Search result for

eli

(143 entries)
(0.0674 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eli-, *eli*.
English-Thai: Longdo Dictionary
pipelining(n) เทคนิคการประมวลผลคำสั่งของคอมพิวเตอร์แบบคู่ขนานกันไป
shoreline(n) แนวชายฝั่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
elicitation (n ) การซักไซ้, การล้วงข้อมูล
elicitor (n) ตัวกระตุ้น การกระตุ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elite    [N] กลุ่มคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่น, See also: กลุ่มคนที่ฉลาดกว่าคนอื่น, Syn. ruling class, upper class
elite    [ADJ] ซึ่งจำกัดไว้ให้เฉพาะคนรวยหรือคนที่มีอภิสิทธิ์
elite    [ADJ] ซึ่งดีที่สุด, See also: ยอดเยี่ยมที่สุด, Syn. best
elite    [N] ตัวพิมพ์ดีดแบบหนึ่ง มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อความยาว 1 นิ้ว, See also: แบบของตัวพิมพ์ที่มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อ 1 นิ้ว (น้อยกว่า 5 ตัวอักษรต่อ 1 เซนติเมตร)
elixir    [N] ยาอายุวัฒนะ
elision    [N] การตัดออก (คำทางการ), See also: การละ, การลบ, Syn. deletion, amission
elision    [N] การละสระ พยัญชนะหรือพยางค์ในการออกเสียงหรือเขียน (ทางภาษาศาสตร์)
elitism    [N] การปกครองโดยกลุ่มคนที่ร่ำรวยและมีอภิสิทธิเหนือคนอื่น
elitism    [N] ความเชื่อที่ว่าคนบางคนสูงส่งกว่าคนอื่นและสมควรจะได้รับสิทธิพิเศษต่างจากคนอื่น
eligible    [ADJ] ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม, Syn. acceptable, gualified, suited

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eligibilityการมีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, การมีคุณสมบัติที่จะได้รับเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
eligibilityคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eligibility listบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
eligibleมีสิทธิรับเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eliminant๑. -กำจัด๒. ยากำจัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eliminantผลกำจัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
eliminateกำจัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
eliminationการกำจัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
elimination of an unknowการกำจัดตัวไม่ทราบค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
eliminatorตัวกำจัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elicitation Phaseระยะแสดงออก,ระยะแสดงออกหรือสนองตอบ [การแพทย์]
Eligibility Criteriaการตั้งเกณฑ์เพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ามาศึกษา [การแพทย์]
Eliminationปฏิกิริยาการกำจัด,ปล่อยสิ่งแปลกปลอมที่ถูกทำลายแล้วออกไปจากเซลล์ [การแพทย์]
Elimination of Responseการขจัดพฤติกรรม [การแพทย์]
Elimination Rateอัตราการกำจัดยา [การแพทย์]
Elimination Rate Constantอัตราคงที่ของขบวนการกำจัดยาในร่างกายทั้งหมด [การแพทย์]
Elimination, First-Passการกำจัดในการผ่านครั้งแรก [การแพทย์]
Elimination, Metabolicการกำจัดของเสีย [การแพทย์]
Elimination, Presystemicการกำจัดในการผ่านครั้งแรก [การแพทย์]
Eliptical Shapeรูปสามเหลี่ยมขนมเปียกปูน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eliHis misspelling of that word eliminated him from the contest.
eliThe weak boy was eliminated from the bitter contest.
eliIt was a big upset when Hingis was eliminated in the first round.
eliMr Frost is eligible for the post.
eliI think Betty is eligible for a fine young man.
eliBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
eliWe tried to eliminate all danger beforehand.
eliOn the whole, the elite are not sensitive to criticism.
eliYou had better eliminate unnecessary words from your essay.
eliYou are now among the elite.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elicit(อิลิส'ซิท) vt. นำออกมา,ล้วงเอาความจริง,ดึงออกมา, See also: elicitable adj. elicitation n.
elide(อิไลดฺ') vt. ตัดออก,ไม่เอา,ไม่พิจารณา,ผ่าน,มองข้าม,ยกเลิก,เลิกล้ม, Syn. omit
eligibility(เอลลิจะบิล'ลิที) n. การมีสิทธิเข้ารับเลือก
eligible(เอล'ลิจะเบิล) adj. ซึ่งมีสิทธิเข้ารับเลือก,เหมาะสม,เข้าเกณฑ์ -n. บุคคลที่มีสิทธิเข้ารับเลือก, See also: eligibly adv. ดูeligible, Syn. proper
eliminate(อิลิม'มะเนท) vt. ขจัด,กำจัด,คัดออก,ขับไล่,ทำลาย,ลบทิ้ง,ขับออก, See also: eliminability n. ดูeliminate eliminable adj. ดูeliminate eliminator n. ดูeliminate
elimination(อิลิม'มะเน'เชิน) n. การตัดออก,การขับออก,การทำลาย, Syn. expulsion
elisaabbr. enzyme-linked immunosorbent assay
elision(อิลิซ'เชิน) n. การตัดออก,การละทิ้ง,การไม่เอา
elite(อีลีท',เอลีท') n. ชั้นยอด,หัวกะทิ,บุคคลที่ยอดเยี่ยม,สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว,กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด,หัวกะทิ,เป็นส่วนที่ดีที่สุด, Syn. gentry อีลีต <คำอ่าน>เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อน หมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการ ให้เป็นอีลีตหรือไพกา (pica) ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ
elitism(อีลิท'ทิสซึม) n. วิธีการปกครองของบุคคลชั้นหัวกะทิ,ความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นคนชั้นยอด, See also: elitist n. ดูelitism, Syn. elitism.

