Search result for

dun

(160 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dun-, *dun*
Possible hiragana form: づん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dun[N] สีน้ำตาลมืด, See also: สีน้ำตาลเทา, Syn. donkey-gray, brownish
dun[ADJ] สีน้ำตาลมืด, See also: สีน้ำตาลเทา, Syn. donkey-gray, brownish
dun[VT] ทวงหนี้, See also: ทวงเงิน, Syn. sue, bill, invoice
dune[N] ภูเขาทราย, See also: เนินทราย, สันทราย, Syn. hummock, hump
dung[N] มูลสัตว์, See also: ขี้สัตว์, Syn. feces, excrement, manure
dunk[VT] จุ่มลงในของเหลว, Syn. souse, dip, plunge
dunce[N] คนโง่, See also: คนสมองทึบ
dun for[PHRV] ทวงเงิน, See also: ทวง
dungeon[N] คุกใต้ดินในปราสาท, Syn. pit, prison
dunk in[PHRV] จุ่ม, See also: จิ้ม, Syn. dip into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dun(ดัน) adj. เกี่ยวกับสีน้ำตาลมืด,มืด,มืดมน,เศร้าหมอง. n. สีน้ำตาลมืด,ม้าสีน้ำตาลมืดที่มีแผงคอและหางสีดำ.
dunce(ดันซฺ) n. คนโง่,คนทึ่ม., See also: duncical adj. ดู dumper n. ดูdump duncish adj. ดู dumper n. ดูdump duncishly adv. ดู dumper n. ดูdump, Syn. dolt
dung(ดัง) {dunged,dunging,dungs} n. มูล,มูลสัตว์,ปุ๋ยมูลสัตว์,เรื่องเลวร้าย. vt. คลุมด้วยมูลสัตว์, Syn. droppings
dung beetlen. แมลงปีกแข็งที่อยู่ตามมูลสัตว์
dungaree(ดังกะรี') n. เสื้อผ้าชุดทำงาน,ผ้าฝ้ายหยาบ,ผ้ายีนส์,ชุดยีนส์สีน้ำเงิน -pl. dugarees
dungeon(ดัน'เจิน) n. คุกใต้ดิน,คุกที่แข็งแรงและมิดชิด,หอคอยป้อมปราการ
coadunate(โคแอจ'จะเนท) adj. รวมกันโดยการเจริญเติบโตเป็นร่างเดียวกัน, See also: coadunation n.
cyclic redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวนใช้ตัวย่อว่า CRC หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
data redundancyความซ้ำซ้อนข้อมูลหมายถึงข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน หากตัดออก ก็จะไม่ทำให้ข้อมูลที่เหลืออยู่เสียหาย ถ้าใช้กับตัวเครื่อง (hardware) หมายถึง เครื่องที่มีระบบการทำงานซ้ำซ้อนกัน ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีหรือใช้ ถ้าต้องการให้มีความเชื่อถือได้สูง
grandunclen. ปู่,ตา

English-Thai: Nontri Dictionary
dun(n) การทวงถาม,การทวงเงิน,ผู้ที่ทวงถาม
dun(vt) ทวงถาม,รบกวน,ทำให้กลุ้ม,ทวงเงิน
dunce(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนปัญญาทึบ
dune(n) กองทราย,เนินทราย,สันทราย
dung(n) มูลสัตว์,ปุ๋ย,ปุ๋ยคอก,มูล
dungeon(n) คุกขี้ไก่,คุกใต้ดิน,คุกมืด,กรุ,หอคอย
dunghill(n) กองมูลสัตว์,สถานที่สกปรก
redundancy(n) ความเหลือเฟือย,ความฟุ่มเฟือย
redundant(adj) ซ้ำซาก,ฟุ่มเฟือย,เหลือเฟือ,มากเกินไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dunคำทวงหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duneเนินทราย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
duneเนิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
duniteหินดูไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dune ; Sand Dune เนินทราย ; สันทราย
เนินที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลทราย หรือบริเวณใกล้ฝั่งทะเล เนื่องจากลมได้พัดพาเอาทรายละเอียดมากองทับถมกันไว้ และเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีขนาดโตเป็นเนินทรายหรือ สันทรายเตี้ยๆ และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางทิศทางลม จึงกั้นทรายที่ถูกลมพัดหอบมาเอาไว้ และตกลงมาทับถมกันเป็นกองโตปกคลุมสิ่งกีดขวางนั้นจนมิด ด้านของเนินที่อยู่ทางต้นลมจะมีลักษณะลาด ส่วนด้านที่อยู่ทางปลายลมจะชัน [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dunderhead (n dunce ) คนโง่ คนทึ่ม คนปัญญาทึบ
dunno (phrase colloq) ผมไม่รู้ (มาจากคำว่า I don't know) เป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการอย่างมากของ British English

