Search result for

engineerings

(453 entries)
(4.1768 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engineerings-, *engineerings*, engineering
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา engineerings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *engineerings*)
English-Thai: Longdo Dictionary
mechanical engineer(n) วิศวกรเครื่องกล
mechanical engineering(n) วิศวกรรมเครื่องกล
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engineer[N] คนขับรถไฟ, Syn. mechanic
engineer[VT] วางแผน, See also: กำหนดโครงสร้างของงาน, จัดโครงงาน, Syn. contrive, plan
engineer[N] วิศวกร
engineering[N] วิศวกรรมศาสตร์, See also: การช่าง, วิศวกรรม
army engineer[N] ทหารช่าง
reengineering[N] การปรับโครงสร้างใหม่, See also: การจัดระบบใหม่
bumhole engineer[SL] เกย์, See also: ชายรักร่วมเพศ
genetic engineering[N] พันธุวิศวกรรม, See also: การตัดต่อยีน
Genetic engineering[N] พันธุวิศวกรรม, See also: การตัดต่อยีน
chemical engineering[N] ิวิศวกรรมเคมี
electrical engineering[N] วิศวกรรมไฟฟ้า
Faculty of Engineering[N] คณะวิศวกรรมศาสตร์
industrial engineering[N] วิศวกรรมอุตสาหการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
civil engineern. วิศวกรโยธา, See also: civil-engineering n. ดูcivil engineer
computer aided engineerinงานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAE (อ่านว่า ซีเออี) หมายถึง การออกแบบคำนวณเชิงวิศวกรรมนั้น สามารถทำได้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์กำหนดสูตรสำเร็จ และจะเปลี่ยนแปลงความต้องการได้เมื่อเปลี่ยนข้อมูล
computer engineeringวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาขาหนึ่งในการศึกษาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ โดยจะเน้นหนักในเรื่องของฮาร์ดแวร์ (hard ware) หรือส่วนตัวเครื่อง และระบบการทำงานภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นวงจร (card) หน่วยประมวลผล หน่วยบันทึก ฯดู computer science เปรียบเทียบ
customer engineerวิศวกรประจำเครื่องใช้ตัวย่อว่า CE หมายถึงวิศวกรที่บริษัทที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์มักจัดไว้ให้บริการ หรือคำแนะนำในการใช้เครื่อง แก่ลูกค้า
engineer(เอนจินเนียร์') n. วิศวกร,นายช่าง,คนขับ,รถไฟ,ผู้สร้างเครื่องจักร,ทหารช่าง,ผู้จัดการ,ผู้มีความชำนาญ -vt. วางแผน,สร้าง,จัดการ,ควบคุม, See also: engineery n. ดูengineer, Syn. inventor
engineering(เอนจินเนีย'ริง) n. วิศวกรรม,การช่าง, การจัดการ,การวางแผนและควบคุมอย่างชำนิชำนาญ, Syn. maneuvering
reengineerยกเครื่องใหม่หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานใหม่หมดทั้งสำนักงาน อาจจะเริ่มตั้งแต่ เปลี่ยนโครงสร้าง กำหนดสายงานใหม่ ไปจนถึง กำหนดเวลาทำงาน ฯ ทุกอย่างเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น
reverse engineerวิศวกรรมย้อนกลับหมายถึง กระบวนการถอดรหัสโปรแกรม โดยไม่ต้องดูรหัสที่โปรแกรมนั้นใช้อยู่ แต่ถอดจากการวิเคราะห์แยกแยะว่าโปรแกรมนั้น ๆ มีผลกระทบทางด้านฮาร์ดแวร์อย่างไร ทำงานอย่างไร
software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นศัพท์ที่เพิ่งนำมาใช้เมื่อไม่นานมานี้ โดยกำหนดให้ถือว่า วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (computer engineering) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นั้นจะเน้นเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการนำซอฟต์แวร์นั้น ๆ ไปทดลองใช้ มุ่งให้ความสำคัญในเรื่องการผลิตซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ชั้นดี รวมทั้งระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม และการบริหารโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
system engineerวิศวกรระบบหมายถึง วิศวกรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์อาจมีหน้าที่ออกแบบ หรือวางข้อกำหนดในการซื้อหรือหาเครื่องให้เหมาะสมกับงานที่จะใช้คอมพิวเตอร์ ชี้แนะจุดผิดพลาดกว้าง ๆ เมื่อเครื่องทำงานผิดวัตถุประสงค์ รวมทั้งชี้แนะว่า ควรใช้เครื่องมากน้อยอย่างใดจึงจะคุ้มค่า หรืออาจหมายถึง การชี้แนะในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์บางชนิดเพิ่มเติม เพื่อให้การทำงานเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
engineer(n) วิศวกร,นายช่าง,ทหารช่าง
engineering(n) วิศวกรรม,การช่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refrigerating engineeringวิศวกรรมทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
software engineeringวิศวกรรมส่วนชุดคำสั่ง, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
system engineerวิศวกรระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
system engineeringวิศวกรรมระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SAE (Society of Automotive Engineers)เอสเออี (สมาคมวิศวกรยานยนต์) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
social engineeringการวิศวกรรมทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Society of Automotive Engineers (SAE)สมาคมวิศวกรยานยนต์ (เอสเออี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer-aided engineering (CAE)งานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเออี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-aided engineering (CAE)งานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเออี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer-aided software engineering (CASE)วิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (เคส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-aided software engineering (CASE)วิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (เคส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CASE (computer-aided system engineering)เคส (วิศวกรรมระบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CASE (computer-aided software engineering)เคส (วิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CASE (computer-aided system engineering)เคส (วิศวกรรมระบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer engineeringวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CAE (computer-aided engineering)ซีเออี (งานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CAE (computer-aided engineering)ซีเออี (งานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer-aided system engineering (CASE)วิศวกรรมระบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (เคส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-aided system engineering (CASE)วิศวกรรมระบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (เคส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CASE (computer-aided software engineering)เคส (วิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dental engineeringทันตวิศวกรรม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
genetic engineeringพันธุวิศวกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
engineering geologyธรณีวิศวกรรม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
engineering insuranceการประกันภัยทางวิศวกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
engineering interruption insuranceการประกันภัยการหยุดชะงักทางวิศวกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
engineering workstationสถานีงานวิศวกรรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
engineering, socialการวิศวกรรมทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
environmental engineeringวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
information engineeringวิศวกรรมสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
knowledge engineeringวิศวกรรมความรู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genetic engineeringพันธุวิศวกรรม

งานด้านพันธุวิศวกรรมเป็นงานเกี่ยวกับการทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะตามต้องการโดยอาศัยการส่งถ่ายดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะดังกล่าวเข้าไปในสิ่งมีชีวิตนั้น ดังนั้นงานด้านพันธุวิศวกรรมต้องอาศัยหลายขั้นตอนจนกว่าจะได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การสกัดแยกดีเอ็นเอทั้งหมดจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการแสดงออกอยู่แล้วตามธรรมชาติ การแยกเอาเฉพาะดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการออกจากดีเอ็นเอที่แยกได้ดังกล่าวทั้งหมด การเชื่อมต่อดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ (ดีเอ็นเอที่ทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น) การทำให้ดีเอ็นเอพาหะที่ได้รับการเชื่อมต่อดังกล่าวเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น หรือขั้นตอน transformation นั้นเอง ตัวอย่างผลงานที่เกิดจากงานด้านพันธุวิศวกรรมคือ การทำให้เซลล์แบคทีเรียผลิตอินซูลินของคน แล้วนำอินซูลินที่ได้มารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถทดแทนการผลิตอินซูลินแบบเดิมที่ได้จากการสกัดจากตับอ่อนของหมูหรือแกะ ซึ่งยุ่งยากและมีราคาแพง

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย และชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์. "การประยุกต์ใช้ความรู้หลังการค้นพบดีเอ็นเอ" ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 39-59. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biomedical Engineeringวิศวกรรมชีวเวช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Environmental engineeringวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Knowledge Engineeringวิศวกรรมความรู้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plastic analysis (Engineering)การวิเคราะห์ด้วยวิธีพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reactive power (Electrical engineering)กำลังรีแอคทีฟ (วิศวกรรมไฟฟ้า) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Joints (Engineering)ข้อต่อ (วิศวกรรมศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reliability (Engineering)ความเชื่อถือได้ (วิศวกรรมศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Criticality (Nuclear engineering)ค่าวิกฤต (วิศวกรรมนิวเคลียร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prototype, Engineerinต้นแบบทางวิศวกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Engineering geologyธรณีวิศวกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant genetic engineeringพันธุวิศวกรรมพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal genetic engineeringพันธุวิศวกรรมสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer engineerวิศวกรคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Civil engineerวิศวกรคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Concurrent engineeringวิศวกรรมคอนเคอร์เร็นท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coastal engineeringวิศวกรรมชายฝั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biochemical engineeringวิศวกรรมชีวเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biomedical engineeringวิศวกรรมชีวเวช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nuclear engineeringวิศวกรรมนิวเคลียร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Petroleum engineeringวิศวกรรมปิโตรเลียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Method engineeringวิศวกรรมวิธีการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Engineeringวิศวกรรมศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Engineering industryอุตสาหกรรมวิศวการ [เศรษฐศาสตร์]
Structural analysis (Engineering)การวิเคราะห์โครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Engineering designการออกแบบวิศวกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Engineering mathematicsคณิตศาสตร์วิศวกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer aided engineeringคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม [คอมพิวเตอร์]
reverse engineeringวิศวกรรมย้อนรอย
วิธีการวิจัยศึกษาตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานส่วนประกอบ ตลอดจนกลไกในการดำเนินงานนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์นั้นขึ้นมาใหม่ โดยไม่ให้ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา [คอมพิวเตอร์]
Engineering instrumentเครื่องมือทางวิศวกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
National Center for Genetic Engineering and Biotechnologyศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acoustical engineeringวิศวกรรมเสียง [TU Subject Heading]
Agricultural engineeringวิศวกรรมการเกษตร [TU Subject Heading]
Animal genetic engineeringพันธุวิศวกรรมสัตว์ [TU Subject Heading]
Automobile engineersวิศวกรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Biochemical engineeringวิศวกรรมชีวเคมี [TU Subject Heading]
Biomedical engineeringวิศวกรรมชีวการแพทย์ [TU Subject Heading]
Chemical engineeringวิศวกรรมเคมี [TU Subject Heading]
Civil engineeringวิศวกรรมโยธา [TU Subject Heading]
Civil engineersวิศวกรโยธา [TU Subject Heading]
Coastal engineeringวิศวกรรมชายฝั่งทะเล [TU Subject Heading]
