Search result for

erde

(67 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erde-, *erde*
English-Thai: Longdo Dictionary
Aberdeen(N.) เมืองท่าในตะวันออกเฉียงเหนือของสก็อตแลนด์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aberdeen angusพันธุ์วัวชนิดหนึ่งที่ไร้เขา
afterdeck(อาฟ' เทอะเดคฺ, แอฟ-') n. ดาดฟ้าเรือข้างหลัง (abaft midship section)
herder(เฮอ'เดอะ) n. คนเลี้ยงปศุสัตว์,ผู้คุมคุก,พัศดี
legerdemain(เลจ'เจอดะเมน') n. การเล่นกล,ความชำนาญหรือวิธีการในการเล่นกล,การหลอกลวง,มารยา,เล่ห์เหลี่ยม, Syn. deception
sheepherder(ชีพ'เฮิร์ดเดอะ) n. ผู้เลี้ยงแกะ., See also: shepherding n.,adj.
tatterdemalion(แททเทอะดีเมล'เยิน) n. ผู้อยู่ในชุดผ้าขี้ริ้ว,ผู้ที่แต่งกายขาดรุ่งริ่ง
underdevelop(อัน'เดอะดิเวล'เลิพ) vt. พัฒนาช้ากว่าหรือน้อยกว่าที่ควร,ด้อยพัฒนา., See also: underdevelopment n.
underdevelope(อัน'เดอะดิเวล'เลิพ) vt. =underdevelop (ดู)
underdeveloped(อัน'เดอลิเวล'เลิพดฺ) adj. ด้อยพัฒนา (การล้างรูปภาพ) ล้างไม่พอ

English-Thai: Nontri Dictionary
afterdeck(n) ดาดฟ้าท้ายเรือ
herder(n) คนเลี้ยงสัตว์,พัศดี
interdependence(n) การพึ่งพาอาศัยกัน
interdependent(adj) พึ่งพาอาศัยกัน
shepherdess(n) หญิงบ้านนอก,หญิงเลี้ยงแกะ
underdeveloped(adj) ไม่เต็มที่,ไม่เจริญ,ด้อยพัฒนา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She bought me an erdel terrier.เธอให้หมาเทอเรียร์กับฉัน The Switch (2010)
Geiss kan erde mak harden ob Stein, geiss kan lewf mak krig ob blitz, geiss kan pire mak blud loge raga, geiss kan vass byn skol zum Asajj!. . . Monster (2011)
Erde-blitz-raga-byn, erde-blitz-raga-byn, erde-blitz-raga-byn, zum Asajj!. . Monster (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบรเมน[TM] (Brēmēn) EN: Werder Bremen   FR: Werder Brême
ด้อยพัฒนา[adj.] (dǿi phatthanā) EN: underdeveloped   
ขี้[n.] (khī) EN: fecal matter ; faeces = feces (Am.) ; excrement ; stool   FR: fèces [fpl] ; excréments [mpl] ; selles [fpl] ; merde (vulg.) [f] ; crotte [f]
ความลำบาก[n.] (khwām lambāk) EN: difficulty ; hardship ; rigor ; vicissitude   FR: difficulté [f] ; problème [m] ; contrarieté [f] ; tracas [m] ; épreuve [f] ; vicissitudes [fpl] (litt.) ; emmerdements [mpl] (fam.) ; emmerdes [fpl] (fam.) ; embêtements [mpl] (fam.)
กวาดต้อน[v.] (kwāttøn) EN: be captured and herded   
ล้าหลัง[v.] (lālang) EN: fall behind ; become underdeveloped   
ล้าหลัง[adj.] (lālang) EN: underdeveloped   FR: sous-développé
ผู้ทำหาย[n. exp.] (phū tham hāi) FR: perdeur [m] (vx)
ประเทศด้อยพัฒนา[n. exp.] (prathēt døi phatthanā) EN: underdeveloped country   FR: pays sous-développé [m]
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน[v. exp.] (thøithīthøi āsai kan) EN: be mutually dependent ; mutually depend on each other ; be interdependent   

