Search result for

eigenheim

(42 entries)
(0.0288 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eigenheim-, *eigenheim*
Possible hiragana form: えいげんへいん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eigenheim มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eigenheim*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's an historical homestead!Das ist ein historisches EigenheimBad Taste (1987)
Yes, special issue on home improvements.- Thema Eigenheimmodernisierung. Tin Men (1987)
As a condo!Als EigenheimRead My Lips (1988)
And homes and families and husbands are for normals. Just forget it.Eigenheime, Familien und Ehemänner sind für Normalos. Chopper Chicks in Zombietown (1989)
For us to own our own home was a dream.Für uns war ein Eigenheim ein Traum. The Two Jakes (1990)
Ideal for a young newlywed couple saving to buy their first home.Ideal für ein frisch verheiratetes Paar, das auf sein 1. Eigenheim spart. Fuller House (1991)
Some juicy government contract comes your way, you got a wife and kids, the two-storey in suburbia.Du kriegst einen fetten Regierungsauftrag. Du hast Frau, Kinder und ein Eigenheim in der Vorstadt. Clerks (1994)
Tool Time isn't just about home improvement, it's also about protecting that home you have improved.Ok. Bei Tool Time geht es nicht nur um Heimwerken, sondern auch um den Schutz des verschönerten Eigenheims. The Route of All Evil (1995)
The washing machine, the car, the compact disc, an electrical tin opener good health, low cholesterol, dental insurance mortgage, starter home, leisure wear, luggage, three-piece suite DIY, game shows, junk food, children, walks in the park, 9:00 to 5:00... good at golf, washing the car, choice of sweaters, family Christmas indexed pension, tax exemption, clearing gutters... getting by, looking ahead the day you die.Elektrischer Dosenöffner, Gesundheit, Zahnzusatzversicherung, Eigenheim, Freizeitkleidung, Couchgarnitur, Heimwerkertum, Game-Shows, Kinder über die Runden kommen, mich Auf den Tag freuen, an dem ich sterbe. Trainspotting (1996)
Manufactured in America from space-age polymers, it beautifies while it protects while it adds to the value of your home.Nach Spezialverfahren in Amerika hergestellt. Schützt, verschönert und steigert den Wert Ihres Eigenheims. Folie a Deux (1998)
I'll build homes for families.Ich baue Familieneigenheime. Tremors 3: Back to Perfection (2001)
Marriage, babies, and a home to call your own.Hochzeit, Babys und ein EigenheimChange of a Dress (2002)
Those being the favourite J-names of Beltway parents since circa 1981 .Beliebte Vornamen mit J bei Eltern mit Eigenheim, und zwar seit ca. 1981. Mindhunters (2004)
Westside Properties!Ah, Westside-Eigenheime! One More Kiss (2006)
Husband, wife, a home.Mann, Frau, EigenheimJust Another Love Story (2007)
15 years ago,it was all abandoned warehouses and rave parties, crime-ridden,all that... now it's an ocean of condos.Vor 15 Jahren waren es verlassene Lagerhäuser und Rave Parties, voller Verbrechen und sowas... nun ist es voller Eigenheimen. Emily (2007)
To you, that's where, the good people at "extreme makeover - home edition"...An Sie, die guten Menschen bei "Extreme Veränderung - Eigenheimausgabe"... Pilot (2007)
Sure. Wait for that, and your first home will be in the floating city of New Chicago.Warten Sie darauf und Ihr erstes Eigenheim wird auf der schwimmenden Stadt von New Chicago sein. Episode 210 (2008)
Is there a nesting instinct in you, makes you wanna kick everyone else out of the homestead,Gibt es einen Nistinstinkt in dir, der dich alles andere aus dem Eigenheim treten lassen will, Episode #5.14 (2008)
