Search result for

devi

(134 entries)
(0.206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devi-, *devi*. Possible hiragana form: でう゛ぃ
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
devide[ดี ไวด.] (vi ) แนวทาง
devitrification[しっとう] กระบวนการเปลี่ยนแก้วเป็นคริสตัล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devil    [VT] ทำให้รสชาติเผ็ดร้อน, Syn. spice, peper
devil    [N] ภูต, See also: ผี, ปีศาจ, Syn. demon, monster
device    [N] อุปกรณ์, See also: เครื่องประดิษฐ์, เครื่องใช้, กลไก, Syn. expedient, gadget, gismo
devise    [VT] คิดขึ้นใหม่, See also: ประดิษฐ์ขึ้นใหม่, Syn. design, plot, plan contrive
deviant    [N] คนแปลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนพิลึก, คนเพี้ยนๆ, Syn. degenerate, weirdo, Ant. normal, average
deviant    [ADJ] แตกต่างจากปกติ, See also: แตกต่างจากสิ่งที่คนอื่นยอมรับ, Syn. abnormal, unusual, peculiar, Ant. normal, average
deviate    [N] คนนอกลู่นอกทาง, See also: คนนอกคอก, คนแปลก
deviate    [ADJ] ซึ่งเบี่ยงเบน, See also: ซึ่งออกนอกเส้นทาง, Syn. diviant
deviate    [VT] ทำให้เบี่ยงเบน, See also: ทำให้แตกต่างจากปกติ, ทำให้หันเห, Syn. differ, depart, Ant. agree
deviate    [VI] เบี่ยงเบน, See also: หันเห, บ่ายเบน, แตกต่างจากปกติ, Syn. diverge, digress, Ant. agree

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deviant, socialคนนอกคอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deviation๑. การเบี่ยงเบน๒. ค่าเบี่ยงเบน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviation๑. การเบี่ยงเบน๒. ส่วนเบี่ยงเบน, ค่าเบี่ยงเบน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
deviation๑. การเฉ๒. (จักษุ.) การเข, การเหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deviationการเบี่ยงเบน, ค่าเบี่ยงเบน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deviationการเบี่ยงเส้นทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviationการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ (จากที่ตกลงไว้ในสัญญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviation clauseข้อกำหนดการเบี่ยงเส้นทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviation of shipsการเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviation, sexualความผิดปรกติทางเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deviant behaviorพฤติกรรมเบี่ยงเบน [TU Subject Heading]
Deviant behavior in mass mediaพฤติกรรมเบี่ยงเบนในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Deviated Drillingเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเล
เทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลโดยเจาะเป็นมุมเอียงหรือทแยงไปจากแนวดิ่ง ซึ่งจะทำให้เจาะหลุมพัฒนา (Development well) หลายๆหลุมได้จากแท่น (platform) เดียวกัน [ปิโตรเลี่ยม]
Deviation Wellหลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง
หลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำมันหรือก๊าซมากที่สุด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์การเจาะที่ติดค้างอยู่ในหลุมเดิม [ปิโตรเลี่ยม]
Deviation, Angularการเบี่ยงเบนเชิงมุม [การแพทย์]
Deviation, Apparentการเบี่ยงเบนปรากฎ [การแพทย์]
Deviation, Averageค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย,ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย [การแพทย์]
Deviation, Conjugatedตาทั้งสองข้างมองไปข้างใดไม่ได้ [การแพทย์]
Deviation, Meanส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย [การแพทย์]
Deviation, Negativeความเบี่ยงเบนในทางลบ,การเบี่ยงเบนไปทางลบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deviWho the devil was that?
deviFor a healthy cheerful guy like that to get sick is like the devil getting sunstroke. Everyone is talking about it.
deviEdison invented a device for duplication.
deviIf she continues to live with a man she doesn't love for his money, the day will come when she will be utterly frustrated and between the devil and the deep blue sea.
deviThis machine doesn't have a safety device.
deviThis device is actuated by a switch.
