Search result for

dev

(168 entries)
(0.0314 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dev-, *dev*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deva[N] พระเจ้า (ในศาสนาพุทธ หรือฮินดู), See also: เทพเจ้า, เทพ, เทวดา, Syn. god, devi, deity
devil[VT] ทำให้รสชาติเผ็ดร้อน, Syn. spice, peper
devil[N] ภูต, See also: ผี, ปีศาจ, Syn. demon, monster
device[N] อุปกรณ์, See also: เครื่องประดิษฐ์, เครื่องใช้, กลไก, Syn. expedient, gadget, gismo
devise[VT] คิดขึ้นใหม่, See also: ประดิษฐ์ขึ้นใหม่, Syn. design, plot, plan contrive
devoid[ADJ] ซึ่งขาดแคลนมาก, See also: ปราศจากบางอย่างโดยสิ้นเชิง, Syn. bare, void
devote[VT] มอบให้, See also: อุทิศ, สละ, Syn. sacrifice
devour[VT] กินอย่างตะกละ, See also: กินอย่างรวดเร็ว, กินอย่างหิวกระหาย, รีบกิน, รีบกลืน, Syn. gulp down, dispatch, Ant. nibble
devour[VT] ใช้อย่างสิ้นเปลือง, See also: ใช้จนหมด, Syn. consume, waste, Ant. conserve, save
devour[VT] เผาผลาญ (มัใช้รูป passive voice), See also: ทำลาย, Syn. spoil, ravage, raze, desecrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
devabbr. duck embryo vaccine
devaluate(ดีแวล'ลิวเอท) vt. ลดค่าเงินตรา
devaluation(ดีแวลลิวเอ'เชิน) n. การลดค่าเงินตรา
devalue(ดีแวล'ลิว) vt. ลดค่าเงินตรา
devastate(เดฟ'เวิสเทท) vt. ทำลายล้าง,ล้างผลาญ,มีชัยท่วมท้น, See also: devastation n. ดูdevastate devastative adj. ดูdevastate devastator n. ดูdevastate, Syn. ravage
devein(ดีเวน') vt. เอาเส้นโลหิตดำออก
develop(ดีเวล'เลิพ) {developed,developing,develops} vt. พัฒนา,ทำให้เจริญ,ทำให้ปรากฎชัดขึ้นมา,ล้างรูป,ค่อย ๆ ปรากฎชัดขึ้นมาตามลำดับ. vi. พัฒนา,วิวัฒนา, See also: developability n. ดูdevelop, Syn. mature
develope(ดิเวล'เลิพ) vt.,vi. ดูdevelop
developer(ดีเวล'ละเพอะ) n. ผู้พัฒนา,สิ่งที่พัฒนา,น้ำยาล้างฟิล์มถ่ายรูป,ผู้บุกเบิก
development(ดิเวล'เลิพเมินทฺ) n. ความก้าวหน้า,การพัฒนา,พัฒนาการ,วิวัฒนาการ,ภาวะที่ค่อย ๆ ปรากฎชัดขึ้น, Syn. growth,evolution

English-Thai: Nontri Dictionary
devastate(vt) ทำลายล้าง,สังหาร,ล้างผลาญ,ทำให้ฉิบหาย
devastation(n) การทำลายล้าง,การสังหาร,การล้างผลาญ
develop(vi) พัฒนา,ก้าวหน้า,เจริญ,ล้างรูป,ล้างฟิล์ม
development(n) การพัฒนา,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,วิวัฒนาการ,การล้างฟิล์ม
deviate(vi) หันเห,เบี่ยงเบน,ออกนอกลู่นอกทาง,เฉไฉ,ไถล
deviation(n) การหันเห,การเบี่ยงเบน,การไถล,การออกนอกลู่นอกทาง
device(n) แผนการ,อุบาย,โครงการ,อุปกรณ์,เครื่องมือ
devil(n) ผี,ภูตผี,ผีสาง,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,สัตว์ร้าย,อันธพาล
devilish(adj) เหมือนผี,คล้ายปีศาจ,ชั่วร้าย,เหี้ยมโหด,โหดร้าย,วายร้าย
devilish(adv) อย่างยิ่งยวด,มากเหลือประมาณ,เต็มที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
devaluationการลดค่าเงินตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
devaluationการลดค่าเงินตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
devastavit (L.)การที่ผู้จัดการมรดกใช้จ่ายไปโดยไม่คุ้มค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
developable๑. แผ่ราบได้๒. ผิวแผ่ราบได้ [มีความหมายเหมือนกับ developable surface] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
developable surfaceผิวแผ่ราบได้ [มีความหมายเหมือนกับ developable ๒] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
developed countryประเทศพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
developed countryประเทศที่พัฒนาแล้ว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
developed pressureความดันวัดได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
developed reserves; measured reservesปริมาณสำรองที่พัฒนาได้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
developing countryประเทศกำลังพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Devaluationการลดค่าเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Devaluationการลดค่าเงินตรา [การบัญชี]
Devaluation of currencyการลดค่าเงิน [TU Subject Heading]
