Search result for

donau

(55 entries)
(0.3403 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -donau-, *donau*
Possible hiragana form: どなう
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา donau มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *donau*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
/"The Blue Danube Waltz"')/"Donauwalzer"') Heaven's Gate (1980)
/band plays "The Blue Danube Waltz"')/Band spielt den "Donauwalzer"') Heaven's Gate (1980)
May I help you?Ist's, wo die Donau brausend geht?" Spring Symphony (1983)
One of the big surprises for all of you will be our staying in, untouched nature surrounding the river Danube.Eine der großen Überraschungen für euch alle wird der Aufenthalt in der sauberen, unberührten Natur an der Donau sein. Blackbird (1988)
A PATH ACROSS THE DANUBEDER WEG ÜBER DIE DONAU Chodník cez Dunaj (1989)
You have to cross the Danube, go down to Budapest, then to Yugoslavia and on to the Near East.Über die Donau nach Budapest, dann nachJugoslawien und in den Nahen Osten. Chodník cez Dunaj (1989)
- That's the Danube, isn't it?- Ist das schon die DonauChodník cez Dunaj (1989)
Zuzka will lead me across the Danube. Out of this trap.Zuzka bringt mich über die Donau, raus aus dieser Falle. Chodník cez Dunaj (1989)
We've already taken the Danube back. I hope to live to see Hungary whole again as it used to be for a thousand years!Die Donau gehörtjetzt wieder uns und ich will noch ein großes Ungarn erleben. Chodník cez Dunaj (1989)
I don't want to leave Vienna.Ich will die Donau nicht verlassen. Malina (1991)
What could you do?Mich vor ein Auto werfen oder in die DonauMalina (1991)
Water of the Danube and the Neva must soak them, so they become statues in ice!Sie sollen mit Wasser der Donau und der Newa begossen werden, bis sie zu Eisstatuen werden. Malina (1991)
If you don't get back to treading water in that Dunai River of yours, we'll kick your arses!- Wenn ihr zwei nicht an eure Donau zum Wassertreten abhaut, machen wir euch den Arsch heiß. It's Better to Be Wealthy and Healthy Than Poor and Ill (1992)
I'm sick of these Bulgarian yokels, these peasants and smugglers.Ich bin diese bulgarischen Bauern leid, diese Donaubauern, diese Schmuggler. An Unforgettable Summer (1994)
I was out riding by the Danube.Ich ritt am Donauufer entlang. An Unforgettable Summer (1994)
He can piss in the Danube as much as he likes.Soll er in die Donau pinkeln, so viel er will. An Unforgettable Summer (1994)
The Danube at Dobruja is prettier than in the Black Forest?Die Donau in Dobrudscha ist schöner als die im Schwarzwald? An Unforgettable Summer (1994)
He explained that most of the people are buried here... that washed up on the bank of the Danube.Er erklärte uns, dass man hier fast alle Leute begräbt, die ans Ufer der Donau gespült werden. Before Sunrise (1995)
That's the Danube over there.Da drüben, das ist die DonauBefore Sunrise (1995)
Smell the Danube?Riechst du die DonauUnderground (1995)
It may not be much of a river to you, but to me the Mississippi, the Rio Grande the Danube the Amazon.Vielleicht ist das für dich kein Fluss, aber für mich ist er... der Mississippi, der Rio Grande, die Donau... der Amazonas. Tin Cup (1996)
(6 "Blue Danube Waltz" by Johann Strauss)(♪ "Blaue Donau" von Johann Strauss) Apocrypha (1996)
On a ship leaving Prague. And you?Auf einem Schiff auf der DonauEnter the Eagles (1998)
[STRAUSS' "THE BLUE DANUBE WALTZ" PLAYS](Straus' Donauwalzer ertönt) Theme of Life (1998)
