Search result for

emden

(87 entries)
(0.2945 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emden-, *emden*. Possible hiragana form: えんでん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา emden มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *emden*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
"The youngest servant of the inquisition may not exchange words with a strange maiden.""Der jüngste Diener der Inquisition wechselt kein Wort mit einer fremden Maid." Häxan (1922)
(speaking in tongues and convulsions)(in fremden Zungen sprechen und Krämpfe) Häxan (1922)
We could rent rooms down there.Wir werden noch im Keller 'ne Fremdenpension aufmachen müssen! The Blue Angel (1930)
- The reserved seats.In die Fremdenloge. The Blue Angel (1930)
The Foreign LegionDie Fremdenlegion. Morocco (1930)
I understand that men are never asked why they enter the Foreign Legion.Soviel ich weiß, werden Männer nie gefragt... warum sie in die Fremdenlegion eintreten. Morocco (1930)
There's a Foreign Legion of women, too.Es gibt auch eine Fremdenlegion... für Frauen. Morocco (1930)
supposing you had never met a certain private in the foreign legion what would your answer have been?Angenommen, Sie hätten nie einen gewissen Fremdenlegionär getroffen? Wie hätte Ihre Antwort dann gelautet? Morocco (1930)
I love them And give them my petticoats?Ich liebe die Kinder und schenke ihnen meine HemdenMädchen in Uniform (1931)
Maybe some well-done butterflies, slightly fried pansies, or, better still, stuffed shirts.Vielleicht trockene Falter, leicht gebratene Stiefmütterchen oder besser gestopfte HemdenPlatinum Blonde (1931)
But I'm not accustomed to riding with strangers.Aber ich gehe normalerweise nicht mit Fremden mit. The Public Enemy (1931)
We're not going to be strangers.Wir werden keine Fremden für dich sein. The Public Enemy (1931)
I don't accept bracelets from a stranger.Ich nehme von Fremden keine Armbänder an. Blonde Venus (1932)
- No. Not with strangers.Nicht mit FremdenGrand Hotel (1932)
So far, the film has been following the HG Wells novel very closely, but RC Sherriff quite rightly felt that some changes in Wells's novel were necessary in order to present a more unified structure for a 70-minute filmBislang hält sich der Film noch genau an H.G. Wells' Roman. Aber R.C. Sherriff erkannte, dass Abwandlungen notwendig waren, um dem 70-minütigen Film eine einheitlichere Struktur zu geben und dem geheimnisvollen Fremden gewisse sympathische Züge zu verleihen. The Invisible Man (1933)
Dr Cranley, played by Henry Travers, is obviously a scientist or medical man, and we shortly find out that the mysterious man at the inn is probably Jack Griffin, a scientist employed by Dr Cranley who has been gone for a month, working on a private experiment.Dr. Cranley, gespielt von Henry Travers, ist Wissenschaftler oder Mediziner. Wir erfahren, dass es sich bei dem mysteriösen Fremden wahrscheinlich um Jack Griffin handelt, einen Angestellten Dr. Cranleys, der seit einem Monat an einem eigenen Experiment arbeitet. The Invisible Man (1933)
I look at you and I look at a stranger.Ich sehe dich an und sehe einen FremdenQueen Christina (1933)
A stranger whom I do not altogether like.Einen Fremden, den ich nicht sonderlich mag. Queen Christina (1933)
Do you mean to say you accepted flowers from a stranger in the street?Was, Sie haben Blumen von einem Fremden auf der Straße angenommen? The Song of Songs (1933)
Harvey, we can't afford to mix with strangers.- Harvey, kein Umgang mit FremdenHollywood Party (1934)
"Three shirts, $4.50.Drei Hemden, vier Dollar 50 Cents. It Happened One Night (1934)