Communication in engineeringการสื่อสารทางวิศวกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Communication in mechanical engineeringการสื่อสารทางวิศวกรรมเครื่องกล [TU Subject Heading]
Computer engineeringวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Computer-aided engineeringงานวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [TU Subject Heading]
Computer-aided software engineeringวิศวกรรมส่วนชุดคำสั่งใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [TU Subject Heading]
Concurrent engineeringวิศวกรรมร่วมขนาน [TU Subject Heading]
Consulting engineersวิศวกรที่ปรึกษา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
engineerช่างยนต์
engineer (n ) ต้นกลเรือ
engineering geophysics (n ) ธรณีฟิสิกส์เชิงวิศวกรรม
marine engineer (n phrase ) วิศวกรทางทะเล
reverse engineering (n ) การถอดแบบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Samuel Irons, Engineering Specialist.แซมมวล ไอร่อน ผมอยู่ฝ่ายวิศวะ Dead Space: Downfall (2008)
An engineering major. Study?วิชาเอกวิศวะ การเรียนน่ะเหรอ? My Sassy Girl (2008)
All of our animals are genetically engineered and each of them has...สัตว์ ทุก ๆ ตัว ถูกดัดแปลงพันธุกรรม และมากกว่านั้นสัตว์เหล่านี้... . Superhero Movie (2008)
Some of our genetically- engineered animals are a little sensitive to light.สัตว์ที่ดัดแปลงทางพันธุกรรมบางตัว จะมีความบอบบางต่อแสงมาก Superhero Movie (2008)
Here it is reengineered.นี่คือภาพที่ประกอบร่างแล้ว The Dark Knight (2008)
Studied physics and engineering in Riyadh, then here in Amman.เรียนด้านฟิสิคส์กับวิศวะที่ริยาดห์ ก่อนย้ายมาอัมมาน Body of Lies (2008)
You see, our chief engineer, who's based out of Ankara he's raised some issues about the insulation.หัวหน้าวิศวกรเราที่กรุงอังการ่า เขาติดใจเรื่องวัสดุที่ใช้น่ะ Body of Lies (2008)
An engineer to discuss business and to show him a good time.ที่เล่นบทเป็นหัวหน้าวิศวกร ตามเวลาที่จัดไว้ Body of Lies (2008)
I don't think that some of the girls in this house... have even seen their own bodies naked... so they probably don't really want to see your perfectly engineered boobs.ฉันไม่คิดว่าสาวๆที่นี่... ... จะเคยเห็นใครโป๊มาก่อน.. The House Bunny (2008)
Meanwhile, his mother, a bio-engineer at Wyren, has been stealing and stockpiling chemical agents.ขณะที่ แม่ของเขา เป็นวิศวกรชีวะ-เคมีที่ ไวเรน ที่เป็นคนขโมยและเก็บสารเคมี WarGames: The Dead Code (2008)
One of our best engineers.หนึ่งในวิศวกรชั้นยอดของเรา Pilot (2008)
Engineer got a job building the vault.วิศวกรได้รับงานให้สร้างตู้นิรภัย Pilot (2008)
This is, like, the apex of the vortex of joint engineering.นี่เป็นจุดสุดยอดแห่งระบบลมหมุน ของวิศวกรรมบ้องกัญชา Pineapple Express (2008)
My second favorite civil engineer... behind Hannskarl Bandel, Madison Square Garden.วิศวกรโยธาคนโปรดของฉัน รองลงมาจากฮานสคาร์ล แบนเดล ผู้ออกแบบเมดิสัน สแควร์ การ์เดน Pineapple Express (2008)
As soon as she dies, I'm gonna become a civil engineer.ทันทีที่ยายตาย ฉันจะไปเป็นวิศวกรโยธา Pineapple Express (2008)
In a secret location, architects, scientists and engineers met... and concluded that there was only one hope for our future:ภายในเขตหวงห้าม,ที่เหล่าสถาปนิก, นักวิทยาศาสตร์ และนักวิศวะกรใช้ร่วมประชุม ได้ข้อสรุปว่า นั่นเป็นความหวังเดียวของอนาคต City of Ember (2008)
All Pipeworkers, Electricians and Engineers--พนักงานท่อน้ำ ไฟฟ้า วิศวกร ทั้งหมด City of Ember (2008)
- Wait! - All Pipeworkers, Electricians, Engineers, report immediately.พนักงานท่อน้ำ ไฟฟ้า วิศวกร ทั้งหมด รายงานตัวด่วน City of Ember (2008)
- No, not me. I'm a civil engineer.เปล่าๆ ผมเป็นวิศวกรโยธา The Day the Earth Stood Still (2008)
The gray flesh encasing it is organic material, some kind of bioengineered spacesuit.เนื้อเยื่อสีเทาที่ห่อหุ้มภายนอก เป็นสารอินทรีย์วัตถุ เป็นเหมือนชุดอวกาศจากชีวภาพ The Day the Earth Stood Still (2008)
He was an engineer.เขาเป็นวิศวกร The Day the Earth Stood Still (2008)
I should have been asking if you were a real engineer.ฉันน่าจะถามแกว่าแกเป็นวิศวกรจริงรึเปล่า Dirt Nap (2008)
Engineer, come.วิศวกรมานี่ Under & Out (2008)
What are you-- an engineer or something?นี่นายเป็น-- วิศวกร หรือว่าอะไร? Shut Down (2008)
I've tracked down rapists, killers, even former military, but a structural engineer from Illinois was able to get to me.ฉันตามล่าพวกข่มขืน ฆาตรกร หรือแม้แต่พวกทหารเก่า แต่วิศวกรโครงสร้างจากอิลลินอยส์เข้าถึงตัวฉันได้ Five the Hard Way (2008)
No, we need the engineer.ไม่ เราต้องการวิศวกร Boxed In (2008)
It was engineered that way to prevent blowback on the people deploying it.มันถูกออกแบบมาแบบนี้ เพื่อป้องกันการย้อนกลับ ไปยังคนที่ใช้มัน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Because, as we discovered, their technology is actually engineered in a biological manner to interact exclusively with their DNA.เนื่องจากที่เราค้นพบ เทคโนโลยีของพวกเขาเป็นจริง อาวุธถูกผลิตในลักษณะทางชีววิทยา เพื่อเชื่อมโยงกับ DNA ของพวกมัน District 9 (2009)
It's about a ceo, walter kendrick, who has circumvented every safety and environmental regulation on the books and engineered a catastrophic merger, all to increase his personal base of power at the expense of his shareholders.เป็นเรื่องของซีอีโอ วอลเตอร์ เค็นดริก ผู้ที่หลีกเลี่ยงกฎรักษาความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมทุกข้อ และวางแผนการควบรวมที่หายนะ New York Sucks (2009)
What about the teachers, children, engineers, workers you've killed.แล้วพวกครู.. เด็กนักเรียน.. วิศวกร.. The Breath (2009)
Some guy sits down in a conference room somewhere and our server routes his session to one of our termination engineers.จะมีคนนั่งอยู่ที่ห้องประชุมที่ไหนแห่ง แล้วเซอร์เวอร์ของเราก็เชื่อมเขาเข้ากับวิศวกรผู้กำจัด Up in the Air (2009)
"Termination engineers"? Really?"วิศวกรผู้กำจัด"หรอ จริงๆหรอ Up in the Air (2009)
He's an engineer. "United States Code Annotated"เขาเป็นวิศวกร " ประมวลกฏหมายสหรัฐอเมริกา " Law Abiding Citizen (2009)
The whole thing's engineered to bite me in the ass.งั้นฉันออกมาจากที่นั่นได้ไงล่ะ? When the Levee Breaks (2009)
The good news is what we've got here isn't an engineering problem.ข่าวดีคือปัญหาไม่ได้เกิดจากวิศวกรรม To the Lighthouse (2009)
