Search result for

elis

(56 entries)
(0.112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elis-, *elis*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elision    [N] การตัดออก (คำทางการ), See also: การละ, การลบ, Syn. deletion, amission
elision    [N] การละสระ พยัญชนะหรือพยางค์ในการออกเสียงหรือเขียน (ทางภาษาศาสตร์)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elisionการตัดเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elisaabbr. enzyme-linked immunosorbent assay
elision(อิลิซ'เชิน) n. การตัดออก,การละทิ้ง,การไม่เอา
disrelish(ดิสเรล'ลิช) vt.,n. (การ) ไม่ชอบ,รังเกียจ
duelist(ดู'อะลิสทฺ) n. ผู้ดวลกัน,ผู้ต่อสู้กันตัวต่อตัว., See also: duellist n. ดูduelist dueler n. ดูduelist dueller n. ดูduelist
evangelist(อีแวน'จะลิสทฺ) n. ผู้สอนคำสอนของพระเยซูและชีวประวัติของพระเยซู,ผู้มีความกระตือรือร้น
genteelism(เจนทีล'ลิสซึม) n. คำหรือสำนวนที่ต้องการให้ดูเป็นผู้ดี
modelist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง
novelist(นอฟ'วะลิสท.) n. ผู้แต่งนวนิยาย
obelise(ออบ'บะไลซ) vi. ทำเครื่องหมาย" - "หรือ"+", See also: obelism n.
obelisk(ออบ'บะลิสคฺ) n. อนุสาวรีย์เป็นแท่งหินสูงรูปสี่เหลี่ยมและยอดเป็นพีระมิด,เครื่องหมายที่ใช้ในการอ้างอิง., See also: obeliscal adj. obeliskoid adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
disrelish(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเบื่อหน่าย
disrelish(vt) ไม่ชอบ,รังเกียจ,เบื่อหน่าย
duelist(n) ผู้ประลองฝีมือ,ผู้ดวลกัน,คู่ต่อสู้
evangelism(n) การสอนศาสนา,การเผยแพร่คำสอน,การเผยแพร่ศาสนา
evangelist(n) ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้สอนศาสนา,ผู้เขียนคัมภีร์คริสต์ศาสนา
novelist(n) ผู้ประพันธ์,ผู้แต่งนวนิยาย
obelisk(n) เสาหินรูปเหลี่ยม
parallelism(n) ความขนาน,ความเท่าเทียม,สิ่งเปรียบ
relish(n) ความเอร็ดอร่อย,รสชาติ,ความชอบ,เครื่องปรุงรส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฝัง[n.] (kān fang) FR: ensevelissement [m]
แค่น[adv.] (khaen) EN: unwillingly ; without relish ; reluctantly   FR: à contrecoeur
เครื่องปรุงรส[n.] (khreūangprung rot) EN: seasoning ; relish ; condiment ; flavouring ; flavour enhancer   FR: assaisonnement [m] ; condiment [m]
กินอย่างเอร็ดอร่อย[v. exp.] (kin yāng aret-arøi) EN: eat with relish   FR: manger avec délectation
กระฉีก[n. exp.] (krachīk) FR: noix de coco râpée et caramélisée [f]
นักเขียน[n.] (nakkhīen) EN: novelist ; author ; writer ; fiction writer ; prose writer ; fictionist   FR: écrivain [m] ; auteur [m] ; rédacteur [m]
นักประพันธ์[n.] (nak praphan) EN: writer ; author ; novelist   FR: écrivain [m] ; nouvelliste [m]
น้ำพริกอ่อง[xp] (nāmphrik ǿng) EN: Thai Northern Style Pork and Tomato Relish   
ภาพจำลอง[n.] (phāp-jamløng) EN: duplicate ; reproduction ; copy ; imitation ; replica ; simulation   FR: reproduction [f] ; simulation [f] ; modélisation [f]
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloēn) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure in ; relish ; be pleased with ; be absorbed   FR: jubiler

CMU English Pronouncing Dictionary
ELISA    AH0 L IY1 S AH0
ELISH    EH1 L IH2 SH
ELISE    AH0 L IY1 S
ELISA    AH0 L IY1 Z AH0
ELISHA    EH1 L IH2 SH AH0
ELISON    EH1 L IH2 S AH0 N
ELISSA    EH0 L IY1 S AH0
ELISA'S    AH0 L IY1 Z AH0 Z
ELISA'S    AH0 L IY1 S AH0 Z
ELISABETH    AH0 L IH1 Z AH0 B EH2 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elision    (n) (i1 l i1 zh n)
elisions    (n) (i1 l i1 zh n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Zitronenmelisse(n) |die, pl. Zitronenmelissen| เลมอนบาล์ม, ยาหม่องหรือน้ำมันนวดผสมกลิ่นมะนาว

Japanese-English: EDICT Dictionary
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
アデリーペンギン[, aderi-pengin] (n) Adelie penguin (Pygoscelis adeliae) [Add to Longdo]
エバンジェリスト[, ebanjierisuto] (n) evangelist [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA [Add to Longdo]
オセロット[, oserotto] (n) ocelot (feline, Felis pardalis) [Add to Longdo]
オベリスク;アビリスク;オベルスク[, oberisuku ; abirisuku ; oberusuku] (n) obelisk [Add to Longdo]
サーバル[, sa-baru] (n) serval (Felis serval) [Add to Longdo]
ジェンツーペンギン[, jientsu-pengin] (n) gentoo penguin (Pygoscelis papua) [Add to Longdo]
タキゲンロクダイ[, takigenrokudai] (n) highfin butterflyfish (Coradion altivelis); highfin coralfish; altivelis butterfly [Add to Longdo]
ノベライズ[, noberaizu] (vs) (See ノベライゼーション) to novelize; to novelise; to turn a film script into a novel [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top