Search result for

dome

(150 entries)
(0.0311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dome-, *dome*
Possible hiragana form: どめ
English-Thai: Longdo Dictionary
lower abdomen(n) ท้องน้อย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dome[N] หลังคารูปทรงกลม
domestic[ADJ] เกี่ยวกับบ้าน, See also: เกี่ยวกับครอบครัว, Syn. heart-loving
domestic[ADJ] เชื่อง, Syn. tame, Ant. wild, untamed
domestic[N] ผู้ช่วยทำงานบ้าน, See also: คนรับใช้, Syn. servant, household
domestic[ADJ] ภายในประเทศ, See also: เกี่ยวกับท้องถิ่น, พื้นบ้าน, Syn. native, not foreign, indigenous, Ant. foreign, imported
domesticate[VT] ทำให้เชื่อง, See also: ทำให้เชื่อฟัง, ฝึกให้เชื่อ, Syn. tame, breed, train
domesticity[N] ความเป็นอยู่ภายในบ้านและครอบครัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dome(โดม) n. หลังคากลม,ยอดกลมของหลังคา., Syn. vault,roof,span
domesdayn. ดูdoomsday
domestic(ดะเมส'ทิค) adj. เกี่ยวกับบ้าน,เกี่ยวกับครอบครัว ในบ้าน,เชื่อง,เกี่ยวกับประเทศของตน,ซึ่งพบในหรือผลิตภายในประเทศ, Syn. domesticated,family,endemic,indigenous
domestic animaln. สัตว์เลี้ยง
domestic fowlเป็ดไก่
domestic sciencen. เคหศาสตร์, Syn. home economics
domesticate(ดะเมส'ทะเคท) vt. ทำให้ชอบอยู่ในบ้าน,ทำให้เป็นขนบธรรมเนียม, ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน, See also: domesticable adj. ดูdomesticate domestication n. ดูdomesticate domesticative adj. ดูdomesticate domesticator n. ดูdomesticate คำที่มีความหม
domesticity(โดเมสทิส'ซิที) n. ภาวะที่เกี่ยวกับบ้าน,ภาวะครอบครัว,เรื่องในบ้าน,งานในบ้าน
abdomen(แอบ' โดเมิน, แอบโด' เมิน) n. ช่องท้อง,สวนท้อง ตัวอย่าง: *an abdominal pain. ปวดช่องท้อง*, *an abdominal operation. การผ่าตัดช่องท้อง*
ardometer(อาร์ดอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความร้อนสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
dome(n) หลังคาทรงกลม,โดม
domestic(adj) เกี่ยวกับครอบครัว,เกี่ยวกับบ้าน,ภายในประเทศ,ในบ้าน,เชื่อง
domestic(n) คนรับใช้,เด็กรับใช้
domesticate(vt) ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน,ทำให้ชอบบ้าน,ทำให้อยู่ในบ้าน
abdomen(n) ท้อง
speedometer(n) เครื่องวัดความเร็ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
domeคำตัดสิน (ก. เก่าอังกฤษ) [ดู doom] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domeโดม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
domestic agreementข้อตกลงระหว่างคนในครอบครัว (ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic billตั๋วแลกเงินในประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic comedyสุขนาฏกรรมครอบครัว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic companyบริษัทภายในประเทศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic courtศาลแห่งท้องที่ (ที่คู่ความมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic premisesบริเวณเคหสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic productผลิตภัณฑ์ในประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
domestic product, gross (G.D.P.)ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Domeยอด,ส่วนยอด [การแพทย์]
domedome, โดม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Dome Cyst of Blood Good, Blueบลูโดมซิสต์ของบลัดกูด [การแพทย์]
Dome Shapeรูปโค้งมน,ตรงกลางนูนสูงและขอบลาดลง,ลักษณะโค้งๆคล้ายหมวก,รูปโดม [การแพทย์]
Domestic animalsสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Domestic consumptionการบริโภคในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Domestic economic assistanceการช่วยเหลือเศรษฐกิจในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Domestic Garbage ขยะครัว, ขยะชุมชน
ขยะที่ได้มาจากอาคารบ้านเรือน ส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Domestic marketตลาดในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Domestic Refuse ขยะชุมชน [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
domestic (adj) ที่แต่เดิมเป็นของป่าแต่นำมาเพาะเลี้ยง
domestic law (n ) กฎหมายภายใน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lex had her arrested by the Department of Domestic Security, but the DDS claims to have no record of her.เล็กซ์ทำให้ เธอถูกหน่วยงานรักษาความมั่งคงแห่งชาติจับไป แต่ที่นั่นบอกว่า ไม่มีบันทึกการโดนจับของเธอ Odyssey (2008)
Chloe Sullivan was never arrested by the Department of Domestic Security.โคอี้ไม่ได้ถูกหน่วยงานรักษาความปลอดภัยจับกุมตัวไป Odyssey (2008)
I'm about to do a piece on the growth... of the domestic drug trade for the Times magazine.ฉันกำลังจะได้งานชิ้นนึง ที่เกี่ยวกับ การเติบโตของการค้ายาในประเทศ ของ "เดอะไทม์ส" Marley & Me (2008)
