Search result for

eg

(186 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eg-, *eg*
English-Thai: Longdo Dictionary
doubleganger(n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก , S. doppelganger, doppelgänger,
legendaryซึ่งเป็นตำนาน
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
moviegoer(n) ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์, คอหนัง
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
beg(vi vt) ขอ (อาหาร, เงิน, บริจาค, ความช่วยเหลือ)
biodegradable(adj) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ย่อยสลายในทางชีวภาพ
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.
deregulation(n) การผ่อนคลายกฎระเบียบ (ทางการค้า)เช่น Deregulation has improved access and quality and cut waste and prices across several industries.
potash preserved egg(n) ไข่เยี่ยวม้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
egg[N] ไข่
egg[SL] คนดำ
ego[N] ความถือตัวเองเป็นสำคัญ, Syn. self-esteem, self-image
ego[N] อัตตา (ทางจิตวิทยา), See also: ตัวของตัวเอง, ตนเอง, Syn. individuality, personality, self
egad[INT] คำอุทานแสดงความตกใจหรือแปลกใจ (คำโบราณ), See also: คุณพระช่วย
eggy[SL] รำคาญ
egret[N] นกกระยางชนิดหนึ่ง
Egypt[N] ประเทศอียิปต์
Egypt[N] อียิปต์
egg on[PHRV] กระตุ้น, See also: ให้กำลังใจกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ega(อีจีเอ) ย่อมาจาก enhanced graphics adapter (แปลว่า ตัวปรับต่อภาพเพิ่มความคม) เป็นมาตรฐานการแสดงภาพกราฟิกบนจอภาพซึ่งบริษัทไอบีเอ็มพัฒนาใช้อยู่ก่อน ในปัจจุบัน จอภาพได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ที่มีชื่อเป็นที่นิยม เรียกกันว่า วีจีเอ (VGA) และ ซุเปอร์วีจีเอ (SVGA) ซึ่งจะสามารถแสดงสีที่สวยกว่า กับทั้งมีความคมชัดมากกว่า ดู CGA, VGA และ SVGA ประกอบ
egad(อิแกด') interj. โอ้โฮ! พระเจ้าช่วย!
egalitarian(อิแกลลิแทร์'เรียน) adj. เกี่ยวกับความเสมอภาคของมวลมนุษย์ -n. ผู้ยึดหลักความเสมอภาคของมนุษย์ทุกคน., See also: egalitarianism n. ดูegalitarian
egalite(เอกะลีเท') n.,Fr. ความเสมอภาค
egdabbr. esophagogastroduodenoscopy
eged tooln. เครื่องมือตัดขอบ,เครื่องมือมีคม
egeria(อีเจอ'เรีย) n. ที่ปรึกษาที่เป็นผู้หญิง
egest(อีเจสทฺ') vt. ปล่อยออก,ขับออก, See also: egestion n. ดูegest egestive adj. ดูegest
egesta(อีเจส'ทะ) n. มูล,ของเสียจากร่างกาย, See also: egestion n. egestive adj.
