Search result for

dem

(202 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dem-, *dem*
Possible hiragana form: でん
English-Thai: Longdo Dictionary
DEM(n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, S. demand curve,
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demi[PRF] ครึ่ง
demo[N] ของตัวอย่าง, See also: ของโชว์, สิ่งที่แสดงเป็นตัวอย่าง, ของสาธิต
demo[N] ค่อย่อของ demonstration
demo[SL] สาธิต (มาจาก demonstration), See also: เดโม่
demy[N] ขนาดกระดาษสำหรับพิมพ์ดีดหรือเขียน
demi-[PRF] ครึ่งหนึ่ง, See also: ส่วนหนึ่ง
demob[VT] ปลดประจำการ, See also: ปลด, ถอนกำลังทหาร, Syn. demobilize
demon[N] ปีศาจ, See also: ภูตผี, Syn. devil, monster
demos[N] ประชากร, See also: ประชาชน, คนทั่วไป
demur[VI] ไม่ยอมทำตาม, See also: ปฏิเสธที่จะทำตามที่ได้ถูกร้องขอให้ทำ, คัดค้าน, ปฏิเสธ, รีรอ, Syn. disagree, dispute, challenge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demagnetise(ดิแมก'นิไทซฺ) vt. ขจัดแม่เหล็กออก
demagnetize(ดิแมก'นิไทซฺ) vt. ขจัดแม่เหล็กออก
demagog(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
demagogicadj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น
demagogicaladj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น
demagogue(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
demand(ดีมานดฺ') n. ความต้องการ,อุปสงค์ vt. ต้องการ,เรียกร้อง,ถาม,ขอทราบ
demand noten. ธนบัตรที่ชำระหนี้ได้ทุกเมื่อ
demandant(ดิมาน'ดันทฺ) n. โจทก์,ผู้เรียกร้อง
demanding(ดิมาน'ดิง) adj. เรียกร้องมากเกินควร

