Search result for

dramen

(52 entries)
(0.0335 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dramen-, *dramen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dramen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dramen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
GREAT DRAMAS OF THE WORLD!"Die größten Dramen der Welt" Bücher. Time Enough at Last (1959)
You love the ancient Greek theater!He! - Sie lieben die antiken DramenNever on Sunday (1960)
"Many Shakespeare plots come from Plutarch."Viele Shakespeare-Dramen sind von Plutarch inspiriert. Never on Sunday (1960)
A town, with streets, people Drama.Eine Stadt, Straßenbahnen, Menschen DramenA Monkey in Winter (1962)
The Platonic commentaries, the plays, the histories.Platons Kommentare, die Dramen, die Historien. Cleopatra (1963)
Like the hero of a legendary romance, he suddenly had a dark foreboding.Wie die Helden großer Liebesdramen... überkam ihn eine dunkle Vorahnung. Band of Outsiders (1964)
A giant stage upon which a thousand dramas may be played.Eine riesige Bühne, auf der sich Tausende von Dramen abspielen. A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (1966)
I love melodrama.Ich liebe MelodramenThe Designated Victim (1971)
But seriously, ladies and germs, I wanna say that, er... that plague is really something.Aber im Ernst, meine Dramen und Herren, diese Seuche, die ist schon was! Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
I will make you the pillar of my theater. You will interpret the best plays in the world of all times.Du spielst die bedeutendsten Rollen in den größten Dramen aller Zeiten. Ludwig (1973)
"'Relics of these fertility dramas are to be found all over Europe.Relikte dieser Fruchtbarkeitsdramen sind in ganz Europa zu finden. The Wicker Man (1973)
Any opinion of mine would be... as futile as the drama you're trying to involve me in.Ich will nichts von den Familiendramen wissen, in die Sie mich verwickeln. Ich wiederhole: Conversation Piece (1974)
But my mission was not like those known from dramas.Aber mein Auftrag war nie einer, wie wir diese aus den Dramen kennen. Portrait of a Champion (1977)
They're not dramas.Er dreht keine DramenRapture (1979)
Fallcatti started his working life as a veterinary ornithologist in Turin, staging musical pageants, until book reviews under the pen name Gargeny earned him enough to give up his surgery and concentrate on the production of what he called "ecological" dramasFallcatti begann seine Karriere als Veterinär-Ornithologe in Turin, führte musikalische Schauspiele auf, bis Buchkritiken unter dem Namen Gargeny ihm genug Geld einbrachten, dass er seine Praxis schließen und sich voll auf die Produktion von "ökologischen" Dramen konzentrieren konnte, The Falls (1980)
I like a melodrama, a musical comedy with a plot.Ich mag Melodramen, musikalische Komödien mit einem Plot. Stardust Memories (1980)
She and Donald are so incredibly happy together. - She could never relate to a loser in love.Sie ist mit Donald so glücklich und könnte mit Liebesdramen nichts anfangen. Sting of Steele (1983)
- I am bored of break-up insanity.- Ich will keine Dramen mehr sehen. Sixteen Candles (1984)
Oh, we don't refer to them as soaps, sir.Wir sagen nicht Seifenopern, wir nennen sie FortsetzungsdramenGrappling Steele (1985)
The tangos of our little dramasdie Tangos von unseren kleinen Dramen Tangos, the Exile of Gardel (1985)
DAILY-DRAMA TANGOSTANGOS DER KLEINEN DRAMEN Tangos, the Exile of Gardel (1985)
The daily-drama tangoder kleinen Dramen Tangos, the Exile of Gardel (1985)
Almost all have returned with their tangos and daily dramas.Fast alle kehrten zurück mit ihren Tangos und kleinen DramenTangos, the Exile of Gardel (1985)
But I hate scenes.Aber ich verabscheue DramenThe Cry of the Owl (1987)
I don't know. Novels, plays, poems.Na ja, Dramen, Gedichte, Romane. The Baron's Bride (1988)
- We're having big dramas back here.- Hier spielen sich Dramen ab. Noises Off... (1992)
OK, so I enjoy cheap romance and drama.OK, ich geb's ja zu, ich stehe auf billige Romanzen und DramenGroin Pains (1992)
"of which we share the trouble, the drama, the problems, the joy."mit denen wir unsere Sorgen, Dramen, Probleme und Freuden teilen." Caro diario (1993)