The technology can be reverse engineered and used as a platform.เป็นเทคโนโลยีวิศวกรรมย้อนกลับ และใช้เป็นพื้นฐาน Adam Raised a Cain (2009)
Bioengineered crops that will subsist in the harshest of climates.นั่นทำให้เราอยู่ในสภาพอากาศที่แปรปรวน VS. (2009)
Why would a brilliant structural engineer rob a bank?ทำไมวิศวกรเก่งเรื่องโครงสร้างถึงปล้นแบงค์? Cowboys and Indians (2009)
I then engineered your solutionจากนั้น ผมก็จัดโครงสร้างของการแก้ปัญหา Air: Part 1 (2009)
If this works, we think we might be able to use the data to re-engineer the process in one of our ships here in this galaxy.ถ้าสิ่งนี้ใช้ได้ พวกเราคิดว่า พวกเราน่าจะใช้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างกระบวนการใหม่ Earth (2009)
Adam brody, engineer.อดัม โบวดี้ วิศวกร Darkness (2009)
He's an engineer.เขาเป็นวิศกร Water (2009)
OZ's engineering team is out in full force, but they still haven't even gotten close to the control sector.ทีมวิศกรของ OZ กำลังทำงานอย่างเต็มที่ แต่ว่าพวกเขายังไม่สามารถเข้าใกล้ส่วนควบคุมได้เลยครับ Summer Wars (2009)
He knew enough about engineering to fake his way into M.I.T.เขารู้เรื่องงานวิศวกรรม เพียงพออยู่แล้ว จากการปลอมตัว เข้าไปเรียนที่ M.I.T. Momentum Deferred (2009)
Bixton was growing genetically engineered corn on his land.บอกว่าบิกซ์ตันตัดต่อยีนข้าวโพด ในที่ดินของเขา Bad Seed (2009)
I thought genetic engineering was about mixing a spinach with a cauliflower.ผมนึกว่าการตัดต่อยีนเกี่ยวกับ การผสมผสานผักขมกับต้นกะหล่ำ Bad Seed (2009)
We reverse-Engineeredyour corn.เราย้อนกลับไปเรื่องการตัดต่อ พันธุกรรมข้าวโพดของคุณ Bad Seed (2009)
That's what I thought, but the plant engineer said if there was a power surge...นั่นคือสิ่งที่ฉันคิดอยู่แล้ว แต่ทางวิศวกรโรงงาน บอกว่ามีกระแส ไฟฟ้ากระชาก... A Night at the Bones Museum (2009)
I have a PHD in engineering from the university of bucharest.ฉันจบปริญญาเอกสาขาวิศวกรจากมหา'ลัยบูคาเรสต์ Careful the Things You Say (2009)
The victim, Neil Parofsky, is an aeronautics engineer who works out of a plant in El Segundo.เหยื่อ ชื่อ เนล พารอฟสกี เป็นวิศกรอากาศยาน เขาทำงานที่โรงงาน ในเอล เซกันโด Playing Cards with Coyote (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
engineerAmong the audience, there were teachers, lawyers, engineers, and so on.
engineerBob become an engineer.
engineerClive wants to be an electronic engineer.
engineerEngineering service will be taken up by the Japanese company.
engineerEngineers are crazy about solar energy.
engineerHe bowed out as engineer.
engineerHe grew up to be an engineer.
engineerHe is an able engineer.
engineerHe is going to be an engineer.
engineerHe wants to be an engineer.
engineerHe was an engineer and was treated as such.
engineerHis work is in engineering.
engineerHow many engineers took part in the conference?
engineerI am going to be an engineer.
engineerI have five sons. Two of them are engineers, another is a teacher, and the others are students.
engineerIn other words physical obstacles, perhaps unknown to the original surveyor and engineer, requiring alterations to be made in order to surmount them.
engineerI plan to take up engineering at college.
engineerI want to be an engineer.
engineerMr Hirano is looked up to as an excellent engineer.
engineerMr Smith had three sons who became engineers.
engineerMy brother became an engineer.
engineerMy brother is an engineer.
engineerMy father intends that I should become an engineer.
engineerMy father is an electric engineer.
engineerMy father wants me to be an engineer.
engineerMy father works at the factory as an engineer.
engineerMy father works for the company as an engineer.
engineerOur engineers compared this information with similar products being sold in Japan and concluded that they might compete very well.
engineerSeveral young engineers were employed and were devoted to developing a new computer.
engineerThe chief engineer did research hand in hand with his assistant.
engineerThe committee consists of scientists and engineers.
engineerThe company's competitive edge will be eroded if system engineers continue to leave.
engineerThe engineer climbed the telephone pole.
engineerThe engineer demonstrated how to operate the sophisticated system.
engineerThe engineers blew up the bridge because it was about to collapse.
engineerThe engineer seeks not so much to know nature as to make use of it.
engineerThe engineer thought of a new model.
engineerThe engineer told us how to use the machine.
engineerThe shortage of engineers is the greatest bottleneck to the development of our company.
engineerThe top engineer put the car through a series of rigorous tests.
engineerThe young engineer was deficient in experience.
engineerTom is an electrical engineer.
engineerTwo thirds of the employees of this company are engineers.
engineerWe'll find more engineers to recover the schedule.
engineerWhat made Bill decide to be an engineer?
engineerWhen did you get through with your engineering problem?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายช่างใหญ่[N] chief engineer, Example: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของนายช่างใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นหัวหน้าช่าง
ปรับโครงสร้าง[V] restructure, See also: reengineer, Example: รัฐบาลพยายามชักจูงให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร จากการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจดั้งเดิมมาเป็นพืชเศรษฐกิจ
พันธุวิศวกรรม[N] genetic engineering, Example: ปัจจุบันความก้าวหน้าทางพันธุวิศวกรรมเกิดขึ้นกับจุลินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ แต่ในอนาคตอันใกล้เราจะสามารถใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ได้, Thai definition: เทคโนโลยีที่ทำการเคลื่อนย้ายยีน จากสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกสายพันธุ์หนึ่ง เพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่