There's a few callers upstairs now, but they're not strangers.Wir haben Gäste, aber das sind keine FremdenThe 39 Steps (1935)
Besides, I couldn't sing with a strange Leonora.Außerdem singe ich nicht mit einer fremden Leonora. A Night at the Opera (1935)
I can't have my wife gallivanting around the country... in the moonlight, with a total stranger.Es geht nicht, dass meine Gattin bei Mondschein... mit einem Fremden umherstreift. Werewolf of London (1935)
Hello, strangers!Hallo, ihr FremdenThe Bohemian Girl (1936)
And do you know, he has given up pyjamas and taken to wearing nightgowns?Und, wissen Sie, er trägt keinen Pyjama mehr, sondern NachthemdenDesire (1936)
Now tell me, where do you buy your nightgowns?Jetzt sagen Sie mir, wo kaufen Sie lhre NachthemdenDesire (1936)
Nightgowns?NachthemdenDesire (1936)
Nightgowns?NachthemdenDesire (1936)
The boys seem to be nervous about being in a strange country.Die Jungs scheinen sich in dem fremden Land unwohl zu fühlen. Tarzan Escapes (1936)
Have you ever been a stranger in a strange city?Waren Sie schon mal ein Fremder in einer fremden Stadt? Angel (1937)
A complete stranger.Mit einem völlig FremdenAngel (1937)
You know that access is restricted.Sie wissen, dass Fremden hier der Zutritt verboten ist. Skeleton on Horseback (1937)
Did you ever go to a strange place and feel sure you'd been there before?Bist du je an einen fremden Ort gekommen und dachtest, dort schon gewesen zu sein? Lost Horizon (1937)
They won't forget the stranger who tried six times to climb a mountain pass that no other human being dared to travel.Sie werden den Fremden, der sechsmal versuchte, einen... Pass zu überwinden, den kein anderer Mensch je überquerte, nicht vergessen. Lost Horizon (1937)
Jane! -Yes.Wo kommen diese fremden Kerle her? Two Merry Adventurers (1937)
You don't let strangers approach you.Lasst euch von Fremden nicht ansprechen! Two Merry Adventurers (1937)
You haven't ridden on enough elevators in your life, you don't know that woman.Eine feine Dame blickt im Fahrstuhl... einem fremden Mann niemals ins Gesicht. Two Merry Adventurers (1937)
-The guest room is prepared.- Das Fremdenzimmer ist fertig. Two Merry Adventurers (1937)
So beware of strangers.Darum hüte dich vor FremdenSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
His task was defending his people instead of deserting them to fight in foreign lands. What?Seine Aufgabe war, sein Volk zu verteidigen, statt in fremden Ländern zu kämpfen. The Adventures of Robin Hood (1938)
It's kind of tough for a foreigner.Ist gar nicht leicht für einen FremdenBluebeard's Eighth Wife (1938)
If you continue to annoy me about this girl... who is no responsibility of mine, I'll have you arrested.Wenn Sie mich weiterhin wegen eines fremden Mädchens belästigen, lasse ich Sie verhaften! Bringing Up Baby (1938)
Frightful ghosts all wearing stuffed shirts and mink-lined ties.Geister mit gestärkten Hemden und nerzgefütterten Schals. Holiday (1938)
Now he takes an utter stranger into the family.Jetzt nimmt er einen Fremden in die Familie auf. Holiday (1938)
In appreciation of your great success in the fields of love and finance I wish to congratulate you on behalf of the members of the Fifth Avenue Anti-Stuffed Shirt and Flying Trapeze Club.In Anerkennung deines großen Erfolges in der Liebe und den Finanzen... möchte ich dir im Namen der Mitglieder des Clubs... der Anti-Hemdenstärke und Trapezkünstler gratulieren. Holiday (1938)
- No, he just don't believe in shirts.- Nein, er glaubt nicht an HemdenRoom Service (1938)
Yeah, you ought to be ashamed of yourself, robbing a stranger.Faker, ich muss mich wundern. Ja, schäm dich, einen Fremden auszurauben. Room Service (1938)