English-Thai: Nontri Dictionary
elicit(vt) เอาออกมา,ล้วงความจริง,ดึงออกมา,นำออกมา
eligibility(n) ความเหมาะสม,ความมีสิทธิ์จะได้รับเลือก
eligible(adj) ซึ่งมีสิทธิ์จะได้รับเลือก,น่าเลือก,เหมาะ
eliminate(vt) ขจัด, ขับไล่,ตัดทิ้ง,ลบทิ้ง
elimination(n) การขจัด,การขับไล่,
elite(n) หัวหน้า,ยอด,หัวกะทิ,สิ่งที่เลือกแล้ว
elixir(n) ยาอายุวัฒนะ,น้ำอมฤต,น้ำทิพย์
ameliorate(vt) สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เยียวยา,ผดุง
amelioration(n) การสงเคราะห์,การเยียวยา,การช่วยเหลือ
angelic(adj) เกี่ยวกับเทวทูต,เกี่ยวกับเทพธิดา,ดีงาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้างบาง    [V] eliminate, See also: wipe out, clean up, purge, Example: วันนี้ตำรวจตั้งใจล้างบางขบวนการค้ายาย่านท่าเรือ, Thai definition: ปราบปรามหรือกำจัดให้หมดสิ้นไป
ตัดออก    [V] eliminate, Syn. เอาออก, Ant. เพิ่มเข้ามา, เพิ่มมา, เพิ่ม, เพิ่มเติม, Example: เนื้อที่งอกออกมานี้ คุณต้องตัดออกเพราะมันเป็นเนื้อร้าย, Thai definition: ทำให้น้อยลงหรือให้หมดไป
ขจัดปัญหา    [V] eliminate (a problem), See also: get rid of (a problem), Syn. แก้ไขปัญหา, แก้ปัญหา, แก้ไข, Example: กฎหมายผังเมืองเกิดขึ้นเพื่อขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร, Thai definition: ทำให้ปัญหาที่มีอยู่หมดไป
ขั้นสูงสุด    [ADJ] ultimate, See also: elite, Syn. ลำดับสูงสุด, Example: บทลงโทษขั้นสูงสุดของการค้ายาเสพติด คือ การประหารชีวิต
โค่นล้ม [V] eliminate, See also: remove, oust, get rid of, Syn. โค่นอำนาจ, ล้มล้าง, ล้ม, ลบล้าง, Example: กองทหารของซีเรียจะไม่เข้าร่วมปฏิบัติการในดินแดนอิรัก หรือโค่นล้มรัฐบาลซัดดัมอย่างแน่นอน, Thai definition: ทำให้หมดสิ้นอำนาจลง
ผู้ลากมากดี    [N] elite, See also: aristocrat, refined person, noble man/woman, Syn. ผู้ดี, ผู้มีสกุลสูง, ผู้ดีมีสกุล, Ant. ไพร่, Example: ท่าทางของหล่อนสง่าราวกับเป็นพวกผู้ลากมากดี
หยุดปัญหา    [V] end a problem, See also: eliminate a problem, Syn. ยุติปัญหา, กำจัดปัญหา, แก้ปัญหา, Example: ทุกฝ่ายต่างหันหน้าเข้าหากัน เพื่อหยุดปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai definition: ทำให้ปัญหาที่มีอยู่หมดไป และไม่เพิ่มขึ้น หรือมีขึ้นอีก
เคลียร์พื้นที่    [V] clear off, See also: eliminate, wipe out, purge, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี, Thai definition: จัดเตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อย
ตัดปัญหา    [V] get around (a problem), See also: eliminate the problem, cut the Gordian knot, Syn. หยุดปัญหา, ยุติปัญหา, Example: บริษัทตัดสินใจทำตามข้อเรียกร้องของพนักงานเพื่อตัดปัญหาการหยุดงานของพนักงาน
กำจัด    [V] eradicate, See also: eliminate, get rid of, exterminate, remove, drive away, abolish, clear up, Syn. ขจัด, ขับไล่, ปราบ, Example: ในสังคมของเพื่อนร่วมงาน มีคนอยู่มากที่คิดที่จะกำจัดเพื่อนร่วมงานกันเองเพื่อความก้าวหน้าของตัว, Thai definition: ทำให้สิ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī leūa) EN: leftovers   FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อเมลี โมเรสโม่[n. prop.] (Amēlī Mōrēsmō) EN: Amelie Mauresmo   FR: Amélie Mauresmo
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย[n.] (ammāttaya) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELI    IY1 L AY0
ELIE    EH1 L IY0
ELIO    EH1 L IY0 OW0
ELIA    AH0 L AY1 AH0
ELIOT    EH1 L IY0 AH0 T
ELITE    EY0 L IY1 T
ELIHU    EH1 L IH2 HH UW0
ELISA    AH0 L IY1 S AH0
ELITE    AH0 L IY1 T
ELISH    EH1 L IH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Eli    (n) (ii1 l ai)
elite    (n) (i l ii1 t)
Eliot    (n) (e1 l i o t)
Elias    (n) (e1 l i @ s)
Eliza    (n) (i1 l ai1 z @)
elide    (v) (i1 l ai1 d)
elites    (n) (i l ii1 t s)
elicit    (v) (i1 l i1 s i t)
elided    (v) (i1 l ai1 d i d)
elides    (v) (i1 l ai1 d z)

