Add to Longdo]
Essen {n} im Freiencookout [Add to Longdo]
Essenmarke {f}; Essensmarke {f}; Essensbon {m}; Essenscoupon {m}; Essensgutschein {m}luncheon voucher; meal ticket [Add to Longdo]
Essenszeit {f}mealtime [Add to Longdo]
Essenz {f}essence [Add to Longdo]
essen | essend | gegessen | ich esse | du isst (ißt [alt]) | ich/er/sie aß | wir/sie aßen | ich habe/hatte gegessen | ich/er/sie äße | iss! | sich satt essen | schnell etw. essento eat {ate; eaten} | eating | eaten | I eat | you eat | I/he/she ate | we/they ate | I have/had eaten | I/he/she would eat | eat! | to eat one's fill | to snatch a quick meal [Add to Longdo]
essentiell; essenziell {adv}essentially [Add to Longdo]
Essen (Stadt in Deutschland)Essen (city in Germany) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
mRNA[エムアールエヌエー, emua-ruenue-] (n) (See メッセンジャーRNA) messenger RNA; mRNA [Add to Longdo]
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
インスタントメッセンジャー[, insutantomessenja-] (n) instant messenger; IM [Add to Longdo]
エッセネ派[エッセネは, essene ha] (n) the Essenes [Add to Longdo]
エッセン[, essen] (n) meal (ger [Add to Longdo]
エッセンシャル[, essensharu] (n) essential [Add to Longdo]
エッセンス[, essensu] (n) essence; extract; (P) [Add to Longdo]
エレクトロルミネセンス;エレクトロルミネッセンス[, erekutororuminesensu ; erekutororuminessensu] (n) {comp} electroluminescence; electro-luminescence; electronic luminescence; EL [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切要[qiè yào, ㄑㄧㄝˋ ㄧㄠˋ, ] essential; extremely important [Add to Longdo]
埃森[Āi sēn, ㄞ ㄙㄣ, ] Essen [Add to Longdo]
必备[bì bèi, ㄅㄧˋ ㄅㄟˋ, / ] essential [Add to Longdo]
必需[bì xū, ㄅㄧˋ ㄒㄩ, ] essential; indispensable [Add to Longdo]
本质[běn zhì, ㄅㄣˇ ㄓˋ, / ] essence; nature; innate character; intrinsic quality [Add to Longdo]
本质上[běn zhì shàng, ㄅㄣˇ ㄓˋ ㄕㄤˋ, / ] essentially; inherent [Add to Longdo]
要素[yào sù, ㄧㄠˋ ㄙㄨˋ, ] essential factor; key constituent [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, ] essential oil of butter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
結線[けっせん, kessen] hard wiring [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きつ, kitsu] ESSEN, TRINKEN, RAUCHEN [Add to Longdo]
[しょく, shoku] Essen [Add to Longdo]
食う[くう, kuu] essen, fressen [Add to Longdo]
食べる[たべる, taberu] essen, fressen [Add to Longdo]
食べ物[たべもの, tabemono] Essen, Speise [Add to Longdo]
食らう[くらう, kurau] essen, fressen [Add to Longdo]
食物[しょくもつ, shokumotsu] Essen, Speise [Add to Longdo]
飲食[いんしょく, inshoku] Essen_und_Trinken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Essen
   n 1: a city in western Germany; industrial center of the Ruhr

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 essen [ɛsən]
   eaten}; to eat {ate
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Essen [ɛsən] (n) , s.(n )
   food
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Essen [ɛsən] (n) , pl.
   meal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top