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dunham.ดันแฮม Earthling (2009)
Dunham.ดันแฮม Unearthed (2010)
I mean, sunset or dungeon, he's my guy.ฉันหมายถึง, ไม่ว่ายังไงฉันก็ชอบเขา Committed (2008)
- Dunno.ไม่รู้สิ. The Mark of Nimueh (2008)
Right, you jumped-up dung beetle, this is it - the final test.เอ้า ลุกขึ้นมาได้ได้แล้ว เจ้าพวกแมงกุดจี่ นี่เป็นการทดสอบครั้งสุดท้าย Lancelot (2008)
I spent the night in the dungeon.เมื่อคืนข้าอยู่ในคุกใต้ดิน To Kill the King (2008)
Is it usual for Uther to chain his friends to a dungeon wall?มันปกติสำหรับอูเธอร์ที่จะล่ามโซ่มิตรของเค้าแล้วขังไว้ที่คุกใต้ดินหรอ? To Kill the King (2008)
There's not a lot to do in Dundee, but it's an all right place.ไม่มีอะไรให้ทำมากในดันดี แต่มันก็เป็นย่านที่โอเค The Lazarus Project (2008)
So you been in Dundee long?แล้วคุณอยู่ดันดีนานแล้วเหรอ The Lazarus Project (2008)
Dundee is perfectly, boringly small-town normal.ดันดีก็เพอเฟ็คท์ดี เมืองเล็กๆก็น่าเบื่อเป็นปกติ The Lazarus Project (2008)
Why do they make this room such a dungeon?ทำไมพวกเขาทำห้องนี้ให้ดูเหมือนคุกใต้ดินจริงเชียว? The Other Boleyn Girl (2008)
- Take her to the dungeon. - No!-เอาไปขังไว้ที่คุกใต้ดิน Inkheart (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dunEvery cock crows on his own dunghill. [Proverb]
dunIsadora Duncan danced with such grace that she was invited to dance in Europe.
dunEvery cock crows on his own dunghill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูลสัตว์[N] dung, See also: animal droppings, Example: ปุ๋ยจากมูลสัตว์มีราคาถูก และอุดมด้วยไนเตรต, Thai definition: อุจจาระของสัตว์
มูล[N] excrement, See also: dung, droppings, feces, guano, Syn. ขี้, อึ, อุจจาระ, คูถ, Example: โคจะถ่ายมูลและปัสสาวะลงในดินกลายเป็นปุ๋ยได้อีกทาง, Count unit: ก้อน, Thai definition: อุจจาระสัตว์, ขี้หรือเศษของสิ่งต่างๆ
จุ่มน้ำ[V] dip into water, See also: dunk into water, put into water, douse, Example: ก่อนจะก่ออิฐต้องนำอิฐไปจุ่มน้ำหรือราดน้ำให้เปียกชุ่มเสียก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดันดี ยูไนเต็ด[TM] (Dandī Yūnaitet) EN: Dundee United   FR: Dundee United [m]
ด้วงขี้ควาย[n.] (duang khīkhwāi) EN: Dung beetle ?   
ด้วงขี้ควาย[n.] (duang khīkhwāi) EN: Dung beetle ?   
ด้วงขี้ควาย[n.] (duang khīkhwāi) EN: Dung beetle ?   
ด้วงมะพร้าว[n.] (duang maphrāo) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle   FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
จิ้ม[v.] (jim) EN: dip ; plunge ; dunk   FR: plonger ; tremper
จุ่มน้ำ[v. exp.] (jum nām) EN: dip into water ; dunk into water ; put into water ; douse   FR: plonger dans l'eau ; tremper dans l'eau
ขี้-[pref. (n.)] (khī-) EN: - (waste, dung , refuse)   FR: - (déchet, détritus)
ขี้ควาย[n. exp.] (khī khwāi) EN: buffalo dung   
ควาย[n.] (khwāi) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce   FR: imbécile [m] ; simplet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUN    D AH1 N
DUNN    D AH1 N
DUNA    D UW1 N AH0
DUNS    D AH1 N Z
DUNG    D AH1 NG
DUNK    D AH1 NG K
DUNE    D UW1 N
DUNC    D AH1 NG K
DUNAJ    D UW1 N AH0 JH
DUNJA    D UW1 N Y AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dun    (v) (d uh1 n)
dune    (n) (d y uu1 n)
dung    (n) (d uh1 ng)
dunk    (v) (d uh1 ng k)
duns    (v) (d uh1 n z)
dunce    (n) (d uh1 n s)
dunes    (n) (d y uu1 n z)
dunks    (v) (d uh1 ng k s)
Duncan    (n) (d uh1 n k @ n)
Dundee    (n) (d uh1 n d ii1)

