Search result for

eimers

(133 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eimers-, *eimers*, eimer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eimers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eimers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wisenheimer[N] คนที่อวดฉลาด, Syn. wiseacre, wise guy, smart aleck

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Alzheimer's diseaseโรคอัลซไฮเมอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disease, Alzheimer'sโรคอัลซไฮเมอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alzheimer diseaseโรคอัลไซเมอร์ [TU Subject Heading]
Alzheimer's Dementiaโรคอัลซ์ไฮเมอร์สดีเมนเทีย [การแพทย์]
Alzheimer's Diseaseโรคของแอลไซเมอร์ [การแพทย์]
Astrocytes, Alzeimer'sแอสโตรไซท์ของแอลไซเมอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know that my mom has Alzheimer's.คุณรู้จากแม่ผม ซึ่งเป็นอัลไซเมอร์ Lucky Thirteen (2008)
Do you have Alzheimer's?คุณเป็นโรคความจพเสื่อมรึไง? Beethoven Virus (2008)
Who said that I had Alzheimer's?ใครบอกว่าฉันว่าเป็นอัลไซเมอร์? Beethoven Virus (2008)
It was your own Dr. Oppenheimer after he created the atomic bomb.มันเป็นของ ด๊อกเตอร์ ออปเปนเฮียร์เมอ หลังจากที่เขาสร้างระเบิด อะตอม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Favorite quote, Robert Oppenheimer.คนที่ทำผิดพลาด ใช้เวลา10ปีเพื่อแก้ไข นั่นแหละยอดคน โรเบิร์ต ออฟเฟนไฮรเมอร์ WarGames: The Dead Code (2008)
Chad Feldheimer to the office, please.แช้ด เฟลไฮเมอร์เชิญที่ออฟิฟศด้วยค่ะ Burn After Reading (2008)
Chad Feldheimer, he's one of our trainers.แช้ด เฟลไฮเมอร์เป็นเทรนเนอร์ค่ะ Burn After Reading (2008)
What's his name? Chad Feldheimer.แช้ด เฟลไฮเมอร์ เขาหายตัวไป Burn After Reading (2008)
Restores nerve cells, so it may be a wonder drug for Alzheimer.ฟื้นฟูและซ่อมแซมเนื้อเยื่อในส่วนประสาท จนอาจกลายเป็นยามหัศจรรย์ของโรคอัลไซเมอร์ Death Note: L Change the World (2008)
One, stop reading magazines and do Sudoku instead, to maximise brain size and stop Alzheimer's.หนึ่ง เลิกอ่านนิตยสาร แล้วเล่นซูโดคุแทน เพื่อบริหารสมอง ไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
However, your position here at Wertheimer's no longer available.แต่ทว่า ตำแหน่งงานของคุณที่นี่ ที่เวอร์ไธเมอร์ไม่มีอีกต่อไปแล้ว Up in the Air (2009)
The nursing home diagnosed him with alzheimer's.บ้านคนชราว่าเขาเป็นอัลไซเมอร์ New History (2009)
He's on every medication-- alzheimer's meds, Parkinson's meds, antidepressants.เขาใช้ยาทุกตัว ยาอัลไซเมอร์, ยาพาร์กินสัน, ยาต้านโรคเครียด New History (2009)
He's a little alzy-heimer.ตาเป็นอัลไซเมอร์ อยู่หน่อยนะ You're Undead to Me (2009)
After the first atom bomb test, you know what a colleague of Oppenheimer's said?หลังจากการทดสอบ ระเบิดปรมาณูลูกแรก เรารู้แล้วว่าคืออะไร ที่เพื่อนร่วมงานของ 'ออพเพนไฮเมอร์'ได้พูดเอาไว้ Playing Cards with Coyote (2009)
You've got cancer and you've got Alzheimer's."คุณเป็นมะเร็ง และ เป็นอัลไซเมอร์" The Haunting in Connecticut (2009)