Devaluation, Currency การประกาศลดค่าเงิน
การประกาศลดค่าของเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับ ค่าเงินตราสกุลอื่นๆ การประกาศลดค่าเงิน มีความหมายในทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการลดค่าของเงิน (ดู Currency Depreciation) แต่ส่วนที่แตกต่างกันคือ กรณีของ "Devaluation" จะใช้กับการลดค่าของเงินตราใน ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่โดยการประกาศลดลงอย่างเป็นทางการในขณะที่ "Depreciation" ใช้กับการลดค่าของเงินในระบบอัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ [สิ่งแวดล้อม]
Devanagari alphabetอักษรเทวนาครี [TU Subject Heading]
Developพัฒนา [การแพทย์]
Developed Countriesประเทศที่พัฒนาแล้ว [การแพทย์]
Developed countryประเทศพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Developed Country ประเทศพัฒนา
ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ มีระดับรายได้สูง มักมีการพัฒนาอุตสาหกรรม ในทางตรงข้าม ประเทศที่มีรายได้ต่ำ เรียกว่าประเทศด้อยพัฒนา (underdeveloped or less developed country) บางครั้งเรียกประเทศด้อยพัฒนาว่า ประเทศกำลังพัฒนา (developing country) [สิ่งแวดล้อม]
Developed market economyเศรษฐกิจแบบตลาดพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
developmental toxicity (n ) อันตรายต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อน
Deverbalism (deverbalisme) (n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) การไม่ยึดติดถ้อยคำในภาษาต้นฉบับ ผู้แปลควรถอยออกห่างจากข้อความแล้วพิจารณาสาระสำคัญของข้อความนั้นๆ ใหม่ ก่อนที่จะแปลให้เป็นธรรมชาติหรือให้เป็นวาทกรรมที่ดีในภาษาปลายทาง
devide[ดี ไวด.] (vi ) แนวทาง
devitrification[しっとう] กระบวนการเปลี่ยนแก้วเป็นคริสตัล
devoure (vt) กัดกิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some evil developer turns it into a pain quotidien.คนเลวๆจะเปลี่ยนมันให้เป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวด อย่างเคย โอ้.. Chuck in Real Life (2008)
One thing about making a deal with the devil...สิ่งหนึ่งที่ควรรู้ไว้ เวลาตกลงกับอสูรหนะ Chuck in Real Life (2008)
Chuck may be a deviant, but he's still a man.ชัคอาจจะผิดปกติ แต่เขาก็เป็นผู้ชาย Pret-a-Poor-J (2008)
You're-- you're like the devil.คุณเหมือนจะเป็น ปิศาจ There Might be Blood (2008)
So back when you were devising this fantasy, did you tell your father:ดังนั้นหลังจากเมื่อคุณเสร็จงานนี้\ ในจินตนาการคุณจะบอกพ่อคุณ Birthmarks (2008)
Well, apparently, he has developed a taste for pizza.เขาอาจต้องการจะเปลี่ยน รสพิซซ่าให้ดีขึ้น Lucky Thirteen (2008)
Trachea's deviating to the left.หลอดลมเบี่ยงเบนไปข้างซ้าย Lucky Thirteen (2008)
He's the one you'll be suing when you develop sepsis. Well, why is he here?เขาเป็นคนหนึ่งที่คุณจะฟ้อง เมื่อคุณอาการดีขึ้น Joy (2008)
# On the devil's bed ## On the devil's bed # Pilot (2008)
- Devil wants in, he'll get in.-ปีศาจร้ายต้องการข้างใน เขาจะเข้ามาข้างใน Pilot (2008)
'Cause the next time the devil crosses the border...เพราะครั้งต่อไป ปีศาจร้ายจะข้ามชายแดน Pilot (2008)
Every waking hour since that day, I devoted to the art of combat.ทุกๆวันที่ผมตื่นขึ้นมา ผมจะอุทิศเวลาให้กับการฝึกฝนการต่อสู้ Lancelot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
devTwo whole pages of the newspaper were devoted to the news of the royal divorce.
devThe developing world and the developed world can prevent a war from breaking out by helping each other.
devIt interferes with our industrial development.
devEconomic development proceeded slowly.
devDevil take the hindmost. [Proverb]
devShe devoted herself to her sick mother.
devTalk of the devil and he is sure to appear.
devThe small country is making great efforts to keep up with other developing countries.
devAlong with the plants, animal life, too, was developing in harmony with the strict requirements of the land.
devUntil quite recently, people in developed countries didn't care much about the environment.
