Search result for

eisen

(76 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eisen-, *eisen*
Possible hiragana form: えいせん
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eisenhower Doctrineลัทธิไอเซนฮาวร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 1957 ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความวิตกห่วงใยในสถานการณ์ที่ล่อแหลมต่ออันตรายในภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้อ่านสารพิเศษต่อที่ประชุมร่วมระหว่างสภาผู้แทนกับวุฒิสภาขอร้องให้รัฐสภา สหรัฐฯ ลงมติรับรองโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางทหาร เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชแห่งชาติของบรรดาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการสนองตอบสารพิเศษดังกล่าว รัฐสภาสหรัฐฯ ได้ผ่านข้อมติร่วมกันเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1957 มอบให้ประธานาธิบดีมีอำนาจให้ความร่วมมือและอำนวยความช่วยเหลือแก่ชาติหรือ กลุ่มชาติต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งต้องการความช่วยเหลือเช่นนั้น ในการที่จะพัฒนาพลังทางเศรษฐกิจเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชแห่งชาติตน และให้จัดโครงการช่วยเหลือทางทหารแก่ชาติต่างๆ ในภาคนั้นซึ่งต้องการความช่วยเหลือดังกล่าว ทั้งได้มอบอำนาจให้ประธานาธิบดีสามารถใช้กองทัพสหรัฐฯ เข้าช่วยเหลือชาติเหล่านั้นที่แสดงเจตนาขอความช่วยเหลือ เพื่อต่อต้านการรุกรานจากประเทศใด ๆ ที่อยู่ใต้อำนาจควบคุมของคอมมิวนิสต์ระหว่างประเทศ [การทูต]
Eisenmenger Complexไอเซนเมงเกอร์คอมเพลกซ์,โรค,ไอเซนเม็งเกอร์คอมเพลกซ์,เลือดลัดวงจรกลับจากขวาไปซ้าย [การแพทย์]
Eisenmenger Reactionเลือดไปเลี้ยงปอดน้อยลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I remember the day Eisenhower died. For God's sake.ผมจำได้วันที่ ไฮเซนฮาวว์เสียชีวิต Frost/Nixon (2008)
The guys who designed this, Walker and Eisen, are... two of my favorites.คนที่ออกแบบตึกนี้ วอล์กเกอร์ และ ไอเซน คือหนึ่งในคนที่ผมชื่นชอบเลยล่ะ 500 Days of Summer (2009)
I haven't enjoyed sex with men since the Eisenhower administration.ฉันไม่สนุกกับผู้ชายมาตั้งแต่สมัยของปธน.ไอเซนฮาวเวอร์แล้ว Frenzy (2009)
- Dr. And Mrs. Harris, the Eisenhower suite.-ด๊อกเตอร์และมิสแฮริส ห้องสวีต Unknown (2011)
I'm afraid, Mrs. Harris, but the Eisenhower suite may not be available right now.-ผมเกรงว่าห้องสวีต บางทีอาจยังไม่พร้อมตอนนี้ครับ Unknown (2011)
- What room are you staying in? - The Eisenhower suite.ขอทราบชื่อคุณด้วยค่ะ Unknown (2011)
There's a bomb in the Eisenhower suite.มีระเบิดอยู่ในชุดสูท Unknown (2011)
We're headed towards the Eisenhower group to test a new piece of equipment.เรามุ่งหน้าไป รวมกลุ่ม กับ ไอเซนฮาว เพื่อทดสอบ พวกอุปกรณ์ Captain (2012)
What do you know about the Eisenhower group changing course?คุณรู้อะไรเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงเส้นทางของกลุ่ม ไอเซ่นฮาวเวอร์บ้าง Captain (2012)
Those cookies are from the Eisenhower administration.คุ้กกี้พวกนี้มาจาก ไอเซนโอเวอร์ She Knows (2012)
Will Eisenbud Wurstner please come forward and introduce our guest?ไอเซ่นบัดด์ เวิสท์เนอร์ กรุณาออกมาข้างหน้า และช่วยแนะนำแขกของเราด้วย Leave It to Beavers (2012)
What-what, did no one listen to Eisenhower?อะไรๆ มีใครซักคนมั้ยที่ฟัง Eisenhower? See Ya (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
EISEN    AY1 S AH0 N
EISENHUT    AY1 Z AH0 N HH AH0 T
EISENMAN    AY1 Z AH0 N M AH0 N
EISENACH    AY1 Z AH0 N AA2 K
EISENBEIS    AY1 Z AH0 N B AY0 S
EISENBACH    AY1 Z AH0 N B AA0 K
EISENHOUR    AY1 Z AH0 N AW0 R
EISENHUTH    AY1 Z AH0 N HH UW0 TH
EISENHART    AY1 Z AH0 N HH AA0 R T
EISENBERG    AY1 Z AH0 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Eisenhower    (n) (ai1 s @ n h au @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
heißen(vi) |hieß, hat geheißen| มีชื่อว่า, เรียกว่า เช่น Wie heißen Sie? คุณชื่ออะไร
