ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dispositionen

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dispositionen-, *dispositionen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dispositionen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dispositionen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The late Captain Wilson left very clear and explicit instructions to me... regarding his estate.Ihr Vater hat für den Fall seines Ablebens genaue Dispositionen getroffen. The Monster of Blackwood Castle (1968)
Your Excellency would like to know if all the measures have been taken concerning the helicopter for Miss Frederiksen?Seine Exzellenz möchte gerne wissen, ob alle Dispositionen in Bezug auf den Hubschrauber für Mademoiselle Fredriksen getroffen worden sind? The Professional (1981)
It's in our best interests to eliminate genetic predisposition.Wir wollen Prädispositionen vermeiden. Governed by Sound Reason and True Religion (2014)
I don't need to change anything of your dispositions.Ich brauche an Ihren Dispositionen nichts mehr zu ändern. Cuba Cabana (1952)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Planung {f}; Disposition {f} | Planungen machen; Dispositionen treffenarrangement | to make arrangements [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top