Search result for

ente

(184 entries)
(0.0316 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ente-, *ente*
Possible hiragana form: えんて
English-Thai: Longdo Dictionary
enterprise-wide(n) ทั่วทั้งองค์กร
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
epicenter(n name) จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC
amniocentesis(n) การเจาะนํ้าครํ่าไปตรวจ เช่น Find out about the risks and benefits of amniocentesis during pregnancy.
augmented reality (AR)(n ) ความเป็นจริงเสริม (เออาร์), สภาวะจริงที่แต่งเติมขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น ผู้ใช้กำลังดูรถยนต์อยู่และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ก็อาจจะใช้แว่นตาชนิดพิเศษซึ่งสามารถแสดงข้อมูลรถยนต์ซ้อนลงบนภาพรถยนต์ที่กำลังมองอยู่ได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enter[VI] เข้า, See also: เข้ามา, เข้าสู่, Syn. come in, get in, go in
enter[VT] เข้า, See also: เข้ามา, เข้าสู่, Syn. come in, get in, go in
enter[VT] เข้าร่วม, See also: เข้าไปมีส่วนร่วม, เป็นสมาชิก, Syn. enroll, join, take part in
enter[VT] นำขึ้นเสนออย่างเป็นทางการ, Syn. submit
enter[VT] ใส่ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์, See also: บันทึกลงไปในหนังสือ, Syn. inscribe, record, write down
entente[N] ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ, Syn. concord, rapport, understanding
enteric[ADJ] เกี่ยวกับลำไส้, See also: อยู่ที่ลำไส้
enter by[PHRV] ผ่าน, See also: เข้ามาทาง, ผ่านทาง
enter in[PHRV] บันทึกใน, See also: เขียนใน, Syn. enter into, enter up
enter on[PHRV] เริ่มเพลิดเพลิน, See also: เริ่มมี, เริ่มมีบทบาท, Syn. enter upon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enter(เอน'เทอะ) v. เข้า,เข้าไป,เข้ามา,เริ่ม.,แทง,สอด,ร่วม,เป็นสมาชิก,ลงทะเบียน,สมัครเข้าเป็น,ยื่น,เสนอ, -Phr. (enter into เริ่ม), See also: enterable adj. enterer n.
enter keyแป้นป้อนเข้าหมายถึง แป้นที่จะใช้กด เมื่อพิมพ์คำสั่งเสร็จแล้ว และต้องการให้คอมพิวเตอร์เริ่มทำงานตามคำสั่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) แป้นนี้เป็นแป้นสำหรับสั่งให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ ในบางครั้งก็เรียกกันว่า Return key และมักเขียนย่อว่า ในบางโปรแกรม แป้นนี้อาจถูกกำหนดให้ทำอย่างอื่นก็ได้ แป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ จะต้องมีแป้นนี้
enter-Pref. ลำไส้
enteric(เอน'เทอริค) adj. เกี่ยวกับลำไส้
enteric coat tabletยาเม็ดที่ทำให้แตกตัวในลำไส้
enteritisn. โรคลำไส้อักเสบ
entero-Pref. ลำไส้
enterobiasisโรคพยาธิเส้นด้าย
enterprise(เอน'เทอไพรซ) n. โครงการ,กิจการ, บริษัท,อุตสาหกิจ,วิสาหกิจ, Syn. task
enterprising(เอนเทอไพร'ซิง) adj. ซึ่งเต็มไปด้วยความริเริ่ม ,กล้าได้กล้าเสีย ,แคล่วคล่อง, See also: enterpriser n. ดูenterprising, Syn. bold,daring

English-Thai: Nontri Dictionary
enter(vt) เข้าไป,เข้ามา,เริ่ม
enterprise(n) กิจธุระ,กิจการ,ความบากบั่น,วิสาหกิจ,บริษัท,งาน
enterprising(adj) เตรียมพร้อม,เต็มไปด้วยพลัง,กล้าได้กล้าเสีย,ใจป้ำ
entertain(vt) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,มหรสพ,การรับรองแขก
entertainment(n) การบันเทิง,การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับ,การแสดง
absentee(n) ผู้ที่ขาดไป,ผู้ที่ไม่อยู่
CARPENTER carpenter bee(n) แมลงภู่
carpenter(n) ช่างไม้
centenary(adj) ครบ 100 ปี,ครบหนึ่งศตวรรษ
centenary(n) หนึ่งศตวรรษ,100 ปี,การฉลองครบ 100 ปี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entelechyสัมฤทธิภาวะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