English-Thai: Nontri Dictionary
demagogue(n) ผู้ยุแหย่,ผู้ปลุกระดม,ผู้ปลุกปั่น
demand(n) ความต้องการ,คำขอร้อง,อุปสงค์,การเรียกร้อง
demand(vt) ต้องการ,ขอร้อง,เรียกร้อง,ขอทราบ,ถาม
demarcation(n) การกำหนดเขต,การปักปันเขต,เส้นเขตแดน,การแบ่งเขต,การแบ่งแยก
demean(vt) ลดเกียรติ,ทำให้ตกต่ำ,ทำให้เลวลง,ทำให้ต่ำลง
demeanour(n) ความประพฤติ,การวางตัว,ท่าทาง,การกระทำ,การปฏิบัติตัว
demerit(n) ปมด้อย,ข้อเสีย,ข้อบกพร่อง
demigod(n) เซียน,เทวดาชั้นต่ำ
demise(n) ความตาย,การสิ้นสุด,การมรณกรรม,การสืบตำแหน่ง
demobilize(vi) ปลดประจำการ,ปลดพล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demagogueนักกวนเมือง, นักหลอกล่อทางการเมือง [ดู rabble-rouser ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demagoguery; demagogyการฉวยโอกาสทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demagogy; demagogueryการฉวยโอกาสทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demandเรียกร้อง, ทวงถาม, เรียกให้ (กระทำการ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demandคำขอ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand chargeค่าอุปสงค์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand noteตราสารใช้คืนเมื่อทวงคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand pagingการสลับหน้าตามคำขอทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demand processingการประมวลผลตามคำขอทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demand readingการอ่านตามคำขอทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demandอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Demandอุปสงค์ [การแพทย์]
Demand (Economic theory)อุปสงค์ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Demand Curveเส้นโค้งของอุปสงค์ [การแพทย์]
Demand for moneyอุปสงค์เงิน [เศรษฐศาสตร์]
Demand for moneyความต้องการถือเงิน [TU Subject Heading]
Demand forecastingการคาดคะเนอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Demand managementการจัดการอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Demand Typeชนิดอัตราเต้นเปลี่ยนตามต้องการ [การแพทย์]
Demand, Consciousการเรียกร้องบางอย่างโดยรู้ตัว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
demonymคำที่ใช้เรียกผู้คนในประเทศหรือท้องถิ่นนั้นๆ
Demotivate (vt ) ทำให้หมดกำลังใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dembe.แดมบี้ The Freelancer (No. 145) (2013)
And in high demand.และกำลังเป็นที่ต้องการ New Haven Can Wait (2008)
Hey! She assaulted me, demanded I deflower her.เฮ้ เธอ อ่อย ฉันก่อน อยากให้ฉันทำลายพรหมจรรย์เธอ There Might be Blood (2008)
One alarm-clock malfunction, and suddenly you're demoted and sent to deliverance territory.ถ้ามีสัญญาเตือนเกิดขึ้น พวกคุณจะถูกลดขั้นทันที Odyssey (2008)
- One demotion this week is enough. - I'll handle it.ลดหนึ่งชั้นในสัปดานี้พอแล้ว ฉันจะจัดการมันเอง Odyssey (2008)
That was demolished after those toxins were found.หลังจากสารพิษถูกค้นพบ Not Cancer (2008)
Any change in demeanor?บางอย่างเปลี่ยนที่demeanor? ไม่.. Joy (2008)
The guy's demanding that you do all the transfers.ชายคนนี้ต้องการแบบนั้น คุณเป็นคนทำการแลกเปลี่ยน Last Resort (2008)
The General is demanding a status report.ท่านนายพลต้องการการรายงาน Destroy Malevolence (2008)
Unfortunately, because of the relentless demands of battle, many young clones must join the struggle before their intensive training has been completed.ซ้ำร้าย เพราะ ต้องการกำลังพลอย่างมากในการรบ โคลนหนุ่มน้อย จำนวนมากจำต้องเข้าร่วมสงคราม ก่อนที่กระบวนการฝึกจะเสร็จสิ้น Rookies (2008)
Powerful magic can harness a grieving, rage and demented soul and make it live again.เวทย์มนต์ที่แข็งแกร่งมีอำนาจปลุกให้ซากศพกลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง Excalibur (2008)
Lord Sidious demands more dramatic results, more dead Jedi.ลอร์ดซีเดียสต้องการผลลัพธ์ ที่เร้าอารมณ์มากกว่านี้ เจไดที่ตายมากกว่านี้ Lair of Grievous (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demHe rejected our demand flatly.
demThe supply can not keep up with the demand.
demHere is the demand forecast for 1998.
demAs soon as he arrived, he demanded a meal.
demThe management finally succumbed to the demand of the workers and gave them a raise.
demOur employer will not give way to our demands for higher wages.
demTheir small protest triggered a mass demonstration.
demThe price reflects the demand.
demThe new contract enables us to demand whatever we want.
demThe occasion demands a cool head.
demI demanded that he pay the bill immediately.
demHe doesn't have any knowledge about American democracy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประท้วง[N] protester, See also: demonstrator, Syn. คนประท้วง, คนคัดค้าน, ผู้คัดค้าน, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ฝ่ายตำรวจได้ปะทะกวาดล้างผู้ประท้วง จนมีผู้เสียชีวิตไปมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง
ปล่อยทีเด็ด[V] demonstrate a trick, Syn. ปล่อยหมัดเด็ด, Example: ฝ่ายค้านปล่อยทีเด็ดโดยยกประเด็นการทุจริตของรัฐมนตรีขึ้นมาอภิปราย, Thai definition: แสดงสิ่งสุดยอดหรือความสามารถพิเศษออกไป
สาธิต[V] demonstrate, See also: show, display, Syn. แสดง, แสดงให้เห็น
ระบอบประชาธิปไตย[N] democracy, See also: democratic system, Ant. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบอบราชาธิปไตย, Example: ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย, Thai definition: ระบอบการปกครองที่ถือมติของประชาชนเป็นใหญ่
อนิจกรรม[N] death, See also: demise, Syn. ความตาย, Example: ข้าพเจ้าเริ่มประเดิมเขียนเกี่ยวกับท่านในวันที่ท่านอนิจกรรมนั้นเอง
รื้อ[V] dismantle, See also: demolish, pull down, disassemble, take to pieces, strip, Syn. รื้อถอน, Ant. สร้าง, Example: กุฏิบางหลังเป็นเรือนของชาวบ้านรื้อมาถวาย, Thai definition: ทำให้เสียรูปเดิมโดยแยกหรือถอดส่วนประกอบออกมา
เรียกร้อง[V] call for, See also: demand, cry out for, make a demand for, require, Example: คนกรุงเทพฯ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาจราจร, Thai definition: แสดงความต้องการให้ให้หรือให้กระทำ
สาธิต[ADJ] demonstration, Example: โครงการนี้เป็นเพียงโครงการสาธิตเท่านั้น, Thai definition: เกี่ยวกับการแสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาธิต[V] demonstrate, See also: show, explain, illustrate, describe, elucidate, Example: ทางร้านสาธิตวิธีการใช้มาเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: แสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อสูร[N] devil, See also: demon, giant, evil spirit, fiend, satan, Syn. ยักษ์, อสุรี, Example: นนทกาลเป็นตัวละครในรามเกียรติ์ซึ่งเป็นอสูรที่ทำหน้าที่เฝ้าประตูอยู่ที่เขาไกรลาส, Thai definition: อมนุษย์พวกหนึ่ง ถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัว มีเขี้ยวงอก ใจดำอำมหิต ชอบกินมนุษย์ กินสัตว์ โดยมากมีฤทธิ์เหาะได้จำแลงตัวได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
ไอ้เวร[n.] (aiwēn) EN: bastard ; You bastard !   FR: démon [m]
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[n. prop.] (Anusāwarī Prachāthippatai) EN: Democracy Monument   
อ่าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip   FR: rapidement
อาศัยอยู่[v. exp.] (āsai yū) EN: reside ; stay at ; stay in ; stay overnight   FR: loger ; demeurer
บ้า[adj.] (bā) EN: crazy ; insane ; mad   FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dérangé ; malade (fam.)
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect   FR: morceler ; démembrer
ใบลาออก[n. exp.] (bai lā-øk) EN: resignation ; notice   FR: lettre de démission [m]
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form   FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMI    D EH1 M IY0
DEMO    D EH1 M OW0
DEMMA    D IY1 M AH0
DEMAY    D EH1 M EY0
DEMEO    D IY1 M IY0 OW0
DEMKO    D EH1 M K OW0
DEMBY    D EH1 M B IY0
DEMEL    D EH1 M AH0 L
DEMAN    D IY1 M AH0 N
DEMAS    D IY1 M AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demo    (n) (d e1 m ou)
demob    (v) (d ii2 m o1 b)
demon    (n) (d ii1 m @ n)
demos    (n) (d e1 m ou z)
demur    (v) (d i1 m @@1 r)
demand    (v) (d i1 m aa1 n d)
demean    (v) (d i1 m ii1 n)
demise    (n) (d i1 m ai1 z)
demist    (v) (d ii2 m i1 s t)
demobs    (v) (d ii2 m o1 b z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
電気[でんき, denki, denki , denki] (n ) ไฟฟ้า แสงสว่าง
電気工学[でんきこうがく, denkikougaku] (n ) วิศวกรรมไฟฟ้า
電気製品[でんきせいひん, denkiseihin] (n ) สินค่าอิเล็กทรอนิกส์
電気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] (n) The University of Electro-Communications
Image:
電子顕微鏡[でんしけんびきょう, denshikenbikyou] (n ) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน , See also: R. electron microscope
電子工学者[でんしこうがくしゃ, denshikougakusha] (n ) วิศวกรไฟฟ้า
電子商法[でんししょうほう, denshishouhou] (n) กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
電車[でんしゃ, densha, densha , densha] (n ) รถไฟฟ้า
電信為替[でんしんかわせ, denshinkawase] (n) การโอนเงินโดยโทรเลข
電子メール[でんしメール, denshi me^ru] (n ) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, อีเมล์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การออกไปรับผู้มาเยือนถึงที่ที่เขามาถึง English: meeting
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การให้การต้อนรับแก่ผู้มาเยือน English: reception
出店[でみせ, demise] Thai: การออกร้าน English: food stand