วิศวกรรมไฟฟ้า[N] electrical engineering, Example: คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งนี้เปิดสอนวิศวกรรมไฟฟ้าในปี 2535 เป็นรุ่นแรก, Thai definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ที่นำความรู้ทางไฟฟ้ามาผนวกใช้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิศวกรรมเคมี[N] chemical engineering, Example: วิศวกรรมเคมีเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่, Thai definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ที่นำความรู้ทางเคมีมาผนวกใช้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิศวกรรมศาสตร์[N] engineering, Example: ผู้ที่จะสมัครตำแหน่งนี้ต้องมีวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรืออุตสาหการ, Thai definition: วิชาที่เกี่ยวกับการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มหาบัณฑิต[N] holder of a master's degree, See also: Master (of science, engineering, medicine), Example: ถ้าเขาเรียนจบก็จะได้เป็นมหาบัณฑิต วิถีชีวิตต้องไม่มาเป็นอย่างนี้แน่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ได้รับปริญญาโท
วิชาช่าง[N] engineering, Example: นักศึกษากลุ่มนี้สอบวิชาช่างได้เกรดเอทุกคน, Thai definition: ความรู้ที่เกี่ยวกับช่าง
วิศวกรช่างกล[N] mechanical engineer, Ant. คน, Example: บริษัทของเรายังต้องการวิศวกรช่างกลอีกเป็นจำนวนมาก
วิศวกรไฟฟ้า[N] electrical engineer, Ant. คน, Example: ในเรื่องรายละเอียดนั้น คงจะต้องทิ้งให้เป็นหน้าที่ของวิศวกรไฟฟ้าที่ต้องให้ความสนใจ
วิศวกรโยธา[N] civil engineer, Ant. คน, Example: พ่ออยากให้ลูกเป็นวิศวกรโยธา ทั้งๆ ที่ลูกยืนยันว่าจะเรียนสถาปัตย์
วิศวกรรม[N] engineering, Example: ดร. การุญได้รับการติดต่อให้ไปนั่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม ของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ(จำกัด), Thai definition: การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต[N] Bachelor of Science in Engineering, Example: พี่ยอดจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เมื่อปี 2533
วิศวกรเหมืองแร่[N] mining engineer, Ant. คน, Example: ความฝันที่อยากจะเป็นวิศวกรเหมืองแร่สำเร็จไปได้ครึ่งหนึ่งแล้ว เหลือเพียงแต่รอวันที่จะจบการศึกษา
วิศวกรอุตสาหการ[N] industrial engineer, Ant. คน, Example: เขาเป็นวิศวกรอุตสาหการที่ฝากชีวิตไว้กับโรงงานนี้มาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์[N] Faculty of Engineering, Example: คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกศึกษาต่อโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ, Count unit: คณะ, Thai definition: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ มีหลายสาขา เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล[N] mechanical engineering, Example: น้องของเขาจบวิศวกรรมเครื่องกลมาจึงไปทำงานในโรงงาน, Thai definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา[N] civil engineering, Example: ปัจจุบันนี้มีคนเลือกเรียนวิศวกรรมโยธาน้อยลง, Thai definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโลหการ[N] metallurgical engineering, Thai definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมแหล่งน้ำ[N] water resources engineering, Thai definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ[N] industrial engineering, Example: เขาได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อปริญญาเอกด้านวิศวกรรมอุตสาหการ, Thai definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์
ทหารช่าง[N] army engineer, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งหน่วยทหารช่างขึ้น ในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์, Thai definition: หน่วยทหารที่รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมของกองทัพ
นายช่าง[N] engineer, See also: mechanician, technician, Syn. วิศวกร, Example: นายช่างสั่งให้รื้อถอนอาคารส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประกอบงานด้านวิศวกรรม
ยันตรกรรม[N] mechanical engineering, Thai definition: วิชาเครื่องกล
ช่าง[N] technician, See also: mechanic, engineer, craftsman, artisan, Syn. นายช่าง, Example: เมื่อคืนนี้โทรทัศน์ที่บ้านเสียคุณพ่อต้องโทรศัพท์ไปตามช่างให้มาซ่อม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ช่างกล[N] engineer, See also: mechanic, Syn. นายช่าง, Example: เขาเป็นช่างกลอยู่กรมอู่ทหารเรือ, Count unit: คน
ต้นกล[N] chief engineer, See also: chief engineer, Syn. หัวหน้าช่างกล, Example: ต้นกลกำลังซ่อมเครื่องยนต์อยู่ใต้ท้องเรือ, Count unit: คน, Thai definition: หัวหน้าช่างกลในเรือเดินทะเล เรือรบ เป็นต้น
วิศวกรรมศาตรดุษฎีบัณฑิต[N] Doctor of Engineering, See also: D.Eng., Syn. วศ.ด.
วิศวกรรมศาตรบัณฑิต[N] Bachelor of Engineering, See also: B.Eng., Syn. วศ.บ.
วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต[N] Master of Engineering, See also: M.Eng., Syn. วศ.ม.
วิศวกร[N] engineer, See also: mechanic, Example: ปัญหาสมองไหลในสาขาขาดแคลนมิได้มีเพียงวิศวกรเท่านั้น หากสาขาสำคัญอื่นๆ ก็เริ่มจะมีมากขึ้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประกอบงานวิศวกรรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต[N] Bachelor of Engineering, See also: B.Eng., Syn. วศ.บ.
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต[N] Master of Engineering, See also: M. ENG., Syn. วศ.ม.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างอากาศ[n. exp.] (chang ākāt) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer   FR: technicien en aéronautique [m]
ช่างเครื่อง[n.] (changkhreūang) EN: mechanic ; fitter ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ajusteur [m] ; ingénieur technicien [m]
ช่างเครื่องจักร[n. exp.] (chang khreūangjak) EN: engineer   
ช่างกล[n.] (chang kon) EN: mechanic ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ingénieur mécanicien [m]
ช่างยนต์[n.] (chang yon) EN: mechanic ; machinist ; mechanical engineer   FR: mécanicien [m] ; mécano [m] (fam.) ; machiniste [m]
หัวหน้าช่างกล[n. exp.] (hūanā chang kon) EN: chief engineer   
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาวุโส[n. exp.] (jaonāthī dūlaē rabop āwusō) EN: senior system engineer   
คณิตศาสตร์การเงิน[n. exp.] (khanittasāt kānngoen) EN: mathematical finance ; mathematics of finance ; financial engineering ; financial mathematics   
มหาบัณฑิต[n.] (mahābandit) EN: holder of a master's degree ; Master (of science, engineering, medicine)   
