Search result for

del

(180 entries)
(0.0296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -del-, *del*
English-Thai: Longdo Dictionary
role model(n) ผู้ซึ่งมีลักษณะควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dell[N] หุบเขาเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและต้นไม้, Syn. dingle, cirque, valley
delay[N] ความชักช้า, See also: ความยืดยาด, การหน่วงเหนี่ยว, การเถลไถล, การเสียเวลา, Syn. deferral, pause, postponement, abeyance
delay[VT] ทำให้ล่าช้า, See also: ทำให้ช้า, ทำให้หยุดยั้ง, ทำให้เสียเวลา, เลื่อน, Syn. defer, hinder, postpone, Ant. hasten, hurry
delay[VI] ล่าช้า, See also: หยุดยั้ง, ยืดเวลา, เลื่อนเวลา, ถ่วงเวลา, Syn. defer, hinder, postpone, Ant. hasten, hurry
delta[N] พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำ, See also: อ่าวเล็กๆ ปากแม่น้ำ, Syn. fan, inlet, mouth
delta[N] อักษรกรีกตัวที่ 4 (ตัวอักษรย่อคือ d)
delve[VT] ขุดหา, See also: ขุด, ขุดด้วยพลั่ว, Syn. dig, excavate
delve[VI] ค้นหาข้อมูลอย่างละเอียด, See also: ค้นคว้าอย่างละเอียด, ศึกษาอย่างละเอียด, ขุดคุ้ยข้อมูล, Syn. investigate, research
delve[VT] ล้วงหา, See also: คุ้ยหา, ค้นหา, Syn. search, probe
delete[VT] ตัดออก, See also: ลบทิ้ง, ลบออก, เอาออก, Syn. cancel, brushoff, Ant. include

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
del keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ โดยปกติจะมีคำ del เขียนไว้บนแป้นด้วย ถ้ากดแป้นนี้จะเป็นคำสั่งให้ลบตัวอักษรที่อยู่ทางขวามือของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ขึ้นอยู่กับโปรแกรมจะกำหนดไว้
delaminate(ดิแลม'มิเนท) vi. แยกออกเป็นชั้น ๆ
delate(ดิเลท') vt. กล่าวหา,ประณาม,รายงาน, See also: delation n. ดูdelate delator n. ดูdelate, Syn. denounce
delay(ดิเล') {delayed,delaying,delays} v.,n. (การ) เลื่อน,ผลัด,ทำให้ถ่วงเวลา,ถ่วงเวลา,เสียเวลา, Syn. defer
dele(ดี'ลี่) vt. ลบออก,ตัดทอนออก,n. เครื่องหมายตัดออก
delectable(ดิเลค'ทะเบิล) adj. น่ายินดี,อร่อย,สบายใจ, See also: delectableness n. ดูdelectable delectability n. ดูdelectable, Syn. savory,delightful,pleasant
delectate(ดิเลค'เทท) vt. ทำให้สบายใจ
delectation(ดิเลคเท'เชิน) n. ความยินดี,ความสบายใจ
delegacy(เดล'ละกะซี) n. ตำแหน่งของตัวแทน,กลุ่มตัวแทน,การแต่งตั้งหรือส่งตัวแทน
delegate(เดล'ละเกท) n. ตัวแทน,ผู้แทน vt. มอบหน้าที่ให้ทำการแทน,แต่งตั้งตัวแทน, See also: delegable adj. ดูdelegate, Syn. legate

