Search result for

dix

(71 entries)
(0.0686 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dix-, *dix*.
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dixieland(ดิค'ซีแลนดฺ) n. ดนตรีแจ๊ซแบบหนึ่ง
appendix(อะเพน'ดิคซฺ) n., (pl. -dixes,
radix(เร'ดิคซฺ) n.เลขฐานของระบบเลขหรือlogarithmsหรืออื่น ๆ ,ราก,รากศัพท์,สมุฎฐาน,มูลฐาน, จำนวนสัญลักษณ์ที่ใช้บอกว่าเลขในระบบนั้น ๆ ว่ามีสัญลักษณ์โดด ๆ กี่ตัว เช่น ระบบฐานสิบมีสัญลักษณ์ 10 ตัว ระบบฐานสิบหกมีสัญลักษณ์ 16 ตัว เป็นต้น ในการเขียน มักจะต้องบอกฐานกำกับไว้ด้วยเสมอและมีวิธีเขียนหลายแบบ (ถ้าเป็นเลขฐาน 10 จะไม่ต้องเขียนฐานกำกับ) เช่น101 (8) หมายความว่า 101 เป็นเลขฐานแปด (101) 2 หมายความว่า 101 เป็นเลขฐานสองมีความหมายเหมือน base numberดู number system ประกอบ pl. radices,radixes, Syn. root,a radical
vermiform appendixn. ไส้ติ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
appendix(n) ภาคผนวก,ไส้ติ่ง,ส่วนต่อท้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Ipse dixit, just turn the screw.อิปซีดิกซิท เพียงแค่เปิดสกรู Yellow Submarine (1968)
Maybe the rosewood resort on little dix, huh?ไปพักที่รีสอร์ท โรสวูด ที่อ่าวลิตเติ้ลดิคซ์มั้ย (อยู่ในอังกฤษ) Resistance Is Futile (2007)
Mr. dixon wanted to marry sarah connor before you.คุณดิกสันตั้งใจจะแต่งงาน\ กับซาราห์ คอนเนอร์ก่อนหน้าคุณ Automatic for the People (2008)
Mrs. dixon.คุณนายดิกสัน Automatic for the People (2008)
Dr. Virginia dixon. It says she arrived over half an hour ago.ดร.เวอจิเนีย ดิกสัน มันรายงานว่าเธอมาถึงตั้งครึ่งชม.แล้ว All by Myself (2008)
LA table dix-huit, s'il vous plait.The Hard Drive (2012)
We were right, dix.ถูกที่นะ ดิกซ์ Spirit of the Goat (2014)
Detective dixจากนักสืบดิกซ์ Spirit of the Goat (2014)
And dix.- และดิกซ์ Spirit of the Goat (2014)
Listen, dix.ฟังนะ ดิกซ์ Spirit of the Goat (2014)
Come on, dix.ไม่เอาน่า ดิกซ์ Spirit of the Goat (2014)
This is where dix fell.เป็นที่ที่ดิกซ์ตกลงมา Spirit of the Goat (2014)
You talking about dix and his conspiracy theory?นายกำลังพูดเกี่ยวกับดิกซ์ และทฤษฎีสมคบคิดของเขา Spirit of the Goat (2014)
Hi, i'm andrew dixon,สวัสดี ผมแอนดริว ดิกซัน Rat King (2015)
My name is andrew dixon, and i'm asking for your vote.ผมชื่อ แอนดริว ดิกซัน และผมขอให้คุณโหวตให้ผม Rat King (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้สิบแต้ม[v. exp.] (dāi sip taēm) EN: score ten points   FR: marquer dix points
เด็ก 7 ใน 10 คน[xp] (dek jet nai sip khon) EN: 7 out 10 children   FR: 7 enfants sur dix
ห้าโมงเย็น[n. exp.] (hā mōng yen) FR: dix-sept heures ; cinq heures du soir
หกโมงเย็น[n. exp.] (hok mōng yen) FR: dix-huit heures ; six heures du soir
เจ็ดสิบ[num.] (jetsip) EN: seventy ; 70   FR: soixante-dix [m] ; septante (Belg., Sui.) ; 70
กาดิซ[n. prop.] (Kādis) EN: Cadiz   FR: Cadix
เก้าสิบ[num.] (kaosip) EN: ninety ; 90   FR: quatre-vingt-dix [m] ; nonante (Belg., Sui.) ; 90
ข้อต่อท้าย[n. exp.] (khø tøthāi) EN: codicil ; appendix ; appendix clause ; rider   
โกฏ[X] (kōt) FR: dix millions
หมื่น[num.] (meūn) EN: ten thousand, 10,000   FR: dix milles, 10.000