German-Thai: Longdo Dictionary
dunkel(adj) |dunkler, am dunkelsten| มืด, See also: A. hell,
dünn(adj) บาง ผอม, See also: mager, fett, dick
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
Entscheidungen(n) |pl.| , See also: die Entscheidung
eine Entscheidung (über etw./jn.) treffen(phrase) ตัดสินใจ (เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), See also: entscheiden
Kleidung(n) |die, pl. Kleidungen| เสื้อผ้า
Erfindung(n) |die, pl. Erfindungen| การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ , See also: erfinden
Scheidung(n) |die, pl. Scheidungen| การหย่าร้าง
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| แผนภาพ, ภาพอธิบาย, แผนผัง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dung {m}; Mist {m}dung [Add to Longdo]
Dung {m}manure [Add to Longdo]
Dunkelfeld {m}dark field [Add to Longdo]
Dunkelheit {f}blackness [Add to Longdo]
Dunkelheit {f}darkness; dark [Add to Longdo]
Dunkelheit {f}gloom [Add to Longdo]
Dunkelheit {f}gloominess [Add to Longdo]
Dunkelheit {f}murk [Add to Longdo]
Dunkelheit {f}obscureness [Add to Longdo]
Dunkelheit {f}obscurity [Add to Longdo]
Dunkelheit {f}swarthiness [Add to Longdo]
Dunkelheit {f}; Trübsinn {m}gloom [Add to Longdo]
Dunkelheiten {pl}murkiness [Add to Longdo]
Dunkelkammer {f} | Dunkelkammern {pl}dark room; darkroom | dark rooms; darkrooms [Add to Longdo]
Dunkelmann {m} | Dunkelmänner {pl}obscurantist | obscurantists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (n) {comp} (link, path) redundancy [Add to Longdo]
ずんと;づんと(ok)[, zunto ; dunto (ok)] (adv) much [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
サンドバギー[, sandobagi-] (n) sand buggy; dune buggy [Add to Longdo]
ダンガリー[, dangari-] (n) dungaree [Add to Longdo]
ダンク[, danku] (n) dunk; (P) [Add to Longdo]
ダンクショット[, dankushotto] (n) dunk shot [Add to Longdo]
ダンジョン[, danjon] (n) dungeon [Add to Longdo]
ダンスキャップ[, dansukyappu] (n) dunce cap; fool's cap [Add to Longdo]
ダンディ;ダンディー[, dandei ; dandei-] (n) (1) dandy; fop; esthete; (2) Dundee; D'Indy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dūn, ㄉㄨㄣ, / ] ton; Taiwan pr. dun4 [Add to Longdo]
吨位[dūn wèi, ㄉㄨㄣ ㄨㄟˋ, / ] tonnage [Add to Longdo]
吨公里[dūn gōng lǐ, ㄉㄨㄣ ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, / ] ton-kilometer (unit of capacity of transport system) [Add to Longdo]
吨数[dūn shù, ㄉㄨㄣ ㄕㄨˋ, / ] tonnage [Add to Longdo]
吨级[dūn jí, ㄉㄨㄣ ㄐㄧˊ, / ] tonnage; class in tons (of a passenger ship) [Add to Longdo]
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, ] bin for grain [Add to Longdo]
[dūn, ㄉㄨㄣ, ] block; gate pillar; pier [Add to Longdo]
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, ] a village; to dwell together [Add to Longdo]
[dūn, ㄉㄨㄣ, / ] kind-hearted [Add to Longdo]
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, ] to move, to shake [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
フル冗長[フルじょうちょう, furu jouchou] fully redundant [Add to Longdo]
メイト系[メイトけい, meito kei] mate system, redundant system [Add to Longdo]
完全冗長[かんせんじょうちょう, kansenjouchou] fully redundant [Add to Longdo]
完全冗長システム[かんせんじょうちょうシステム, kansenjouchou shisutemu] fully redundant system [Add to Longdo]
周期冗長検査[しゅうきじょうちょうけんさ, shuukijouchoukensa] CRC, Cyclic Redundancy Check [Add to Longdo]
巡回冗長検査[じゅんかいじょうちょうけんさ, junkaijouchoukensa] cyclic redundancy check, CRC (abbr.) [Add to Longdo]
冗長[じょうちょう, jouchou] verbose (an), redundant, prolix [Add to Longdo]
冗長化[じょうちょうか, jouchouka] duplication, to make redundant [Add to Longdo]
冗長検査[じょうちょうけんさ, jouchoukensa] redundancy check [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
暗がり[くらがり, kuragari] Dunkelheit, Finsternis [Add to Longdo]
暗室[あんしつ, anshitsu] Dunkelkammer [Add to Longdo]
暗雲[あんうん, an'un] dunkle_Wolken [Add to Longdo]
暗黒[あんこく, ankoku] Dunkelheit, Finsternis [Add to Longdo]
暮れる[くれる, kureru] dunkel_werden, versinken, zu_Ende_gehen [Add to Longdo]
浅黒い[あさぐろい, asaguroi] dunkelfarbig, braeunlich [Add to Longdo]
濃紺[のうこん, noukon] dunkelblau [Add to Longdo]
[げん, gen] DUNKEL, OBSKUR [Add to Longdo]
[こん, kon] DUNKELBLAU [Add to Longdo]
紺色[こんいろ, kon'iro] dunkelblau [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dun \Dun\, n.
   1. One who duns; a dunner.
    [1913 Webster]
 
