Search result for

eid

(67 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eid-, *eid*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eidetic    [ADJ] ซึ่งสามารถจดจำได้อย่างแม่นยำ (ทางจิตวิทยา), See also: ซึ่งถอดแบบมาได้เหมือนจริงมาก, Syn. visualizing
eidetic    [ADJ] ซึ่งเหมือนจริงมาก, Syn. vivid, graphic
eidolon    [N] ผี, See also: ปีศาจ, วิญญาณ, Syn. apprarition, phantom
eiderdown    [N] ขนหน้าอกของเป็ดไอเดอร์, Syn. duvet, quiltsheet
eiderdown    [N] ผ้านวมหรือผ้าห่มที่บุด้วยขนของเป็ดไอเดอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eidetic(ไอเดท'ทิค) adj. เหมือนของจริงมาก,เกี่ยวกับธรรมชาต'ของรูปแบบที่บริสุทธิ์หรือ ส่วนสำคัญ
eidograph(ไอ'โดกราฟ) n. เครื่องมือขยายภาพวาด
eidolon(ไอโด'ลัน) n.,เงา,ความฝัน,สิ่งหลอกลวง,มโนภาพ
eidosn. รูปแบบ,ความคิด,องค์ประกอบที่สำคัญ -pl. eide
anti-apartheid(แอน' ทีอะพาร์' เธด) adj.,n. ซึ่งต่อต้านการเหยียดผิว
apartheid(อะพาร์ท'เธด,-ธิด) n. การแบ่งผิว,การแบ่งแยกชนชาติ, Syn. segregation)
kaleidoscope(คะไล'ดะสโคพ) n. กล้องภาพลวงตาที่เกิดจากการสะท้อนภาพของแผ่นกระจกหลายแผ่นประกบกันในกล้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
kaleidoscope(n) ภาพลานตา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ้านวม    [N] quilt, See also: eiderdown, Syn. ผ้าห่มนวม, Example: แม่ชอบซื้อผ้านวมมาเก็บไว้ สำหรับต้อนรับแขกหรือญาติๆ ที่มาค้างที่บ้าน, Count unit: ผืน, Thai definition: เรียกผ้าห่มที่มีของอ่อนนุ่มอยู่ข้างใน ให้ความอบอุ่นมากกว่าผ้าห่มทั่วไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอดูดาวเตย์เด[n. exp.] (Hødūdāo Tēdē) EN: Teide Observatory   
มาร์ติน ไฮเด็กเกอร์[n. prop.] (Mātin Haidekkoē) EN: Martin Heidegger   FR: Martin Heidegger
นกกาฝาก[n.] (nok kāfāk) EN: Dicaeidae   
นกเขียวก้านตอง[n.] (nok khīo kāntøng) EN: Chloropseidae   
นกกระจาบ[n.] (nok krajāp) EN: Ploceidae   
นกยาง[n.] (nok yāng) EN: Ardeidae   
ถ้ำมอง[n.] (thammøng) EN: peep show ; picture peep-show ; kaleidoscope   
ถือผิว[v.] (theūphiū) EN: practice racial discrimination ; practice segregation ; attach importance to race ; hold racialistic views ; follow a policy of apartheid   FR: pratiquer la discrimination raciale