That's why we applaud everyone here for endorsing RIPLEY's status of complete autonomy, both foreign and domestic.นั่น เราต้องขอบคุณทุกคนในห้องนี้ ที่ทำให้ริปลี่ทำงานโดย ไม่ใช้คนควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในและนอกประเทศ WarGames: The Dead Code (2008)
Temporary domestic autonomy, Kenneth.ตัวแทนกิจการภายใน เคนเนท WarGames: The Dead Code (2008)
That's right. It's domestic.ถูกแล้ว เรื่องนอกประเทศ WarGames: The Dead Code (2008)
Domestic Affairs, Foreign Policy, and Nixon the Man.ิกิจการภายในประเทศ/Nนโยบายต่างประเทศ และนิกสันชายคนนั้น Frost/Nixon (2008)
Birt took Vietnam, Bob took Foreign and Domestic Policy, and I got Watergate and the abuses of power.เบิร์ทดูเรื่องเวียตนาม บ๊อบดูเรื่องนโยบายต่างประเทศและภายใน ส่วนผมเรื่องวอเตอร์เกท และการใช้อำนาจในทางที่ผิด Frost/Nixon (2008)
So all the other domestic charges against him, the Brookings Institute, the Plumbers Union, the Enemies List, you're saying all that goes into Watergate?แล้วคำอื่นๆ ล่ะ ที่ขัดกับท่านน่ะ สถาบันบรุ๊คคิงส์ สหพันธ์ช่างประปา รายชื่อศัตรูการเมือง Frost/Nixon (2008)
Domestic officers arrived.เจ้าหน้าที่มาถึงแล้ว The Echo (2008)
They're really pro-gay. They even have domestic partner benefits.แถมยังไม่กีดกันเกย์ด้วยนะ มีสวัสดิการให้กับคู่ชีวิตด้วย Loyal and True (2008)
A female body parts in domestic objects, Jodi Lerner has redefined the landscape of sculpture expression.A female body parts in domestic objects, Jodi Lerner has redefined the landscape of sculpture expression. Loyal and True (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
domeThe horse is a domestic animal.
domeMy father is a pilot on the domestic line.
domeYou'll find domestic articles on the third floor.
domeDo you have a cheap flight ticket on a domestic line?
domeHe is afraid his wife is not very domestic.
domeIn order to live happily and healthily with parakeets or parrots (you should) think about the behavioral science of domesticated birds and of pet loss.
domeShe is said to be a domestic woman.
domeCats were domesticated by the Egyptians.
domeHaving said 'domestic wine', anything bottled domestically is deemed to be domestic wine.
domeToday foreign relations and domestic affairs are in close contact.
domeHave you ever been to the Tokyo Dome?
domeThe government has taken measures to promote domestic industry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับใช้[N] servant, See also: domestic helper, Syn. คนรับใช้, คนใช้, Ant. เจ้านาย, Example: เขาให้แม่อยู่บ้านหลังเดิม จัดหาลูกจ้าง ผู้รับใช้ให้พร้อมสรรพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่รับใช้และอาศัยอยู่ในบ้านเจ้านาย
สัตว์เลี้ยง[N] domestic animal
ในประเทศ[ADJ] domestic, See also: local, in the country, Ant. นอกประเทศ, ต่างประเทศ, Example: เอเอ็นเอเป็นสายการบินในประเทศของญี่ปุ่น, Thai definition: เกี่ยวกับภายในประเทศ
ไก่บ้าน[N] domestic fowl, Example: ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ไก่บ้านจะมีราคาแพงที่สุด, Count unit: ตัว, Thai definition: ไก่ที่เลี้ยงไว้ตามบ้าน
สัตว์เลี้ยง[N] pet, See also: domestic animal, Example: นกแก้วมักเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องและหัดพูดได้ง่าย
ข่าวในประเทศ[N] local news, See also: domestic news, Example: ข่าวในประเทศวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมากมาย, Thai definition: เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเกิดใหม่และเป็นที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นภายในประเทศ
คหกรรมศาสตร์[N] domestic science, See also: home economics, Thai definition: วิชาว่าด้วยศิลปะและศาสตร์ของการครองเรือน รวมวิชาต่างๆ ไว้หลายด้าน เช่น วิชาอาหารและโภชนาการ
ปศุสัตว์[N] domestic animal, See also: livestock, cattle, Syn. ปศุ, Example: การปลูกพืช และการเลี้ยงปศุสัตว์ รวมทั้งการผสม และการคัดพันธุ์ อาจจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่เรารู้จัก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์เลี้ยงใช้แรงงานเช่น ช้าง ม้า แพะ แกะ วัว ควาย
โดม[N] dome, Example: โดมเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Count unit: โดม, Thai definition: หลังคาส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่มีลักษณะโค้งกลมคล้ายผลส้มผ่าครึ่งคว่ำ, ส่วนที่มีลักษณะโค้งกลม ซึ่งครอบอยู่บนสิ่งก่อสร้าง, Notes: (ฝรั่งเศส)
เชื่อง[V] be tame, See also: domesticate, be gentle, be docile, Syn. ว่าง่าย, สิ้นฤทธิ์, สิ้นพยศ, Ant. พยศ, Example: เสือตัวนี้ถูกเลี้ยงไว้ในบ้านและคลุกคลีกับคนจนเชื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
เชือก[n.] (cheūak) EN: [classifier : domesticated elephants]   FR: [classificateur : éléphants domestiques]
เชื่อง[X] (cheūang) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle   FR: apprivoisé ; domestiqué
