Search result for

druide

(52 entries)
(0.1192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -druide-, *druide*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา druide มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *druide*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If I were not a druid in stone a finite God... and a crownless king...Und wär' ich kein versteinerter Druide gewesen, Nightmares (1979)
In order to appease the gods, the Druid priests held fire rituals.In Urzeiten, um die Götter friedlich zu stimmen, haben die Druiden sogenannte Feuerrituale abgehalten. Halloween II (1981)
By observing the way they died, the Druids believed they could see omens of the future.Aus dem Verhalten der Verbrennenden glaubten die Druiden Omen für die Zukunft zu erkennen. Halloween II (1981)
The first of these Last of the Mohicans, of these tanned, wine-soaked dried fruits, of these curiosities from another time, rejected by technology and even the combustion engine, the first, then, of these two Druids of the wine gobletDer erste dieser beiden letzten Mohikaner, dieser in Rotwein marinierten Trockenpflaumen mit gegerbter Haut, dieser Kauze aus einer anderen Zeit, die die Elektrizität und Verbrennungsmotoren ablehnten, der erste also dieser beiden Druiden des Weinkrugs hieß Francis Chérasse. The Cabbage Soup (1981)
The Druids.Die Druiden. This Is Spinal Tap (1984)
Great druid Panoramix.- Miraculix, unser DruideAsterix and Caesar (1985)
- built by the ancient Druids.- aus der Zeit der Druiden. National Lampoon's European Vacation (1985)
And of course these, uh, druids expected something far different than the--Und natürlich erwarteten die Druiden etwas ganz anderes als... Santa's Got a Brand New Bag (1986)
Yes well, we'd be happy to help you against Rome, our great Druid Getafix will do up a magic potion for you.Es war vernünftig herzukommen, mit uns kannst du rechnen. Unser Druide braut dir etwas von unserem Zaubertrank. Asterix in Britain (1986)
Sure I'll give it to our Druid, and like I said, goodbye.Danke. Die sind für unseren Druiden. Los, weiter. Asterix in Britain (1986)
Daughter of Roland, King of the Druids.Tochter von Roland, König der Druiden. Spaceballs (1987)
Oh, Vitamix, would you make us some more of vitamin potion? Wait way!Sei vorsichtig im Wald, Miraculix, unser DruideAsterix and the Big Fight (1989)
Uh, perhaps we could just get rid of their wizard!Also kommt es auf ihren Druiden an. Asterix and the Big Fight (1989)
We get rid of the wizard and no more vitamin potion!Ihr Druide! Du bist ja gar nicht so dumm! Asterix and the Big Fight (1989)
Capture the wizard! Dead or alive.Bringt mir den Druiden! Asterix and the Big Fight (1989)
- Bossanova, we don't know!Wo ist der Druide? Na ja... Asterix and the Big Fight (1989)
Chief, hold on to your temper, we've still got to find a cure for our Wizard!Chef, lass uns lieber nachsehen, wie es unserem Druiden Miraculix geht. Asterix and the Big Fight (1989)
A wizard or no wizard, I'll put this pot right on his head! Stop Obelix!Er ist zwar Druide, aber ich schmeiße ihm den Topf... Asterix and the Big Fight (1989)
And the Wizard is sick, so the Romans could attack us, Piggywiggy.Der Druide ist krank, und die Römer könnten uns angreifen, Schnäuzelchen. Asterix and the Big Fight (1989)
Then you can stay in the village... and guard the wizard for the rest of your life!Also gut, ihr bleibt im Dorf und passt auf den Druiden auf! Das ist ein Befehl! Asterix and the Big Fight (1989)
The wwizard is experimenting with a new potion, and he won't stop laughing.Ihr Druide experimentiert mit neuen Zaubertränken und lacht dabei wie ein Verrückter! Asterix and the Big Fight (1989)
- Our wizard is still safe.Unser Druide ist immer noch geheilt! Asterix and the Big Fight (1989)
Absolutely, to cure the poor wizard!Ja, um unseren Druiden zu heilen. Asterix and the Big Fight (1989)
I throw my hours away here, a little fishy, and all is marble!Unser Druide wüsste jetzt, was zu tun wäre. Asterix and the Big Fight (1989)