So when were you first diagnosed With alzheimer's, mrs. Adkins?คุณเริ่มเข้ารับการรักษาโรคอัลไซเม่อร์ ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ คุณนายแอ็ดกิ้นส์ You Don't Know Jack (2010)
- Well, it was like a bomb. He said she had alzheimer's And it'd come to a pointเค้าพูดออกมาโต้งๆ เลยครับ เค้าบอกว่าเธอเป็นอัลไซเม่อร์... You Don't Know Jack (2010)
You never got a divorce? Alzheimer's.(ไม่ง่ายเลย) Our Family Wedding (2010)
She liked to have Bruckheimer night every other week.เธอชอบให้มีคืนหนังของบรัคฮาเมอร์ ทุกๆสัปดาห์ Hell-O (2010)
I just need to pick up the rest of my Bruckheimer DVDs.ฉันแค่จะมาเอาดีวีดีบรัคเฮเมอร์ที่เหลือของฉัน Hell-O (2010)
Don't you quote Oppenheimer to me.อย่าพูดถึง ออพเพนไฮเมอร์ กับผม Peter (2010)
The neurologist on staff specializes in late-stage Alzheimer's.นักประสาทวิทยาผู้มีความเชี่ยวชาญ ในผู้สูงอายุที่สมองเสื่อม Home (2010)
It's just like the notebook, accept, instead of alzheimer's,เหมือนเรื่อง The Notebook ยกเว้นตรงที่เป็นอัลไซเมอร์ Physical Education (2010)
Oh, and I've got a case of selective alzheimer's,โอ้ จริงๆฉันก็เป็นอัลไซเมอร์อยู่นะ My Two Young Men (2010)
Raj, Howard, I'd like you to meet Dr. Robert Oppenheimer.ขอโทษทีนะ ราช ฮาวเวอร์ ฉันขอแนะนำ ดร.โรเบิร์ต ออพเพนไฮเมอร์ The Zazzy Substitution (2010)
I'd like you to meet Oppenheimer, Frisch, Panofsky, Feynman, Weisskopf...ผมขอแนะนำให้รู้จักกับ ออพเพนไฮเมอร์ ฟริช พาโนสกี The Zazzy Substitution (2010)
That's what you people told Oppenheimerนั่นเป็นสิ่งที่พวกคุณบอกออปเพนไฮเมอร์ The Box (2010)
Alzheimer's, Parkinson's, PTSD...PTSD... The Plateau (2010)
She suffers from Alzheimer's.เธอเป็นอัลไซเมอร์น่ะ Loyalty (2010)
Have you ever had a family member fade away because of Alzheimer's?เจ้าหน้าที่... คุณเคยมีญาติสักคน เลอะเลือนจากโรคอัลไซเมอร์ มั้ย Harmony (2010)
Donepezil? Alzheimer's?โดนเพอซีล/N ยารักษาอัลไซเมอร์? Remembrance of Things Past (2010)
Alzheimer's affects short-term memory before it affects long-term.อัลไซเมอร์มีผลต่อความทรงจำระยะสั้น/Nก่อนที่จะมีผลต่อความทรงจำระยะยาว Remembrance of Things Past (2010)
Is this the beginning stage of Alzheimer's disease?นี่เป็นระยะเริ่มต้นของ อาการอัลไซเมอร์ใช่มั้ย? Episode #1.8 (2010)
Your dad has Alzheimer's, you know.พ่อนายเป็นอัลไซเมอร์นี่ 50/50 (2011)
Here, at GEN-SYS, we call it a cure to Alzheimer's.สรุปเจ้า GEN-SYS เราเรียกว่ายารักษาโรค อัลไซเมอร์ Rise of the Planet of the Apes (2011)
Dylan doesn't quite know how to deal with the Alzheimer's.ดีแลนไม่รู้จะทำยังไงกับคนป่วยอัลไซเมอร์ Friends with Benefits (2011)
Alzheimer's diagnosed eight months ago.ได้รับการวินิจฉัยเป็นอัลไซเมอร์มา 8 เดือน Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Patient number one of Alzheimer's N.G.F. clinical trial.คนไข้หมายเลข 1 ในการทดลองสารฟื้นฟูระบบประสาทของโรคอัลไซเมอร์ Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