entente (Fr.)ความตกลง (ระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enter a civil claim in connection with an offenceฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enter an appearance; entering appearanceการมาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enter into a contractเข้าทำสัญญา, เข้าเป็นคู่สัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Enter keyแป้นป้อนเข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Enter keyแป้นป้อนเข้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enteral feeding; nutrition, enteralการให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enteral nutrition; feeding, enteralการให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enteric; intestinal-ลำไส้, -ไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
enter into forceมีผลบังคับใช้ [การทูต]
Enter keyแป้นป้อนเข้า [คอมพิวเตอร์]
Enteral feedingการให้อาหารทางสาย [TU Subject Heading]
Enteral Nutritionการให้อาหารทางระบบทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Enterglucagonกลูคากอนลำไส้ [การแพทย์]
Enteric Coated, Partiallyยาเม็ด [การแพทย์]
Enteric Feverโรคไข้รากสาดน้อย [การแพทย์]
Enteric Feverไข้ไทฟอยด์,พาราไทฟอยด์,ไข้รากสาดน้อย,ไข้ทัยฟอยด์ [การแพทย์]
Enteric Hormonesฮอร์โมนของระบบทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Enteric Pathogensเชื้อทำให้เกิดโรคในลำไส้,เชื้อพวกที่ก่อโรคในทางเดินอาหาร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
enter a pleaยื่นคำให้การ
enterpriseวิสาหกิจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bass industries has expanded into vintage entertainment.ธุรกิจของแบสได้ขยายตัวไปสู่สถานบันเทิงสมบูรณ์แบบ Chuck in Real Life (2008)
You two enter through the cooling vent and get the survivors moving towards the bridge.พวกนายเข้าไปที่ท่อระบายอากาศ และพาพวกนั้นไปที่ห้องควบคุมเลย Dead Space: Downfall (2008)
Entering the abdominal cavity.เข้าไปในช่องท้อง Joy (2008)
Technically, anyone who didn't enter is a winner. It's not over yet.ทางเท็คนิค บางคนไม่เคยเป็นผู้ชนะ Joy (2008)
If bacteria entered her bloodstream, it could have infected her brain.ถ้ามีแบคทีเรียเข้าสู่กระแสเลือด สมองของเธอก็จะติดเชื้อ Dying Changes Everything (2008)
But, entering another trap we are.แต่ กำลังเข้าไปติดกับอีกอันนี่สิ Ambush (2008)
Enter!เข้ามาได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
Enter.เข้ามา The Labyrinth of Gedref (2008)
General, we are picking up three Republic warships entering the system.ท่านครับ มียานรบของสาธารณรัฐ 3 ลำ กำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ครับ Shadow of Malevolence (2008)
Entered through the front, probably passed through the aorta,lodged in the back.เข้าทางด้านหน้า ทะลุผ่านไปยังเส้นเลือดใหญ่จากหัวใจ ฝังลงไปหยุดข้างหลัง And How Does That Make You Kill? (2008)
For an army of Camelot to enter it would be an act of war.อยู่ดีๆก็บุกเข้าไปอย่างนั้น แลดูเหมือนการทำสงครามกัน The Moment of Truth (2008)
I am entering your orbit now, General.ตอนนี้ ข้ากำลังเข้าสู่วงโคจรของท่านแล้ว ท่านนายพล Duel of the Droids (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enteThere was very little in the way of entertainment.
enteWe entered the room by the back door.
enteExcept in special circumstances, anyone is allowed to enter the building.
enteHe entered the university after failing the examination twice.
enteShe removed her hat when she entered the room.
enteHe entered the army.
enteWe saw her enter the room.
enteNo wonder that he has failed in the enterprise.
enteHe entered the room slowly by that door.
enteMy parents expect me to enter the university.
enteThe door remaining locked up from inside, he could not enter the house.
