Search result for

eiters

(238 entries)
(3.5591 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eiters-, *eiters*, eiter
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eiters มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eiters*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reiterate[VT] พูดซ้ำ, See also: กล่าวซ้ำ, ทำซ้ำ, Syn. ingeminate, repeat
reiteration[N] การทำซ้ำๆ, See also: การกล่าวซ้ำ, Syn. repetition, recapitulation, restatement, redundancy
reiterative[ADJ] ซึ่งทำซ้ำๆ, See also: ซึ่งกล่าวซ้ำ, Syn. repeating, tautological
reiteratively[ADV] อย่างซ้ำๆ, See also: โดยกล่าวซ้ำๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reiterant(รีอิท'เทอเรินทฺ) adj. ย้ำ,กล่าวซ้ำ
reiterate(รีอิท'เทอเรท) vt. กล่าวซ้ำ,กระทำซ้ำ, See also: reiterable adj. reiteration n. reiterative, Syn. repeat,iterate,stress

English-Thai: Nontri Dictionary
reiterate(vt) กล่าวซ้ำ,ย้ำ,ทำซ้ำ
reiteration(n) การกล่าวซ้ำ,การย้ำ,การทำซ้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reiteratureการเขียนสั่งซ้ำ (ใบสั่งยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Blaue Reiter, Derกลุ่มเบลาเออไรเทอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Der Blaue Reiterกลุ่มเบลาเออไรเทอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*egenwart {f}; Präsens {n} [gramm.] | erweitertes * (n vi vt modal ver) present continuous

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Working men.ArbeiterNinotchka (1939)
Go on.WeiterTo Have and Have Not (1944)
Deal.- Mach weiterThe Sea of Grass (1947)
- More.- WeiterThe Caine Mutiny (1954)
Keep turning!WeiterThe Pride and the Passion (1957)
Carry on.Weitermachen. Charade (1963)
Halt!Reiter! Halt! Winnetou: The Red Gentleman (1964)
Go on.Los, weiterEverybody Loves a Snowman (1967)
Carry on.Weitermachen. The Gasoline War (1969)
Go on.WeiterOn Her Majesty's Secret Service (1969)
Quick!Hey, weiterCrittendon's Commandos (1970)
Stop.Weitergehen! The Garden of the Finzi-Continis (1970)
Go on.WeiterVeris ubnis melodiebi (1973)
Higher!Weiter! Bewegt euch! The Taming of the Scoundrel (1980)
More.WeiterCollision Course (1988)
Go.WeiterHairspray (1988)
Two.Zweiter Teil. The Player (1992)
Slides.Nichts weiterMaybe... Maybe Not (1994)
- Hurry!WeiterFree Willy 2: The Adventure Home (1995)
Come far?Weiter Weg? Just Cause (1995)
Come on!WeiterFall (1997)
Go!Lauft weiterPrincess Mononoke (1997)
Come on.Weiter so. Reptile Boy (1997)
Talk.- Lies weiterHoly Man (1998)
Atleti!Ja, weiter so! Torrente, el brazo tonto de la ley (1998)
Lower.Weiter unten. Bender Gets Made (2000)
Anyway...Also, weiterCarpe Noctem (2001)
Come on.WeiterAnalyze That (2002)
Come on!Macht weiterThe Magdalene Sisters (2002)
Baila.Weiter so! Tanz! Chouchou (2003)
Moving on...WeiterBut Not as Cute as Pushkin (2004)
Continue.Weitermachen. Batman Begins (2005)
Moving on.WeiterThe Constant Gardener (2005)
Go.WeiterThe Marksman (2005)
Go on.WeiterLove Sick (2006)
