Search result for

erminie

(57 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erminie-, *erminie*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา erminie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *erminie*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our company makes its credit transactions medium- as well as long-term terminated.Unsere Gesellschaft führt ihre Kreditgeschäfte sowohl mittel- als auch langfristig terminiert. Terror Express (1980)
Ourposition could be undermined.Unsere Position hier wird unterminiert. The Right to Know (1980)
Minister, the traditional allocationof executive responsabilities has always been so determinedas to liberate the ministerial incumbentfrom the administrative minutiae by devolvingthe managerial functions to those whose qualificationshave betterformed them forthe performance of suchhumble offices, thereby releasing theirpolitical overlordsforthe more onerous dutiesMinister, traditionsgemäß war die Zuweisung von Aufgabenbereichen an leitende Beamte stets in dem Sinne determiniert, den amtierenden Minister a priori von administrativen Lapalien zu entlasten, indem die geschäftsführerischen Belange jenen übertragen wurden, die durch Erfahrung und Qualifikation über günstigere Prämissen für die Verrichtung so niederer Obliegenheiten verfügten. Wodurch ihre politischen Oberherren freigestellt wurden für die schwerwiegen- deren Pflichten und tiefer greifenden The Right to Know (1980)
mickey: Denham's blown so many holes in my dyke I can't finish the job.Denham hat mich derart unterminiert, dass ich den Auftrag nicht beenden kann. Steel (1983)
Obviously, to maintain my credibility in my community I may have to terminate you.Selbstverständlich muss ich Sie, um meine Glaubwürdigkeit zu wahren, vermutlich terminieren. Saved by the Bells (1983)
Uh, he killed my wife Two years ago, Not with his bare hands, Of course.Sie schreiben Memoranden, telefonieren, benutzen Ausdrücke wie "terminieren, eleminieren"... The Osterman Weekend (1983)
But for some time now I've had circumstantial evidence he was attempting to undermine my position.Aber ich habe Beweise, dass er meine Position zu unterminieren versucht. Bite of the Jackal (1984)
Marvin has been terminated, Mildred.- Marvin wurde terminiert! Coffee, Tea or Steele (1985)
The Education Secretary says conscription would undermine the educational system.Und der Bildungsminister sagt, die Wehrpflicht unterminiert unser Schulsystem. Ja, da ist etwas dran. The Ministerial Broadcast (1986)
The thing to do is to get him on the stand so I can break down his credibility. That may be the way they do it in Harvard, but not here.Wenn du wirklich rausfindest, wer dich verpfiffen hat, dann bitte, bitte, soll er in den Zeugenstand, damit ich dort seine Glaubwürdigkeit unterminieren kann. Contempt of Court (1987)
He would never try to undermine you.Er würde dich nie unterminieren. Another Woman (1988)
So they'll destroy your credibility.Sie werden Ihre Glaubwürdigkeit unterminieren. JFK (1991)
Even if it's partly true you realize you're damaging the credibility of the country?Sie unterminieren die Glaubwürdigkeit des Landes. Ist Ihnen das klar? JFK (1991)
Rumor is, Shaw was working on some arms deal to discredit the Civil Rights Movement.Gerüchten zufolge, arbeitete Shaw an einem Waffengeschäft, um diese Vereinigung zu unterminieren. JFK (1991)
This radical terrorist behavior, led by Mr. Friendly must not be allowed to undermine our safety.Herr Friendlys Terrorismus darf unsere Sicherheit niemals unterminieren. Demolition Man (1993)
Why would Garak want to undermine Gul Dukat?Warum sollte Garak Gul Dukat unterminieren wollen? Cardassians (1993)
I appreciate the Cardassian position, but I know if a Bajoran freedom-fighter is turned over to the Cardassians by the Federation, it would undermine everything I'm trying to accomplish.Ich respektiere den cardassianischen Standpunkt, aber ich weiß, wenn ein bajoranischer Freiheitskämpfer den Cardassianern von der Föderation ausgeliefert würde, würde dies alles unterminieren, was ich zu erreichen versuche. Past Prologue (1993)
At the top of this list is the immediate termination of the COS project.Am dringlichsten ist die unmittelbare Terminierung des COS-Projektes. Ghost in the Machine (1993)
I wanted to undermine huge corporations.Ich wollte ganze Firmenimperien unterminieren. Amateur (1994)
Terminate!Terminieren! And the Sky Full of Stars (1994)
To break one of its precepts would undermine everything we believe in.Brächen wir einen der Grundsätze, wäre alles unterminiert, woran wir glauben. Prime Factors (1995)
We'll schedule her for follow-up in two days.Terminieren Sie für übermorgen eine Nachuntersuchung. Tattoo (1995)
Subject terminated.Exterminiert. Barb Wire (1996)
Impelliteri is setting the sentencing date tomorrow.Die Urteilsverkündung wird morgen terminiert. Night Falls on Manhattan (1996)
Sir, are you implaying that mister Valdemar and I were trying to terminate the young girl's bodily funtions.Sir, deuten Sie an, dass Mr Vandemar und ich selbst, versuchen mögen, die Körperfunktionen der jungen Dame zu terminieren? Knightsbridge (1996)