devThe development of a new business idea is no doubt the ideal that everybody wishes for.
devIt was your tireless efforts and devotion that made the event successful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้อยค่า[V] devalue, See also: devaluate, Ant. มีค่า, Example: สิ่งที่ทำให้งานเขียนของเธอด้อยค่าลงนั้นเป็นเรื่องการใช้ภาษาธรรมดาๆ ไม่ใช่ภาษาเฉพาะแบบในงานกวี, Thai definition: ไม่มีค่า
ผู้พัฒนา[N] developer, Example: งานคอมพิวเตอร์ที่มีขีดความสามารถมากถึงระดับนี้ มีผู้พัฒนาขึ้นมาใช้กันนานพอสมควรแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้เจริญขึ้น
ล้างผลาญ[V] devastate, See also: destroy, ravage, squander, Syn. ผลาญ, Example: ลูกชายคนโตของหล่อนล้างผลาญสมบัติไปหลายสิบล้าน, Thai definition: ทำลายให้ฉิบหายหมดไปอย่างไม่มีเหลือ
คนผีทะเล[N] devil, See also: pest, impudent or bad person, Syn. คนผี, คนทะลึ่ง, Example: ฉันไม่เล่นกับคนผีทะเลอย่างเธอหรอก, Count unit: คน
เบนเข็ม[V] turn (away), See also: deviate, shift, divert, deflect, Syn. เปลี่ยนเป้าหมาย, เปลี่ยนทิศทาง, Example: เขาเป็นตำรวจมาถึง 11 ปีก่อนเบนเข็มเข้าสู่สนามการเมือง
โหมกระหน่ำ[V] devastate, See also: buffet, Example: หมู่บ้านหลายหมู่บ้านถูกพายุโหมกระหน่ำจนบ้านเรือนพังทลาย, Thai definition: ระดมกันเข้ามาอย่างรุนแรง
อุทิศตัว[V] devote oneself to, See also: direct oneself to, Example: ตลอดชีวิต ท่านได้อุทิศตนให้แก่งานศิลปะอย่างจริงจัง, Thai definition: สละสิ่งที่เกี่ยวตนให้กับผู้อื่น
พฤติกรรมเบี่ยงเบน[N] deviant behavior, Syn. นิสัยเบี่ยงเบน, Example: เด็กผู้ชายที่อยู่กับแม่มากๆ จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างเห็นได้ชัดกว่า, Thai definition: การกระทำที่ผิดปกติไปจากที่ควรจะเป็น
การพัฒนา[N] development, See also: progress, Example: ทุกวันนี้ดิสเกตต์ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ความจุข้อมูลกลับเพิ่มขึ้น, Thai definition: การทำให้ดีขึ้น, การทำให้เจริญ
ล้างฟิล์ม[V] develop a photographic film, Syn. ล้างรูป, Example: ช่างภาพล้างฟิล์มที่ร้านนี้เป็นประจำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านจัดสรร[n.] (bānjatsan) EN: housing development ; housing estate   FR: développement immobilier [m]
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate   FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: deviate ; diverge ; divert   FR: détourner ; dévier
เบี่ยงเบน[v.] (bīengbēn) EN: deviate   
บวชชี[v. exp.] (būatchī) EN: become a nun ; enter a sisterhood   FR: devenir nonne ; prendre l'habit (de nonne)
บวชเณร[v. exp.] (būat nēn) EN: become a novice   FR: devenir novice
บวชพระ[v. exp.] (būat phra) EN: go into monkhood ; ordain into monkhood ; become a monk   FR: devenir moine
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit   FR: déblayer ; défricher
เฉ[v.] (chē) EN: deviate ; incline ; lean ; diverge ; slant ; distort   FR: dévier ; obliquer
โชคร้าย[n.] (chōkrāi) EN: bad luck ; misfortune   FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEV    D EH1 V
DEVA    D EY1 V AH0
DEVOL    D EH1 V AO0 L
DEVOE    D IH0 V OW1
DEVAN    D EH1 V AH0 N
DEVIN    D EH1 V IH2 N
DEVER    D IY1 V ER0
DEVEY    D IH0 V EY1
DEVRY    D EH1 V R IY0
DEVAL    D IH0 V AA1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Devon    (n) (d e1 v n)
devil    (v) (d e1 v @ l)
device    (n) (d i1 v ai1 s)
devils    (v) (d e1 v @ l z)
devise    (v) (d i1 v ai1 z)
devoid    (j) (d i1 v oi1 d)
devote    (v) (d i1 v ou1 t)
devour    (v) (d i1 v au1 @ r)
devout    (j) (d i1 v au1 t)
Devizes    (n) (d i1 v ai1 z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deviationsmoment {n}moment of deviation [Add to Longdo]
Devisen {pl}foreign currencies; foreign exchange [Add to Longdo]
Devisenausgleichfonds {m}exchange equalization fund [Add to Longdo]
Devisengeschäft {n}(foreign) exchange transactions [Add to Longdo]
Devisengeschäft {n}transaction in foreign exchange [Add to Longdo]
Devisenhandel {m}agiotage [Add to Longdo]
Devisenhändler {m}(foreign) exchange dealer; currency dealer [Add to Longdo]
Devisenmarkt {m}currency market [Add to Longdo]
Devisenschmuggel {m}currency smuggling [Add to Longdo]
