Search result for

eis

(125 entries)
(0.0898 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eis-, *eis*, ei
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eis(อีไอเอส) ย่อมาจาก executive information system (แปลว่า ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร) หมาถึงการนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก
eisa(อีซา) ย่อมาจาก extended industry standard architecture (แปลว่า การออกแบบมาตรฐานแบบขยาย) คอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มจะออกแบบและใช้บัส (bus) แบบ ISA (industry standard archi- tecture) เป็นมาตรฐาน แต่เครื่องที่เทียบเคียงกับเครื่องไอบีเอ็ม (IBM compatibles) นั้น แทนที่จะใช้ตามมาตรฐานนี้ กลับออกแบบบัสให้เพิ่มความเร็วขึ้น เรียกว่า อีซา เมื่อไอบีเอ็มผลิตคอมพิวเตอร์ PS/2 จึงได้กำหนดมาตรฐานของบัสใหม่ โดยพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก เรียกว่า MCA ซึ่งย่อมาจาก micro channel architecture ดู MCA ประกอบ
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
allotheism(แอล' ละธีอซึม) n. การนับถือพระเจ้าต่างองค์
antitheism(แอนทีธี' อิสซีม) n. ลัทธิต่อต้านเทวนิยม
atheism(เอ'ธีอิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าไม่มีพระเจ้า,ความไม่มีพระเจ้า,ความชั่วร้าย
atheist(เอ'ธีอิสทฺ) n. ผู้เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
cleisto-Pref. "ปิด"
deism(ดี'อิสซึม) n. ความเชื่อในการมีพระเจ้าแต่ไม่เชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ

English-Thai: Nontri Dictionary
atheism(n) ความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheist(n) ผู้ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheistic(adj) ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
deist(n) คนนับถือพระเจ้า
geisha(n) หญิงเกอิชา,นางบำเรอ
leisure(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,มีเวลาว่าง
leisure(n) เวลาว่าง
leisurely(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,ไม่เร่งรีบ
leisurely(adv) อย่างไม่รีบร้อน,อย่างตามสบาย,อย่างไม่เร่งรีบ
monotheism(n) ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
EIS (executive information system)อีไอเอส (ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eisenhower Doctrineลัทธิไอเซนฮาวร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 1957 ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความวิตกห่วงใยในสถานการณ์ที่ล่อแหลมต่ออันตรายในภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้อ่านสารพิเศษต่อที่ประชุมร่วมระหว่างสภาผู้แทนกับวุฒิสภาขอร้องให้รัฐสภา สหรัฐฯ ลงมติรับรองโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางทหาร เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชแห่งชาติของบรรดาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการสนองตอบสารพิเศษดังกล่าว รัฐสภาสหรัฐฯ ได้ผ่านข้อมติร่วมกันเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1957 มอบให้ประธานาธิบดีมีอำนาจให้ความร่วมมือและอำนวยความช่วยเหลือแก่ชาติหรือ กลุ่มชาติต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งต้องการความช่วยเหลือเช่นนั้น ในการที่จะพัฒนาพลังทางเศรษฐกิจเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชแห่งชาติตน และให้จัดโครงการช่วยเหลือทางทหารแก่ชาติต่างๆ ในภาคนั้นซึ่งต้องการความช่วยเหลือดังกล่าว ทั้งได้มอบอำนาจให้ประธานาธิบดีสามารถใช้กองทัพสหรัฐฯ เข้าช่วยเหลือชาติเหล่านั้นที่แสดงเจตนาขอความช่วยเหลือ เพื่อต่อต้านการรุกรานจากประเทศใด ๆ ที่อยู่ใต้อำนาจควบคุมของคอมมิวนิสต์ระหว่างประเทศ [การทูต]
Eisenmenger Complexไอเซนเมงเกอร์คอมเพลกซ์,โรค,ไอเซนเม็งเกอร์คอมเพลกซ์,เลือดลัดวงจรกลับจากขวาไปซ้าย [การแพทย์]
Eisenmenger Reactionเลือดไปเลี้ยงปอดน้อยลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I remember the day Eisenhower died. For God's sake.ผมจำได้วันที่ ไฮเซนฮาวว์เสียชีวิต Frost/Nixon (2008)
The guys who designed this, Walker and Eisen, are... two of my favorites.คนที่ออกแบบตึกนี้ วอล์กเกอร์ และ ไอเซน คือหนึ่งในคนที่ผมชื่นชอบเลยล่ะ 500 Days of Summer (2009)
I haven't enjoyed sex with men since the Eisenhower administration.ฉันไม่สนุกกับผู้ชายมาตั้งแต่สมัยของปธน.ไอเซนฮาวเวอร์แล้ว Frenzy (2009)
- Dr. And Mrs. Harris, the Eisenhower suite.-ด๊อกเตอร์และมิสแฮริส ห้องสวีต Unknown (2011)
I'm afraid, Mrs. Harris, but the Eisenhower suite may not be available right now.-ผมเกรงว่าห้องสวีต บางทีอาจยังไม่พร้อมตอนนี้ครับ Unknown (2011)
- What room are you staying in? - The Eisenhower suite.ขอทราบชื่อคุณด้วยค่ะ Unknown (2011)
There's a bomb in the Eisenhower suite.มีระเบิดอยู่ในชุดสูท Unknown (2011)
Two Eisbiber kids egged my house last night.เด็กที่เป็นตัวบีเวอร์สองคนปาไข่ใส่บ้านฉันเมื่อคืน Tarantella (2012)
We're headed towards the Eisenhower group to test a new piece of equipment.เรามุ่งหน้าไป รวมกลุ่ม กับ ไอเซนฮาว เพื่อทดสอบ พวกอุปกรณ์ Captain (2012)
What do you know about the Eisenhower group changing course?คุณรู้อะไรเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงเส้นทางของกลุ่ม ไอเซ่นฮาวเวอร์บ้าง Captain (2012)
Those cookies are from the Eisenhower administration.คุ้กกี้พวกนี้มาจาก ไอเซนโอเวอร์ She Knows (2012)
You see, most of the construction firms in town are Eisbiber, which means you gotta pay the troll,คุณก็เห็น บริษัทก่อสร้าง เกือบทั้งหมดในเมือง เป็นไอสไบเบอร์ ซึ่งหมายความว่า คุณต้องจ่ายมัน Leave It to Beavers (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคม[v.] (bangkhom) EN: pay obeisance to ; salute the king in Thai style   
ช้า ๆ [adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily   FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace   FR: lentement
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily   FR: nonchalamment
หินไนส์[n. exp.] (hin nai) EN: gneiss   
จิตวิทยาการบริการ[n. exp.] (jittawitthayā kān børikān) EN: psychology of hospitality ; psychology of tourism, hospitality and leisure   
การขาดงาน[n. exp.] (kān khāt ngān) EN: work absenteeism ; absenteeism   FR: absentéisme au travail [m]
การขาดงานเป็นอาจิณ[n. exp.] (kān khāt ngān pen ājin) EN: absenteeism   FR: absentéisme [m]
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿn yønjai) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment   
การถวาย[n.] (kān thawāi) EN: homage ; obeisance ; curtsy ; deference ; offering   FR: offrande [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EIS    AY1 Z
EISA    EY1 S AH0
EISEL    AY1 S AH0 L
EISHI    EY1 SH IY0
EISON    AY1 Z AH0 N
EISEN    AY1 S AH0 N
EISIN    AY1 S AH0 N
EISAI    AY1 S AY2
EISLER    AY1 S L ER0
EISERT    AY1 S ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Eisner    (n) (ai1 s n @ r)
Eisenhower    (n) (ai1 s @ n h au @ r)
eisteddfod    (n) (ai2 s t e1 dh v o d)
eisteddfods    (n) (ai2 s t e1 dh v o d z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
衛生陶器[えいせいとうき, eiseitouki] (n) สุขภัณฑ์ (ในห้องน้ำ)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
栄進[えいしん, eishin] Thai: การส่งเสริมให้เจริญก้าวหน English: promotion
栄進[えいしん, eishin] Thai: การพัฒนารุ่งเรื English: advancement

