Search result for

ehen

(56 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ehen-, *ehen*
Possible hiragana form: えへん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
apprehensible(แอพพริเฮน'ซิเบิล) adj. สามารถเข้าใจได้. -apprehensibility n.
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
apprehensive(แอพพริเฮน'ซิฟว) adj. หวั่นว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้น,กลัว,สามารถเข้าใจได้เร็ว,ตระหนัก, Syn. fearful, anxious, afraid, perceptive ###A. fearless,calm)
arehenteron(อาร์คเอน'เทอรอน) n. โพรงย่อยอาหารเริ่มแรกของตัวอ่อน. -archenteronic adj. (primitive enteron)
auf wiedersehen(ออฟวี'เดอซอัน) German จนกว่าเราจะพบกันอีก, สวัสดี
comprehend(คอมพริเฮนดฺ') {comprehended,comprehending,comprehends} vt. เข้าใจ,หยั่งรู้,รวมทั้ง,กินความกว้าง,ครอบคลุม, Syn. perceive ###A. exclude -Conf. apprehend
comprehensible(คอมพริเฮน'ซะเบิล) adj. ซึ่งสามารถเข้าใจได้,ฉลาด, Syn. intelligible,comprehendible -Conf. comprehensive
comprehension(คอมพริเฮน'เชิน) n. ความเข้าใจ,ภาวะที่เข้าใจ,ความสามารถเข้าใจ,ความสามารถในการเรียนรู้,การครอบคลุม,การกินความกว้าง, Syn. perception,grasp
comprehensive(คอมพริเฮน'ซิฟว) adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,เข้าใจได้กว้าง,ซึ่งหยั่งรู้,ซึ่งประกันความเสียหายอย่างกว้างขวาง n. การทดสอบความรู้อย่างกว้างขวาง, See also: comprehensiveness n. ดูcomprehensive, Syn. far-reaching,wide

English-Thai: Nontri Dictionary
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
comprehend(vt) เข้าใจ,หยั่งรู้,ทราบ
comprehensible(adj) ซึ่งสามารถเข้าใจได้
comprehension(n) ความเข้าใจ,การหยั่งรู้
comprehensive(adj) เกี่ยวกับความเข้าใจ,กินวงกว้าง,กว้างขวาง,ครอบคลุม
incomprehensible(adj) เข้าใจยาก
incomprehensive(adj) ไม่ลึกซึ้ง,ไม่กว้างขวาง,ไม่ครอบคลุม
misapprehend(vt) เข้าใจผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive   
จับได้[v. exp.] (jap dāi) EN: arrest ; apprehend ; detain ; net   FR: arrêter ; appréhender
จับขัง[v. exp.] (jap khang) EN: apprehend ; arrest   FR: appréhender ; arrêter
จับกุม[v.] (japkum) EN: arrest ; capture ; seize ; catch ; grab ; apprehend   FR: saisir ; attraper ; arrêter ; appréhender ; capturer
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
การจับกุม[n.] (kān japkum) EN: arresting ; seizure ; apprehension   
การเรียนรู้ [n.] (kān rīenrū) EN: learning ; acquisition of knowledge   FR: apprentissage [m] ; compréhension [f] ; acquisition de connaissances [f]
เข้าใจ [v.] (khaojai) EN: understand ; comprehend ; apprehend ; grasp ; see   FR: comprendre ; saisir ; appréhender ; piger (fam.) ; voir
เข้าใจยาก[v. exp.] (khaojai yāk) EN: be hard to understand ; be difficult to understand ; be beyond comprehension   FR: être difficile à comprendre
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear   FR: craindre ; appréhender ; redouter

German-Thai: Longdo Dictionary
bestehenยืนยัน, ยืนกราน | bestand, bestanden |
gehenเกิดขึ้นกับ เช่น wie geht es dir? คุณสบายดีมั้ย แต่ถ้าแปลตรงตัวคือ สิ่งต่างๆ ที่เกิดกับคุณเป็นอย่างไร
gehenใช้งานได้ เช่น Geht es? ตกลงมันใช้ได้มั้ย หรือ ตกลงโอเคมั้ย
gehen(vi) |ging, ist gegangen| ไป เช่น Wir gehen nie zum Restaurant. เราไม่เคยเข้าร้านอาหารเลย
sehenเห็น |sah, gesehen|
stehenยืน |stand, gestanden|
gestehen(vi) |gestand, gestanden| ยอมรับผิด, See also: zugeben
ziehen(vi) |zog, hat gezogen| ดึง
einsehen(vi) |sah ein, hat eingesehen| เห็นด้วย, See also: akzeptieren
abgesehen vonยกเว้น, นอกเหนือจาก เช่น abgesehen von diesem Fehler นอกจากข้อผิดพลาดนี้

Japanese-English: EDICT Dictionary
えへん;えっへん[, ehen ; ehhen] (int) ahem [Add to Longdo]
むにゃむにゃ;もにゃもにゃ[, munyamunya ; monyamonya] (adv) mumbling; incomprehensible muttering; talking with food in one's mouth; talking in sleep [Add to Longdo]
コンプリヘンシブレイアウト[, konpurihenshibureiauto] (n) comprehensive layout [Add to Longdo]
ノ米偏;釆偏[のごめへん(釆偏);ノごめへん(ノ米偏), nogomehen ( han hen ); no gomehen ( no kome hen )] (n) kanji "topped rice" radical (radical 165) [Add to Longdo]
ヒアリングテスト[, hiaringutesuto] (n) listening comprehension test [Add to Longdo]
ヒヤリング(P);ヒアリング[, hiyaringu (P); hiaringu] (n) (1) hearing; (2) listening comprehension; (3) public hearing; (4) interview; (P) [Add to Longdo]
意を得ない[いをえない, iwoenai] (adj-i) (See 意を得る) beyond one's comprehension; beyond one's grasp [Add to Longdo]
意味が通じる[いみがつうじる, imigatsuujiru] (exp,v1) to be comprehensible [Add to Longdo]
意味が通らない[いみがとおらない, imigatooranai] (adj-i) incomprehensible; not making sense [Add to Longdo]
飲み込み;飲込み[のみこみ, nomikomi] (n) understanding; apprehension [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
見掛け変数[みかけへんすう, mikakehensuu] dummy variable [Add to Longdo]
包括的[ほうかつてき, houkatsuteki] comprehensive [Add to Longdo]
包括的試験サービス[ほうかつてきしけんサービス, houkatsutekishiken sa-bisu] comprehensive testing service [Add to Longdo]
高速フリエ変換[こうそくふりえへんかん, kousokufuriehenkan] FFT, fast fourier transform [Add to Longdo]
逆フーリェ変換[ぎゃくふーりぇへんかん, gyakufu-riehenkan] inverse fourier transform [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ehen [eːən] (n) , pl.
     matrimonies; wedlocks
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top