I am Creedence Leonor Gielgud, of ancient druid origins.Ich bin Creedence Leonor Gielgud, aus einem alten Druidengeschlecht. Troll 2 (1990)
She's our first... but soon this room will fill up with her sisters, and through them, the secrets of the Druids will spread once more throughout the world.Sie ist unsere Erste, aber schon bald hallt dieser Raum vom Lachen ihrer Schwestern wider. Und die alte Macht der Druiden verbreitet sich durch diese Kinder wieder über die Welt und vergeht nie. The Tree of Life (1990)
And each with her own coven of young ones to feed it as our numbers grow, until the forests can hear once again the prayers of their Druid sisters.Dann seid ihr umgeben von Novizinnen, die die Bäume versorgen. Und unsere Zahl wird dabei immer größer. Bis die Wälder wieder erfüllt sein werden vom Gesang der Druidenschwestern. The Tree of Life (1990)
Their priests were called Druids, and it seems as though that's the sort of thing we may be dealing with here.Druiden waren Priester. Oakwood könnte was damit zu tun haben. The Tree of Life (1990)
Druids... you mean like Stonehenge and sacrifice.Druiden? Die opferten Menschen: Stonehenge und so. The Tree of Life (1990)
Well, the Celts knew that oaks could survive most lightning strikes, so the Druids believed that they... they stored a kind of sacred energy.Die Kelten wussten, Eichen können Blitzschläge überstehen. Und deswegen vermuteten Druiden in ihnen eine geheime göttliche Kraft. The Tree of Life (1990)
According to this, Julius Caesar all but wiped out the Druids.Hier steht, Cäsar ließ die Druiden im eroberten Gallien töten. The Tree of Life (1990)
So the Druids can rise again.Sie wollen die Druiden auferstehen lassen. The Tree of Life (1990)
The Druids are going to live again.Die Druiden werden wieder auferstehen. The Tree of Life (1990)
That's Druidic, all right.Das entspricht dem Druidenkult: The Tree of Life (1990)
And with each seed a new coven shall be born.Und jeder Schössling soll wiederum neue Druiden hervorbringen. The Tree of Life (1990)
This is not food, you druids.Das ist kein Essen, ihr Druiden. Who'll Stop the Rain (1990)
It was this that made the Gauls invincible, inexhaustible and in Caesar's opinion, intolerable."Ihr Druide braute einen Zaubertrank, der sie unbesiegbar machte." Asterix in America (1994)
As long as that druid continues to brew his magic potion no military campaign will have any effect.So lange dieser Druide seinen Zaubertrank besitzt, ... .. wird keine militärische Aktion erfolgreich sein. Asterix in America (1994)
I have it! We simply capture their druid and throw him to the lions!Wir schnappen uns den Druiden und werfen ihn den Löwen vor! Asterix in America (1994)
-Druids are said to be immortal!Druiden sind unsterblich. Asterix in America (1994)
We'll take the druid to the end of the world, and then...Wir bringen den Druiden ans Ende der Welt. Asterix in America (1994)
No, not flies, dear colleague.Nein, keine Fliegen, lieber Kollege! Druiden! Asterix in America (1994)
Catching druids is child's play!Druiden fangen ist ein Kinderspiel! Asterix in America (1994)
You're no druid!Du bist gar kein DruideAsterix in America (1994)
A brilliant plan! Say farewell, druid. You won't be seeing Gaul again!Sag Adieu, Druide, denn du wirst dein Gallien nie wieder sehen! Asterix in America (1994)
Say ciao to your druid, Gauls!Sagt Ciao zu eurem Druiden, Gallier! Asterix in America (1994)
Daddy's little pet! Bring our druid back or you'll regret it!Gib uns unseren Druiden, oder du wirst es bereuen! Asterix in America (1994)
Look, druid, we're approaching the end of the world the end of you and the end of a perfect day.So spielt das Leben, Druide! Wir nähern uns dem Ende der Welt und deinem Ende. Asterix in America (1994)
You little barbarian!Sperr deine Augen auf, DruideAsterix in America (1994)
It's your turn soon, druid!Du bist der Nächste, DruideAsterix in America (1994)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druide {m} | Druiden {pl}druid | druids [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top