Search result for

eisen

(52 entries)
(0.7358 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eisen-, *eisen*. Possible hiragana form: えいせん
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eisenhower Doctrineลัทธิไอเซนฮาวร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 1957 ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความวิตกห่วงใยในสถานการณ์ที่ล่อแหลมต่ออันตรายในภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้อ่านสารพิเศษต่อที่ประชุมร่วมระหว่างสภาผู้แทนกับวุฒิสภาขอร้องให้รัฐสภา สหรัฐฯ ลงมติรับรองโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางทหาร เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชแห่งชาติของบรรดาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการสนองตอบสารพิเศษดังกล่าว รัฐสภาสหรัฐฯ ได้ผ่านข้อมติร่วมกันเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1957 มอบให้ประธานาธิบดีมีอำนาจให้ความร่วมมือและอำนวยความช่วยเหลือแก่ชาติหรือ กลุ่มชาติต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งต้องการความช่วยเหลือเช่นนั้น ในการที่จะพัฒนาพลังทางเศรษฐกิจเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชแห่งชาติตน และให้จัดโครงการช่วยเหลือทางทหารแก่ชาติต่างๆ ในภาคนั้นซึ่งต้องการความช่วยเหลือดังกล่าว ทั้งได้มอบอำนาจให้ประธานาธิบดีสามารถใช้กองทัพสหรัฐฯ เข้าช่วยเหลือชาติเหล่านั้นที่แสดงเจตนาขอความช่วยเหลือ เพื่อต่อต้านการรุกรานจากประเทศใด ๆ ที่อยู่ใต้อำนาจควบคุมของคอมมิวนิสต์ระหว่างประเทศ [การทูต]
Eisenmenger Complexไอเซนเมงเกอร์คอมเพลกซ์,โรค,ไอเซนเม็งเกอร์คอมเพลกซ์,เลือดลัดวงจรกลับจากขวาไปซ้าย [การแพทย์]
Eisenmenger Reactionเลือดไปเลี้ยงปอดน้อยลง [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
EISEN    AY1 S AH0 N
EISENACH    AY1 Z AH0 N AA2 K
EISENMAN    AY1 Z AH0 N M AH0 N
EISENHUT    AY1 Z AH0 N HH AH0 T
EISENMANN    AY1 Z AH0 N M AH0 N
EISENHUTH    AY1 Z AH0 N HH UW0 TH
EISENHOUR    AY1 Z AH0 N AW0 R
EISENHART    AY1 Z AH0 N HH AA0 R T
EISENBERG    AY1 Z AH0 N B ER0 G
EISENBACH    AY1 Z AH0 N B AA0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Eisenhower    (n) (ai1 s @ n h au @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
heißen(vi) |hieß, hat geheißen| มีชื่อว่า, เรียกว่า เช่น Wie heißen Sie? คุณชื่ออะไร
reisen(vt) |reiste, ist gereist| irgendwohin reisen เดินทาง, ท่องเที่ยวไป เช่น Ich reise gerne ins Gebirge. ฉันชอบเที่ยวไปยังเทือกเขา, See also: eine Reise machen
überweisen(vi) |überwies, hat überwiesen| โอน เช่น Geld überweisen โอนเงิน
einen Dienst erweisenช่วยเหลือ, ให้บริการเป็นอย่างดี
hinweisen auf(vt) |wies hin, hat hingewiesen| บ่งถึง, ชี้ถึง, อ้างถึง เช่น auf einen Fehler hinweisen
Wie heißen Sie?คุณชื่ออะไรคะ
zerreißen(vt) |zerriss, hat zerrissen, etw.(A)/jmdn.| ฉีก, ทำให้เป็นชิ้นๆ เช่น Der Vermieter hat unseren Mietvertrag zerrissen. เจ้าของบ้านเช่าฉีกสัญญาเช่าของเราขาดเป็นชิ้นๆ, See also: Related: zerstören
etw. findet reißenden Absatzสิ่งใดสิ่งหนึ่งขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
schmeißen(vt) |schmeißt, schmiss, hat geschmissen| ตีตบเบาๆ อัด ทุบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eisen {n}ferric [Add to Longdo]
Eisen {n} [chem.]iron [Add to Longdo]
Eisen {n} | schmiedbares Eisen | durch Chelatoren stabilisiertes Eiseniron | malleable iron | chelated iron [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイゼンメンゲル症候群[アイゼンメンゲルしょうこうぐん, aizenmengeru shoukougun] (n) Eisenmenger syndrome [Add to Longdo]
ゲーセン;ゲイセン[, ge-sen ; geisen] (n) (abbr) (See ゲームセンター) game center; game centre [Add to Longdo]
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] (n) {comp} system conformance statement [Add to Longdo]
ディセンシー[, deisenshi-] (n) decency [Add to Longdo]
ディセンダ[, deisenda] (n) {comp} descender [Add to Longdo]
ディセントラリゼーション[, deisentorarize-shon] (n) decentralization; decentralisation [Add to Longdo]
ディセンバー[, deisenba-] (n) December [Add to Longdo]
ハイゼンベルグ[, haizenberugu] (n) Heisenberg [Add to Longdo]
プロトコル実装適合性宣言[プロトコルじっそうてきごうせいせんげん, purotokoru jissoutekigouseisengen] (n) {comp} protocol implementation conformance statement; PICS [Add to Longdo]
井泉[せいせん, seisen] (n) (water) well [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃森纳赫[Āi sēn nà hè, ㄞ ㄙㄣ ㄋㄚˋ ㄏㄜˋ, / ] Eisenach (German city) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement [Add to Longdo]
プロトコル実装適合性宣言[ぷろとこるじっそうてきごうせいせんげん, purotokorujissoutekigouseisengen] PICS [Add to Longdo]
罫線[けいせん, keisen] ruled line [Add to Longdo]
合計穿孔機[ごうけいせんこうき, goukeisenkouki] summary punch [Add to Longdo]
中継線交換機[ちゅうけいせんこうかんき, chuukeisenkoukanki] toll switch (TS), trunk exchange [Add to Longdo]
投影線[とうえいせん, toueisen] projector [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
列車[れっしゃ, ressha] Eisenbahnzug, -Zug [Add to Longdo]
製鉄[せいてつ, seitetsu] Eisenerzeugung [Add to Longdo]
鉄棒[てつぼう, tetsubou] Eisenstange, -Reck [Add to Longdo]
鉄橋[てっきょう, tekkyou] Eisenbruecke, Eisenbahnbruecke [Add to Longdo]
鉄管[てっかん, tekkan] Eisenrohr [Add to Longdo]
鉄道[てつどう, tetsudou] Eisenbahn [Add to Longdo]
鉄鉱[てっこう, tekkou] Eisenerz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Eisen [aizən] (n) , s.(n )
     ferric; iron
  

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  eisen [ɛi˘sən]
     demand; postulate; require
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top