German-Thai: Longdo Dictionary
dem(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามเพศชาย der, และเพศกลาง das
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
außerdemนอกเหนือจากนี้
indem(Konj.) |กริยาอยู่ท้ายอนุประโยค| โดย, ด้วย เช่น Man lernt, indem man etwas ausprobiert. คนเราเรียนรู้ด้วยการลองด้วยตนเอง
jedem, See also: jede
nachdemหลังจาก (+ ประโยค)
zudemมากไปกว่านั้น, ยิ่งกว่านั้น
Epidemie(n) |die, pl. Epidemien| โรคระบาด
mit dem Auto fahren(vi) ไปด้วยรถยนต์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demagoge {m}; Demagogin {f} | Demagogen {pl}demagogue | demagogues [Add to Longdo]
Demagoge {m}; Demagogin {f}tub-thumper [Add to Longdo]
Demagogie {f}demagogy [Add to Longdo]
Demagogie {f}tub-thumping [Add to Longdo]
Demarche {f}; Protestnote {f}; diplomatisches Manöver [pol.]démarche; demarche [Add to Longdo]
Demarkation {f} [pol.]demarcation [Add to Longdo]
Demarkationslinie {f} [pol.]demarcation line [Add to Longdo]
Dementi {n} | ein offizielles Dementidisclaimer | an official denial [Add to Longdo]
Demobilisierung {f} | Demobilisierungen {pl}demobilization | demobilizations [Add to Longdo]
Demodulation {f}demodulation [Add to Longdo]
Demodulator {m}demodulator [Add to Longdo]
Demograph {m}; Demograf {m}demographer [Add to Longdo]
Demographie {f}; Demografie {f} | Demographien {pl}; Demografien {pl}demography | demographics [Add to Longdo]
Demokrat {m} | Demokraten {pl}democrat | democrats [Add to Longdo]
Demokratie {f} | Demokratien {pl}democracy | democracies [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
demain(adv) พรุ่งนี้
demi(n) |m| เศษหนึ่งส่วนสอง, ครึ่งหนึ่ง เช่น un demi-litre, une demi-heure, See also: S. moitié ,
demi-tarif(n) |m| อัตราพิเศษครึ่งราคา
à demain!(phrase) แล้วพบกันพรุ่งนี้
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame
entendement(n) le, (compréhension)ความเข้าใจ , (intelligance)ความมีไหวพริบ
académie française(n) |f| ราชบัณฑิตยสภาฝรั่งเศส

