Search result for

elka

(110 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elka-, *elka*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา elka มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *elka*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Time cards.Stempelkarten. Quid Pro Quo (2013)
- I'm at Veselka.-ฉันอยู่ที่ VeselkaNick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Veselka, and guilty-weird or hungry-weird?เวเซลก้าหรอ และท่าทางแปลกแบบไหน แบบรู้สึกผิดหรือว่าหิว Petty in Pink (2011)
Dan's standing outside of some restaurant called Veselka, but he's definitely acting weird.แดนยืนอยู่ข้างนอกภัตตาคารสักแห่ง ร้านที่ชื่อเวเซลก้า แต่เขาดูท่าทางแปลกๆนะ Petty in Pink (2011)
And you bring royalty to Veselka.แล้วคุณก็พาราชวงศ์ไปที่เวเซลก้า Petty in Pink (2011)
I know I have, I know I have, but I was with my dad today, and I swung by Veselka.ฉันรู้ว่าฉันทำแบบนั้น แต่เพราะฉันอยู่กับพ่อฉันนี่ ฉันอยู่แถวๆเวเซลก้า Petty in Pink (2011)
It was a man. He saw us at Veselka.เขาเป็นคนที่เห็นเราที่เวเซลก้า Petty in Pink (2011)
Suojelkaa avuttomia. Se on teidän valanne.ช่วยเหลือผู้อ่อนแอกว่า. Kingdom of Heaven (2005)
One on one?Einzelkampf? The Warriors (1979)
Primitive was when Marconi sent the letter S across the English Channel back in 1901.Primitiv war als Marconi 1901 den Buchstaben S über den Ärmelkanal gesendet hat. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
I don´t mind the money, but my ration cards, my I. D. card, my work permit and my pass were in my purse.Das Geld wäre nicht so schlimm, aber die Lebensmittelkarte, mein Komiteeausweis, vor allem der Ausweis für Nachtausgang... The Last Metro (1980)
- You want a title shot? - What are ya talkin' about? - Do you want a title shot?- Willst du einen Titelkampf? Raging Bull (1980)
You'll kill 'em. And they gotta give you a title shot.- Du kriegst deinen Titelkampf. Raging Bull (1980)
They gotta give you the shot. Ya understand?Der Titelkampf ist dir sicher. Raging Bull (1980)
From all I've seen, they gotta give him that title shot.- Er kriegt seinen Titelkampf. Raging Bull (1980)
Pleasure-- heard a lot of nice things about you. We're gonna get the title shot, too.- Wir kriegen den Titelkampf. Raging Bull (1980)
But he ain't gonna get a shot at that title, not without us, he ain't.Er bekommt ohne uns keinen Titelkampf. Raging Bull (1980)
That's what you should worry about.Denk lieber an den Titelkampf. Raging Bull (1980)
"He gets a title shot outdoors in the ballpark, and what do I get? "A one-way ticket to palookaville.Er kriegt den Titelkampf, ich 'n Ticket für den Boxerfriedhof. Raging Bull (1980)
This is for you, your father, and your acting career.Dies ist für dich, deinen Vater und deine Schauspielkarriere. Arthur (1981)
In the Fun House.- Ja, im Gruselkabinett. The Funhouse (1981)
Right, we gotta take it around back, then come all the way around front, now, right?Okay, bring das hier schon mal weg. Wir machen dann gleich hinter dem Gruselkabinett sauber. The Funhouse (1981)
I've been using this room as a darkroom, so it might be a little cluttered.Ich benutze es als Dunkelkammer, daher ist es vielleicht unordentlich. Cat People (1982)
Used to bite his friends as a child.Biss seine Spielkameraden im Kindergarten. - Niemals! Sabotage! The Troops & Troop-ettes (1982)
~ And the last known survivor Stalks his prey in the nightROCKY RÜSTET SICH ZUM 6. TITELKAMPF Rocky III (1982)
I want a shot at the title if Balboa's got the guts to meet me in the ring.Ich fordere Balboa zum Titelkampf, wenn er den Mumm dazu hat. Rocky III (1982)