deviThis device made it possible to turn sea-water into fresh water easily.
deviThis is a plan of my own devising.
deviThis is device that produces electricity.
deviAll these devices are unreliable.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deviant(ดี'วิเอินทฺ) n. บุคคลที่ผิดปกติ,สิ่งที่ผิดปกติ adj. ผิดปกติจากธรรมดา, Syn. deviating
deviate(ดี'วิเอท) vi.,n. (ทำให้) หันเห,บ่ายเบน,เฉ,ไถล,ออกนอกลู่นอกทาง,ผิดปกติ,บุคคลที่ผิดปกติ, See also: deviation n.
device(ดิไวซฺ') n. อุปกรณ์,เครื่องประดิษฐ์,เครื่องกลไก,แผนการ,หลักในใจ,เครื่องหมาย, Syn. contrivance อุปกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เมาส์ หน่วยจานบันทึก หรือโมเด็ม ซึ่งสามารถรับและแสดงผลข้อมูลได้ อุปกรณ์บางชนิดต้องมีโปรแกรมช่วย โปรแกรมนี้เรียกว่า device driverดู device driver ประกอบ
device driverโปรแกรมขับอุปกรณ์หมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถสั่งให้ทำงานด้วยคำสั่งที่ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ได้ เช่น หากจะใช้เครื่องพิมพ์ยี่ห้ออะไรก็จะต้องติดตั้ง "driver" สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อนั้นด้วย
devil(เดฟ'เวิล) n. ภูต,ผี,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,อันธพาล,วายร้าย,สัตว์ร้าย vt. รบกวน,ฉีก
deviled(เดฟ'เวิลดฺ) adj. เผ็ดหรือมีรสจัด, มักสับละเอียด
devilism(เดฟ'เวิลลิสซึม) n. พฤติกรรมที่คล้ายปีศาจ,การบูชาภูตผีปีศาจ
devilkin(เดฟ'เวิลคิน) n. ปีศาจน้อย,ผีตัวเล็ก ๆ
devilment(เดฟ'เวิลมันทฺ) n. พฤติกรรมที่คล้ายภูตผีปีศาจ,ความร้าย
deviltry(เดฟ'เวิลทรี) n. ความร้ายกาจมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
deviate(vi) หันเห,เบี่ยงเบน,ออกนอกลู่นอกทาง,เฉไฉ,ไถล
deviation(n) การหันเห,การเบี่ยงเบน,การไถล,การออกนอกลู่นอกทาง
device(n) แผนการ,อุบาย,โครงการ,อุปกรณ์,เครื่องมือ
devil(n) ผี,ภูตผี,ผีสาง,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,สัตว์ร้าย,อันธพาล
devilish(adj) เหมือนผี,คล้ายปีศาจ,ชั่วร้าย,เหี้ยมโหด,โหดร้าย,วายร้าย
devilish(adv) อย่างยิ่งยวด,มากเหลือประมาณ,เต็มที่
devious(adj) คดเคี้ยว,ไม่ตรง,เลี้ยวไปเลี้ยวมา,อ้อมค้อม
devise(vt) คิดค้น,วางแผน,ประดิษฐ์,คาดคะเน
bedevil(vt) รบกวน,กวน,ทรมาน,ทำทารุณ,ทำให้ยุ่งใจ
daredevil(adj) บ้าบิ่น,บ้าเลือด,บ้าระห่ำ,กล้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนผีทะเล    [N] devil, See also: pest, impudent or bad person, Syn. คนผี, คนทะลึ่ง, Example: ฉันไม่เล่นกับคนผีทะเลอย่างเธอหรอก, Count unit: คน
เบนเข็ม [V] turn (away), See also: deviate, shift, divert, deflect, Syn. เปลี่ยนเป้าหมาย, เปลี่ยนทิศทาง, Example: เขาเป็นตำรวจมาถึง 11 ปีก่อนเบนเข็มเข้าสู่สนามการเมือง
พฤติกรรมเบี่ยงเบน    [N] deviant behavior, Syn. นิสัยเบี่ยงเบน, Example: เด็กผู้ชายที่อยู่กับแม่มากๆ จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างเห็นได้ชัดกว่า, Thai definition: การกระทำที่ผิดปกติไปจากที่ควรจะเป็น
ผิดปรกติ    [ADV] abnormally, See also: deviantly, anomalously, oddly, peculiarly, unnaturally, irregularly, Example: ปีใดถ้าฝนมาล่าและแล้งผิดปรกติชาวบ้านก็วิตกร้อนใจกลัวจะทำนาไม่ได้, Thai definition: อย่างแปลกไปจากธรรมดา, อย่างไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น