Go on.Nur weiterMILF Money (2006)
Carry on.Mach weiterSmiles of a Summer Night (2007)
Yes.Weiter so, ja. Fred Claus (2007)
Keep diggingMach weiterThe Drummer (2007)
Walk on.WeiterNorthanger Abbey (2007)
Go on.WeiterBlack Tie (2007)
Go on.WeiterLove Exposure (2008)
Sorry.Gehen wir weiterThe Anarchist's Wife (2008)
Go on.WeiterAngels & Demons (2009)
Ready? Go.Wir suchen weiterSnowmen (2010)
Gotta move!WeiterPeleliu Hills (2010)
Proceed.Mach weiterThe Pants Alternative (2010)
Go on.Reden Sie weiterEpisode #1.4 (2010)
Keep reading.Lies weiterMemoirs of an Invisible Dan (2011)
Carry on.Machen Sie weiterIntrigue (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั่งย้ำ[V] repeat, See also: reiterate, restate, retell, Example: ก่อนออกจากห้องเรียน ครูสั่งย้ำเรื่องการบ้าน
ทวนกลับ[V] repeat, See also: reiterate, restate, replay, retell, Syn. ย้อนกลับ, Example: เขาทวนกลับคำสั่งของเขาสามครั้ง, Thai definition: กลับมาตั้งต้นใหม่, กลับซ้ำใหม่
พูดซ้ำซาก[V] repeat, See also: reiterate, restate, Syn. พูดจำเจ, Example: แม่พูดซ้ำซากจนฉันรำคาญจะแย่อยู่แล้ว, Thai definition: พูดแล้วพูดอีกอย่างเรื่องเดียวกันร่ำไป
ย้ำ[V] repeat, See also: reiterate, restate, retell, reaffirm, reassert, Example: จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างบนนี้ ก็เพื่อจะย้ำถึงความสำคัญของงานจิตเวชชุมชน, Thai definition: พูดซ้ำๆ เพื่อเน้น หรือเน้นให้เห็นความสำคัญ
สำทับ[V] reiterate, See also: iterate, Syn. ย้ำ, พูดย้ำ, กล่าวสำทับ, Example: แม่สำทับไปอีกว่าให้ซื้อมาแค่พอกินเท่านั้น, Thai definition: พูดย้ำหรือพูดซ้ำๆ เพื่อเน้นให้หนักแน่นมั่นคง
เน้นย้ำ[V] repeat, See also: emphasize, reiterate, Syn. ย้ำ, เน้น, Example: ผู้ทำค่ายต้องเน้นย้ำความเข้าใจกับเยาวชนเสียใหม่, Thai definition: บอกซ้ำให้แน่ใจ
ซ้ำรอย[V] repeat, See also: recur, reiterate, Example: เขาเกรงว่าเหตุการณ์จะซ้ำรอย ถ้ากลุ่มเซ็นทรัลได้รับคัดเลือก, Thai definition: เป็นเหมือนเดิมที่เคยเป็น
กำชับ[V] reiterate, See also: urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly, Syn. สั่งย้ำ, Example: แม่กำชับให้เขามารับน้องที่สนามบินให้ทันเวลา, Thai definition: สั่งย้ำให้แน่นอน, สั่งสำทับ, สั่งแล้วสั่งอีก
กำชับกำชา[V] reiterate, See also: urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly, Syn. สั่งย้ำ, Example: หัวหน้ากำชับกำชาให้ทุกคนเตรียมตัว, Thai definition: สั่งย้ำให้แน่นอน, สั่งสำทับ, สั่งแล้วสั่งอีก
การย้ำ[N] repetition, See also: reiteration, recapitulation, Syn. การทำซ้ำๆ, การเน้น, Example: การย้ำถึงอดีตเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ, Thai definition: การพูดหรือการทำซ้ำๆ เพื่อเน้นให้แน่น ให้กระชับ ให้มั่นคง
การซ้ำ[N] repeat, See also: reiteration, repetition, reshowing, Thai definition: การมีหรือการทำอย่างเดียวกันอีกครั้งหนึ่งหรือหลายๆ ครั้ง
การซ้ำซ้อน[N] repetition, See also: reiteration, repetition, reshowing, Syn. การซ้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort   FR: insister ; réitérer ; exhorter
พูดซ้ำซาก[v. exp.] (phūt samsāk) EN: repeat ; reiterate ; restate   FR: répéter ; réitérer