Japanese-English: EDICT Dictionary
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486 [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
ああでもないこうでもない[, aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked) [Add to Longdo]
お出まし;御出まし;御出座し[おでまし, odemashi] (n) appearance; presence [Add to Longdo]
お婆はる[おばはる, obaharu] (v5r) (sl) to shamelessly demand one's rights [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人口学[rén kǒu xué, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] demography [Add to Longdo]
凶煞[xiōng shà, ㄒㄩㄥ ㄕㄚˋ, / ] demon; fiend [Add to Longdo]
凶神[xiōng shén, ㄒㄩㄥ ㄕㄣˊ, / ] demon; fiend [Add to Longdo]
凶身[xiōng shēn, ㄒㄩㄥ ㄕㄣ, / ] demon; fiend [Add to Longdo]
削职[xuē zhí, ㄒㄩㄝ ㄓˊ, / ] demotion; to have one's job cut [Add to Longdo]
削职为民[xuē zhí wéi mín, ㄒㄩㄝ ㄓˊ ㄨㄟˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] demotion to commoner (成语 saw) [Add to Longdo]
刚果民主共和国[Gāng guǒ mín zhǔ gòng hé guó, ㄍㄤ ㄍㄨㄛˇ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Democratic Republic of Congo [Add to Longdo]
丧气话[sàng qì huà, ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] demoralizing talk [Add to Longdo]
塞尔维亚民主党[Sāi ěr wéi yà Mín zhǔ dǎng, ㄙㄞ ㄦˇ ㄨㄟˊ ㄧㄚˋ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄉㄤˇ, / ] Democratic Party of Serbia [Add to Longdo]
天龙八部[tiān lóng bā bù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄅㄨˋ, / ] Demigods, semidevils, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its TV and screen adaptations [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンデマンド[おんでまんど, ondemando] on demand [Add to Longdo]
ケーブルモデム[けーぶるもでむ, ke-burumodemu] cable modem [Add to Longdo]
セルラーモデム[せるらーもでむ, serura-modemu] cellular modem [Add to Longdo]
デマルチプレクサ[でまるちぷれくさ, demaruchipurekusa] demultiplexer [Add to Longdo]
デマルチプレクス[でまるちぷれくす, demaruchipurekusu] demultiplexing [Add to Longdo]
デモ版[デモはん, demo han] demo version [Add to Longdo]
ヌルモデム[ぬるもでむ, nurumodemu] null modem [Add to Longdo]
ビデオオンデマンド[びでおおんでまんど, bideoondemando] video on demand (VOD) [Add to Longdo]
モデム[もでむ, modemu] modem [Add to Longdo]
モデム接続[モデムせつぞく, modemu setsuzoku] modem connection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出店[でみせ, demise] Zweiggeschaeft, Filiale, Zweigstelle [Add to Longdo]
出迎え[でむかえ, demukae] das_Abholen, Empfang, Begruessung [Add to Longdo]
屈辱[くつじょく, kutsujoku] Demuetigung, Erniedrigung [Add to Longdo]
民主主義[みんしゅしゅぎ, minshushugi] Demokratie [Add to Longdo]
民主的[みんしゅてき, minshuteki] demokratisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  breath
  
  1. nefes, soluk
  2. bir nefeslik zaman, dem, an
  3. fısıltı
  4. hafif rüzgâr
  5. ağızdan çıkan buhar, buğu. breathtaking  heyecan veren, insanın nefesini kesen. catch one- breath soluğu kesilmek, soluk almak, dinlenmek. in the same breath bir solukta, aynı zamanda. save one's breath boşuna nefes tüketmemek. out of breath soluğu kesilmiş, soluk soluğa. take one's breath away insanın nefesini kesmek, heyecan uyandırmak. under one's breath alçak sesle fısıldayarak.
  
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top