ช่องท้อง[n.] (chǿngthøng) EN: abdomen   FR: abdomen [m]
โดม[n.] (dōm) EN: dome   FR: dôme [m]
ไฟฟ้าในบ้าน[n. exp.] (faifā nai bān) FR: électricité domestique [f]
ห่านเทาปากดำ[n. exp.] (hān thao pāk dam) EN: Swan Goose   FR: Oie cygnoïde [f] ; Oie de Guinée (forme domestique) [f]
ไก่บ้าน[n. exp.] (kai bān) EN: domestic fowl   FR: volaille [f]
กายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat liēng) EN: anatomy of domestic animals   
การบริโภคภายในประเทศ[n. exp.] (kān børiphōk phāinai prathēt) EN: local consumption ; domestic consumption   FR: consommation intérieure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOME    D OW1 M
DOMES    D OW1 M Z
DOMEK    D OW1 M EH0 K
DOMED    D OW1 M D
DOMER    D OW1 M ER0
DOMECQ    D OW2 M EH1 K
DOME'S    D OW1 M Z
DOMEIER    D AA1 M AY0 ER0
DOMENECH    D AA1 M EH0 N IH0 K
DOMENICI    D OW0 M IH1 N IY0 CH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dome    (n) (d ou1 m)
domed    (j) (d ou1 m d)
domes    (n) (d ou1 m z)
Domesday    (n) (d uu1 m z d ei)
domestic    (j) (d @1 m e1 s t i k)
domesticate    (v) (d @1 m e1 s t i k ei t)
domesticity    (n) (d o2 m e s t i1 s i t ii)
domestically    (a) (d @1 m e1 s t i k l ii)
domesticated    (v) (d @1 m e1 s t i k ei t i d)
domesticates    (v) (d @1 m e1 s t i k ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Felsendom {m} (in Jesusalem)Dome of the rock [Add to Longdo]
Kuppel {f}; Gwölbe {n} | Kuppeln {pl}dome | domes [Add to Longdo]
Domkappe {f} (Ventil)dome top cap (valve) [Add to Longdo]
Ventilkappe {f} ohne Schlüsseldome cap (valve); dome top cap (valve) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
かゆみ止め;痒み止め[かゆみどめ, kayumidome] (n) anti-itch medication; antipruritic drug [Add to Longdo]
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A [Add to Longdo]
ど頭;頭[どたま, dotama] (n) (uk) (derog) head; dome; bean; nob; noggin [Add to Longdo]
ぱちん留め;ぱちん留[ぱちんどめ, pachindome] (n) ornamental clip (hair, obi, etc.) [Add to Longdo]
れどめ;りどめ[, redome ; ridome] (n) (sl) {comp} readme [Add to Longdo]
アカウントドメイン[, akauntodomein] (n) {comp} account domain [Add to Longdo]
アストロドーム[, asutorodo-mu] (n) Astrodome [Add to Longdo]
アナログスピードメーター[, anarogusupi-dome-ta-] (n) analog speedometer [Add to Longdo]
インドメタシン[, indometashin] (n) indomethacin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内懮外患[nèi yōu wài huàn, ㄋㄟˋ ㄧㄡ ㄨㄞˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] domestic strife and foreign aggression [Add to Longdo]
国内[guó nèi, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ, / ] domestic; internal (to a country); civil [Add to Longdo]
国内外[guó nèi wài, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] domestic and international; at home and abroad [Add to Longdo]
国内线[guó nèi xiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] domestic flight; internal line (air, train, ferry etc) [Add to Longdo]
圆屋顶[yuán wū dǐng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˇ, / ] dome [Add to Longdo]
圆顶[yuán dǐng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˇ, / ] dome [Add to Longdo]
家庭暴力[jiā tíng bào lì, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, ] domestic violence [Add to Longdo]
家用电器[jiā yòng diàn qì, ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] domestic electric appliance [Add to Longdo]
家畜[jiā chù, ㄐㄧㄚ ㄔㄨˋ, ] domestic animal; livestock; cattle [Add to Longdo]
家养[jiā yǎng, ㄐㄧㄚ ㄧㄤˇ, / ] domestic (animals); home reared [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクステンドメモリ[えくすてんどめもり, ekusutendomemori] extended memory [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
カスケードメニュー[かすけーどめにゅー, kasuke-domenyu-] cascading menu [Add to Longdo]
シェアードメモリ[しえあーどめもり, shiea-domemori] shared memory [Add to Longdo]
ドメイン[どめいん, domein] domain [Add to Longdo]
ドメインネーム[どめいんねーむ, domeinne-mu] domain name [Add to Longdo]
ドメインネームシステム[どめいんねーむしすてむ, domeinne-mushisutemu] domain name service (DNS) [Add to Longdo]
ドメイン名[ドメインめい, domein mei] domain name [Add to Longdo]
パブリックドメイン[ぱぶりっくどめいん, paburikkudomein] public-domain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cupola \Cu"po*la\ (k?"p?-l?), n.; pl. {Cupolas} (-l?z). [It.
   cupola, LL. cupula, cuppula (cf. L. cupula little tub). fr.
   cupa, cuppa, cup; cf. L. cupa tub. So called on account of
   its resemblance to a cup turned over. See {Cup}, and cf.
   {Cupule}.]
   1. (Arch.) A roof having a rounded form, hemispherical or
    nearly so; also, a ceiling having the same form. When on a
    large scale it is usually called {dome}.
    [1913 Webster]
 