ซ้ำ[v.] (sam) EN: repeat ; duplicate ; recur ; reiterate   FR: répéter ; refaire ; réitérer
ซ้ำรอย[v.] (samrøi) EN: repeat ; recur ; reiterate   FR: répéter ; réitérer
ซ้ำซาก[adj.] (samsāk) EN: repetitious ; monotonous   FR: répétitif ; réitéré ; itératif ; monotone
สำทับ[v.] (samthap) EN: reiterate ; iterate ; repeat   FR: réitérer
ย้ำ[v.] (yam ) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert   FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย้ำจุดยืน[v. exp.] (yam jutyeūn) EN: reaffirm one's stand ; reiterate one's stand   FR: réaffirmer sa position

CMU English Pronouncing Dictionary
ZEITER    Z AY1 T ER0
SEITER    S AY1 T ER0
REITER    R AY1 T ER0
BEITER    B AY1 T ER0
LEITER    L AY1 T ER0
KEITER    K IY1 T ER0
DEITER    D AY1 T ER0
KREITER    K R AY1 T ER0
DEITERS    D AY1 T ER0 Z
ARBEITER    AA1 R B AY0 T ER0
BEGLEITER    B EH1 G L AY2 T ER0
SCHREITER    SH R AY1 T ER0
SCHNEITER    SH N AY1 T ER0
LEITERMAN    L AY1 T ER0 M AH0 N
REITERATE    R IY0 IH1 T ER0 EY2 T
REITERATES    R IY0 IH1 T ER0 EY2 S
REITERATED    R IY0 IH1 T ER0 EY2 T AH0 D
ENGELEITER    EH1 NG G AH0 L AY2 T ER0
BEGLEITER'S    B EH1 G L AY2 T ER0 Z
REITERATING    R IY0 IH1 T ER0 EY2 T IH0 NG
REITERATION    R IY0 IH2 T ER0 EY1 SH AH0 N
COUNTERFEITER    K AW1 N T ER0 F IH2 T ER0
COUNTERFEITER    K AW1 N ER0 F IH2 T ER0
COUNTERFEITERS    K AW1 N T ER0 F IH2 T ER0 Z
COUNTERFEITERS    K AW1 N ER0 F IH2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reiterate    (v) (r ii1 i1 t @ r ei t)
reiterated    (v) (r ii1 i1 t @ r ei t i d)
reiterates    (v) (r ii1 i1 t @ r ei t s)
reiterating    (v) (r ii1 i1 t @ r ei t i ng)
reiteration    (n) (r ii1 i2 t @ r ei1 sh @ n)
reiterations    (n) (r ii1 i2 t @ r ei1 sh @ n z)
counterfeiter    (n) (k au1 n t @ f i t @ r)
counterfeiters    (n) (k au1 n t @ f i t @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Leiter(n) |der, pl. Leiter| ผู้นำ, หัวหน้า
Mitarbeiter(n) |der, pl. Mitarbeiter| ผู้ร่วมงาน, See also: die Mitarbeiterin
weiterต่อไป
weitere, See also: weiter
weiteren, See also: weiter
weiterhinต่อจากนั้น, เลยจากนั้น
Leiter(n) |die, pl. Leiter| บันได
erweitern(vt) |erweiterte, hat erweitert| ขยายกว้างขึ้น เช่น Der Kundenkreis erweitert sich. ลูกค้าขยายวงกว้างขึ้น หรือ จำนวนลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น, See also: S. ausdehnen
Supraleiter(n) |der, pl. Supraleiter| ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
Leiter(n) |der, pl. Leiter| ตัวนำไฟฟ้า, See also: A. der Widerstand,
heiter(adj) แช่มชื่น, ร่าเริง, สดใส เช่น Sie ist in einer heiteren Laune. เธอกำลังอยู่ในอารมณ์ชื่นบาน
weiterleiten(vt) |leitet weiter, leitete weiter, hat weitergeleitet, etw.(A)| ส่งต่อ(อีเมล, ข่าว, ข้อมูล), โอนสาย(โทรศัพท์) เช่น Telefonate weiterleiten โอนสายโทรศัพท์
Vorreiter(n) |der, pl. Vorreiter| ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม เช่น Deutschland ist Vorreiter polizeilicher Zusammenarbeit in Europa.