The automobile shapes new suburbs, where every home is a castle, a safe distance from the asphyxiated city centers, and where neat rows of houses huddle around dead-end streets.Das Auto gestaltet neue Vorstädte mit trauten Eigenheimen in sicherer Entfernung zur verstopften Innenstadt. Ordentliche Häuserreihen in verkehrsberuhigten Sackgassen. Home (2009)
From private homes to financial institutions to military encampments, security consulting is a multibillion-dollar industry.Von Eigenheimen, über Finanzeinrichtungen, bis zum Militärstützpunkt, das Sicherheitsberater-Geschäft ist ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft. Sins of Omission (2009)
Linking homes and businesses wide across the cityVerbindet Eigenheime mit Unternehmen Daybreakers (2009)
- No. Guys, it's always been my dream to be a homeowner, and I decided, why do I have to wait to get married to buy my first place?Leute, es war immer schon mein Traum eine Wohnungsbesitzerin zu sein und ich habe mich gefragt, warum ich warten sollte, bis ich verheiratet bin, um mir mein erstes Eigenheim zu kaufen. Blax, Snake, Home (2011)
I like having multiple homes.Ich mag es, mehrere Eigenheime zu haben. Play the Man (2011)
Break into homes, party hardy.In Eigenheime einbrechen, wild feiern. Bears Will Be Bears (2011)
Better Homes and Bunkers.Bessere Eigenheime und Bunker. Women with Guns (2012)
You have a lovely home.Sie haben ein schönes EigenheimBuyout (2012)
Everybody thinks that their homes are worth more than we value them at, and we find up foreclosing on some of them, but business is business, right?Jeder denkt, dass ihre Eigenheime mehr wert sind, als wir sie schätzen, und wir machen unsere Forderungen bei manchen geltend, aber Geschäft ist Geschäft, richtig? Cold Storage (2013)
I'm a homeowner now.Ich habe nun ein EigenheimThings We Said Today (2013)
Yeah, sorry, Lacey, but according to the homeowners association, no more half-naked women in the front yard.Ja, entschuldige, Lacey, aber nach den Regeln des Verbandes der Eigenheimbesitzer, sind halbnackte Frauen im Vorgarten nicht mehr erlaubt. Charlie and the Curse of the Flying Fist (2014)
So, how many people have you talked to about this trade?Shorten der BBB-Tranchen von Eigenheim-Krediten. Mit wie vielen Leuten haben Sie darüber geredet? The Big Short (2015)
In 2008, Kelly and I were hit hard by the subprime crisis just like every other fool for real estate in America.2008 wurden Kelly und ich von der Immobilienkrise getroffen, so wie jeder andere Depp mit Eigenheim in Amerika. Riverrun Dry (2016)
- I said I need a large, expensive home in the Hamptons, preferably on the water.- Ich sagte, ich brauche ein großes, teures Eigenheim in den Hamptons, vorzugsweise am Wasser. Trust (2016)
A home of their own for, perhaps, 75 people.Ein Eigenheim für vielleicht 75 Menschen. The Man in the Gray Flannel Suit (1956)
You live in a penthouse?Wohnen Sie in einem EigenheimConfessions of a Police Captain (1971)
Yes, we will of course want as security the deeds of your house Of your aunt's house, of your second cousin's house Of your wife's parents' house and of your grannie's bungalowAls Sicherheit akzeptieren wir Ihr Eigenheim... das Ihrer Tante, das Ihres Großcousins... das Ihrer Schwiegereltern und den Bungalow Ihrer Großmutter. Blood, Devastation, Death, War and Horror (1972)
- Must be down below.Der scheint hier sein Eigenheim zu haben. My Name Is Nobody (1973)
- You've got a great place here!Euer Eigenheim ist ja irre. Da gehen einem ja die Augen über. House of 1000 Pleasures (1974)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigenheim {n} | Eigenheime {pl}home | homes [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
自宅[じたく, jitaku] eigenes_Haus, Eigenheim [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Eigenheim [aigənhaim] (n) , s.(n )
     home
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top