By helping the Narn resistance, encouraging acts of terror against our people he hoped to undermine the Royal Court create enough public outrage that he could move his own people into positions of power.Dadurch, dass er dem Narn-Widerstand geholfen und den Terror gegen unser volk befürwortet hat, wollte er den Hof unterminieren, für einen öffentlichen Aufschrei sorgen, der seinen Leuten zur Macht verholfen hätte. And the Rock Cried Out, No Hiding Place (1996)
There's a difference between challenging and undermining.Sie stellen sie nicht in Frage, Sie unterminieren sie. Racing Mars (1997)
They want to undermine the Alliance by attacking the people who created it.Die unterminieren die allianz, indem sie die Gründer diskreditieren. The Deconstruction of Falling Stars (1997)
I voluntarily confess that I helped alien governments undermine Earthgov by using my tri-vids to convey messages of rebellion disregard for authority immorality and violence.Hiermit gestehe ich freiwillig, dass ich außerirdischen Regierungen geholfen habe, die Erdregierung zu unterminieren. Ich habe meine Tri-Vid-Produktionen benutzt, um Aufrufe zur RebeIIion, zur Nichtachtung der Behörden, zur UnmoraI und gewalt zu verbreiten. The Illusion of Truth (1997)
If our attempt to capture Data fails, I will terminate him.Gelingt es uns nicht, Data gefangen zu nehmen, werde ich ihn terminieren. Star Trek: Insurrection (1998)
It's kind of like a subverted realism.Es ist so etwas... - wie ein unterminierter Realismus. High Art (1998)
He was working with Nader to subvert the Realist cause and doing it rather well.Er arbeitet mit Nader, um die Realisten zu unterminieren. Immerhin hat er Sie dazu gebracht, den eigenen Mann umzubringen. eXistenZ (1999)
Rimessa, Sors. Undermine his tempo.Unterminiere sein Tempo. Sunshine (1999)
I hope this doesn't undermine my position as an authority figure, but...Ich hoffe, das unterminiert meine Autorität nicht, aber... Never Been Kissed (1999)
But if I improve our foreign intercourse with your queen's special envoy, French will think 3 times before trying to undermine Siam.Aber wenn ich Auslandsbeziehung mit Sondergesandtem Ihrer Königin verbessere,... ..denken Franzosen dreimal nach, bevor sie versuchen, Siam zu unterminieren. Anna and the King (1999)
Bringing the president in seriously undermines your authority.Das unterminiert ernsthaft Ihre Autorität. The Art of War (2000)
His last radio reprot stated that... "... Their vector is snakelike but..."Seine letzte Funkmeldung besagte, dass ihr Vektor schlangenartig ist, aber determiniert wie ein vehikulärer Vektor sans vehicule. The Nine Lives of Tomas Katz (2000)
You perverted it.Du hast ihn unterminiert. Who Are You? (2000)
I can't authorise an operation that goes against the DSR's work.Ich kann nichts genehmigen, was die DSR unterminiert. The Prophecy (2002)
We've had to terminate three cases in the last half-cycle.Wir mussten drei Fälle im letzten halben Zyklus terminieren. Coup by Clam (2002)
Mr. Smith would like you to neutralize, terminate, render unto a state of, so that she isn't so much...Mr. Smith hätte gerne, dass Sie sie neutralisieren, terminieren, in einen Zustand versetzen, in dem sie nicht mehr so viel... Intolerable Cruelty (2003)
T-X is designed to terminate other cybernetic organisms.T-X wurde entwickelt, um kybernetische Organismen zu terminieren. Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
You cannot self-terminate.Du kannst dich nicht selbst terminieren. Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
John Connor was terminated on July 4th, 2032.John Connor wurde am 4. Juli 2032 terminiert. Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
You are terminated.Du bist terminiert. Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
She told me Roger Stanton was trying to recruit her in an effort to undermine your presidency.Sie sagte, Roger Stanton habe versucht, sie anzuheuern, um Sie zu unterminieren. Day 2: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2003)
CTU has been compromised.Die CTU wurde unterminiert. Day 3: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2003)
Terminated your paper assets and turned your books over to a very motivated contact we have at the IRS.Ihr Anlagevermögen terminiert und Ihre Buchhaltung an einen... sehr motivierten Kontakt in der Steuerbehörde übergeben. Just Rewards (2003)
You're trying to kill Soval... undermine everything that Shran is trying to do here. Why?Sie wollten Soval töten, wollten alles unterminieren, was Shran hier zu tun versucht. Cease Fire (2003)
It appears you're doing everything you can... to undermine the Captain's wishes.Scheinbar tun Sie alles, um die Wünsche des Captains zu unterminieren. Cogenitor (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
ERMINIE    ER1 M AH0 N IY0
HERMINIE    HH ER1 M AH0 N IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beendigung {f}; Terminierung {f}; Kündigung {f}termination [Add to Longdo]
beenden; begrenzen; terminieren | beendend; begrenzend; terminierend | beendet; begrenzt; terminiert | beendetto terminate | terminating | terminated | terminates [Add to Longdo]
bestimmen; entscheiden; beschließen; determinieren; festmachento determine [Add to Longdo]
unterminierento undermine; to countermine [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top