Search result for

distanzen

(35 entries)
(0.0544 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distanzen-, *distanzen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา distanzen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *distanzen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He is the finest long-distance motorcycle rider in this nation.Er ist der beste Motorradrennfahrer für lange DistanzenThe Cannonball Run (1981)
Some species communicate with each other over far distances like telepathy.Manche Arten verständigen sich untereinander über ungeheure Distanzen. Durch Telepathie. Diese kleinen Kreaturen verfügen über enorme Kräfte. Phenomena (1985)
Seem to ring over those distances.Sie schienen über die Distanzen hinweg zu klingen. Détective (1985)
The lengths can vary.Die Distanzen können variieren. Steele in the Running (1986)
The Romans measure in paces, here we measure in feet.In Britannien werden Distanzen in Fuß gemessen. Asterix in Britain (1986)
They infused their powers in silver amulets which could seek out their enemies, communicate over great distances and raise the dead.Sie bündelten ihre Macht in Silberamuletten. Damit konnten sie ihre Feinde finden, über große Distanzen kommunizieren, und die Toten auferstehen lassen. The Butcher (1989)
That, and the infernal distances.Und an den höllischen DistanzenUnforgiven (1992)
HARDY: Top golfers try to get a leg up on the competition by having the men they trust sneak on the course and do their own measurements.(Hardy) Große Golfer verschaffen sich einen Vorteil... indem sie ihre Vertrauten nachts auf den Platz schicken... um ihre eigenen Distanzen zu messen. The Legend of Bagger Vance (2000)
The bio-sensor will transmit readings over significant distance.Der Bio-Sensor überträgt die Daten über große DistanzenUpgrades (2000)
Then do you know Bae Dong-sung in short tracks?Weißt du denn auch, wie Bae Dong-Sung auf kurze Distanzen spielt? Failan (2001)
But we have no way to regulate it or to calculate the distance we travelled because of naquadria's instability.Wir können es weder regulieren noch unsere Distanzen kalkulieren, wegen der Instabilität des Naquadria. Memento (2003)
The Infinite Improbability Drive is a wonderful new method of crossing interstellar distances in a few seconds, without all that tedious mucking about in hyperspace.Mit dem unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive durchquert man interstellare Distanzen in wenigen Sekunden, ohne lästiges Herumgehänge im Hyperraum. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (2005)
Well, this is how they can create a wormhole that can span such a vast distance.Dadurch entstehen Wurmlöcher, die solche Distanzen schaffen. Beachhead (2005)
We stray these distances and return to our differences Where will it take us when you love me?Diese Distanzen trennen uns und bringen uns zurück zu unseren Unterschieden wenn man sich liebt Le roi soleil (2006)
We stray these distances and return to our differences when you please to?Diese Distanzen trennen uns und bringen uns zurück zu unseren Unterschieden wenn man sich liebt Le roi soleil (2006)
We stray these distances and return to our differences Where will you take us when you love me?Diese Distanzen trennen uns und bringen uns zurück zu unseren Unterschieden wenn man sich liebt Le roi soleil (2006)
swimming long distances, up to 60 miles, to find the ice.große Distanzen geschwommen sind, bis zu 100 Kilometer, um Eis zu finden. An Inconvenient Truth (2006)
It's a short-range communicator he probably used to contact the Jaffa.Ein Kommunikator für kurze Distanzen. Er benutzte ihn, um die Jaffa zu kontaktieren. Family Ties (2007)
So at its base level,a hyperdrive allows you to travel great distancesby entering and exitingsubspace.Also der Hyperraumantrieb erlaubt einem große Distanzen zu überwinden, indem man den Hyperraum aufbaut und wieder verlässt. First Contact (2008)
We'll call this the "Proximity Strategy" which simply means we reduce the travel of goods as much as possible whether raw materials or finished consumer products.Wir nennen das "Strategie der kurzen Distanzen", das bedeutet, dass wir die Transportwege aller Güter – Rohstoffe und Endprodukte – so kurz wie möglich halten. Zeitgeist: Moving Forward (2011)
You can upload and download data via a short-range transmission, but the chip also monitors the electrical impulses of your heart.Man kann Daten über kurze Distanzen speichern und lesen, aber der Chip überwacht auch die elektronischen Impulse des Herzens. Maximum Conviction (2012)
Phones facilitate Communication over long distances considerably for older men, trudging through the snow need to make a fully To deliver simple message.Telefone erleichtern die Kommunikation über große Distanzen ganz erheblich für ältere Herren, die durch den Schnee stapfen müssen, um eine völlig simple Botschaft zu überbringen. Snow Bride (2013)
It also fires a shotgun cartridge for use in messy close-range situations.Sie feuert auch Schrotpatronen für kurze DistanzenKingsman: The Secret Service (2014)
Longer times, longer distances.Längere Zeitspannen und DistanzenAKA Take a Bloody Number (2015)
Uh... it's possible that a new mutation is allowing lions in Los Angeles to communicate with each other over long distances.Es ist möglich, dass eine neue Mutation, es den Löwen... in Los Angeles ermöglicht, miteinander zu kommunizieren, über weite DistanzenThe Silence of the Cicadas (2015)
The lions communicating over great distances.Die Löwen kommunizieren über weite DistanzenThe Cheese Stands Alone (2015)
They communicate over long distances.Sie kommunizieren über lange DistanzenEats, Shoots and Leaves (2015)
Itwasjustlike thelionsin l.A. They communicate over long distances.Es war wie bei den Löwen in L.A. Sie kommunizieren über lange DistanzenWild Things (2015)
The Combuster is the backbone of the Rangers' arsenal, allowing you to hit targets in a short to medium range.(Qwark) Der Brenner ist unser Herzstück. Die perfekte Waffe für kurze und mittlere DistanzenRatchet & Clank (2016)
And each of these stations is a seismometer somewhere on Merapi, a different distance, five, six kilometers from the summit?Alle diese Stationen sind Seismometer irgendwo auf dem Merapi, in verschiedenen Distanzen, fünf oder sechs Kilometer vom Gipfel entfernt? Into the Inferno (2016)
We're both working on a device that emits a telepathic beam that allows you to control the thoughts of other people and to command them from a distance.Unser gemeinsames Ziel ist es, ein Gerät zu konstruieren. Welches telepathische Strahlen über große Distanzen senden kann. Die Strahlen haben die Eigenschaft, Gedanken zu kontrollieren. Fantomas Unleashed (1965)
Mr Spock, our sensors can pick up normal life functions at a large distance, but what about abnormal life functions?Wir können unmöglich... Die Sensoren erfassen normale Lebens- funktionen über große Distanzen, aber was ist mit anomalen Lebensfunktionen? The Devil in the Dark (1967)
Can you judge distance that accurately?Können Sie Distanzen so genau einschätzen? Is There in Truth No Beauty? (1968)
You can measure great distances that closely?Können Sie große Distanzen so genau messen? The Savage Curtain (1969)
Particularly if your foe is good in using legs, only long distance will favor himBesonders bei einem Gegner, der mit den Beinen arbeitet. Dem gereichen größere Distanzen zum Vorteil. Invincible Shaolin (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top