Boxing fans around the world, welcome to Madison Square Garden and tonight's heavyweight championship of the world!Wir begrüßen Boxfans in aller Welt aus dem Madison Square Garden zum heutigen Weltmeisterschafts-Titelkampf! Rocky III (1982)
I thought if I could test-fly that sucker on down to Houston, Daddy Hank... I call him Daddy Hank... he's down there horse-trading hotels.Wenn ich das Gerät auf einem Flug nach Houston testen dürfte, Daddy Hank... er ist da unten bei einem Pferdehandel von Hotelkauf. Mexican Slayride (1983)
-l'll get the tape's keycard.- Ich klaue die Band-Schlüsselkarte. Blue Thunder (1983)
- He plays backgammon at the hotel.Er spielt an den meisten Abenden im Hotelkasino Backgammon. Octopussy (1983)
Learned jungle fighting in South America.Lernte den Dschungelkampf in Südamerika. Deadly Maneuvers (1984)
And now I'm going over to single combat.Und jetzt gehe ich in den Einzelkampf. The Crazy Family (1984)
Syd, I have got the camera I have got the film and I have got the fucking darkroom!Syd! Ich habe die Kamera, ich habe den Film und ich habe eine verdammte Dunkelkammer! The Killing Fields (1984)
Line up yout ration books ready, please.Halten Sie bitte Ihre Lebensmittelkarten bereit... A Private Function (1984)
Elkanah Bent, sirs, of the great and sovereign state of Georgia.Elkanah Bent, Sirs, aus dem großen, unabhängigen Staat Georgia. Episode #1.1 (1985)
I might get killed on the battlefield.In West Point wurden meine Taktiken mit denen von Napoleon verglichen! Elkanah! Episode #1.2 (1985)
Our tickets for tonight's championship match.Unsere Karten für den Titelkampf heute Abend. Grappling Steele (1985)
Uh, so you did a little darkroom magic... and you put Miss Holt's face on another woman's body.Also haben Sie in der Dunkelkammer gezaubert und Miss Holts Kopf auf den Körper einer anderen Frau gesetzt? Steele Blushing (1985)
She said she went home at 6:00... and her time card backs her up.Aber die hatte laut Stempelkarte um 18 Uhr Feierabend. Stronger Than Steele (1985)
The Central Collective Storehouse computer has got him down as deleted.Der Computer des Zentralen Sammelkaufhauses sagt "gelöscht". Brazil (1985)
"Single white male, 40, looking for afternoon playmates.""Alleinstehender Mann, 40, sucht Nachmittags-Spielkameraden." Desperately Seeking Susan (1985)
But we're childhood playmates, right?Aber wir waren ja Spielkameraden. Mr. Vampire (1985)
Sergeant Lawrence Opelka... you have been tried and found guilty... of war crimes against the people of Vietnam... and have been sentenced to death.Sergeant Lawrence Opelka, wir haben Sie der Kriegsverbrechen am vietnamesischen Volk für schuldig befunden. Sie wurden zum Tode verurteilt. Missing in Action 2: The Beginning (1985)
I wonder if Opelka is dead.Ob es Opelka erwischt hat? Missing in Action 2: The Beginning (1985)
Unfortunately, you must be punished... for the incident with your late friend...Leider müssen Sie hart bestraft werden für den Zwischenfall mit Ihrem verstorbenen Freund OpelkaMissing in Action 2: The Beginning (1985)
Opelka.- OpelkaMissing in Action 2: The Beginning (1985)
Colonel, they're all in Yin's house.Colonel, sie sind alle in Yins Haus. OpelkaMissing in Action 2: The Beginning (1985)
Opelka, left flank.Opelka, linke Flanke. Missing in Action 2: The Beginning (1985)
Since when are perfume, silk and good sherry unpatriotic?Elkanah Bent, Sir, zu Ihren Diensten. June 1861 - July 21, 1861 (1986)
If you hurt Madeline, he'll kill you.Er wird es herausfinden, Elkanah. July 1861 - Summer 1862 (1986)