นายช่าง[n. exp.] (nāi chāng) EN: chief mechanic ; supervising engineer ; chief   FR: mécanicien en chef [m] ; ingénieur superviseur [m] ; chef d'équipe [m]
ปรับโครงสร้าง[v.] (prap khrōngsāng) EN: restructure ; reengineer   
โรงเรียนช่างกล[n. exp.] (rōngrīen chang kon) EN: school of engineering   
ทหารช่าง[n. exp.] (thahān chāng) EN: military engineer   FR: ingénieur militaire [m]
ต้นกล[n.] (ton kon) EN: chief engineer   FR: ingénieur en chef [m]
วิชาช่าง[n. exp.] (wichā chang) EN: engineering   
วิศวะ[n.] (witsawa) EN: engineering   FR: ingénierie [f]
วิศวกรรม[n.] (witsawakam) EN: engineering   FR: ingénierie [f] ; génie civil [m]
วิศวกรรมบัณฑิต[n. exp.] (witsawakam bandit) EN: bachelor of engineering   
วิศวกรรมไฟฟ้า [n. exp.] (witsawakam faifā) EN: electrical engineering   FR: ingénierie électrique [f]
วิศวกรรมการกีฬา[n. exp.] (witsawakam kānkīlā) EN: sport engineering   
วิศวกรรมการผลิต[n. exp.] (witsawakam kān phalit) EN: production engineering   
วิศวกรรมเคมี[n. exp.] (witsawakam khēmī) EN: chemical engineering   FR: ingénierie chimique [f] ; génie chimique [m]
วิศวกรรมเครื่องกล[n. exp.] (witsawakam khreūang kon) EN: mechanical engineering   FR: ingénierie mécanique [f]
วิศวกรรมศาสตร์[n.] (witsawakamsāt) EN: engineering   FR: ingénierie [f]
วิศวกรรมอุตสาหการ[n. exp.] (witsawakam utsāhakān) EN: industrial engineering   FR: ingénierie industrielle [f]
วิศวกรรมโยธา[n. exp.] (witsawakam yōthā) EN: civil engineering   FR: génie civil [m]
วิศวกร[n.] (witsawakøn) EN: engineer ; mechanic   FR: ingénieur [m]
วิศวกรช่างกล[n. exp.] (witsawakøn chang kon) EN: mechanical engineer   FR: ingénieur mécanicien [m] ; ingénieur en mécanique [m]
วิศวกรชีวภาพ[n. exp.] (witsawakøn chīwaphāp) EN: bio-engineer   FR: bioingénieur [m]
วิศวกรไฟฟ้า [n. exp.] (witsawakøn faifā) EN: electrical engineer   FR: ingénieur électricien [m] ; ingénieur en électricité [m]
วิศวกรจราจร[n. exp.] (witsawakøn jarājøn) EN: traffic engineer   
วิศวกรเคมี[n. exp.] (witsawakøn khēmī) EN: chemical engineer   FR: ingénieur chimiste [m]
วิศวกรเครื่องกล[n. exp.] (witsawakøn khreūang kon) EN: mechanical engineer   FR: ingénieur mécanicien [m] ; ingénieur en mécanique [m]
วิศวกรโครงการ[n. exp.] (witsawakøn khrōngkān) EN: project engineer   
วิศวกรคุณภาพ[n. exp.] (witsawakøn khunnaphāp) EN: quality engineer   
วิศวกรความปลอดภัย[n. exp.] (witsawakøn khwām pløtphai) EN: safety engineer   
วิศวกรรถไฟ[n. exp.] (witsawakøn rotfai) EN: railway engineer   
วิศวกรอุตสาหการ[n. exp.] (witsawakøn utsāhakān) EN: industrial engineer   FR: ingénieur industriel [m]
วิศวกรโยธา[n. exp.] (witsawakøn yōthā) EN: civil engineer   FR: ingénieur civil [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGINEER    E21 N JH AH0 N IH1 R
ENGINEERS    EH2 N JH AH0 N IH1 R Z
ENGINEERED    EH2 N JH AH0 N IY1 R D
REENGINEER    R IY0 EH2 N JH AH0 N IH1 R
ENGINEERS'    EH2 N JH AH0 N IH1 R Z
ENGINEER'S    EH2 N JH AH0 N IY1 R Z
ENGINEERING    EH2 N JH AH0 N IH1 R IH0 NG
BIOENGINEER    B AY2 OW0 EH2 N JH AH0 N IH1 R
BIOENGINEERED    B AY2 OW0 EH2 N JH AH0 N IH1 R D
REENGINEERING    R IY0 EH2 N JH AH0 N IH1 R IH0 NG
BIOENGINEERING    B AY2 OW0 EH2 N JH AH0 N IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engineer    (v) (e2 n jh i n i@1 r)
engineers    (v) (e2 n jh i n i@1 z)
engineered    (v) (e2 n jh i n i@1 d)
engineering    (v) (e2 n jh i n i@1 r i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
工学[こうがく, kougaku] Thai: วิศวกรรม, วิศวกรรมศาสตร์ English: engineering

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfalltechnik {f}waste engineering [Add to Longdo]
Anlagenbau {m}plant engineering; general plant construction [Add to Longdo]
Anlagenbau {m}mechanical engineering and construction [Add to Longdo]
Anlagenbetriebstechnik {f}plant operations engineering [Add to Longdo]
Anlagentechnik {f}installation engineering [Add to Longdo]
Antriebstechnik {f} [techn.] | elektrische Antriebstechnik {f}propulsion technology; drive engineering | electrical drive engineering [Add to Longdo]
Anwendungstechnik {f}applications engineering [Add to Longdo]
Anwendungstechniker {m}application engineer [Add to Longdo]
Anwendungstechniker {m}applications engineer [Add to Longdo]
Apparatebau {m}apparatus engineering [Add to Longdo]
Ausgrabungsingenieur {m}excavation engineer [Add to Longdo]
Außendiensttechniker {m}field engineer [Add to Longdo]
Automatisierungstechnik {f}automation; automation engineering [Add to Longdo]
Bauingenieur {m}; Bauingenieurin {f}civil engineer [Add to Longdo]
Bauingenieurwesen {n}civil engineering [Add to Longdo]
Baustahl {m} | allgemeine Baustähleconstruction steel; structural steel; engineering steel | general engineering steels [Add to Longdo]
Bauwesen {n}civil engineering; architecture [Add to Longdo]
Biotechnologie {f}; Biotechnik {f}biotechnology; bioengineering [Add to Longdo]
Biotechnologiefirma {f}bioengineering company [Add to Longdo]
durch Biotechnik gewachsenbioengineered [Add to Longdo]
Bodenbearbeitungstechnik {f}cultivation engineering [Add to Longdo]
Computertechnik {f}; Rechentechnik {f}computer engineering [Add to Longdo]
Datenschutzbeauftragte {m,f}; Datenschutzbeauftragterdata security engineer; data protection registrar [Add to Longdo]
Diplomingenieur {m}graduate engineer [Add to Longdo]
Einsatzvorbereitung {f}application engineering [Add to Longdo]
Elektroingenieur {m}; Elektroingenieurin {f} | Elektroingenieure {pl}electrical engineer | electrical engineers [Add to Longdo]
Elektrotechnik {f}electrical engineering [Add to Longdo]
Energietechnik {f} | elektrische Energietechnikpower engineering | electrical engineering [Add to Longdo]
Entsorgungstechnik {f}disposal technology; disposal engineering [Add to Longdo]
Entwicklungsingenieur {m}designing engineer [Add to Longdo]
Fahrzeugtechnik {f}automotive engineering [Add to Longdo]
Fassadenbau {m}facade engineering; façade engineering [Add to Longdo]
Feinmechaniker {m}; Feinmechanikerin {f}precision mechanic; precision engineer [Add to Longdo]
Feinwerktechnik {f}precision engineering; precision mechanics [Add to Longdo]
