Search result for

erle

(73 entries)
(0.047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erle-, *erle*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheerleadern. ประธานเชียร์
cheerlessadj. ไม่ร่าเริง,ไม่มีเสียงโห่ร้องสนับสนุน,เศร้าซึม,หดหู่ใจ.
cloverleafn. ชุมทางหลวงที่ตัดกันเป็นรูปดอกจิก adj. คล้ายใบต้นหญ้า
coverlet(คัฟ'เวอลิท) n. ผ้าคลุมเตียง,สิ่งที่ใช้คลุม, Syn. coverlid
fatherlessadj. ไม่มีพ่อ,ไม่มีพ่อตามกฎหมาย
interleavingแทรกสลับสลับหมายถึง อัตราส่วนของการบันทึกข้อมูลลงในแต่ละเซ็กเตอร์ (sector) กับเซ็กเตอร์ ที่ข้ามไปของจานบันทึกแบบแข็ง (hard disk) เช่น ถ้าจานแข็งยี่ห้อหนึ่งกำหนดไว้ 3:1 หมายความว่า จานนี้บันทึกข้อมูลหนึ่งเซ็กเตอร์แล้วข้ามไปสามเซ็กเตอร์ จึงจะบันทึกข้อมูลใหม่
overleap(โอ'เวอะลีพ) vt. กระโดดข้าม,ทำเลยเถิด,เมินเฉย,เพิกเฉย,กระโดดไกลกว่า
peerless(เพียร์'เลสฺ) adj. ไม่มีใครเปรียบเทียบได้,ไม่มีใครเสมอเหมือน,ไม่มีใครเทียมเท่า, Syn. supreme,unequaled,incomparable ###A. inferior
powerlessadj. ไม่มีอำนาจ,ไม่มีพลัง,ไม่มีแรง,หมดหนทางช่วย., See also: powerlessness n., Syn. impotent
underlease(อัน'เดอะลีส) n.,vi.,vt. แบ่งให้เช่า,ให้เช่าช่วง

