หรือคุณหมายถึง dütt?
Search result for

duett

(7 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duett-, *duett*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duetto(ดูเอท',ดูเอท'โท) n. เพลงสำหรับร้องประสานเสียงกันสองคน, See also: duettist n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Duettino from The Marriage Of FigaroDuettino จากการแต่งงานของฟิกาโร The Shawshank Redemption (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิสิตา[n.] (nissitā) EN: undergraduette   FR: étudiante [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Duett {n} | Duette {pl}duet | duets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デュエット[, deyuetto] (n) duet; duetto; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
二重奏[にじゅうそう, nijuusou] Duett [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Dütt /duːɛt/ 
   duet

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top