       To be pulled by the sleeve by some rascally dun.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. An urgent request or demand of payment; as, he sent his
    debtor a dun.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dun \Dun\, a. [AS. dunn, of Celtic origin; cf. W. dwn, Ir. &
   Gael. donn.]
   Of a dark color; of a color partaking of a brown and black;
   of a dull brown color; swarthy.
   [1913 Webster]
 
      Summer's dun cloud comes thundering up. -- Pierpont.
   [1913 Webster]
 
      Chill and dun
      Falls on the moor the brief November day. --Keble.
   [1913 Webster]
 
   {Dun crow} (Zool.), the hooded crow; -- so called from its
    color; -- also called {hoody}, and {hoddy}.
 
   {Dun diver} (Zool.), the goosander or merganser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dun \Dun\ (d[u^]n), n. [See {Dune}.]
   A mound or small hill.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dun \Dun\, v. t.
   To cure, as codfish, in a particular manner, by laying them,
   after salting, in a pile in a dark place, covered with salt
   grass or some like substance.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dun \Dun\ (d[u^]n), v. t. & i. [imp. & p. p. {Dunned} (d[u^]nd);
   p. pr. & vb. n. {Dunning} (d[u^]n"n[i^]ng).] [AS. dyne noise,
   dynian to make a noise, or fr. Icel. dynr, duna, noise,
   thunder, duna to thunder; the same word as E. din. [root]74.
   See {Din}.]
   To ask or beset (e.g., a debtor), for payment; to urge
   importunately.
   [1913 Webster]
 
      Hath she sent so soon to dun?      --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dune \Dune\ (d[=u]n), n. [The same word as down: cf. D. duin.
   See {Down} a bank of sand.]
   A low hill of drifting sand usually formed on the coats, but
   often carried far inland by the prevailing winds. [Written
   also {dun}.]
   [1913 Webster]
 
      Three great rivers, the Rhine, the Meuse, and the
      Scheldt, had deposited their slime for ages among the
      dunes or sand banks heaved up by the ocean around their
      mouths.                 --Motley.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 colorful \colorful\ adj.
   1. having striking color. Opposite of {colorless}.
 