German-Thai: Longdo Dictionary
schwindelig(adj) วิงเวียน, คลื่นไส้ เช่น Mir ist schwindelig. ฉันมีอาการวิงเวียน, See also: schwindlig
schimmelig(adj) ที่มีเชื้อราขึ้น, See also: S. schimmlig,
unterbelichtet(adj slang) ไม่ถนัด หรือ ไม่เก่ง ตัวอย่างการใช้คำ In Mathe bin ich unterbelichtet. = ผมไม่ถนัดวิชาเลข
gelingen(vi) |gelang, ist gelungen, + jmdm.| บรรลุผล, สมหวัง เช่น Es gelingt mir nicht, ihn zu erreichen. ผมไม่สามารถติดต่อเขาได้เลย
Enkelin(n) |die, pl. Enkelinnen| หลานสาว, See also: Related: Enkel
geliehenes Geld(n) |das, nur Sg.| เงินกู้ยืม
Zitronenmelisse(n) |die, pl. Zitronenmelissen| เลมอนบาล์ม, ยาหม่องหรือน้ำมันนวดผสมกลิ่นมะนาว

French-Thai: Longdo Dictionary
célibataire(adj) |f. célibataire| โสด, See also: A. marié

Japanese-English: EDICT Dictionary
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
あえか[, aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting [Add to Longdo]
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
あり得ないほど;あり得ない程;有り得ない程[ありえないほど, arienaihodo] (n) (uk) unbelievable (extent) [Add to Longdo]
いい感じ;良い感じ[いいかんじ, iikanji] (n) pleasant feeling; good vibes [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以利亚[yǐ lì yà, ㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Elijah (old testament prophet) [Add to Longdo]
以利亚敬[Yǐ lì yà jìng, ㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] Eliakim (name, Hebrew: God will raise up); Eliakim, servant of the Lord in Isaiah 22:20; Eliakim, son of Abiud and father of Azor in Matthew 1:13 [Add to Longdo]
伊莉莎白[Yī lì shā bái, ㄧ ㄌㄧˋ ㄕㄚ ㄅㄞˊ, ] Elizabeth; also written 伊麗莎白|伊丽莎白 [Add to Longdo]
伊莉萨白[Yī lì sà bái, ㄧ ㄌㄧˋ ㄙㄚˋ ㄅㄞˊ, / ] Elizabeth (name); also written 伊麗莎白|伊丽莎白 [Add to Longdo]
伊丽莎白[Yī lì shā bái, ㄧ ㄌㄧˋ ㄕㄚ ㄅㄞˊ, / ] Elizabeth (person name) [Add to Longdo]
俊杰[jùn jié, ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] elite; outstanding talent; genius [Add to Longdo]
[páo, ㄆㄠˊ, ] eliminate; to dig; to question [Add to Longdo]
劲卒[jìng zú, ㄐㄧㄥˋ ㄗㄨˊ, / ] elite soldiers; a crack force [Add to Longdo]
消元[xiāo yuán, ㄒㄧㄠ ㄩㄢˊ, ] elimination (math); to eliminate one variable from equations [Add to Longdo]
消去[xiāo qù, ㄒㄧㄠ ㄑㄩˋ, ] eliminate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection) [Add to Longdo]
ガウス消去[ガウスしょうきょ, gausu shoukyo] Gaussian elimination [Add to Longdo]
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability [Add to Longdo]
データモデリング[でーたもでりんぐ, de-tamoderingu] data modeling [Add to Longdo]
トンネリング[とんねりんぐ, tonneringu] tunneling [Add to Longdo]
パイプライン処理機構[ぱいぷらいんしょりきこう, paipurainshorikikou] pipeline processor, pipelining [Add to Longdo]
パイプライン処理装置[ぱいぷらいんしょりそうち, paipurainshorisouchi] pipeline processor [Add to Longdo]
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR [Add to Longdo]
ベースライン[べーすらいん, be-surain] baseline [Add to Longdo]
ベースラインドキュメント[べーすらいんどきゅめんと, be-suraindokyumento] baseline document [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  ELI
         Embedded LISP Interpreter (Andrew mail system)
         

Are you satisfied with the result?

Go to Top