German-Thai: Longdo Dictionary
Erde(n uniq) |die, nur Sg.| โลก , See also: Related: Welt
Erde(n) |die, nur Sg.| พื้นดิน, ปฐพี, พื้นพสุธา, พื้นโลก
außerdemนอกเหนือจากนี้
werde, See also: werden
werde, See also: werden
werdenกลายเป็น (กรณีเป็นกริยาแท้) |wurde, geworden|
werdenจะ- (กรณีเป็นกริยาช่วย)
Beschwerde(n) |die, pl. Beschwerden| คำตำหนิ, คำบ่น, การบ่น
Beschwerde(n) |die, pl. Beschwerden| การไม่สบาย, ความมีโรคเจ็บป่วย, See also: die Krankheit
verderben(vi) |verdirbt, verdarb, hat/ist verdorben| (อาหาร)เน่าเสีย เช่น Das Fleisch ist schon verdorben. เนี้อนี่เน่าแล้ว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erde {f} [astron.]Earth [Add to Longdo]
Erde {f}; Welt {f} | Erden {pl}earth | earths [Add to Longdo]
Erde {f} [electr.]ground [Add to Longdo]
Erde zu Erdedust to dust [Add to Longdo]
Erderanordnung {f} [electr.]grounding layout [Add to Longdo]
Erderwärmung {f}global warming [Add to Longdo]
erdenkbardevisable [Add to Longdo]
erdenken; ausdenken; ersinnento conceive [Add to Longdo]
erden [electr.] | geerdetto earth; to ground [Am.] | earthed; grounded [Add to Longdo]
erdenklich {adv}imaginably [Add to Longdo]
Erdeichhörnchen {n}; Gopherschildkröte {f} [zool.]gopher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバディーンアンガス種[アバディーンアンガスしゅ, abadei-n'angasu shu] (n) Aberdeen Angus (type of cattle) [Add to Longdo]
カボベルデ[, kaboberude] (n) Cape Verde [Add to Longdo]
パワーデザイナー[, pawa-dezaina-] (n) {comp} PowerDesigner [Add to Longdo]
メートル馬力[メートルばりき, me-toru bariki] (n) (PS is from Ger. Pferdestärke) metric horsepower (approx. 735W); PS [Add to Longdo]
奇術[きじゅつ, kijutsu] (n) magic; conjuring; sleight of hand; legerdemain; (P) [Add to Longdo]
後甲板[こうかんぱん, koukanpan] (n) afterdeck [Add to Longdo]
歯間[しかん, shikan] (n,adj-no) space between the teeth; interdental space [Add to Longdo]
持ち合い(P);保ち合い;保合い;持合;保合[もちあい(P);たもちあい(保ち合い), mochiai (P); tamochiai ( tamochi ai )] (n) (1) (もちあい only) unity; even matching; interdependence; (2) steadiness (of market price); holding; no change; (P) [Add to Longdo]
十二縁起説[じゅうにえんぎせつ, juuniengisetsu] (n) {Buddh} Buddhist theory of the twelve-fold chain of causation, interdependent origination and co-dependent arising (San [Add to Longdo]
女鯒[めごち;メゴチ, megochi ; megochi] (n) (uk) big-eyed flathead (Suggrundus meerdervoortii) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パワーデザイナー[ぱわーでざいなー, pawa-dezaina-] PowerDesigner [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つち, tsuchi] Erde, Boden, Grund [Add to Longdo]
[ち, chi] ERDE, LAND [Add to Longdo]
[ち, chi] ERDE, LAND [Add to Longdo]
地球[ちきゅう, chikyuu] Erde, Globus [Add to Longdo]
[じょう, jou] ERDE , BODEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Erde [eːrdə] (n) , s.(f )
     earth; world
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top