egg(เอก) {egged,egging,eggs} n. ไข่,สิ่งที่คล้ายไข่,เซลล์สืบพันธุ์ของเพศตัวเมีย,บุคคล. vt. ใส่ไข่,จุ่ม (อาหาร) ลงในไข่ที่ตีแล้ว -Phr. (in the egg ในระยะแรกเริ่ม,ซึ่งยังไม่เจริญ,ซึ่งยังไม่พัฒนา) vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ -Phr. (a bad egg คนเลว,คนไม่ซื่อ) คำที่

English-Thai: Nontri Dictionary
egg(n) ไข่
egg(vt) คะยั้นคะยอ,กระตุ้น,ให้กำลังใจ,เร่งเร้า
eggplant(n) มะเขือ
eggshell(n) เปลือกไข่
egoism(n) ความเห็นแก่ตัว,ลัทธิอัตตานิยม,คตินิยมตนเอง
egoist(n) คนเห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว
egoistic(adj) เห็นแก่ตัว,ทะนงตัว
egotist(n) คนเห็นแก่ตัว,คนอวดดี,คนหยิ่ง,คนคุยโว,คนทะนงตัว
egregious(adj) มากมายใหญ่โต,เหลือเกิน,มหันต์
egret(n) นกกระยาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
EGA (enhanced graphics adapter)อีจีเอ (ตัวปรับภาพกราฟิกส์เพิ่มความคม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EGA (enhanced graphics adapter)อีจีเอ (ตัวปรับภาพกราฟิกส์เพิ่มความคม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
egalitarianismสมภาคนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
egg cell; archegoneเซลล์ไข่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
egg; ovumไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eglandularไร้ต่อม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
egoอัตตา, ตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
egoอัตตา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
egoismอัตนิยม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
egoism๑. อัตตานิยม๒. อัตตัตถนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eggไข่ [การแพทย์]
Egg Albuminอัลบูมินจากไข่ [การแพทย์]
egg cellเซลล์ไข่, เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของสิ่งมีชีวิต มีขนาดต่าง ๆ กัน เช่น เซลล์ไข่ของนกและสัตว์เลื้อยคลานมีขนาดใหญ่ เนื่องจากมีไข่แดง ส่วนเซลล์ไข่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมและพืชมีขนาดเล็กมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Egg Count Technicการตรวจนับไข่ [การแพทย์]
Egg Hatchingการฟักไข่ [การแพทย์]
Egg Inoculation, Embryonatedการแยกเชื้อโดยฉีดเข้าไข่ฟัก [การแพทย์]
Egg Membranesเยื่อหุ้มไข่ [การแพทย์]
Egg Powderไข่แดงในรูปของผงแห้ง [การแพทย์]
Egg Proteinsโปรตีนในไข่ [การแพทย์]
Egg Sacถุงบรรจุไข่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eg (n vt ) ย้ายแผนก
See also: S. โอน ย้ายแผนก, A. ย้าย โอน, R. เคลื่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Eggs?ไข่เหรอ Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
The egg.ไข่ Curtains (2013)
His ego's killing my patient.อีโก้เขา จะฆ่าคนไข้ฉัน Emancipation (2008)
You'd rather die than face your parents because, what, you broke their Faberge Egg?คุณอาจจะตายก่อนได้เจอหน้าพ่อแม่ เพราะว่า.. อะไร.. Emancipation (2008)
It's more common when the egg lands in the oven.มันแปลกกว่าธรรมดา เมื่อเอาไข่ไว้ในเตาอบ Dying Changes Everything (2008)
Egao urutora Zetto de kyou mo ai-yai-yai-yai-yaiCHA-LA HEAD-CHA-LA Egao urutora Z de Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Her psychotic alter ego, Jessica?หรือจะเป็นตัวตนโรคจิตอีกคน เจสซิก้า Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You'd kill the goose that lays you golden eggs.พวกคุณจะฆ่าห่านเพื่อเอาไข่ทองคำพวกนั้น The Bank Job (2008)
Look, sun worshippers, like the Egyptians.ดูสิ บูชาพระอาทิตย์ เหมือนพวกอียิปต์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Early Egyptian.อียิปต์ยุคต้น Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
When I'm lucky, it's a cucumber or eggplant.ถ้าผมโชคดี ก็จะเจอแค่แตงกวาหรือมะเขือ My Sassy Girl (2008)
I've waited long enough for this egomaniac.ผมรอมานานเกินพอแล้ว Superhero Movie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eg"Ah, a raw egg for me!" "Is one enough?" "Yep, if I need more I'll top it up."
egAll the eggs in the box were broken.
egAll the eggs went bad.
egAll these eggs are not fresh.
egAnthony was esteemed by the Egyptians.
egAre these eggs sold by the dozen?
egBacon and eggs is his order.
egBeat the eggs.
egBirds lay eggs.
egBlack hens lay white eggs. [Proverb]
egBlend milk and eggs together.