Bergarbeiter(n) |der, pl. Bergarbeiter| คนงานเหมืองแร่ เช่น Was er aber verrät, ist, dass die Bergarbeiter wohl keine Chance haben, ihre Forderung nach 15 bis 20 Prozent höheren Löhnen durchzusetzen., See also: S. Bergmann,
Flugbegleiterin(n ) |die, pl. Flugbegleiterinnen| พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน เช่น Wie sieht das Berufsbild einer Flugbegleiterin aus? Wie hoch ist ihr Einkommen?, See also: S. Stewardess,
Flugbegleiter(n ) |der, pl. Flugbegleiter| พนักงานต้อนรับชายบนเครื่องบิน เช่น Der Job als Flugbegleiter erfordert mehr als mancher denkt., See also: R. Flugbegleiterin

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Flugbegleiter{m} (n ) พนักงานผู้ชายที่ต้อนรับบนเครื่องบิน
See also: S. Steward {m},

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eiter {n} [med.]pus [Add to Longdo]
Ableiter {m}; Ablenkspule {f}deflector [Add to Longdo]
Ableiter {m}surge arrester [Add to Longdo]
Abschirmleiter {m}shielding conductor [Add to Longdo]
Abteilungsleiter {m}; Abteilungsleiterin {f} | Abteilungsleiter {pl}head of department | heads of department [Add to Longdo]
Abteilungsleiter {m} | Abteilungsleiter {pl}floorwalker | floorwalkers [Add to Longdo]
Abtropfgefäß {n}; Ableiter {m}drainer [Add to Longdo]
Abwassereinleiter {m}polluter [Add to Longdo]
Akkordarbeiter; Stückarbeiter {m}pieceworker [Add to Longdo]
Amtsbruder {m}; Mitarbeiter {m}colleague [Add to Longdo]
Amtsvorsteher {m}; Amtsleiter {m} | Amtsvorsteher {pl}; Amtsleiter {pl}head official | head officials [Add to Longdo]
Angestellte {m,f}; Angestellter; Mitarbeiter {m}; Mitarbeiterin {f} | Angestellten {pl}; Mitarbeiter {pl}; Mitarbeiterinnen {pl}staffer | staffers [Add to Longdo]
Anreicherungsschicht (Halbleiter) {f} [electr.]carrier concentration layer [Add to Longdo]
Anstrich {m}; Belag {m}; Beschichtung {f} | zweiter Anstrichcoating | second coat [Add to Longdo]
Anwendung {f}; Verwendung {f}; Einsatzfall {m} | weitere Anwendung | gewerbliche Anwendungapplication | additional application | industrial application [Add to Longdo]
Arbeiter {m}; Arbeiterin {f} | Arbeiter {pl} | Arbeiter in der Produktionworker | workers | shop floor workers [Add to Longdo]
Arbeiter {m}working man [Add to Longdo]
Arbeiter {m} | Arbeiter {pl}workman | workmen [Add to Longdo]
Arbeiter {m} | Arbeiter {pl}jobber | jobbers [Add to Longdo]
Arbeiter {m}blue-collar worker [Add to Longdo]
Arbeiter {m} | Arbeiter {pl}laborer [Am.]; labourer [Br.] | labourers [Add to Longdo]
Arbeiter {m}toiler [Add to Longdo]
Arbeitergewerkschaft {f}blue-collar union [Add to Longdo]
Arbeiterklasse {f} | zur Arbeiterklasse gehörendworking class | to be working-class [Add to Longdo]
Arbeiterpartei {f}labour party [Add to Longdo]
