ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dorado

D AO0 R AA1 D OW0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dorado-, *dorado*
Possible hiragana form: どらど
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Meet me in 20 minutes at the corner of El Dorado and Palm.พบกับผมใน 20 นาทีที่มุมหนึ่งของ El Dorado และปาล์ม The Birdcage (1996)
Conquistadors called it El Dorado.บ้างก็เรียกว่าเอลโดราโด Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
El Dorado.สวรรค์บนดิน Pineapple Express (2008)
♪ Criminal Minds 7x03 ♪ Dorado Falls Original Air Date on October 5, 2011.โ - Criminal Minds 7x03 - Dorado Falls Original Air Date on October 5, 2011. Dorado Falls (2011)
What do you know about Dorado Falls?แกรู้อะไรเกี่ยวกับ โดราโดฟอลส์บ้าง Dorado Falls (2011)
Operation Dorado Falls.ปฏิบัติการณ์ โดราโดฟอลส์ Dorado Falls (2011)
Did he ever mention Dorado Falls?เขาพูดถึง โดราโดฟอลส์บ้างรึเปล่า Dorado Falls (2011)
Does he mention Dorado Falls?เขาพูดถึง โดราโดฟอลส์รึเปล่าครับ Dorado Falls (2011)
This is about Dorado Falls, isn't it?นี่เกี่ยวกับโดราโดฟอลส์ใช่ไหม Dorado Falls (2011)
Dorado Falls?โดราโดฟอลส์เหรอ Dorado Falls (2011)
Were you thinking of morals when you gave the go-ahead on Dorado Falls?แล้วแกคิดถึงศีลธรรม ตอนที่แกสั่งให้เราทำ โดราโดฟอลส์รึเปล่า Dorado Falls (2011)
This country's at war, and Dorado Falls is nothing but a speck on the radar.ประเทศนี้อยู่ในสงคราม และโดราโดฟอลส์ ก็เป็นเพียงแค่ จุดๆนึงในเรดาร์ Dorado Falls (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผ่นดินทอง [n. exp.] (phaendin thøng) FR: eldorado [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DORADO    D AO0 R AA1 D OW0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剑鱼座[jiàn yú zuò, ㄐㄧㄢˋ ㄩˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Dorado (constellation), #832,853 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
エルドラド[, erudorado] (n) El Dorado [Add to Longdo]
ドラド[, dorado] (n) (1) dorado (South American freshwater catfish, Salminus maxillosus); (2) (See 鱰・しいら) dolphinfish; (3) (constellation) Dorado [Add to Longdo]
黄金国[おうごんこく, ougonkoku] (n) El Dorado; legendary land of wealth [Add to Longdo]
旗魚座;かじき座;梶木座(iK)[かじきざ, kajikiza] (n) (See ドラド・3) (constellation) Dorado; Goldfish; Swordfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dorado \Do*ra"do\, n. [Sp. dorado gilt, fr. dorar to gild, fr.
   L. deaurare. See 1st {Dory}, and cf. {Fl Dorado}.]
   1. (Astron.) A southern constellation, within which is the
    south pole of the ecliptic; -- called also sometimes
    Xiphias, or the Swordfish.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A large, oceanic fish of the genus {Coryph[ae]na}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Dorado
   n 1: a constellation in the southern hemisphere near Reticulum
      and Pictor; contains most of the Large Magellanic Cloud

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top