   Note: [Narrower terms: {changeable, chatoyant, iridescent,
      shot}; {deep, rich}; {flaming}; {fluorescent, glowing};
      {prismatic}; {psychedelic}; {red, ruddy, flushed,
      empurpled}]
 
   Syn: colourful.
     [WordNet 1.5]
 
   2. striking in variety and interest. Opposite of {colorless}
    or {dull}. [Narrower terms: {brave, fine, gay, glorious};
    {flamboyant, resplendent, unrestrained}; {flashy, gaudy,
    jazzy, showy, snazzy, sporty}; {picturesque}]
    [WordNet 1.5]
 
   3. having color or a certain color; not black, white or grey;
    as, colored crepe paper. Opposite of {colorless} and
    {monochrome}.
 
   Note: [Narrower terms: {tinted}; {touched, tinged}; {amber,
      brownish-yellow, yellow-brown}; {amethyst}; {auburn,
      reddish-brown}; {aureate, gilded, gilt, gold, golden};
      {azure, cerulean, sky-blue, bright blue}; {bicolor,
      bicolour, bicolored, bicoloured, bichrome}; {blue,
      bluish, light-blue, dark-blue}; {blushful,
      blush-colored, rosy}; {bottle-green}; {bronze, bronzy};
      {brown, brownish, dark-brown}; {buff}; {canary,
      canary-yellow}; {caramel, caramel brown}; {carnation};
      {chartreuse}; {chestnut}; {dun}; {earth-colored,
      earthlike}; {fuscous}; {green, greenish, light-green,
      dark-green}; {jade, jade-green}; {khaki}; {lavender,
      lilac}; {mauve}; {moss green, mosstone}; {motley,
      multicolor, culticolour, multicolored, multicoloured,
      painted, particolored, particoloured, piebald, pied,
      varicolored, varicoloured}; {mousy, mouse-colored};
      {ocher, ochre}; {olive-brown}; {olive-drab}; {olive};
      {orange, orangish}; {peacock-blue}; {pink, pinkish};
      {purple, violet, purplish}; {red, blood-red, carmine,
      cerise, cherry, cherry-red, crimson, ruby, ruby-red,
      scarlet}; {red, reddish}; {rose, roseate}; {rose-red};
      {rust, rusty, rust-colored}; {snuff, snuff-brown,
      snuff-color, snuff-colour, snuff-colored,
      snuff-coloured, mummy-brown, chukker-brown}; {sorrel,
      brownish-orange}; {stone, stone-gray}; {straw-color,
      straw-colored, straw-coloured}; {tan}; {tangerine};
      {tawny}; {ultramarine}; {umber}; {vermilion,
      vermillion, cinibar, Chinese-red}; {yellow, yellowish};
      {yellow-green}; {avocado}; {bay}; {beige}; {blae
      bluish-black or gray-blue)}; {coral}; {creamy}; {cress
      green, cresson, watercress}; {hazel}; {honey,
      honey-colored}; {hued(postnominal)}; {magenta};
      {maroon}; {pea-green}; {russet}; {sage, sage-green};
      {sea-green}] [Also See: {chromatic}, {colored}, {dark},
      {light}.]
 
   Syn: colored, coloured, in color(predicate).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dun
   adj 1: of a dull greyish brown to brownish grey color; "the dun
       and dreary prairie"
   n 1: horse of a dull brownish grey color
   2: a color or pigment varying around a light grey-brown color;
     "she wore dun" [syn: {dun}, {greyish brown}, {grayish brown},
     {fawn}]
   v 1: treat cruelly; "The children tormented the stuttering
      teacher" [syn: {torment}, {rag}, {bedevil}, {crucify},
      {dun}, {frustrate}]
   2: persistently ask for overdue payment; "The grocer dunned his
     customers every day by telephone"
   3: cure by salting; "dun codfish"
   4: make a dun color

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DUN
     Dial Up Networking (Bluetooth, ...)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 dun
   down; fluff
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 dun [dɵn]
   fluid; liquid
   liquid
   airy
   gaunt; lean; slender; thin
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top