German-Thai: Longdo Dictionary
eisern(adj) ที่ทำมาจากเหล็ก เช่น ein eiserner Haken
eisig(adj) ที่เย็นชาเหมือนน้ำแข็ง, ที่ไม่เป็นมิตร เช่น ein eisiger Blick สายตาที่ไม่เป็นมิตร, See also: S. unfreundlich,
eisig(adj) หนาวมาก, หนาวจัด , See also: S. eiskalt,
eiskalt(adj) เย็นเหมือนนํ้าแข็ง
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Beispiel(n) |das, pl. Beispiele| ตัวอย่าง
Kreis(n) |der, pl. Kreise| วง, วงกลม
Preis(n) |der, pl. Preise| ราคา
Weise(n) |die, pl. Weisen| วิธีการ, เส้นทางวิธี (ไม่ใช่ทางเดิน)
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eis {n} | zu Eis gefrieren | sich auf dünnem Eis bewegen | das Eis brechenice | to freeze; to turn to ice | to skate on thin ice | to break the ice [Add to Longdo]
Eis am Stielpopsicle [Am.]; ice lolly [tm] [Br.] [Add to Longdo]
Eisbär {m}polar bear [Add to Longdo]
Eisbahn {f} | Eisbahnen {pl}ice rink; skating rink | ice rinks; skating rinks [Add to Longdo]
Eisbein {n} [cook.]knuckle of pork [Add to Longdo]
Eisberg {m} | Eisberge {pl} | (kleiner) Eisbergiceberg; berg | icebergs; bergs | growler [Add to Longdo]
Eisbeutel {m}ice bag [Add to Longdo]
Eisbewegung {f}ice run [Add to Longdo]
Eisblume {f} | Eisblumen {pl}frost work; frost pattern | frost work; frost patterns [Add to Longdo]
Eisbombe {f}ice cream bomb [Add to Longdo]
Eisbrecher {m}icebreaker [Add to Longdo]
Eischnee {m}; steifgeschlagenes Eiweißwhipped egg whites [Add to Longdo]
Eiscrusher {m}ice crusher [Add to Longdo]
Eisdecke {f} | Eisdecken {pl}sheet of ice; ice cover | sheets of ice [Add to Longdo]
Eisdiele {f}ice cream parlour [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
to不定詞[ツーふていし, tsu-futeishi] (n) {ling} (See 原形不定詞) to-infitinitive; full infinitive [Add to Longdo]
うず形式;渦形式[うずけいしき, uzukeishiki] (n) vortex design [Add to Longdo]
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
か流形素子;渦流形素子[かりゅうけいそし, karyuukeisoshi] (n) vortex device [Add to Longdo]
けい秀画家;閨秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (n) (accomplished) woman painter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃森纳赫[Āi sēn nà hè, ㄞ ㄙㄣ ㄋㄚˋ ㄏㄜˋ, / ] Eisenach (German city), #616,978 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format [Add to Longdo]
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation [Add to Longdo]
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer [Add to Longdo]
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
列車[れっしゃ, ressha] Eisenbahnzug, -Zug [Add to Longdo]
映写機[えいしゃき, eishaki] Projektor [Add to Longdo]
氷山[ひょうざん, hyouzan] Eisberg [Add to Longdo]
衛星[えいせい, eisei] Satellit [Add to Longdo]
衛生[えいせい, eisei] Hygiene [Add to Longdo]
製鉄[せいてつ, seitetsu] Eisenerzeugung [Add to Longdo]
詠草[えいそう, eisou] Gedichtentwurf [Add to Longdo]
鉄棒[てつぼう, tetsubou] Eisenstange, -Reck [Add to Longdo]
鉄橋[てっきょう, tekkyou] Eisenbruecke, Eisenbahnbruecke [Add to Longdo]
鉄瓶[てつびん, tetsubin] eiserner_Wasserkessel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EIS
     Electronic Information Systems (manufacturer)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EIS
     Enterprise Information System
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EIS
     European Information System (Europe)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EIS
     Executive Information System (IM)
     

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 eis
   behold; here is; here are; look; there
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Eis [ais] (n) , s.(n )
   ice
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top