Search result for

dodi

(53 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dodi-, *dodi*
Possible hiragana form: どぢ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dodi มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dodi*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudodichotomousแยกสองแฉกเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dodineโดดีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ani I'dodi v'dodi li.Ani l'dodi v'dodi li O Brother, Where Bart Thou? (2008)
[Wendy plays upbeat rock tune on guitar](Wendy spielt fröhliche Rockmeldodie auf der Gitarre) Purple Rain (1984)
It says: Anti ... vie dodo li.Da steht: "Ani l'dodi, ve dodi li." The Delta Force (1986)
- Well, howdilly dodilly-do.HaIIo-diIIy-dodiIIy-do! Marge on the Lam (1993)
That's Dodi, my personal trainer.Das ist Dodi, meine Trainerin. Beverly Hills Cop III (1994)
I got Dodie. She's pregnant again.Dodie ist wieder schwanger. Things to Do in Denver When You're Dead (1995)
Come on. Let's go say hello to Dodie, huh?Komm mit zu Dodie. Things to Do in Denver When You're Dead (1995)
- Hello, Dodie.Hallo, Dodie. Things to Do in Denver When You're Dead (1995)
- How are you, Dodie?Wie geht's, Dodie? Things to Do in Denver When You're Dead (1995)
Radodine... You mind repeating that?Radodin, Lide... Extreme Measures (1999)
Radodine, lidestolinine, asporanine, adenine.Radodin, Lidestolinin, Asporanin, Adenin. Extreme Measures (1999)
Lady Di, Princess of Wales, died in a car crash in Paris last night with her companion Dodi Al Fayed...Die Prinzessin von Wales, Lady Di, kam bei einem Autounfall ums Leben. Sie war in Begleitung ihres Freundes Dodi Al-Fayed, der ebenso... Amélie (2001)
Apparently Dodi Fayed is dead.Offenbar ja. Dodi Fayed ist tot. The Queen (2006)
'Dodi, when them two were together, it was a fairy tale come true. 'Für die Menschen waren sie und Dodi König und Königin. Wie im Märchen. The Queen (2006)
Dodi, you've come back from the dead.Dodi, Sie sind auferstanden! The Infidel (2010)
Hidy-do-dee-doody there.Heididodidudi, zusammen! Happy Feet Two (2011)
It is not the horror of landmines that is making the headlines back home, but reports of the Princess's romance with Dodi Fayed.(TV) Nicht das Grauen der Landminen sorgt für Schlagzeilen, sondern die Romanze der Prinzessin mit Dodi Al-Fayed. Diana (2013)
Also, er, you've received an offer from Dodi Fayed to join him again on the Jonikal.Und es traf eine Einladung von Dodi Al-Fayed ein. Zu einem weiteren Ausflug mit der Jonikal. Diana (2013)
Dodi.DodiDiana (2013)
Are you ready?(Dodi) Können wir? Diana (2013)
Do you know Arlen and Dodi Gamble?Kennst du Arlen und Dodi Gamble? Inside Llewyn Davis (2013)
Give them Dodi.Geben Sie ihm DodiSplit the Law (2015)
Let me out!Immer mit der Ruhe, DodiSplit the Law (2015)
Unofficially, the guy in the chair in there missing his face is Dodi Khalil.Inoffiziell ist der gesichtslose Kerl auf dem Stuhl da Dodi Khalil. Split the Law (2015)
We lost eyes on him.Dodi tauchte unter. Wir verloren ihn aus den Augen. Split the Law (2015)
We caught up with Dodi when he entered the country under a forged passport.Oh nein. Wir haben Dodi geschnappt, als er mit gefälschten Pass ins Land eingereist ist. Split the Law (2015)
It's Dodi.Das ist DodiSplit the Law (2015)
This guy helps him take out the CIA with the other two fake hostages, then gets taken out himself so they can swap his body for Dodi.Das war eine Rettungsmission. Er half dabei, die CIA-Agenten mit den zwei weiteren falschen Geiseln auszuschalten, und opferte sich dann, damit seine Leiche mit Dodi ausgetauscht werden konnte. Split the Law (2015)
They switch clothes and give Dodi a head wound to hide his face.Sie tauschten die Kleidung und verpassten Dodi eine Kopfwunde, um sein Gesicht unkenntlich zu machen. Split the Law (2015)
Where's Dodi now?Okay, wo befindet sich Dodi jetzt? Split the Law (2015)
The CIA figured out that Dodi was still in play.Die CIA hat herausgefunden, dass Dodi noch am Leben ist. Split the Law (2015)
We gotta find Dodi, work out exactly what the Dabbur Zann's up to, and more importantly what kind of threat they pose.Wir müssen Dodi finden und herausfinden, was die Dabbur Zanns vorhaben und noch viel wichtiger, welche Bedrohung sie darstellen. Split the Law (2015)
Dodi fell off the CIA's radar years ago, right?Die CIA hat jegliche Spur von Dodi vor Jahren verloren, oder? Split the Law (2015)
We know the two of you were accomplices in today's hostage taking, the murder of two CIA operatives, and the illegal extraction of Dodi Khalil.Wir wissen von Ihrer Komplizenrolle bei der heutigen Geiselnahme, dem Mord an zwei CIA-Agenten und die illegale Befreiung von Dodi Khalil. Split the Law (2015)
Where is Dodi Khalil?Wo ist Dodi Khalil? Split the Law (2015)
You saw what the CIA did to Dodi.Sie haben gesehen, was die CIA mit Dodi angestellt hat. Split the Law (2015)
Dodi's making 'em a dirty bomb.Dodi baut ihnen eine schmutzige Bombe. Split the Law (2015)
With Dodi's bomb-making abilities and the nuclear materials provided by the Dabbur Zann, we have to assume that he's capable of constructing a dirty bomb that could do substantial damage.Mit Dodis Erfahrungen im Bombenbau und den passenden Rohstoffen, die die Dabbur Zanns bereitstellen, müssen wir mit einer Bombe rechnen, die erhebliche Schäden verursachen könnte. Split the Law (2015)
Dodi's got that cesium inside that urn he's holding.Dodi hat das Caesium in der Urne, die er trägt. Split the Law (2015)
Don't shoot Dodi.Habt ihr das gehört, Team? Nicht auf Dodi schießen. Split the Law (2015)
I'm heading for him now.Ich sehe DodiSplit the Law (2015)
I'm going after Dodi.Ich verfolge DodiSplit the Law (2015)
You're a popular guy, Dodi.Sie sind sehr gefragt, DodiSplit the Law (2015)
Dodi's FBI jurisdiction, and you know it.Dodi fällt in die Zuständigkeit des FBIs und das wissen Sie. Split the Law (2015)
Is this about Dodi or me?Geht es Ihnen um Dodi oder mich? Split the Law (2015)
The CIA can have Dodi,Die CIA kann Dodi haben. Split the Law (2015)
You lend me Jane, I'll lend you Dodi.Sie überlassen mir Jane und ich überlasse Ihnen DodiSplit the Law (2015)
Isn't that a clever Dody.Dodi, das ist doch schrecklich, das brächte ich nicht fertig. David Copperfield (1935)
That's to punish you for your bad behavior.Oh, Dodi. - Dora. Dodi, ich hab so auf dich gewartet. David Copperfield (1935)
Ah Jip, oh Jippy, to think I could be cruel.Dodi, hast du nicht etwas vergessen? David Copperfield (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top