Arbeiterselbstverwaltung {f}autogestion [Add to Longdo]
Arbeiterunruhen {pl}labour troubles [Add to Longdo]
Artikelstammerweiterung {f}article master extension [Add to Longdo]
Assistent {m}; Assistentin {f}; Mitarbeiter {m} | Assistenten {pl}; Mitarbeiter {pl}assistant | assistants [Add to Longdo]
Auenerweiterung {f}expansion of alluvial areas [Add to Longdo]
Aufgabenerweiterung {f}job enlargement [Add to Longdo]
Ausbau {m}; Erweiterung {f}upgrading [Add to Longdo]
Ausbeutung {f} (der Arbeiterklasse)exploitation (of the working classes) [Add to Longdo]
Ausbreiten {n}; Erweitern {n}widening; spreading [Add to Longdo]
Ausdehnung {f}; Erweiterung {f}; Dehnung {f} | Ausdehnungen {pl}dilatation; expansion; extension | expansions [Add to Longdo]
einen heiteren Ausklang habento end brightly [Add to Longdo]
Außendienstleiter {m}agency manager [Add to Longdo]
Außendienstmitarbeiter {m}; Außendienstmitarbeiterin {f} | Außendienstmitarbeiter seinfield representative; outdoor staff | to work in the field [Add to Longdo]
Außenseiter {m} | Außenseiter {pl}outsider | outsiders [Add to Longdo]
Außenseiter der Gesellschaftsocial outcast [Add to Longdo]
Auswahl {f} von Mitarbeiternsourcing of staff [Add to Longdo]
Ausziehkraft {f} (Leiter); Abziehkraft {f}pull-out force [Add to Longdo]
Bauarbeiter {m}; Bauarbeiterin {f}construction worker [Add to Longdo]
Bauleiter {m}site manager; construction manager; construction supervisor [Add to Longdo]
Bearbeiter {m}arranger [Add to Longdo]
Bearbeiter {m}processor [Add to Longdo]
Becherleiter {f}bucket ladder [Add to Longdo]
Begleiter {m}accompanist [Add to Longdo]
Begleiter {m}tutor [Add to Longdo]
Begleiter {m}; Begleiterin {f}; Gefährte {m}; Gefährtin {f} | Begleiter {pl}; Gefährten {pl}companion | companions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリーター[, furi-ta-] (n) (abbr) (from freelance and arbeiter) young people subsisting on part-time work; one whose livelihood is provided by part-time work; (P) [Add to Longdo]
ペイテレビ[, peiterebi] (n) pay TV; pay television [Add to Longdo]
贋作者[がんさくしゃ, gansakusha] (n) counterfeiter; faker; appropriationist [Add to Longdo]
繰り返し(P);くり返し;繰返し[くりかえし, kurikaeshi] (n,vs,adj-no,adj-na) (1) repetition; reiteration; iteration; cycle; (adv) (2) repeatedly; (P) [Add to Longdo]
畳成語[じょうせいご, jouseigo] (n) reiterative [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重申[chóng shēn, ㄔㄨㄥˊ ㄕㄣ, ] reaffirm; reiterate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
主任[しゅにん, shunin] verantwortlicher_Leiter [Add to Longdo]
人夫[にんぷ, ninpu] Arbeiter, Kuli [Add to Longdo]
付随現象[ふずいげんしょう, fuzuigenshou] Begleiterscheinung [Add to Longdo]
伴侶[はんりょ, hanryo] Begleiter, Gefaehrte [Add to Longdo]
伸び悩む[のびなやむ, nobinayamu] weiterhin_stagnieren [Add to Longdo]