CMU English Pronouncing Dictionary
BELKA    B EH1 L K AH0
PELKA    P EH1 L K AH0
MELKA    M EH1 L K AH0
MELKAR    M EH1 L K AA2 R
HAVELKA    HH AH0 V EH1 L K AH0
PAVELKA    P AH0 V EH1 L K AH0
POPELKA    P AH0 P EH1 L K AH0
VESELKA    V EY0 S EY1 L K AH0
KOUDELKA    K AW0 D EH1 L K AH0
MELKAR'S    M EH1 L K AA2 R Z
BELKACEM    B EH1 L K AH0 S AH0 M

German-Thai: Longdo Dictionary
Stempelkarte(n) |die, pl. Stempelkarten| บัตรสำหรับ ตอกหรือรูด เวลามาทำงานหรือเวลาเลิกงาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktendeckelkarton {m}cardboard for folders; dossier cover [Add to Longdo]
Artikelkatalog {m}article catalog [Add to Longdo]
Doppelkabel {n}dual cable [Add to Longdo]
Doppelkabel {n}twisted pair cable [Add to Longdo]
Dunkelkammer {f} | Dunkelkammern {pl}dark room; darkroom | dark rooms; darkrooms [Add to Longdo]
Einzelkabine {f}single cabin [Add to Longdo]
Einzelkampf {m} | Einzelkämpfe {pl}single combat | single combats [Add to Longdo]
Kabelkanal {m}; Leitungsrohr {n}cable duct; cable conduit [Add to Longdo]
TV-Kabelkanal {m}cable TV channel [Add to Longdo]
Kabelkapazität {f}cable capacitance [Add to Longdo]
Muskelkater {m} | Muskelkater habenstiffness; sore muscles; muscle soreness; charley horse [Am.] | to feel stiff and aching [Add to Longdo]
Quartett {n} (Spielkarten)deck (pack) of cards Quartett [Add to Longdo]
Rumpelkammer {f}limbo [Add to Longdo]
Sammelkanal {m}collection flue; riser [Add to Longdo]
Sammelkapsel {f}boll [Add to Longdo]
Schädeldecke {f}; Schädelkappe {f}; Schädeldach {n} [anat.] | Schädeldecken {pl}; Schädelkappen {pl}skullcap | skullcaps [Add to Longdo]
Schnabelkanne {f}beak flagon; beak-spouted jug [Add to Longdo]
Spielgefährte {m}; Spielkamerad {m} | Spielgefährten {pl}playmate | playfellows [Add to Longdo]
Spielkamerad {m} | Spielkameraden {pl}playfellow | playmates [Add to Longdo]
Spielkarte {f}playing card [Add to Longdo]
Spielkasino {n}casino; gambling casino [Add to Longdo]
Titelkampf {m} | Titelkämpfe {pl}title bout | title bouts [Add to Longdo]
Winkelkatze {f} [techn.]cantilever crab [Add to Longdo]
Zettelkasten {m}slip box [Add to Longdo]
Zielkamera {f}photo finish camera [Add to Longdo]
Zirkelkasten {m}compasses case [Add to Longdo]
Rötelkauz {m} [ornith.]Rufous-banded Owl [Add to Longdo]
Sprenkelkauz {m} [ornith.]Mottled Owl [Add to Longdo]
Strichelkauz {m} [ornith.]Ferruginous Pygmy Owl [Add to Longdo]
Wachtelkauz {m} [ornith.]Collared Owlet [Add to Longdo]
Dschungelkauz {m} [ornith.]Jungle Owlet [Add to Longdo]
Tüpfelkauz {m} [ornith.]Spotted Hawk Owl [Add to Longdo]
Rundflügelkauz {m} [ornith.]Papuan Hawk Owl [Add to Longdo]
Mantelkardinal {m} [ornith.]Yellow-billed Cardinal [Add to Longdo]
Schmalschnabelkardinal {m} [ornith.]Pyrrhuloxia [Add to Longdo]
Gelbbürzelkassike {f} [ornith.]Yellow-rumped Cacique [Add to Longdo]
Rotbürzelkassike {f} [ornith.]Red-rumped Cacique [Add to Longdo]
Gelbschnabelkassike {f} [ornith.]Yellow-billed Cacique [Add to Longdo]
Scharlachbürzelkassike {f} [ornith.]Scarlet-rumped Cacique [Add to Longdo]
Ärmelkanal {m}English Channel [Add to Longdo]
Gürtelkantenlösung {f}breaker edge looseness [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一騎打ち[いっきうち, ikkiuchi] Einzelkampf [Add to Longdo]
暗室[あんしつ, anshitsu] Dunkelkammer [Add to Longdo]
物置[ものおき, monooki] Rumpelkammer, Lager, Schuppen [Add to Longdo]
碁会所[ごかいじょ, gokaijo] Go-Spielkasino [Add to Longdo]
碁会所[ごかいじょ, gokaijo] Go-Spielkasino [Add to Longdo]
遊び相手[あそびあいて, asobiaite] Spielkamerad, Mitspieler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top