English-Thai: Nontri Dictionary
cheerleader(n) ประธานเชียร์,ผู้นำเชียร์,เชียร์ลีดเดอร์
cheerless(adj) ไม่ยินดี,ไม่เบิกบาน,ไม่ร่าเริง,เศร้าใจ,ไม่สนุกสนาน
coverlet(n) ผ้าคลุมเตียง,ผ้าปูเตียง
fatherless(adj) กำพร้าพ่อ,ไม่มีพ่อ
hammerless(adj) ไม่มีค้อน
motherless(adj) กำพร้าแม่,ไม่มีแม่
numberless(adj) นับไม่ถ้วน
overleap(vt) กระโดดข้าม,ทำเลยเถิด,เพิกเฉย
peerless(adj) หาที่เปรียบไม่ได้,ไม่มีใครเสมอเหมือน
powerless(adj) ไร้กำลัง,ไม่มีอำนาจ,ไม่สามารถ,สิ้นท่า,หมดหนทาง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You got your usual paraphernalia, Griffin beakers there's your Erlenmeyer flask.นายมีอุปกรณ์ใช้ผลิต บีกเกอร์ริฟฟิน... Pilot (2008)
Erle Stanley Gardners.Erle Stanley การ์ดเนอร์ The Shawshank Redemption (1994)
Yeah. You're missing a couple of Erlenmeyer flasks, at least.ใช่ ขวดปริมาตรทรงกรวยของนายf หายไป 2 Crazy Handful of Nothin' (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันเดอร์เลชท์[TM] (Andoēlēt) EN: Anderlecht   FR: Anderlecht [m] ; Sporting d'Anderlecht [m] ; RSC Anderlecht [m] ; RSCA [m]
เหี่ยวแห้ง[adj.] (hīohaēng) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless   FR: abattu ; sans énergie
ห้วย[n.] (hūay) EN: stream ; creek (Am.) ; brook ; riverlet   FR: rivière [f] ; ruisseau [m]
หูปลาช่อน [n.] (hūplāchøn) EN: Copper beef-steak ; Copper leaf ; Painted copperleaf ; Jacob's coat   
กำพร้าแม่[adj.] (kamphrā maē) EN: motherless   FR: orphelin de la mère
กำพร้าพ่อ[adj.] (kamphrā phø) EN: fatherless   FR: orphelin du père
ไข่มุก[n.] (khaimuk) EN: pearl   FR: perle [f]
ไข่มุกเลี้ยง[n. exp.] (khaimuk līeng) EN: cultured pearl   FR: perle de culture [f]
ไข่มุกธรรมชาติ[n. exp.] (khaimuk thammachāt) EN: natural pearl   FR: perle naturelle [f]
ไข่มุกเทียม[n. exp.] (khaimuk thīem) EN: imitation pearl   FR: perle d'imitation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ERLE    AO1 R AH0 L
ERLER    ER1 L ER0
ERLENE    ER1 L IY0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
verletztบาดเจ็บ
überlegen(vt) |überlegte, hat überlegt| พิจารณา, See also: nachdenken
verletzen(vt) |verletzte, hat verletzt| ทำให้มีบาดแผล, ทำให้บาดเจ็บ, See also: S. verwunden,
jmdn. verletzen(vt) ทำให้บางคนเสียใจ หรือดูถูกเขา, See also: Related: beleidigen
sich(D) etw. verletzenตนเองบาดเจ็บที่ใดที่หนึ่ง เช่น Ich hab mir den Kopf verletzt. ศรีษะของฉันบาดเจ็บ
weiterleiten(vt) |leitet weiter, leitete weiter, hat weitergeleitet, etw.(A)| ส่งต่อ(อีเมล, ข่าว, ข้อมูล), โอนสาย(โทรศัพท์) เช่น Telefonate weiterleiten โอนสายโทรศัพท์
verleiten(vt) |verleitete, hat verleitet| ทำให้เข้าใจผิด, นำไปสู่ทางที่ไม่ดี เช่น Fernsehwerbung verleitet Kinder zu viel Süßem.; Unser Steuersystem verleitet Unternehmen zur Flucht.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erle {f} [bot.]alder [Add to Longdo]
Erledigung {f} von Einkäufenshopping [Add to Longdo]
Erlenholz {n}alder wood [Add to Longdo]
Erlebnisfeld {n}field of experience [Add to Longdo]
Erlebnisphase {f}experience phase [Add to Longdo]
Erledigung {f} | in Erledigung Ihres Auftragesexecution; carrying out; settlement | in execution of your order [Add to Longdo]
Erleichterung {f} | Erleichterungen {pl}easement | easements [Add to Longdo]
Erleichterung {f}facilitation [Add to Longdo]
Erleichterung {f} | Erleichterungen {pl}relief | reliefs [Add to Longdo]
Erleichterung {f}; Unterstützung {f}; Hilfe {f}relief [Add to Longdo]
Erlesenheit {f}choiceness [Add to Longdo]
Erlesenheit {f}selectness [Add to Longdo]
Erleuchtung {f} | Erleuchtungen {pl}enlightenment | enlightenments [Add to Longdo]
Erleuchtung {f}satori [Add to Longdo]
erleichterndeasing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
アカムツ[, akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season [Add to Longdo]
インターリービング[, inta-ri-bingu] (n) {comp} interleaving [Add to Longdo]
インターリーブ[, inta-ri-bu] (n) interleave [Add to Longdo]
インターリーブメモリ[, inta-ri-bumemori] (n) {comp} interleaved memory [Add to Longdo]
インターロイキン[, inta-roikin] (n) interleukin [Add to Longdo]
インタリーブ[, intari-bu] (n,vs) {comp} interleave [Add to Longdo]
エール[, e-ru] (n) (1) yell; cheerleading shout; (2) ale; (P) [Add to Longdo]
オーバーローン[, o-ba-ro-n] (n) overlent situation in a bank (wasei [Add to Longdo]
チアガール[, chiaga-ru] (n) cheerleader (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタリーブ[いんたりーぶ, intari-bu] interleave (vs) [Add to Longdo]
交互配置[こうごはいち, kougohaichi] interleaving (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
体験[たいけん, taiken] Erlebnis [Add to Longdo]
被る[こうむる, koumuru] erleiden, erhalten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Erle [ɛrlə] (n) , s.(f )
     alder
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top