CMU English Pronouncing Dictionary
DIX    D IH1 K S
DIXY    D IH1 K S IY0
DIXIE    D IH1 K S IY0
DIXON    D IH1 K S AH0 N
DIXONS    D IH1 K S AH0 N Z
DIXSON    D IH1 K S AH0 N
DIXON'S    D IH1 K S AH0 N Z
DIXVILLE    D IH1 K S V IH2 L
DIXIELAND    D IH1 K S IY0 L AE2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dixie    (n) (d i1 k s ii)
dixies    (n) (d i1 k s i z)

French-Thai: Longdo Dictionary
dix(numéro) สิบ, 10
dix mille(numéro) หนึ่งหมื่น, 10000, สิบพัน
dix-huit(numéro) สิบแปด, 18
dix-neuf(numéro) สิบเก้า, 19
dix-sept(numéro) สิบเจ็ด, 17
soixante-dix(numéro) เจ็ดสิบ, 70
quatre-vingt-dix(numéro) เก้าสิบ, 90

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix [Add to Longdo]
アペンディックス;アペンディクス[, apendeikkusu ; apendeikusu] (n) appendix (of a book, etc.) [Add to Longdo]
アメリカンブルックランプリ[, amerikanburukkuranpuri] (n) American brook lamprey (Lampetra appendix) [Add to Longdo]
ディーアイエックス[, dei-aiekkusu] (n) {comp} DIX [Add to Longdo]
デキシー[, dekishi-] (n) Dixie [Add to Longdo]
デキシーランド[, dekishi-rando] (n) Dixieland [Add to Longdo]
デキシーランドジャズ[, dekishi-randojazu] (n) Dixieland jazz [Add to Longdo]
ヨーロッパ山鶉[ヨーロッパやまうずら;ヨーロッパヤマウズラ, yo-roppa yamauzura ; yo-roppayamauzura] (n) (uk) gray partridge (Perdix perdix); grey partridge [Add to Longdo]
基数[きすう, kisuu] (n) cardinal number; base; radix [Add to Longdo]
基数1の補数[きすういちのほすう, kisuuichinohosuu] (n) {comp} diminished radix complement; radix-minus-one complement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
基数[きすう, kisuu] base, radix, cardinal number [Add to Longdo]
基数―1の補数[きすう―1のほすう, kisuu -1 nohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement [Add to Longdo]
基数の補数[きすうのほすう, kisuunohosuu] radix complement [Add to Longdo]
基数記数法[きすうきすうほう, kisuukisuuhou] radix (numeration) system, radix notation [Add to Longdo]
基数表記法[きすうひょうきほう, kisuuhyoukihou] radix (numeration) system, radix notation [Add to Longdo]
減基数の補数[げんきすうのほすう, genkisuunohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement [Add to Longdo]
固定基数記数法[こていきすうきすうほう, koteikisuukisuuhou] fixed radix (numeration) system, fixed radix notation [Add to Longdo]
固定基数表記法[こていきすうひょうきほう, koteikisuuhyoukihou] fixed radix (numeration) system, fixed radix notation [Add to Longdo]
混合基数記数法[こんごうきすうきすうほう, kongoukisuukisuuhou] mixed radix (numeration) system, mixed radix notation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Dix
   n 1: United States social reformer who pioneered in the reform
      of prisons and in the treatment of the mentally ill;
      superintended women army nurses during the American Civil
      War (1802-1887) [syn: {Dix}, {Dorothea Dix}, {Dorothea
      Lynde Dix}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DIX
     DEC, Intel, Xerox (ethernet, DEC, Intel, Xerox)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 dix [dis]
   ten
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top