enteHardly had he entered the room, when she burst into tears.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนุกปาก[ADV] entertainingly, See also: amusingly, pleasantly, enjoyably, Syn. คะนองปาก, Example: พวกอันธพาลแซวผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างสนุกปากโดยไม่เกรงใจใครเลย, Thai definition: พูดออกไปเพลิดเพลินขำขันอย่างไม่คิดถึงความเหมาะสม
สถานบริการ[N] entertainment spot, Syn. สถานบันเทิง, สถานเริงรมย์, Example: สถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในการค้า
ขึ้นสมอง[V] enter one's brain, Example: คนบางคนพิการไปเพราะตัวจี๊ดขึ้นสมอง ทำให้สมองพิการ, Thai definition: เคลื่อนเข้าไปอยู่ในสมอง
มหรสพ[N] entertainment, See also: amusement, Example: การแสดงหนังใหญ่นับเป็นมหรสพที่ชาวไทยนำมาแสดงกันนานหลายร้อยปี, Thai definition: การแสดงหรือการละเล่นต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อความรื่นเริง
ป้อนข้อมูล[V] key, See also: enter, Syn. ใส่ข้อมูล, บันทึกข้อมูล, คีย์ข้อมูล, Example: โดยปกติแล้วผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะป้อนข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์, Thai definition: นำข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทางแป้นพิมพ์
สถานบันเทิง[N] place of amusement, See also: entertainment venue, Syn. สถานเริงรมย์, Example: ในยุคที่สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ สถานบันเทิงหลายแห่งพากันปิดกิจการกันลง เนื่องจากไม่มีลูกค้า, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ให้ความสุขสนุกสนาน
เข้ารหัส[V] enter the code, Example: เจ้าหน้าที่ในห้องทดลองจะต้องเข้ารหัสลับก่อนปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยรัดกุม, Thai definition: ใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อเข้าถึงข้อความหรือระบบที่เป็นความลับ
เริงรมย์[ADJ] entertaining, See also: amusing, pleasing, Syn. บันเทิงใจ, Ant. เศร้า, โศกเศร้า, Example: คนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันนี้มักจะไปติดอยู่กับสถานเริงรมย์พวกบาร์ ดิสโก้เธค, Thai definition: ที่ประเทืองอารมณ์
ร่วมหุ้น[V] enter into partnership with, See also: corporate, Syn. ร่วมทุน, เข้าหุ้น, Example: ท่านร่วมหุ้นกับพรรคพวก ซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกำไร
เรื่องบันเทิง[N] entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, Syn. เรื่องสนุก, Ant. เรื่องเครียด, เรื่องซีเรียส, Example: มนุษย์มีสัญชาตญาณที่จะสนใจเรื่องบันเทิงมากกว่าปัญหาสังคม, Count unit: เรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อ่านเล่น[v. exp.] (ān len) EN: read for entertain; read for pleasure   FR: lire pour le plaisir
เอาให้ดู[v. exp.] (ao hai dū) FR: montrer ; présenter
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาสิ[v. exp.] (ao si) EN: ok   FR: d'accord ; c'est entendu ;O.K.
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อาทิตย์ก่อน[n. exp.] (āthit køn) EN: last week   FR: la semaine précédente
อาญา[n.] (āyā) EN: punishment ; sanction ; penalty   FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
บ้านเช่า [n. exp.] (bān chao) EN: rented house ; house to let   FR: maison à louer [f] ; maison en location [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTE    EH1 N T EY0
ENTER    EH1 N ER0
ENTER    EH1 N T ER0
ENTEX    EH1 N T EH2 K S
ENTERS    EH1 N ER0 Z
ENTERS    EH1 N T ER0 Z
ENTERRA    EH0 N T EH1 R AH0
ENTEBBE    EH2 N T EH1 B IY0
ENTERED    EH1 N T ER0 D
ENTERED    EH1 N ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enter    (v) (e1 n t @ r)
enters    (v) (e1 n t @ z)
entente    (n) (o1 n t o1 n t)
entered    (v) (e1 n t @ d)
enteric    (j) (e1 n t e1 r i k)
ententes    (n) (o1 n t o1 n t s)
entering    (v) (e1 n t @ r i ng)
enteritis    (n) (e2 n t @ r ai1 t i s)
entertain    (v) (e2 n t @ t ei1 n)
enterprise    (n) (e1 n t @ p r ai z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Präsidenten(n) |pl.|, See also: der Präsident
Studenten(n) |pl.|, See also: der Student
Gegenteil(n) |das, ทั่วไป Sg.| สิ่งตรงข้าม เช่น Das Gegenteil von 'klein' ist 'groß'. คำตรงข้ามกับเล็ก คือ ใหญ่
Studentenwohnheim(n) |das, pl. Studentenwohnheime| หอพักนักศึกษา
Studentenanzahl(n) |die, nur Sg.| จำนวนนักศึกษา