egBoil my eggs hard, please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กฟผ.[N] The Electricity Generating Authority of Thailand, See also: EGAT, Syn. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อัตตา[N] ego, Syn. อนัตตา, Example: คนโบราณเชื่อว่าอัตตาทำให้ร่างกายของคนมีชีวิตและเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้, Thai definition: ส่วนของบุคลิกภาพที่ทำให้บุคคลรับรู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงได้
อัตตานิยม[N] egoism, Example: พวกอาจารย์เก่งๆ ส่วนใหญ่ถือเอาอัตตานิยมเป็นใหญ่, Thai definition: การถือเอาคุณค่าของตัวเองหรือหยิ่งในความเป็นตัวเอง
รูปไข่[ADJ] oval, See also: egg-shaped, elliptic, elliptical, Example: ลักษณะพระพุทธรูปสุโขทัยยุคนี้ คือ พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม, Thai definition: ซึ่งมีลักษณะเหมือนไข่
ไข่เยี่ยวม้า[N] preserved egg, See also: egg prepared by soaking in quick lime which turns the albumen green or black, Syn. ไข่สำเภา, Example: ชาวบ้านสามารถแปรรูปไข่ที่เหลือจากการขายสดมาทำเป็นไข่เยี่ยวม้า, Count unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai definition: ไข่ที่นำไปแช่น้ำด่าง
ไข่ตายโคม[N] egg spoiled while being incubated, Example: เราไม่สามารถแยกได้ว่าไข่ใบไหนเป็นไข่ตายโคมบ้าง, Thai definition: ไข่ที่เป็นตัวแล้วแต่ตายในระหว่างฟัก
ไข่แดง[N] yolk, See also: egg yolk, Example: ก่อนที่จะใส่แป้งลงไป เราต้องตีเนยและไข่แดงให้เข้ากันเสียก่อน, Thai definition: ส่วนของไข่สัตว์ที่อยู่รอบส่วนที่จะเจริญเป็นตัวอ่อน มักมีสีเหลืองหรือสีแดง
ไข่สำเภา[N] preserved egg, See also: egg prepared by soaking in quicklime which turns the albumen green or black, Syn. ไข่เยี่ยวม้า, Example: เธอไม่รู้จักไข่สำเภาเหรอ มันก็คือไข่เยี่ยวม้านั่นแหละ, Count unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai definition: ไข่ที่นำไปแช่น้ำด่าง
ไข่ข้าว[N] egg spoiled while being incubated, See also: egg containing undeveloped embryo, Example: ใครเอาไข่ข้าวมาใส่ไว้ในตู้กับข้าว ส่งกลิ่นเหม็นมาก, Count unit: ลูก, ใบ, ฟอง, Thai definition: ไข่ที่ฟักยังไม่ทันเป็นตัว
ไข่ไก่[N] egg, Syn. ไข่, Example: คนไทยนิยมนำทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่มาปรุงเป็นอาหารมากมาย, Count unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai definition: ไข่ที่แม่ไก่ไข่ออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบมองดู[v. exp.] (aēp møngdū) FR: regarder à la dérobée
อาหารกำหนด[v. exp.] (āhān kamnot) EN: diet   FR: régime (alimentaire) [m]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารประจำ[n. exp.] (āhān prajam) EN: regular meal   
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment   FR: collation [f] ; léger repas [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion

CMU English Pronouncing Dictionary
EGO    IY1 G OW0
EGE    IY1 JH
EGG    EH1 G
EGLY    EH1 G L IY0
EGGE    EH1 G
EGLI    EH1 G L IY0
EGGS    EH1 G Z
EGAN    IY1 G AH0 N
EGLE    EH1 G AH0 L
EGER    IY1 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eg    (n) (ii2 jh ii1)
egg    (v) (e1 g)
ego    (n) (e1 g ou)
Egon    (n) (ii1 g o n)
eggs    (v) (e1 g z)
egos    (n) (e1 g ou z)
Egypt    (n) (ii1 jh i p t)
egged    (v) (e1 g d)
egret    (n) (ii1 g r e t)
egging    (v) (e1 g i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Beginn(n) |der| การเริ่มต้น, จุดเริ่ม, See also: der Anfang
Bundesregierung(n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต
Kollegen(n) |pl.|, See also: der Kollege
Krieg(n) |der, pl. Kriege| สงคราม
Regierung(n) |die, pl. Regierungen| รัฐบาล
Region(n) |die, pl. Regionen| ย่าน, บริเวณ
Sieg(n) |der, pl. Siege| ชัยชนะ
Weg(n) |der, pl. Wege| เส้นทาง, See also: die Route
weg(adv) ไกลๆ พ้นๆ เช่น Geh weg! ไปพ้นๆ หรือแปลว่า ออกไปข้างนอก เช่น Sie ist schon weg.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Egge {f} | Eggen {pl}harrow | harrows [Add to Longdo]
Egoismus {m}; Selbstsucht {f}egoism; selfishness [Add to Longdo]
Egoist {m}; Egoistin {f} | Egoisten {pl}egoist | egoists [Add to Longdo]
Egotrip {m}ego trip [Add to Longdo]
Egozentrik {f}; Ichbezogenheit {f}self-centredness [Am.] [Add to Longdo]
egal {adv} | egal was es kostetnever mind | never mind the expense [Add to Longdo]
eggen | eggend | geeggtto harrow | harrowing | harrowed [Add to Longdo]
egoistisch; selbstsüchtig {adj}selfish; egoistic [Add to Longdo]
egozentrisch {adj}egocentric [Add to Longdo]
egozentrisch; ichbezogen {adj}self-centred [Am.] [Add to Longdo]
EG : Europäische GemeinschaftEC : European Community [Add to Longdo]
übles GrinsenEG : evil grin [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
regarder(vt) |je ragarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, ils regardent| ดู เช่น regarder la télé ดูทีวี
léger(adj) เบา(น้ำหนัก)
léger(adj) อ่อนย่อยง่าย(อาหาร) เช่น Prends une salade. C'est léger et frais. ทานสลัดซิจ๊ะ มันเบาและสดดี

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
HII領域[エイチツーりょういき, eichitsu-ryouiki] (n) H II region [Add to Longdo]
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
[エム, emu] (n) (1) (abbr) letter 'M'; (2) Mega; (3) (col) (ant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利己主义[lì jǐ zhǔ yì, ㄌㄧˋ ㄐㄧˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] egoist [Add to Longdo]
[luǎn, ㄌㄨㄢˇ, ] egg; ovum; spawn [Add to Longdo]
卵母细胞[luǎn mǔ xì bāo, ㄌㄨㄢˇ ㄇㄨˇ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] egg cell [Add to Longdo]
卵黄[luǎn huáng, ㄌㄨㄢˇ ㄏㄨㄤˊ, / ] egg yolk [Add to Longdo]
埃及[Āi jí, ㄞ ㄐㄧˊ, ] Egypt [Add to Longdo]
埃叙[Āi Xù, ㄞ ㄒㄩˋ, / ] Egypt-Syria [Add to Longdo]
埃格尔松[Āi gé ěr sōng, ㄞ ㄍㄜˊ ㄦˇ ㄙㄨㄥ, / ] Egersund (city in Norway) [Add to Longdo]
平均主义[píng jūn zhǔ yì, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] egalitarianism [Add to Longdo]
春卷[chūn juǎn, ㄔㄨㄣ ㄐㄩㄢˇ, ] egg roll; spring roll [Add to Longdo]
狂妄[kuáng wàng, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ, ] egotistical; arrogant; brassy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register [Add to Longdo]
オーバレイ[おーばれい, o-barei] overlay (segment) (vs) [Add to Longdo]
オーバレイ区分[オーバレイくぶん, o-barei kubun] overlay (segment) [Add to Longdo]
カテゴリ[かてごり, kategori] category [Add to Longdo]
カテゴリィ[かてごりい, kategorii] category [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
利己的[りこてき, rikoteki] egoistisch, eigennuetzig [Add to Longdo]
描く[えがく, egaku] -malen, skizzieren, schildern, beschreiben [Add to Longdo]
笑顔[えがお, egao] laechelndes_Gesicht, froehliches_Gesicht [Add to Longdo]
自己中心[じこちゅうしん, jikochuushin] egozentrisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EG
     Evil Grin (slang, Usenet, IRC)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 eg
   oak
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top