Search result for

ehe

(69 entries)
(0.0423 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ehe-, *ehe*. Possible hiragana form: えへ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
apprehensible(แอพพริเฮน'ซิเบิล) adj. สามารถเข้าใจได้. -apprehensibility n.
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
apprehensive(แอพพริเฮน'ซิฟว) adj. หวั่นว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้น,กลัว,สามารถเข้าใจได้เร็ว,ตระหนัก, Syn. fearful, anxious, afraid, perceptive ###A. fearless,calm)
arehenteron(อาร์คเอน'เทอรอน) n. โพรงย่อยอาหารเริ่มแรกของตัวอ่อน. -archenteronic adj. (primitive enteron)
auf wiedersehen(ออฟวี'เดอซอัน) German จนกว่าเราจะพบกันอีก, สวัสดี
bareheadadj.,adv. เปิดศีรษะ,ไม่สวมหมวก
bareheadedadj.,adv. เปิดศีรษะ,ไม่สวมหมวก
behead(บิเฮด') {beheaded,beheading,beheads} vt. ตัดหัว,ฆ่าหรือประหารชีวิตโดยการตัดหัวออก, Syn. guillotine
beheld(บิเฮลดฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ behold

English-Thai: Nontri Dictionary
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
bareheaded(adj) ไม่สวมหมวก,เปิดศีรษะ
behead(vt) ตัดหัว
beheld(vt) pt และ pp ของ behold
behest(n) คำสั่ง,พระบรมราชโองการ
comprehend(vt) เข้าใจ,หยั่งรู้,ทราบ
comprehensible(adj) ซึ่งสามารถเข้าใจได้
comprehension(n) ความเข้าใจ,การหยั่งรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive   
โดยบริสุทธิ์ใจ[adv.] (dōi borisutjai) EN: wholeheartedly   
หัวขาด[adj.] (hūakhāt) EN: headless ; beheaded   FR: décapité
หัวสะพาน[n.] (hūa saphān) EN: bridgehead ; base/foot of a bridge   FR: tête de pont [f]
หุ่นเชิด[n.] (hunchoēt) EN: front man ; strawman ; puppet ; figurehead   FR: homme de paille [m] (loc.) ; marionnette [f]
จับได้[v. exp.] (jap dāi) EN: arrest ; apprehend ; detain ; net   FR: arrêter ; appréhender
จับขัง[v. exp.] (jap khang) EN: apprehend ; arrest   FR: appréhender ; arrêter
จับกุม[v.] (japkum) EN: arrest ; capture ; seize ; catch ; grab ; apprehend   FR: saisir ; attraper ; arrêter ; appréhender ; capturer
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
การจับกุม[n.] (kān japkum) EN: arresting ; seizure ; apprehension   

German-Thai: Longdo Dictionary
ehemalig(Adj.) ก่อน, แต่ก่อน เช่น ehemalige Studenten ศิษย์เก่า, ehemaliger Freundin แฟนคนก่อน
eher(Adv.) มากกว่าจะ, ค่อนข้างจะ เช่น Das ist eher möglich. มันค่อนข้างจะเป็นไปได้มากกว่า
eher(Adv.) ตั้งแต่แรก, ในไม่ช้า
bestehenยืนยัน, ยืนกราน | bestand, bestanden |
gehenเกิดขึ้นกับ เช่น wie geht es dir? คุณสบายดีมั้ย แต่ถ้าแปลตรงตัวคือ สิ่งต่างๆ ที่เกิดกับคุณเป็นอย่างไร
gehenใช้งานได้ เช่น Geht es? ตกลงมันใช้ได้มั้ย หรือ ตกลงโอเคมั้ย
gehen(vi) |ging, ist gegangen| ไป เช่น Wir gehen nie zum Restaurant. เราไม่เคยเข้าร้านอาหารเลย
sehenเห็น |sah, gesehen|
stehenยืน |stand, gestanden|
gestehen(vi) |gestand, gestanden| ยอมรับผิด, See also: zugeben

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ehefrau {f} | Ehefrauen {pl}[แอร์เฟรา] ภรรยา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehe brechento commit adultery [Add to Longdo]
Ehe {f} | Ehen {pl}wedlock | wedlocks [Add to Longdo]
Ehe {f}; Heirat {f}marriage [Add to Longdo]
ehe man sich versiehtbefore you can say knife [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えへへ[, ehehe] (exp) tee-hee; giggle [Add to Longdo]
えへらえへら[, eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly [Add to Longdo]
えへん;えっへん[, ehen ; ehhen] (int) ahem [Add to Longdo]
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
はげ上がる;禿げ上がる;禿上がる(io);禿げ上る[はげあがる, hageagaru] (v5r) to become bald from the forehead; to recede [Add to Longdo]
ぶっつけ本番[ぶっつけほんばん, buttsukehonban] (n,adj-no) performing without rehearsal [Add to Longdo]
むにゃむにゃ;もにゃもにゃ[, munyamunya ; monyamonya] (adv) mumbling; incomprehensible muttering; talking with food in one's mouth; talking in sleep [Add to Longdo]
わき目も振らずに;脇目も振らずに[わきめもふらずに, wakimemofurazuni] (exp) without looking aside; looking neither right nor left; wholeheartedly [Add to Longdo]
アーモンドスネークヘッド[, a-mondosune-kuheddo] (n) Channa lucius (species of snakehead fish) [Add to Longdo]
アラメヘラザメ[, arameherazame] (n) Apristurus fedorovi (Federov's catshark, a species from Japan) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
見掛け変数[みかけへんすう, mikakehensuu] dummy variable [Add to Longdo]
包括的[ほうかつてき, houkatsuteki] comprehensive [Add to Longdo]
包括的試験サービス[ほうかつてきしけんサービス, houkatsutekishiken sa-bisu] comprehensive testing service [Add to Longdo]
高速フリエ変換[こうそくふりえへんかん, kousokufuriehenkan] FFT, fast fourier transform [Add to Longdo]
逆フーリェ変換[ぎゃくふーりぇへんかん, gyakufu-riehenkan] inverse fourier transform [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
主人[しゅじん, shujin] Ehemann, Hausherr [Add to Longdo]
[おっと, otto] Ehemann, Mann [Add to Longdo]
奥さん[おくさん, okusan] Ehefrau, Frau [Add to Longdo]
[つま, tsuma] Ehefrau [Add to Longdo]
[こん, kon] EHE [Add to Longdo]
婚姻法[こんいんほう, kon'inhou] Eherecht [Add to Longdo]
結婚[けっこん, kekkon] Eheschliessung, Hochzeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  ehe [eːə]
     before; ere
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ehe [eːə] (n) , s.(f )
     marriage; matrimony; wedlock
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top