侍者[じしゃ, jisha] Diener, Gesellschafter, Begleiter [Add to Longdo]
[とも, tomo] Gefolge, Begleiter [Add to Longdo]
傍証[ぼうしょう, boushou] (weitere) Bestaetigung, Indiz [Add to Longdo]
働き手[はたらきて, hatarakite] Arbeiter, Ernaehrer [Add to Longdo]
働き者[はたらきもの, hatarakimono] harter_Arbeiter, tuechtiger_Mann [Add to Longdo]
[りょう, ryou] BEAMTER, BEGLEITER [Add to Longdo]
先駆[せんく, senku] Vorreiter, Pionier [Add to Longdo]
努力家[どりょくか, doryokuka] harter_Arbeiter, fleissiger_Mensch [Add to Longdo]
労働者[ろうどうしゃ, roudousha] Arbeiter [Add to Longdo]
労働運動[ろうどううんどう, roudouundou] Arbeiterbewegung [Add to Longdo]
半導体[はんどうたい, handoutai] Halbleiter [Add to Longdo]
協力者[きょうりょくしゃ, kyouryokusha] Mitarbeiter, Mitwirkender [Add to Longdo]
卵管[らんかん, rankan] Eileiter [Add to Longdo]
又貸し[またがし, matagashi] Untermiete, weitervermieten [Add to Longdo]
司会者[しかいしゃ, shikaisha] Leiter, Vorsitzender [Add to Longdo]
同僚[どうりょう, douryou] Kollege, Mitarbeiter [Add to Longdo]
[ほか, hoka] ein_anderer, ein_weiterer [Add to Longdo]
室長[しつちょう, shitsuchou] Zimmeraeltester, Abteilungsleiter [Add to Longdo]
寮長[りょうちょう, ryouchou] Heimleiter, Hausverwalter [Add to Longdo]
局外者[きょくがいしゃ, kyokugaisha] Aussenstehender, Aussenseiter [Add to Longdo]
局長[きょくちょう, kyokuchou] Ministerialdirektor, Abteilungsleiter [Add to Longdo]
工員[こういん, kouin] Fabrikarbeiter [Add to Longdo]
工夫[こうふ, koufu] Arbeiter [Add to Longdo]
広げる[ひろげる, hirogeru] ausdehnen, erweitern [Add to Longdo]
[と, to] zu_Fuss, Begleiter, -leer, nutzlos [Add to Longdo]
従僕[じゅうぼく, juuboku] Diener, Begleiter [Add to Longdo]
従業員[じゅうぎょういん, juugyouin] Angestellter, -Arbeiter [Add to Longdo]
快活[かいかつ, kaikatsu] -heiter, froehlich [Add to Longdo]
所長[しょちょう, shochou] Direktor, Leiter [Add to Longdo]
拡充[かくじゅう, kakujuu] Erweiterung, Ausdehnung [Add to Longdo]
拡大[かくだい, kakudai] Vergroesserung, Erweiterung [Add to Longdo]
拡張[かくちょう, kakuchou] Erweiterung, Vergroesserung [Add to Longdo]
明朗[めいろう, meirou] -klar, -hell, -heiter [Add to Longdo]
晴曇[せいどん, seidon] wolkig_bis_heiter [Add to Longdo]
朗らか[ほがらか, hogaraka] -heiter, -klar, -hell [Add to Longdo]
校長[こうちょう, kouchou] Schulleiter [Add to Longdo]
気軽[きがる, kigaru] leichten_Herzens, sorglos, heiter [Add to Longdo]
港湾労働者[こうわんろうどうしゃ, kouwanroudousha] Hafenarbeiter [Add to Longdo]
漂々[ひょうひょう, hyouhyou] leicht, schwebend, heiter [Add to Longdo]
監督[かんとく, kantoku] Ueberwachung, Kontrolle, -Leiter [Add to Longdo]
稼ぎ手[かせぎて, kasegite] Ernaehrer, fleissiger_Arbeiter [Add to Longdo]
補習教育[ほしゅうきょういく, hoshuukyouiku] Fortbildung, Weiterbildung [Add to Longdo]
課長[かちょう, kachou] Abteilungsleiter [Add to Longdo]
負け犬[まけいぬ, makeinu] Geschlagener, Verlierer, Aussenseiter [Add to Longdo]
[てい, tei] ABWECHSELN, UEBERMITTELN, WEITERGEBEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top