วายร้าย    [ADJ] devilish, See also: evil, fiendish, diabolical, demonic, despicable, Syn. เหลือร้าย, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, Ant. ดี, Example: เราอุตส่าห์หลบมาหากินตอนกลางคืน แต่เราก็มาเจอเข้ากับนกเค้าแมววายร้ายเข้าอีก
อสูร    [N] devil, See also: demon, giant, evil spirit, fiend, satan, Syn. ยักษ์, อสุรี, Example: นนทกาลเป็นตัวละครในรามเกียรติ์ซึ่งเป็นอสูรที่ทำหน้าที่เฝ้าประตูอยู่ที่เขาไกรลาส, Thai definition: อมนุษย์พวกหนึ่ง ถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัว มีเขี้ยวงอก ใจดำอำมหิต ชอบกินมนุษย์ กินสัตว์ โดยมากมีฤทธิ์เหาะได้จำแลงตัวได้
อุปกรณ์เชิงกล    [N] device, See also: apparatus, appliance, gadget, Example: การก่อสร้างทางรถไฟสมัยแรกยังไม่มีอุปกรณ์เชิงกลมาทุ่นแรง, Count unit: ชิ้น, ตัว
เคลื่อนคลาด    [V] deviate, See also: be different, Syn. คลาดเคลื่อน, แตกต่าง, เบี่ยงเบน, Ant. แม่นยำ, เที่ยงตรง, Example: คำทำนายของเขาเคลื่อนคลาดจากความเป็นจริง, Thai definition: ผิดจากความเป็นจริง, ไม่ตรงตามความเป็นจริง
ปิศาจ [N] devil, See also: ghost, monster, demon, evil spirit, Syn. ผี, ภูตผีปิศาจ, ปีศาจ, Example: ปัจจุบันไม่ค่อยได้ยินข่าวการเห็นภูติผี ปิศาจ นั่นเพราะอาจถูกสัญญาณโทรศัพท์มือถือรบกวน, Count unit: ตน, Thai definition: สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้, Notes: (สันสกฤต)
ไพล่ [V] deviate, See also: do something unexpected, Example: เขาบอกว่าจะพูดเรื่องสัญญา แต่ไพล่ไปพูดเรื่องอื่น, Thai definition: จงใจไปทำอย่างแต่กลับไปทำอีกอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: deviate ; diverge ; divert   FR: détourner ; dévier
เบี่ยงเบน[v.] (bīengbēn) EN: deviate   
เฉ[v.] (chē) EN: deviate ; incline ; lean ; diverge ; slant ; distort   FR: dévier ; obliquer
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture   FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
แฟรงค์สวิส[n.] (fraēng Sawis) EN: Swiss franc (currency)   FR: franc suisse (devise) [m]
หันเห[v.] (hanhē) EN: divert ; veer ; swerve ; deviate ; be deflected   FR: dévier ; détourner
เห[v.] (hē) EN: veer ; deviate ; turn   FR: dévier ; s'écarter
เห็ดปีศาจ[n.] (het pīsāt) EN: devil boletus   FR: bolet Satan [m]
จ้องดูหน้า[v. exp.] (jøngdū nā) FR: dévisager
การเบี่ยงเบนทางเพศ[n. exp.] (kān bīengbēn thāng phēt) EN: sexual deviation   FR: déviation sexuelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVIL    D EH1 V AH0 L
DEVIN    D EH1 V IH2 N
DEVINE    D AH0 V AY1 N
DEVINO    D IH0 V IY1 N OW0
DEVINS    D EH1 V IH2 N Z
DEVISE    D IH0 V AY1 Z
DEVISE    D IH0 V AY1 S
DEVILS    D EH1 V AH0 L Z
DEVIVO    D IH0 V IY1 V OW0
DEVITA    D IH0 V IY1 T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devil    (v) (d e1 v @ l)
device    (n) (d i1 v ai1 s)
devils    (v) (d e1 v @ l z)
devise    (v) (d i1 v ai1 z)
Devizes    (n) (d i1 v ai1 z i z)
deviant    (n) (d ii1 v i@ n t)
deviate    (v) (d ii1 v i ei t)
devices    (n) (d i1 v ai1 s i z)
devilry    (n) (d e1 v @ l r ii)
devious    (j) (d ii1 v i@ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