reisen(vt) |reiste, ist gereist| irgendwohin reisen เดินทาง, ท่องเที่ยวไป เช่น Ich reise gerne ins Gebirge. ฉันชอบเที่ยวไปยังเทือกเขา, See also: eine Reise machen
überweisen(vi) |überwies, hat überwiesen| โอน เช่น Geld überweisen โอนเงิน
einen Dienst erweisenช่วยเหลือ, ให้บริการเป็นอย่างดี
hinweisen auf(vt) |wies hin, hat hingewiesen| บ่งถึง, ชี้ถึง, อ้างถึง เช่น auf einen Fehler hinweisen
Wie heißen Sie?คุณชื่ออะไรคะ
zerreißen(vt) |zerriss, hat zerrissen, etw.(A)/jmdn.| ฉีก, ทำให้เป็นชิ้นๆ เช่น Der Vermieter hat unseren Mietvertrag zerrissen. เจ้าของบ้านเช่าฉีกสัญญาเช่าของเราขาดเป็นชิ้นๆ, See also: Related: zerstören
etw. findet reißenden Absatzสิ่งใดสิ่งหนึ่งขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
schmeißen(vt) |schmeißt, schmiss, hat geschmissen| ตีตบเบาๆ อัด ทุบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eisen {n} | schmiedbares Eisen | durch Chelatoren stabilisiertes Eiseniron | malleable iron | chelated iron [Add to Longdo]
Eisen {n}ferric [Add to Longdo]
Eisenbahn {f} | Eisenbahnen {pl} | mit der Eisenbahnrailway; railroad [Am.] | railways; railroads | by rail [Add to Longdo]
Eisenbahn {f}train [Add to Longdo]
Eisenbahner {m}railroader [Add to Longdo]
Eisenbahnfrachtbrief {m}railway consignment note [Add to Longdo]
Eisenbahnnetz {n}railway network [Add to Longdo]
Eisenbahnstation {f}railway station [Add to Longdo]
Eisenbahnstrecke {f}railway line; railroad line [Am.]; line section [Add to Longdo]
Eisenbahnunglück {n}railway accident [Add to Longdo]
Eisenbahnwagen {m}railway carriage [Add to Longdo]
Eisenbarren {m}bar iron [Add to Longdo]
Eisenbeschlag {m}iron mountings [Add to Longdo]
Eisenchlorid {n} [chem.]ferrochlorid [Add to Longdo]
Eisenerz {n}iron ore [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイゼンメンゲル症候群[アイゼンメンゲルしょうこうぐん, aizenmengeru shoukougun] (n) Eisenmenger syndrome [Add to Longdo]
ゲーセン;ゲイセン[, ge-sen ; geisen] (n) (abbr) (See ゲームセンター) game center; game centre [Add to Longdo]
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] (n) {comp} system conformance statement [Add to Longdo]
ディセンシー[, deisenshi-] (n) decency [Add to Longdo]
ディセンダ[, deisenda] (n) {comp} descender [Add to Longdo]
ディセントラリゼーション[, deisentorarize-shon] (n) decentralization; decentralisation [Add to Longdo]
ディセンバー[, deisenba-] (n) December [Add to Longdo]
ハイゼンベルグ[, haizenberugu] (n) Heisenberg [Add to Longdo]
プロトコル実装適合性宣言[プロトコルじっそうてきごうせいせんげん, purotokoru jissoutekigouseisengen] (n) {comp} protocol implementation conformance statement; PICS [Add to Longdo]
井泉[せいせん, seisen] (n) (water) well [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃森纳赫[Āi sēn nà hè, ㄞ ㄙㄣ ㄋㄚˋ ㄏㄜˋ, / ] Eisenach (German city) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement [Add to Longdo]
プロトコル実装適合性宣言[ぷろとこるじっそうてきごうせいせんげん, purotokorujissoutekigouseisengen] PICS [Add to Longdo]
罫線[けいせん, keisen] ruled line [Add to Longdo]
合計穿孔機[ごうけいせんこうき, goukeisenkouki] summary punch [Add to Longdo]
中継線交換機[ちゅうけいせんこうかんき, chuukeisenkoukanki] toll switch (TS), trunk exchange [Add to Longdo]
投影線[とうえいせん, toueisen] projector [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
列車[れっしゃ, ressha] Eisenbahnzug, -Zug [Add to Longdo]
製鉄[せいてつ, seitetsu] Eisenerzeugung [Add to Longdo]
鉄棒[てつぼう, tetsubou] Eisenstange, -Reck [Add to Longdo]
鉄橋[てっきょう, tekkyou] Eisenbruecke, Eisenbahnbruecke [Add to Longdo]
鉄管[てっかん, tekkan] Eisenrohr [Add to Longdo]
鉄道[てつどう, tetsudou] Eisenbahn [Add to Longdo]
鉄鉱[てっこう, tekkou] Eisenerz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  eisen [ɛi˘sən]
     demand; postulate; require
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Eisen [aizən] (n) , s.(n )
     ferric; iron
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top