Search result for

energie

(53 entries)
(0.0928 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -energie-, *energie*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm just saying that perhaps you could channel those energies, um, into something like this.ผมแค่จะบอกว่า บางทีคุณอาจจะสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ แบบ ลองแปรพลังพวกนั้นมาใช้กับงานพวกนี้ดู 500 Days of Summer (2009)
It's obvious that our rotund leader is channeling his sexual energies into the Buy More.มันชัดเจนว่าเจ้านายอ้วนท่วมของเรา กำลังเปลี่ยนบาย์มอร์ให้เป็นแบบใหม่ Chuck Versus the Suburbs (2009)
All you have to do is show up at the Progressive Energies conference tomorrow, go up on the dais, and present this technology as your own.ทั้งหมดที่คุณต้องทำ คือปรากฏตัวในงานประชุมความก้าวหน้าทางพลังงานในวันพรุ่งนี้ ขึ้นไปบนเวที VS. (2009)
I got a call from the organizing committee of the Progressive Energies conference that's here tomorrow.ผมได้รับโทรศัพท์จากคณะผู้จัดการ สัมมนาเรื่องพลังงาน เพื่อความก้าวหน้าในวันพรุ่งนี้ VS. (2009)
I love Glee, I just... don't see the point in wasting my energies on someplace that I'm not appreciated.ฉันรักชมรม แต่... The Rhodes Not Taken (2009)
It seems that cosmic energies not meant for the mortal men.ราวกับเป็นพลังจักรวาล ไม่ได้ผลหรอก กับมนุษย์ที่ต้องตาย The Gift (2009)
you direct your energies to helping the Swiss Guard find this explosive device.นาย Langdon ดังนั้นไกล, คุณสิทธิเกี่ยวกับม้า. ตอนนี้ก็ 21: 15. Angels & Demons (2009)
Untapped energies.เพื่อปลดปล่อยพลังงานแฝงออกมา Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
And the sublimating energies of that connection are responsible for the energy, vigor and rigor that you bring to your homicide investigations.และพลังงานที่เกิดจากความสัมพันธ์นั่น ก่อให้เกิด พลังงาน ความกระตือรือร้นและเข้มงวดกวดขัน The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Theoretically, Frost and his pals ramped up our linear accelerator to such extreme energies that it sent shock waves through the consciousness field and jolted all of humanity's awareness to a different place in space-time... the flash-forward.ตามหลักทฤษฎี ฟรอสท์และเพื่อนๆ ของเขา สร้างเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น ให้กับเรา เพื่อทำให้เกิดพลังงานสุดขั้ว ที่ส่งผลให้เกิดคลื่นกระแทก Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Of course, I'm sure there are some unmeasurable energies, like our soul.แน่นอน ผมมั่นใจว่ามีพลังงาน หลายอย่าง ที่ไม่อาจวัดค่าได้ อย่างเช่น วิณญานของเรา Harmony (2010)
But I must have solitude to focus my creative energies.แต่ผมต้องอยู่คนเดียว เพื่อรวบรวมพลังงานด้านความสร้างสรรค์ Now What? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
energieAll his energies were devoted to the experiment.
energieHe concentrated his energies on helping his friend.
energieHis work absorbed all his energies.
energieI concentrated all my energies on the problem.
energieIf you concentrate all your energies on the study of English, you will master the language.
energieTaking care of the boy is a great drain on her energies.
energieThe task absorbed all his energies.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี่ยวแห้ง[adj.] (hīohaēng) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless   FR: abattu ; sans énergie
โหม[v.] (hōm) EN: mobilize ; concentrate ; strain ; exert   FR: concentrer l'énergie ; mobiliser les ressources
กำลัง[n.] (kamlang) EN: power ; energy ; strength ; force ; vigour   FR: énergie [f] ; force [f] ; vitalité [f] ; vigueur [f] ; puissance [f] ; capacité [f] ; pouvoir [m]
การอนุรักษ์พลังงาน[n. exp.] (kān anurak phalang-ngān) EN: conservation of energy   FR: conservation de l'énergie [f]
การลงแรง [n.] (kān longraēng) EN: exerting one's efforts ; expending energy ; making efforts   FR: dépense d'énergie [f]
การประหยัดพลังงาน[n. exp.] (kān prayat phalang-ngān) EN: energy saving ; energy conservation   FR: économie d'énergie [f]
กฎการอนุรักษ์พลังงาน[v.] (kot kān anurak phalang-ngān) EN: Law of Conservation of energy   FR: loi de conservation de l'énergie [f]
กระทรวงพลังงาน[org.] (Krasūang Phalang-ngān) EN: Ministry of Energy   FR: ministère de l'Énergie [m]
แหล่งกำเนิดพลังงาน[n. exp.] (laēng kamnoēt phalang-ngān) EN: source of energy   FR: source d'énergie [f]
แหล่งพลังงาน[n. exp.] (laeng phalang-ngān) EN: source of energy ; source of power ; power resource   FR: source d'énergie [f] ; ressource énergétique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENERGIES    EH1 N ER0 JH IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
energies    (n) (e1 n @ jh i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Energieerhaltungssatz(n) |der, pl. Energieerhaltungssätze| กฏความสมดุลของพลังงาน (ฟิสิกส์)
Energieumwandlung(n) |die, pl. Energieumwandlungen| การเปลี่ยนรูปของพลังงาน เช่น von potentieller Energie in kinetische Energie = จากพลังงานศักย์ เป็น พลังงานจลน์ เป็นต้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Energie {f} | Energien {pl} | elektrische Energieenergy | energies | electric power [Add to Longdo]
Energie {f}; Tatkraft {f} | vor Energie sprühenenergy | to be brim-full of energy [Add to Longdo]
Energiebedarf {m} | niedriger Energiebedarfenergy requirement; power requirement | low power requirements [Add to Longdo]
Energiebilanz {f}energy balance [Add to Longdo]
Energieerhaltung {f}conservation of energy; energy conservation [Add to Longdo]
Energiefluenz {f}energy fluence [Add to Longdo]
Energie {f}; Kraft {f}; Dynamik {f}; Heftigkeit {f}; Leidenschaftlichkeit {f} | Energien {pl}; Kräfte {pl}vigor [Am.]; vigour [Br.] | vigors [Am.]; vigours [Br.] [Add to Longdo]
Energiegefälle {n}energy gradient [Add to Longdo]
Energieformen {pl}forms of energy [Add to Longdo]
Energiegewinnung {f}power generation [Add to Longdo]
Energiequelle {f}energy source [Add to Longdo]
Energierückgewinnung {f}energy recovery; energy recuperation [Add to Longdo]
Energiestrom {m}energy flux [Add to Longdo]
Energietechnik {f} | elektrische Energietechnikpower engineering | electrical engineering [Add to Longdo]
Energieträger {m}source of energy; energy carrier [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰陽和合[いんようわごう, inyouwagou] (n) the harmony of yin and yang energies [Add to Longdo]
気を引き締める[きをひきしめる, kiwohikishimeru] (exp,v1) to brace oneself; to focus one's energies; to focus one's mind [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
精力[せいりょく, seiryoku] Energie, Vitalitaet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  energie [enɛrʒi]
     energy
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Energie [eːnɛrgiː] (n) , s.(f )
     energy; power
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top