   2. A small structure standing on the top of a dome; a
    lantern.
    [1913 Webster]
 
   3. A furnace for melting iron or other metals in large
    quantity, -- used chiefly in foundries and steel works.
    [1913 Webster]
 
   4. A revolving shot-proof turret for heavy ordnance.
    [1913 Webster]
 
   5. (Anat.) The top of the spire of the cochlea of the ear.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dome \Dome\, n. [See {Doom}.]
   Decision; judgment; opinion; a court decision. [Obs.]
   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dome \Dome\, n. [F. d[^o]me, It. duomo, fr. L. domus a house,
   domus Dei or Domini, house of the Lord, house of God; akin to
   Gr. ? house, ? to build, and E. timber. See {Timber}.]
   1. A building; a house; an edifice; -- used chiefly in
    poetry.
    [1913 Webster]
 
       Approach the dome, the social banquet share. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) A cupola formed on a large scale.
    [1913 Webster]
 
   Note: "The Italians apply the term il duomo to the principal
      church of a city, and the Germans call every cathedral
      church Dom; and it is supposed that the word in its
      present English sense has crept into use from the
      circumstance of such buildings being frequently
      surmounted by a cupola." --Am. Cyc.
      [1913 Webster]
 
   3. Any erection resembling the dome or cupola of a building;
    as the upper part of a furnace, the vertical steam chamber
    on the top of a boiler, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. (Crystallog.) A prism formed by planes parallel to a
    lateral axis which meet above in a horizontal edge, like
    the roof of a house; also, one of the planes of such a
    form.
    [1913 Webster]
 
   Note: If the plane is parallel to the longer diagonal
      (macrodiagonal) of the prism, it is called a macrodome;
      if parallel to the shorter (brachydiagonal), it is a
      brachydome; if parallel to the inclined diagonal in a
      monoclinic crystal, it is called a clinodome; if
      parallel to the orthodiagonal axis, an orthodome.
      --Dana.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dome
   n 1: a concave shape whose distinguishing characteristic is that
      the concavity faces downward
   2: informal terms for a human head [syn: {attic}, {bean},
     {bonce}, {noodle}, {noggin}, {dome}]
   3: a stadium that has a roof [syn: {dome}, {domed stadium},
     {covered stadium}]
   4: a hemispherical roof

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DOME
     Distributed Object Management Environment (ORB)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Dome [doːmə] (n) , pl.
   cathedrals; minsters
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top