CMU English Pronouncing Dictionary
EID    AY1 D
EIDE    AY1 D
EIDEM    AY1 D EH0 M
EIDEN    AY1 D AH0 N
EIDSON    IY1 D S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eiderdown    (n) (ai1 d @ d au n)
eiderdowns    (n) (ai1 d @ d au n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
Entscheidungen(n) |pl.| , See also: die Entscheidung
beideทั้งคู่
beiden, See also: beide
eine Entscheidung (über etw./jn.) treffen(phrase) ตัดสินใจ (เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), See also: entscheiden
entscheiden(vi) |entschied, hat entschieden| ตัดสินใจ
sich für etw./jn. entscheiden(vi) |sich entschied, hat sich entschieden| ตัดสินใจเลือกสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
entscheidend(adj) เป็นตัวตัดสิน เช่น Das Tor ist entscheidend. การยิงฟุตบอลประตูนี้เป็นตัวตัดสินเกมส์นี้
entscheidend(adj) อย่างมาก, See also: sehr stark, massiv
Kleidung(n) |die, pl. Kleidungen| เสื้อผ้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eid {m}; Schwur {m} | Eide {pl}; Schwüre {pl} | der hippokratische Eid | unter Eid | Aussage unter Eid | jdm. den Eid abnehmen | jdm. einen Eid abnehmen | einen Eid schwören (auf) | jdn. einen Eid zuschieben | unter Eid aussagen | unter Eid stehen | seinen Schwur brechen | Eid auf die Bibeloath | oaths | hippocratic oath | under oath | sworn evidence | to put someone upon his oath | to administer an oath to sb. | to take an oath (on; to) | to tender an oath to someone | to depose | to be under oath | to break one's oath | gospel oath [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある程度;或る程度[あるていど, aruteido] (exp,adj-no) to some extent; to a certain extent [Add to Longdo]
ろ紙電気泳動;濾紙電気泳動[ろしでんきえいどう, roshidenkieidou] (n) paper electrophoresis [Add to Longdo]
アーケード(P);アーケイド[, a-ke-do (P); a-keido] (n) arcade (street); (P) [Add to Longdo]
アイアンメイデン[, aianmeiden] (n) iron maiden [Add to Longdo]
アテローム性動脈硬化症[アテロームせいどうみゃくこうかしょう, atero-mu seidoumyakukoukashou] (n) atherosclerosis [Add to Longdo]
アディダス[, adeidasu] (n) Adidas (brand name) [Add to Longdo]
アパルトヘイト;アパルトヘイド[, aparutoheito ; aparutoheido] (n) apartheid [Add to Longdo]
イーアイディーイー[, i-aidei-i-] (n) {comp} EIDE [Add to Longdo]
イーストパシフィックバタフライフィッシュ;スリーバンディッドバタフライフィッシュ[, i-sutopashifikkubatafuraifisshu ; suri-bandeiddobatafuraifisshu] (n) threebanded butterflyfish (Chaetodon humeralis) [Add to Longdo]
イード[, i-do] (n) Eid (Muslim festival) (ara [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古尔邦节[gǔ ěr bāng jié, ㄍㄨˇ ㄦˇ ㄅㄤ ㄐㄧㄝˊ, / ] Eid al-Azha festival of sacrifice on tenth of twelfth month of Muslim lunar calendar [Add to Longdo]
大开斋[dà kāi zhāi, ㄉㄚˋ ㄎㄞ ㄓㄞ, / ] Eid ul-Fitr (Muslim day of celebration marking the end of Ramadan) [Add to Longdo]
爱德斯沃尔[Ài dé sī wò ěr, ㄞˋ ㄉㄜˊ ㄙ ㄨㄛˋ ㄦˇ, / ] Eidsvoll (city in Norway) [Add to Longdo]
尔德[Ěr dé, ㄦˇ ㄉㄜˊ, / ] Eid (Arabic: festival), Muslim feast [Add to Longdo]
肉孜节[ròu zī jié, ㄖㄡˋ ㄗ ㄐㄧㄝˊ, / ] Eid ul-Fitr (Muslim day of celebration marking the end of Ramadan) [Add to Longdo]
开斋节[Kāi zhāi jié, ㄎㄞ ㄓㄞ ㄐㄧㄝˊ, / ] Eid ul-Fitr or Hari Raya (Muslim day of celebration after Ramadan); the latter name is commonly used in Malaysia and Indonesia [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing [Add to Longdo]
テキスト表示精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] text precision [Add to Longdo]
データ精度[データせいど, de-ta seido] data accuracy [Add to Longdo]
プリペイド[ぷりぺいど, puripeido] prep aid [Add to Longdo]
プリペイドカード[ぷりぺいどかーど, puripeidoka-do] pre-paid card [Add to Longdo]
プリペイドテレフォンカード[ぷりぺいどてれふぉんかーど, puripeidoterefonka-do] prepaid telephone card [Add to Longdo]
位置決めできる点[いちけっていできるてん, ichiketteidekiruten] addressable point [Add to Longdo]
演算精度[えんざんせいど, enzanseido] operational precision [Add to Longdo]
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number [Add to Longdo]
固定電話[こていでんわ, koteidenwa] fixed (as opposed to mobile) telephone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Eid [ait] (n) , s.(m )
     oath
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top