か流形素子;渦流形素子[かりゅうけいそし, karyuukeisoshi] (n) vortex device [Add to Longdo]
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
たらの木;楤の木;楤木;タラの木[たらのき(たらの木;楤の木;楤木);タラのき(タラの木);タラノキ, taranoki ( tarano ki ; tsui no ki ; tsui ki ); tara noki ( tara no ki ); taranoki] (n) (uk) devil's walking stick (tree) (Aralia elata); Japanese angelica tree [Add to Longdo]
ちゃらんぽらん[, charanporan] (n,adj-no) devil-may-care; speaking off-hand; slaphappy [Add to Longdo]
へそ曲がり;へそ曲り;臍曲がり;臍曲り[へそまがり, hesomagari] (n,adj-na,adj-no) perverseness; devil's advocate [Add to Longdo]
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.) [Add to Longdo]
アドオンデバイス[, adoondebaisu] (n) {comp} add-on device [Add to Longdo]
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] (n) {comp} analog device [Add to Longdo]
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer [Add to Longdo]
インストール可能デバイスドライバ[インストールかのうデバイスドライバ, insuto-ru kanou debaisudoraiba] (n) {comp} installable device driver [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏离[piān lí, ㄆㄧㄢ ㄌㄧˊ, / ] deviate; diverge; wander [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, ] device; tool; utensil [Add to Longdo]
器件[qì jiàn, ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, ] device; component [Add to Longdo]
混世魔王[hùn shì mó wáng, ㄏㄨㄣˋ ㄕˋ ㄇㄛˊ ㄨㄤˊ, ] devil incarnate (成语 saw); fiend in human form [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] devil [Add to Longdo]
背离[bèi lí, ㄅㄟˋ ㄌㄧˊ, / ] deviate from; depart from [Add to Longdo]
驱动程序[qū dòng chéng xù, ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, / ] device driver (computing software) [Add to Longdo]
鬼子[guǐ zi, ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, ] devils; refers to 日本鬼子, wartime term insult for Japanese [Add to Longdo]
鬼魔[guǐ mó, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄛˊ, ] Devil (in Jewish and Christian mythology) [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] devil [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] analog device [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device [Add to Longdo]
グラフィクス装置[グラフィクスそうち, gurafikusu souchi] graphics device [Add to Longdo]
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device [Add to Longdo]
シリアルデバイス[しりあるでばいす, shiriarudebaisu] serial device [Add to Longdo]
シリアルポインティングデバイス[しりあるぽいんていんぐでばいす, shiriarupointeingudebaisu] serial pointing device [Add to Longdo]
ストローク入力装置[ストロークにゅうりょくそうち, sutoro-ku nyuuryokusouchi] stroke device [Add to Longdo]
セットトップ[せっととっぷ, settotoppu] set-top (box, device) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devi \De"vi\, n.
 ; fem. of {Deva}. A goddess.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Devi
   n 1: Hindu mother goddess; supreme power in the universe; wife
      or embodiment of the female energy of Siva having both
      beneficent and malevolent forms or aspects

Are you satisfied with the result?

Go to Top