Devisensperre {f}exchange embargo [Add to Longdo]
Devon {n} [geol.]Devonian [Add to Longdo]
devot {adj} | devoter | am devotestenhumble | more humble | most humble [Add to Longdo]
Devillesittich {m} [ornith.]Blaze-winged Conure [Add to Longdo]
Devalerche {f} [ornith.]Sykes' Crested Lark [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
devant(prep) ข้างหน้า (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Devant l'hôtel, il y a un grand parking. ที่หน้าโรงแรมมีที่จอดรถใหญ่
devoir(vi) |je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent| ต้อง (ตามด้วยกริยารูป infinitive)

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
devenir (vt) กลายเป็น, เปลี่ยนเป็น, พัฒนาเป็น เช่น devenir célèbre(มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก) devenir actrice(กลายเป็นนักแสดง)

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
R&D[アールアンドディー, a-ruandodei-] (n) research and development; R&D [Add to Longdo]
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486 [Add to Longdo]
か流形素子;渦流形素子[かりゅうけいそし, karyuukeisoshi] (n) vortex device [Add to Longdo]
がっつく[, gattsuku] (v5k,vi) (See がつがつ) to be greedy; to devour greedily [Add to Longdo]
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
たらの木;楤の木;楤木;タラの木[たらのき(たらの木;楤の木;楤木);タラのき(タラの木);タラノキ, taranoki ( tarano ki ; tsui no ki ; tsui ki ); tara noki ( tara no ki ); taranoki] (n) (uk) devil's walking stick (tree) (Aralia elata); Japanese angelica tree [Add to Longdo]
ちゃらんぽらん[, charanporan] (n,adj-no) devil-may-care; speaking off-hand; slaphappy [Add to Longdo]
ひびが入る;罅が入る;皹が入る;皸が入る[ひびがはいる, hibigahairu] (exp,v5r) to get cracked; to develop a crack; to be fissured [Add to Longdo]
ひび割れる;罅割れる[ひびわれる, hibiwareru] (v1,vi) to crack; to develop a crack [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并举[bìng jǔ, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩˇ, / ] develop simultaneously [Add to Longdo]
偏离[piān lí, ㄆㄧㄢ ㄌㄧˊ, / ] deviate; diverge; wander [Add to Longdo]
动态[dòng tài, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ, / ] development; trend; dynamic state; movement; moving [Add to Longdo]
丧天害理[sàng tiān hài lǐ, ㄙㄤˋ ㄊㄧㄢ ㄏㄞˋ ㄌㄧˇ, / ] devoid of conscience (成语 saw) [Add to Longdo]
丧尽天良[sàng jìn tiān liáng, ㄙㄤˋ ㄐㄧㄣˋ ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˊ, / ] devoid of conscience (成语 saw); utterly heartless [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, ] device; tool; utensil [Add to Longdo]
器件[qì jiàn, ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, ] device; component [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] devour; to bite [Add to Longdo]
大义凛然[dà yì lǐn rán, ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄌㄧㄣˇ ㄖㄢˊ, / ] devotion to righteousness that inspires reverence (成语 saw) [Add to Longdo]
得文[Dé wén, ㄉㄜˊ ㄨㄣˊ, ] Devon (county of southwest England) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] analog device [Add to Longdo]
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device [Add to Longdo]
グラフィクス装置[グラフィクスそうち, gurafikusu souchi] graphics device [Add to Longdo]
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device [Add to Longdo]
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
システム開発[システムかいはつ, shisutemu kaihatsu] system development [Add to Longdo]
シリアルデバイス[しりあるでばいす, shiriarudebaisu] serial device [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dev \Dev\, or Deva \De"va\ (?), n. [Skr. d?va. Cf. {Deity}.]
   (Hind. Myth.)
   A god; a deity; a divine being; an idol; a king.
   [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 giant
 
 1. dev, dev gibi kimse veya şey: iri, cesim, kocaman, muazzam. giant powder bir çeşit dinamit. giant star (astr.) dev yıldız. giant stride dev adımı. mental giant çok akıllı adam, deha. There were giants in those days. Atalanmız bizden yüksek adamlardı. giantess dişi dev, dev gibi kadın. giantlike heyulâ gibi, korkunç.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top