Feinwerktechniklabor {n}precision engineering laboratory [Add to Longdo]
Fertigungstechnik {f}; Produktionstechnik {f}production engineering [Add to Longdo]
Fördertechnik {f}hoisting and conveying engineering [Add to Longdo]
Funktechnik {f}radio engineering [Add to Longdo]
Gebäudetechnik {f}building services engineering [Add to Longdo]
Generalplanung {f}general engineering [Add to Longdo]
Genmanipulation {f}genetic engineering [Add to Longdo]
Gentechnik {f}; Gentechnologie {f}genetic engineering; gene technology [Add to Longdo]
Grundlagen {pl} der Elektrotechnikprinciples of electrical engineering [Add to Longdo]
Heizungstechnik {f}heating engineering [Add to Longdo]
Hochbau {m}structural engineering [Add to Longdo]
Hochspannungstechnik {f}high voltage engineering; high voltage technology [Add to Longdo]
Ingenieur {m}; Ingenieurin {f} | Ingenieure {pl} | leitender Ingenieurengineer (with university degree) | engineers | lead engineer; chief engineer [Add to Longdo]
Ingenieurbüro {n}consulting engineers; engineering office [Add to Longdo]
Ingenieurschule {f} | Ingenieurschulen {pl}school of engineering | schools of engineering [Add to Longdo]
Ingenieurwesen {n}engineering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
アプリケーションエンジニア[, apurike-shon'enjinia] (n) {comp} application systems engineer [Add to Longdo]
インターネット技術推進グループ[インターネットぎじゅつすいしんグループ, inta-netto gijutsusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Engineering Steering Group; IESG [Add to Longdo]
インターネット技術特別調査委員会[インターネットぎじゅつとくべつちょうさいいんかい, inta-netto gijutsutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Engineering Task Force; IETF [Add to Longdo]
インダストリアルエンジニアリング[, indasutoriaruenjiniaringu] (n) industrial engineering [Add to Longdo]
エンジニア[, enjinia] (n) engineer; (P) [Add to Longdo]
エンジニアリング[, enjiniaringu] (n) engineering; (P) [Add to Longdo]
エンジニアリングセラミックス[, enjiniaringuseramikkusu] (n) engineering ceramics [Add to Longdo]
エンジニアリングプラスチック[, enjiniaringupurasuchikku] (n) engineering plastics [Add to Longdo]
エンジニアリングワークステーション[, enjiniaringuwa-kusute-shon] (n) {comp} engineering workstation; EWS [Add to Longdo]
エンプラ[, enpura] (n) (abbr) (See エンジニアリングプラスチック) engineering plastics [Add to Longdo]
カスタマーエンジニア[, kasutama-enjinia] (n) {comp} customer engineer [Add to Longdo]
カスタマエンジニア[, kasutamaenjinia] (n) {comp} customer engineer; CE [Add to Longdo]
ケース(P);ケイス(P)[, ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P) [Add to Longdo]
コンサルタントエンジニア[, konsarutantoenjinia] (n) consultant engineer [Add to Longdo]
システムエンジニア[, shisutemuenjinia] (n) {comp} systems engineer [Add to Longdo]
システムエンジニアリング[, shisutemuenjiniaringu] (n) systems engineering [Add to Longdo]
ジーンエンジニアリング[, ji-n'enjiniaringu] (n) gene engineering; genetic engineering [Add to Longdo]
セールスエンジニア[, se-rusuenjinia] (n) sales engineer [Add to Longdo]
ソーシャルエンジニアリング[, so-sharuenjiniaringu] (n) {comp} social engineering [Add to Longdo]
ソフトウェアエンジニア[, sofutoueaenjinia] (n) {comp} software engineer [Add to Longdo]
ソフトウェアエンジニアリング[, sofutoueaenjiniaringu] (n) {comp} software engineering; SE [Add to Longdo]
ソフトウェア工学[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] (n) {comp} software engineering [Add to Longdo]
トラヒックエンジニアリング[, torahikkuenjiniaringu] (n) {comp} traffic engineering [Add to Longdo]
ナレッジエンジニアリング[, narejjienjiniaringu] (n) knowledge engineering [Add to Longdo]
ネットワークエンジニアリング[, nettowa-kuenjiniaringu] (n) {comp} network engineering [Add to Longdo]
バリューエンジニアリング[, baryu-enjiniaringu] (n) value engineering [Add to Longdo]
ヒューマンエンジニアリング[, hyu-man'enjiniaringu] (n) human engineering; HE [Add to Longdo]
ビデオエンジニア[, bideoenjinia] (n) video engineer [Add to Longdo]
フィールドエンジニア[, fi-rudoenjinia] (n) {comp} field engineer; FE [Add to Longdo]
フライトエンジニア[, furaitoenjinia] (n) flight engineer [Add to Longdo]
マクロエンジニアリング[, makuroenjiniaringu] (n) macroengineering [Add to Longdo]
メディカルエンジニアリング[, medeikaruenjiniaringu] (n) medical engineering; (P) [Add to Longdo]
リエンジニアリング[, rienjiniaringu] (n) re-engineering [Add to Longdo]
リバースエンジニアリング[, riba-suenjiniaringu] (n) {comp} reverse engineering [Add to Longdo]
遺伝子工学[いでんしこうがく, idenshikougaku] (n) genetic engineering [Add to Longdo]
遺伝子組み換え作物[いでんしくみかえさくもつ, idenshikumikaesakumotsu] (n) genetically-modified crop; genetically-engineered crop; transgenic crop; GM crop [Add to Longdo]
宇宙工学[うちゅうこうがく, uchuukougaku] (n) space engineering [Add to Longdo]
運転士[うんてんし, untenshi] (n) (1) (See 運転手) driver; train driver; train engineer; motorman; taxi driver; (2) (See 航海士) mate; (ship's) officer; (P) [Add to Longdo]
衛生工学[えいせいこうがく, eiseikougaku] (n) sanitary engineering [Add to Longdo]
化学工学[かがくこうがく, kagakukougaku] (n) (See 化工) chemical engineering [Add to Longdo]
化工[かこう, kakou] (n) (abbr) (See 化学工学) chemical engineering [Add to Longdo]
河川工学[かせんこうがく, kasenkougaku] (n) river engineering [Add to Longdo]
基礎工学[きそこうがく, kisokougaku] (n) foundation engineering [Add to Longdo]
機械科[きかいか, kikaika] (n) course in (of) mechanical engineering [Add to Longdo]
機械技師[きかいぎし, kikaigishi] (n) mechanical engineer; mechanician [Add to Longdo]
機械工学[きかいこうがく, kikaikougaku] (n) mechanical engineering [Add to Longdo]
機械馬鹿[きかいばか, kikaibaka] (n) skilled engineer (mechanic) who is clumsy in all other matters; person who gets a great kick out of tinkering with anything mechanical [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国工程院[Zhōng guó Gōng chéng yuàn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] Chinese Academy of Engineering [Add to Longdo]
价值工程[jià zhí gōng chéng, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] value engineering [Add to Longdo]
化学工程[huà xué gōng chéng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] chemical engineering [Add to Longdo]
化工[huà gōng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ, ] chemical engineering; chemical industry [Add to Longdo]
反应锅[fǎn yìng guō, ㄈㄢˇ ˋ ㄍㄨㄛ, / ] reaction pot (chemical engineering); cauldron (at Hogwarts 霍格沃茨) [Add to Longdo]