Studentenausweis(n) |der, pl. Studentenausweise| บัตรประจำตัวนักศึกษา
Prominente(n) |der/die, pl. Prominente| บุคคลที่มีชื่อเสียง คนดัง , See also: ein Prominenter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ente {f} [ornith.] | Enten {pl}duck | ducks [Add to Longdo]
Ente {f}; Zeitungsente {f} | Enten {pl}hoax; canard | hoaxes; canards [Add to Longdo]
Enteigner {m}dispossessor [Add to Longdo]
Enteignung {f}dispossession [Add to Longdo]
Enteignung {f}ouster [Add to Longdo]
Enteisungsanlage {f} | Enteisungsanlagen {pl}deicer | deicers [Add to Longdo]
Enteisungsanlage {f}; Entfroster {m} | Enteisungsanlagen {pl}; Entfroster {pl}defroster | defrosters [Add to Longdo]
Entenbraten {m} [cook.]roast duck [Add to Longdo]
Entenjagd {f}duck shooting [Add to Longdo]
Enterbung {f}disinheritance [Add to Longdo]
Enterich {m} | Enteriche {pl}drake | drakes [Add to Longdo]
Entermesser {n} | Entermesser {pl}cutlass | cutlasses [Add to Longdo]
entehren | entehrend | entehrt | entehrt | entehrteto dishonor [Am.]; to dishonour [Br.] | dishonoring | dishonored | dishonors | dishonored [Add to Longdo]
entehrenddiscreditable [Add to Longdo]
entehrend {adv}discreditably [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
entendement(n) le, (compréhension)ความเข้าใจ , (intelligance)ความมีไหวพริบ
entendre(vt) ฟัง, (comprendre)เข้าใจ, (vouloir dire)แสดงความคิดเห็น, (vouloir)ต้องการจะ เช่น j'entends par là que... = ฉันอยากจะบอกว่า..., ผมอยากจะพูดว่า...
enterprise(n) |f| บริษัท, กิจการ, อุตสาหกิจ
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
présenter(vt) แนะนำ เช่น Je vous présente mon frère, Francois. ผมขอแนะนำน้องชายของผมให้คุณรู้จักนะครับ , See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กิริยา regarder|
trente(numéro) สามสิบ, 30
augmenter(vt) | j'augmente, tu augmentes, il augmente, nous augmentons, vous augmentez, ils augmentent| เพิ่ม, เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น เช่น Je vais demander à mon mari d'augmenter mon budget.

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
VRE[ブイアールイー, buia-rui-] (n) (See バンコマイシン耐性腸球菌) vancomycin-resistant enterococcus; VRE [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
いいから[, iikara] (exp) (col) listen up (used at start of command sentences for emphasis) [Add to Longdo]
いりがしら[, irigashira] (n) (See いりやね) kanji "enter" radical at top (radical 11) [Add to Longdo]
いりやね[, iriyane] (n) (See いりがしら) kanji "enter" radical at top (radical 11) [Add to Longdo]
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
入伍[rù wǔ, ㄖㄨˋ ˇ, ] enter the army; enlist [Add to Longdo]
入境[rù jìng, ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, ] enter a country [Add to Longdo]
入声[rù shēng, ㄖㄨˋ ㄕㄥ, / ] entering tone (the fourth tone of classical Chinese) [Add to Longdo]
协约[xié yuē, ㄒㄧㄝˊ ㄩㄝ, / ] entente; pact; agreement; negotiated settlement [Add to Longdo]
回车[huí chē, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄜ, / ] enter (computer key) [Add to Longdo]
报名[bào míng, ㄅㄠˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] enter one's name; apply; sign up [Add to Longdo]
报考[bào kǎo, ㄅㄠˋ ㄎㄠˇ, / ] enter oneself for an examination [Add to Longdo]
娱乐[yú lè, ㄩˊ ㄌㄜˋ, / ] entertainment [Add to Longdo]
款待[kuǎn dài, ㄎㄨㄢˇ ㄉㄞˋ, ] entertain [Add to Longdo]
翠青蛇[cuì qīng shé, ㄘㄨㄟˋ ㄑㄧㄥ ㄕㄜˊ, ] Entechinus major (kind of snake) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system) [Add to Longdo]
エンティティ[えんていてい, enteitei] entity [Add to Longdo]
オブジェクト指向[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] object-oriented (a-no) [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] object-oriented graphics [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]
カイ二乗検定[カイにじょうけんてい, kai nijoukentei] Chi square test [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
辱める[はずかしめる, hazukashimeru] entehren, beleidigen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  ente
     creature
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ente [ɛntə] (n) , s.(f )
     canard; duck
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top