Hungarian Nazis broke down the door... and dragged my Uncle Istvan, Greta and their son to the Danube, where, like thousands of other Budapest Jews, they were shot... and their bodies thrown into the icy river.Ungarische Nazis brachen die Tür auf und schleppten meinen Onkel Istvan, Greta und ihren Sohn an die Donau, wo sie wie Tausende Budapester Juden erschossen und in den Fluss geworfen wurden. Sunshine (1999)
Your body fell into the Danube under the Margaret Bridge.Ihre Leiche fiel in die DonauSunshine (1999)
As the Danube's sons prepare to fight a war.Die Söhne der Donau rüsten zum Kampf! La damnation de Faust (1999)
Donau runs straight out in The Black Sea, don't it?Die Donau mündet doch ins schwarze Meer, oder nicht? In July (2000)
-This puddle ain't the Donau.-Der Grenzfluss müsste die Donau sein! Diese Pfütze ist nicht die DonauIn July (2000)
I'm sorry, but Donau isn't the border.Entschuldigung, aber meiner Meinung nach war der Grenzfluss nicht die DonauIn July (2000)
-Yes, it is!-Doch, es war die DonauIn July (2000)
Donau.Die DonauIn July (2000)
I mean, there was the thing with the Danube Legions, but...Okay, da gab's die Sache mit der Donau-Legion, aber... Berlin Blues (2003)
Fishermen caught it in the Danube.Fischer fingen es in der DonauFalling in the Paradise (2004)
- Since when are there swordfish in the Danube?- Seit wann gibt es Schwertfisch in der DonauFalling in the Paradise (2004)
Is this what the "Pearl of the Danube" looks like?Ist das die Gegend, die man als "Perle der Donau" bezeichnet? The Star of Sorrow I. City of Blood (2005)
Maria prayed this city would again be called the Pearl of the Danube.Maria wollte, dass diese Stadt wieder als Perle der Donau angesehen wird. The Star of Sorrow II. Hunter's Banquet (2005)
Is that The Danube?Ist das der Donauwalzer? Fragments of Antonin (2006)
The Danube's all I know about.Ich kenne nur die DonauYou and Me (2006)
They transport prisoners, soldiers and weapons every day.Die "Donau" transportiert Gefangene, Soldaten und Waffen. Und die Wachen haben sie verdreifacht! Max Manus: Man of War (2008)
Maybe you're one of the ones I will kill when we sink the Donau.Du könntest draufgehen, wenn ich die "Donau" sprenge. Max Manus: Man of War (2008)
And then is the Donau which noone is doing anything about.Dann ist da auch noch die "Donau". Die hat bisher keine Schramme abgekriegt. Max Manus: Man of War (2008)
- They have shot down half of them.Die "Donau" hat die Hälfte der britischen Luftwaffe abgeschossen. Max Manus: Man of War (2008)
You can not take Donau alone.Du schaffst die "Donau" nicht allein. Max Manus: Man of War (2008)
Donau has five full companies and tons of equipment.Auf der "Donau" sind fünf Kompanien. Tonnen an Waffen und Ausrüstung. Max Manus: Man of War (2008)
We got news about the Donau. It sank off Drøbak.Wir haben ein Telegramm erhalten, dass die "Donau" vor Drøbak gesunken ist. Max Manus: Man of War (2008)
If you can blow up the Donau, then you can walk down the stairs with me.- Nein. Wenn du die "Donau" in die Luft sprengen kannst, kannst du auch mit mir die Treppe runterkommen. Max Manus: Man of War (2008)
Patton's Third Army has crossed the Danube. The Russians are in Berlin.Pattons dritte Armee hat über die Donau gesetzt, die Russen sind in Berlin. Adam Resurrected (2008)
[STRAUSS' "BLUE DANUBE" PLAYING ON STEREO]("AN DER SCHÖNEN BLAUEN DONAU" VON STRAUSS SPIELT) Miss Mystic Falls (2010)
The nuclear power plant of Gundremmingen in Bavaria is set to be taken offline.In Gundremmingen an der Donau steht das größte deutsche Kernkraftwerk. Germany from Above (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Donau {f}Danube [Add to Longdo]
Donauländer {pl} [geogr.]Danube countries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  Donau [don]
     Danube
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top