合龙[hé lóng, ㄏㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] closure (civil engineering); join of segments to complete a project (dam, bridge, dike etc) [Add to Longdo]
周永康[Zhōu Yǒng kāng, ㄓㄡ ㄩㄥˇ ㄎㄤ, ] Zhou Yongkang (1942-), PRC petroleum engineer and politician [Add to Longdo]
土木[tǔ mù, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ, ] building; construction; civil engineering [Add to Longdo]
土木工程[tǔ mù gōng chéng, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] civil engineering [Add to Longdo]
基因工程[jī yīn gōng chéng, ㄐㄧ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] genetic engineering [Add to Longdo]
工兵[gōng bīng, ㄍㄨㄥ ㄅㄧㄥ, ] military engineer [Add to Longdo]
工业大学[gōng yè dà xué, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Technical University; university, mostly for Engineering Sciences [Add to Longdo]
工程[gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] engineering; an engineering project; project; undertaking [Add to Longdo]
工程图[gōng chéng tú, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ, / ] engineering graphics; technical drawing [Add to Longdo]
工程图学[gōng chéng tú xué, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] engineering graphics; technical drawing [Add to Longdo]
工程学[gōng chéng xué, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] engineering [Add to Longdo]
工程师[gōng chéng shī, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ, / ] engineer [Add to Longdo]
引水工程[yǐn shuǐ gōng chéng, ˇ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] water-induction engineering [Add to Longdo]
李冰[Lǐ bīng, ㄌㄧˇ ㄅㄧㄥ, ] Li Bing (c. 230 BC) historical hydraulic engineer of DuJiangYan 都江堰 [Add to Longdo]
核工程[hé gōng chéng, ㄏㄜˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] nuclear engineering [Add to Longdo]
机械工程[jī xiè gōng chéng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] mechanical engineering [Add to Longdo]
比例尺[bǐ lì chǐ, ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄔˇ, ] scale; architect's scale; engineer's scale [Add to Longdo]
水利工程[shuǐ lì gōng chéng, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] hydraulic engineering [Add to Longdo]
水暖工[shuǐ nuǎn gōng, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄨㄢˇ ㄍㄨㄥ, ] plumber; heating engineer [Add to Longdo]
灰领[huī lǐng, ㄏㄨㄟ ㄌㄧㄥˇ, / ] gray collar; specialist; technical worker; engineer [Add to Longdo]
理工[lǐ gōng, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ, ] science and engineering as academic subjects (abbr. for 理科, 工科) [Add to Longdo]
理工大学[lǐ gōng dà xué, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Science and Engineering; also sometimes Institute of Technology [Add to Longdo]
理工科[lǐ gōng kē, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄎㄜ, ] science and engineering as academic subjects (abbr. for 理科, 工科) [Add to Longdo]
生物医学工程[shēng wù yī xué gōng chéng, ㄕㄥ ˋ ㄧ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] biomedical engineering [Add to Longdo]
策划[cè huà, ㄘㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] plot; scheme; bring about; engineer [Add to Longdo]
线圈[xiàn quān, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 线 / ] solenoid (electrical engineering); coil [Add to Longdo]
线圈般[xiàn quān bān, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ ㄅㄢ, 线 / ] solenoid (electrical engineering); coil [Add to Longdo]
谋士[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ, / ] skilled manipulator; sb who can engineer and see through a project; adviser [Add to Longdo]
遗传工程[yí chuán gōng chéng, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] genetic engineering [Add to Longdo]
都江堰[Dū jiāng yàn, ㄉㄨ ㄐㄧㄤ ㄧㄢˋ, ] Dujiangyan in Sichuan, a famous water engineering project and World Heritage Site; Dujiangyan city in Sichuan [Add to Longdo]
钢铁学院[Gāng tiě Xué yuàn, ㄍㄤ ㄊㄧㄝˇ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] The Beijing Iron and Steel Engineering Institute [Add to Longdo]
开工[kāi gōng, ㄎㄞ ㄍㄨㄥ, / ] to begin work (of a factory or engineering operation); to start a construction job [Add to Longdo]
电子工程[diàn zǐ gōng chéng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] electronic engineering [Add to Longdo]
电学[diàn xué, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] electrical engineering [Add to Longdo]
电机及电子学工程师联合会[diàn jī jí diàn zǐ xué gōng chéng shī lián hé huì, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ㄐㄧˊ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] IEEE; Institute of Electrical and Electronic Engineers [Add to Longdo]
电气工程[diàn qì gōng chéng, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] electrical engineering [Add to Longdo]
电脑辅助工程[diàn nǎo fǔ zhù gōng chéng, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] computer aided engineering [Add to Longdo]
鱼尾板[yú wěi bǎn, ㄩˊ ㄨㄟˇ ㄅㄢˇ, / ] fishplate (in railway engineering) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンジニア[えんじにあ, enjinia] engineer [Add to Longdo]
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE) [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
システムエンジニア[しすてむえんじにあ, shisutemuenjinia] system engineer [Add to Longdo]
ソフトウェア工学[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] software engineering [Add to Longdo]
トラヒックエンジニアリング[とらひっくえんじにありんぐ, torahikkuenjiniaringu] traffic engineering [Add to Longdo]
ネットワークエンジニアリング[ねっとわーくえんじにありんぐ, nettowa-kuenjiniaringu] network engineering [Add to Longdo]
フィールドエンジニア[ふぃーるどえんじにあ, fi-rudoenjinia] field engineer (FE) [Add to Longdo]
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering [Add to Longdo]
人間工学[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering [Add to Longdo]
知識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] knowledge engineering [Add to Longdo]
定格[ていかく, teikaku] rated value (engineering) [Add to Longdo]
工学[こうがく, kougaku] engineering [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top