For this, Washington and Lincoln lived! And although I speak to you with a foreign accent still I speak for a newer a freer America!Und obwohl ich mit einem fremden Akzent zu euch spreche, spreche ich trotzdem für ein neueres, ein freieres Amerika! Room Service (1938)
"...to work in an unknown climate, from the North Pole to Senegal...""...in einem fremden Klima arbeiten muss, am Nordpol, in Senegal..." Heartbeat (1938)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
火炎伝播速度[かえんでんぱそくど, kaendenpasokudo] (n) ความเร็วในการเผาไหม้, ความเร็วของเปลวไฟ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chorhemd {n} | Chorhemden {pl}surplice | surplices [Add to Longdo]
Feder {f} | mit fremden Federn geschmückt [übtr.]plume | in borrowed plumes [Add to Longdo]
Fremde {m,f}; Fremder; Unbekannte {m,f}; Unbekannter; Fremdling {m} | Fremden {pl}; Fremde; Unbekannten {pl}stranger | strangers [Add to Longdo]
Fremdenfeindlichkeit {f}; Xenophobie {f}; Angst vor Fremdenhostility towards foreigners; xenophobia [Add to Longdo]
Fremdenführer {m}; Wegweiser {m}guide [Add to Longdo]
Fremdenführer {m}cicerone [Add to Longdo]
Fremdenheim {n}boarding house [Add to Longdo]
Fremdenindustrie {f} | Fremdenindustrien {pl}tourist industry | tourist industries [Add to Longdo]
Fremdenlegion {f} [mil.]Foreign Legion [Add to Longdo]
Fremdenverkehrsbüro {n}tourist office [Add to Longdo]
Fremdenzimmer {n}guest room [Add to Longdo]
die Gabe, in fremden Zungen zu reden (biblisch)the gift of tongues [Add to Longdo]
Hemd {n} | Hemden {pl} | kurzärmeliges Hemd | jdm. sein letztes Hemd geben | offenes Hemdshirt | shirts | short-sleeved shirt | to give someone the shirt off one's back | open-necked shirt [Add to Longdo]
Hemdbluse {f} | Hemdblusen {pl}; Sporthemden {pl}shirt blouse | shirts [Add to Longdo]
Hemdenstoff {m}shirting [Add to Longdo]
Pension {f}; Fremdenpension {f}boarding-house [Add to Longdo]
Sporthemd {n} | Sporthemden {pl}sports shirt | sports shirts [Add to Longdo]
Tourismus {m}; Fremdenverkehr {m}tourism [Add to Longdo]
Touristik-Information {f}; Fremdenverkehrsamt {n}tourist information [Add to Longdo]
Unterhemd {n} | Unterhemden {pl}undershirt | undershirts [Add to Longdo]
befremden | befremdeteto appear strange | appeared strange [Add to Longdo]
befremdend; befremdlich {adj}strange [Add to Longdo]
befremdend; befremdlich; unangenehm; peinlich {adj}disconcerting [Add to Longdo]
entfremden | entfremdend | entfremdetto estrange | estranging | estranged [Add to Longdo]
entfremdendalienating [Add to Longdo]
fremdenfeindlich; xenophob {adj}xenophobic [Add to Longdo]
verfremden; entfremden; befremden | verfremdend; entfremdend; befremdend | vefremdet; entfremdet; befremdetto alienate | alienating | alienated [Add to Longdo]
Er schmückte sich mit fremden Federn.He's falsely taking all the credit. [Add to Longdo]
Ich habe mit Befremden festgestellt ...I was quite disconcerted to realize ... [Add to Longdo]
Zutritt Betriebsfremden nicht gestattet.Staff only! [Add to Longdo]
Britische FremdenverkehrsbehördeBTA : British Tourist Authority [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大歯団扇海老[おおばうちわえび;オオバウチワエビ, oobauchiwaebi ; oobauchiwaebi] (n) (uk) smooth fan lobster (Ibacus novemdentatus) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
疎む[うとむ, utomu] vernachlaessigen, von_sich_fernhalten, -meiden, kuehl_behandeln, entfremden [Add to Longdo]
隔たる[へだたる, hedataru] entfernt_sein, sich_entfremden [Add to Longdo]
隔てる[へだてる, hedateru] dazwischenlegen, -teilen, abteilen, -trennen, abtrennen, entfremden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top