It's not Alzheimer's, but it might as well be.ไม่ใช่อัลไซเมอร์ แต่ก็พอๆกัน Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Unfortunately, the trial is only for Alzheimer's dementia.บังเอิญว่า การวิจัยนี้สำหรับอัลไซเมอร์เท่านั้น Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Alzheimer's research.งานวิจัยอัลไซเมอร์... . Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
I couldn't cure her Alzheimer's, but at least I could give her what she needed in that moment.ฉันรัีกษาอัลไซเมอร์ให้แม่ไม่ได้ แต่อย่างน้อย ฉันก็สามารถให้สิ่งที่แม่ต้องการ ณ ตอนนั้นได้ Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
My next, uh, Alzheimer's surgery is tomorrow at 7:00.ผมจะผ่า อัลไซเมอร์อีกที พรุ่งนี้เช้า 7 โมงนะ Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Anya Weimer.อันย่า ไวเมอร์ Girl's Best Friend (2011)
Could be caused by brain injury or early-onset Alzheimer's.เกิดจากการบาดเจ็บทางสมอง ไม่ก็อาการอัลไซเมอร์ขั้นต้นๆ The Dig (2011)
- Why not? - The woman's suffering from Alzheimer's.ทำไมไม่บอก ผู้หญิงคนนั้นเป็นอัลไซเมอร์ Mea Makamae (2011)
Gormon's... that's kind of like Alzheimer's, right?กอร์มอน... นั่นใช่พวกอัลไซเมอร์ What Remains (2011)
It's not your pudding, you Alzheimer lout!Τhеrе іѕ а gulf bеtwееn thеѕе сhаіrѕ. Cloud Atlas (2012)
Ghost Alzheimer's.ผีเป็นอัลไซเมอร์ Of Grave Importance (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eimerMy argument is indebted in a number of places to the aesthetic theories of Adorno, Horkheimer and others.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมองเสื่อม[N] Alzheimer's disease, Syn. โรคสมองเสื่อม, Example: ผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมรายนี้กำลังได้รับการรักษาด้วยวิธีทางเคมี

CMU English Pronouncing Dictionary
EIMER    AY1 M ER0
EIMERS    AY1 M ER0 Z
REIMER    R AY1 M ER0
GEIMER    G AY1 M ER0
WEIMER    W AY1 M ER0
HEIMER    HH AY1 M ER0
LEIMER    L AY1 M ER0
STEIMER    S T AY1 M ER0
HEIMERL    HH AY1 M ER0 L
KREIMER    K R AY1 M ER0
LEIMERT    L AY1 M ER0 T
REIMERS    R AY1 M ER0 Z
LEIMERT    L IY1 M ER0 T
DEXHEIMER    D EH1 K S HH AY0 M ER0
ALZHEIMER    AE1 L Z HH AY2 M ER0
ALZHEIMER    AA1 L T S HH AY2 M ER0
SCHLEIMER    SH L AY1 M ER0
SONDHEIMER    S AA1 N D HH AY2 M ER0
RUNZHEIMER    R AH1 N Z HH AY2 M ER0
WEINHEIMER    W AY1 N HH AY2 M ER0
WERTHEIMER    W ER1 T HH AY0 M ER0
REINHEIMER    R AY1 N HH AY2 M ER0
WESTHEIMER    W EH1 S T HH AY2 M ER0
THALHEIMER    TH AE1 L HH AY0 M ER0
ALTZHEIMER    AA1 L T S HH AY2 M ER0
BERKHEIMER    B ER1 K HH AY0 M ER0
BERNHEIMER    B ER1 N HH AY0 M ER0
DAHLHEIMER    D AA1 L HH AY2 M ER0
FELLHEIMER    F EH1 L HH AY2 M ER0
HOLZHEIMER    HH OW1 L Z HH AY0 M ER0
BODENHEIMER    B AA1 D AH0 N HH AY0 M ER0
BRUCKHEIMER    B R AH1 K HH AY2 M ER0
MISENHEIMER    M IH1 S AH0 N HH AY0 M ER0
OPPENHEIMER    AA1 P AH0 N HH AY2 M ER0
ALZHEIMER'S    AA1 L T S HH AY2 M ER0 Z