You're being a drama queen. You'll have to drop that shit if you're gonna be a good father.Du wirst mit diesen großen Dramen aufhören müssen, um ein guter Vater zu sein. The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (1994)
Classical repertory, avant-garde plays, tragedies, comedies, historical characters.Klassisches Repertoire, Vorkriegsstücke, Dramen, Komödien, historische Persönlichkeiten. Les grands ducs (1996)
Enough of this fuckin' melodrama.Jetzt reicht es aber mit MelodramenChasing Amy (1997)
Eddington could have killed me back at the refugee camp or when he disabled the Defiant but, in the best melodramas, the villain creates a situation where the hero is forced to sacrifice himself for the people, for the cause...Eddington hätte mich auf der Defiant töten können, wir waren wehrlos. Aber in den besten Melodramen schafft der Schurke eine Situation, wo der Held gezwungen ist, sich für das Volk zu opfern, für die Sache. Eine letzte große Geste. For the Uniform (1997)
She'd throw tantrums, run away...Das gibt Dramen, Tränen, sie läuft weg. The School of Flesh (1998)
This is " Lad and Lass" a play which will interest Viggo. And here are all the Icelandic sagas... Here are several novels by famous Nordic authors.Hier ist "Junge und Mädchen", das kann Viggo am Königlichen Theater vorlesen, und die gesammelten Isländersagas, und hier Romane und Dramen einiger unserer besten Dichter The Honour of the House (1999)
His theater was melodrama... and I believe melodrama was the field... in which Visconti concentrated his skills... his voracious observation, his taste... and his recovery and hybridization of cultures.Sein Theater war stets MeIodram, und ich glaube, dass Visconti gerade in den MeIodramen am besten seine außerordentlichen Fähigkeiten zur geltung gebracht hat: Er ist ein unersättlicher Beobachter, ein Ästhet, besessen von der Idee, die verschiedensten Kunstformen nebeneinander aufleben zu Iassen. Luchino Visconti (1999)
You always play drama, and then you wonder.Du spielst dauernd Dramen und wunderst dich dann. The Taste of Others (2000)
What, because you like drama so much? Come on, it's a good show.Jetzt sag bloß, du stehst mehr auf Dramen und Klassiker. Wild Cards (2000)
Koreans like melodramas.Koreaner mögen MelodramenMy Sassy Girl (2001)
A lot of drama.Lauter DramenRun Away, Little Boy (2001)
Gloria's need for drama, the selfishness, the incessant self regard.Glorias Bedürfnis nach Dramen. Ihre Egozentrik. Ihre maßlose Selbstsucht. Amour Fou (2001)
So far, there's been no major drama, yelling, ugliness... but there will be if I don't find a way to get half a grapefruit for breakfast.Bisher gab's keine Dramen, kein Streit, kein Geschrei. Aber dazu kommt es, wenn du mir nicht eine halbe Grapefruit servierst. Richard in Stars Hollow (2002)
I think it's the drama in life that makes you strong.An Dramen wachsen die Menschen und werden stark! Something's Gotta Give (2003)
Dramas from real life that you refrain from filming.Echte Dramen, die du nicht filmen würdest. The Five Obstructions (2003)
Good. I haven't had enough jealous-vampire crap for one night.Gut. Ich kriege nie genug von VampireifersuchtsdramenChosen (2003)
She's a drama queen, JD.Sie steht auf DramenMy Drama Queen (2003)
I know, because I'm a drama queen, too.Ich weiß es, ich stehe selbst auf DramenMy Drama Queen (2003)
Oh, my God, she does want drama.Meine Güte, sie steht wirklich auf DramenMy Drama Queen (2003)
Which is why I try to stay away from melodramas.Darum versuche ich mich aus Melodramen rauszuhalten. Win a Date with Tad Hamilton! (2004)
Grant absorbs all he can from high society while continuing to perform in season after season of operettas, dramas and light comedy.Grant versuchte, alles aus der vornehmen Gesellschaft aufzunehmen, während er weiterhin Saison um Saison in Operetten, Dramen und leichten Komödien spielte. Cary Grant: A Class Apart (2004)
The way they dealt with adversity, conducted illicit affairs, endured domestic dramas, and planned romantic conquests.Wie sie mit Widrigkeiten umgingen, verbotene Affären hatten, häusliche Dramen ertrugen... DATE MIT MIKE! und romantische Eroberungen planten. Anything You Can Do (2004)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drama {n} | Dramen {pl}drama | dramas [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Dramen [draːmən] (n) , pl.
     dramas
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top