PFORZHEIMER    F AO1 R Z HH AY2 M ER0
ALZHEIMER'S    AE1 L Z HH AY2 M ER0 Z
GEGENHEIMER    G EH1 G AH0 N HH AY0 M ER0
MEISENHEIMER    M AY1 S AH0 N HH AY0 M ER0
BINGENHEIMER    B IH1 NG G AH0 N HH AY0 M ER0
ALTZHEIMER'S    AA1 L T S HH AY2 M ER0 Z
OPPENHEIMERS    AA1 P AH0 N HH AY2 M ER0 Z
FRANKENHEIMER    F R AE1 NG K AH0 N HH AY2 M ER0
OPPENHEIMER'S    AA1 P AH0 N HH AY2 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Alzheimer    (n) (a1 l t z ai m @ r)
Alzheimers    (n) (a1 l t z ai m @ r z)
Oppenheimer    (n) (o1 p @ n h ai m @@)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfalleimer {m}; Abfallbehälter {m}dust bin [Add to Longdo]
Abfalleimer {m}trash can [Am.]; garbage can [Am.] [Add to Longdo]
Abfalleimer {m} | Abfalleimer {pl}dustbin | dustbins [Add to Longdo]
Baggereimer {m}; Baggerlöffel {m}scoop [Add to Longdo]
Eimer {m}; Kübel {m}; Behälter {m} | Eimer {pl}bucket | buckets [Add to Longdo]
Eimer {m} | Eimer {pl}pail | pails [Add to Longdo]
Eimerhenkel {m}bucket-handle [Add to Longdo]
Kehrichteimer {m}rubbish bin [Add to Longdo]
Mülleimer {m}rubbish bin; trash bin; dustbin [Br.] [Add to Longdo]
Mülleimer {m}garbage can; trashcan [Am.] [Add to Longdo]
Mülleimer mit Schwingdeckelswingbin [Add to Longdo]
Schleimer {m}suck-up [Add to Longdo]
Schöpfeimer {m}; Schöpffass {n} | Schöpfeimer {pl}bailer | bailers [Add to Longdo]
eimerweisebucketfuls [Add to Longdo]
geheim; verborgen {adj} | geheimer | am geheimsten | streng geheimsecret | more secret | most secret | top secret; topsecret [Add to Longdo]
Ich kenne meine Pappenheimer!How well I know them! [Add to Longdo]
Alzheimer Krankheit {f} [med.]Alzheimer's disease [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルツハイマー[, arutsuhaima-] (n) Alzheimer (disease); (P) [Add to Longdo]
アルツハイマー病[アルツハイマーびょう, arutsuhaima-byou] (n) Alzheimer's disease [Add to Longdo]
惚け(P);呆け(P)[ぼけ(P);ボケ, boke (P); boke] (n,suf) (1) (uk) idiot; fool; touched in the head (from); out of it (from); space case; (2) (See 漫才,突っ込み・つっこみ・2) funny man (of a comedy duo); (in comedy) silly or stupid line; (3) Alzheimer's (impol); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老年痴呆[lǎo nián chī dāi, ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄔ ㄉㄞ, / ] senile dementia; Alzheimer’s disease [Add to Longdo]
老年痴呆症[lǎo nián chī dāi zhèng, ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄔ ㄉㄞ ㄓㄥˋ, / ] senile dementia; Alzheimer’s disease [Add to Longdo]
阿尔茨海默氏病[ā ěr cí hǎi mò shì bìng, ㄚ ㄦˇ ㄘˊ ㄏㄞˇ ㄇㄛˋ ㄕˋ ㄅㄧㄥˋ, / ] Alzheimer's Disease; senile dementia [Add to Longdo]
霍克海姆[Huò kè hǎi mǔ, ㄏㄨㄛˋ ㄎㄜˋ ㄏㄞˇ ㄇㄨˇ, ] Horkheimer (philosopher) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
内申[ないしん, naishin] inoffizieller_Bericht, geheimer_Bericht [Add to Longdo]
裏道[うらみち, uramichi] rueckwaertiger_Zugang, geheimer_Pfad [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top