English-Thai: Nontri Dictionary
delay(n) การรีรอ,ความเฉื่อยชา,ความล่าช้า,การถ่วงเวลา
delay(vi,vt) ช้าไป,เลื่อน,รีรอ,ชักช้า,ถ่วงเวลา,ยืดเวลา,ผัดผ่อน
delectable(adj) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,น่ารื่นเริง,น่ายินดี,น่าสบายใจ,น่าสำราญใจ
delectation(n) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,ความรื่นเริง,ความสำราญใจ
delegate(n) ผู้แทน,ตัวแทน
delegate(vt) ตั้งตัวแทน,มอบหน้าที่
delegation(n) คณะผู้แทน,กลุ่มตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่
delete(vt) ขีดฆ่า,ลบทิ้ง,เอาออก,ตัดออก
deleterious(adj) เป็นอันตราย,เป็นภัย
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
del credere (L.)การเข้ารับประกันของตัวแทนค้าต่าง (ในการปฏิบัติตามสัญญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
del credere agentตัวแทนฐานประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Del key; Delete keyแป้นลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Del key; Delete keyแป้นลบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delactationการหยุดหลั่งน้ำนม [มีความหมายเหมือนกับ ablactation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delatorผู้กล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delayหน่วงเนิ่น, ล่าช้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delay๑. ประวิง, หน่วง๒. การประวิง, การหน่วง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delay lineสายหน่วง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
delay unitหน่วยหน่วง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delayลดระยะเวลา [การแพทย์]
Delayedเกิดขึ้นช้าๆ,ระยะหลัง,เกิดขึ้นช้า [การแพทย์]
Delayed neutronsดีเลย์นิวตรอน, นิวตรอนที่ถูกปล่อยออกมาจากผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสในช่วงเวลาหลายวินาทีหรือหลายนาทีภายหลังการเกิดปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียส ดีเลย์นิวตรอนที่เกิดขึ้นนี้มีไม่เกินร้อยละ 1 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการออกแบบและควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู prompt neutrons ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Delayed Typeชนิดเกิดล่า,ชนิดเกิดช้า [การแพทย์]
Delegated legislationกฎหมายที่ออกตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย [TU Subject Heading]
Delegationการมอบอำนาจหน้าที่ [การแพทย์]
Delegation of authorityการแบ่งแยกความรับผิดชอบ [TU Subject Heading]
Delegation of powersการแบ่งแยกอำนาจ [TU Subject Heading]
Delete keyแ้ป้นลบ [คอมพิวเตอร์]
Deletionการขาดหาย,วิธีตัดส่วนยีนส์ที่ไม่ต้องการออก,การขาดหายไป [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
delicates (n ) ชุดชั้นใน
deliverables (n ) ชิ้นงานที่สร้างขึ้น
DELUSIONAL ( ) หลอกลวง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Deliciousอร่อยนะ Rice Rhapsody (2004)
Delicious.อร่อยมาก Commitment (2012)
It was an utter delight to meet you, miss Van Der Woodsen.ช่างน่ายินดีจริงๆที่ได้เจอคุณ, คุณ แวน เดอร์ วูดเซ่น New Haven Can Wait (2008)
The young lady before you told me delightful story.ผู้หญิงคนก่อนหน้าคุณเค้าเล่าเรื่องสนุกๆให้ผมฟัง New Haven Can Wait (2008)
Which has delightfully become known over the yearsซึ่งเป็นที่รู้กันมานับปีแล้ว New Haven Can Wait (2008)
I had no idea you would be such a delight.- ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะน่าชื่นชมอย่างนี้มาก่อน There Might be Blood (2008)
One alarm-clock malfunction, and suddenly you're demoted and sent to deliverance territory.ถ้ามีสัญญาเตือนเกิดขึ้น พวกคุณจะถูกลดขั้นทันที Odyssey (2008)
The holy artifact must be delivered to the church if humanity is to be delivered into the welcome arms of the universal awakening!เราจะต้องเอาสิ่งประดิษฐ์นี้ กลับไปยังที่โบสถ์ ถ้าอยากให้มนุษย์ได้รับการตอนรับจากแขน ที่อบอุ่นของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
The Marker is making us paranoid and delusional.สัญลักษณ์นี่จะทำให้ เกิดภาพหลอนน่ะกัปตัน Dead Space: Downfall (2008)
You're delusional.คุณมันเชื่อผิดๆ Adverse Events (2008)
And it's gonna be delivered on friday.มันจะมาส่งวันศุกร์ Adverse Events (2008)
Your mother wants you to deliver a eulogy.แม่คุณต้องการให้คุณกล่าวคำสดุดี Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
delA baby has a delicate skin.
delA couple of flights were delayed on account of a minor accident.
delA couple of flights were delayed on account of the earthquake.
delAdd and delete buttons from the OE toolbar.
delAdditions and deletions are not shown immediately.
delA deliberate plan.
delA delicatessen caught fire and burned down, leaving a heap of ashes.
delA drama where you can enjoy the delicate workings of a woman's mind.
delAfter several delays, the plane finally left.
delAfter the battle they delivered the town to the enemy.
delAfter us the deluge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซื้อเวลา[V] buy some time, See also: delay some time, extend some time, Syn. ยืดเวลา, Example: ก่อนที่จะเปิดฉากรบในช่วงนี้ผู้นำทำเนียบขาวพยายามซื้อเวลาด้วยการแอบเจรจาลับกับผู้นำแบกแดดเพื่อขอเจรจาอย่างสันติด, Thai definition: พยามถ่วงเวลาให้นานออกไป
อาหารสำเร็จรูป[N] delicatessen, See also: instant food, Example: อาหารสำเร็จรูปที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในกล่องโฟม, Thai definition: อาหารที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อสามารถรับประทานได้เลย
คลาดเวลา[V] delay, Ant. ตรงเวลา, Example: ผมคลาดเวลาไปหน่อยเดียวเอง น่าจะรอกันหน่อย, Thai definition: ไปช้ากว่าเวลาที่กำหนดนัด
เจาะข่าว[V] dig into news, See also: delve into news, Syn. ขุดคุ้ยข่าว, Example: เขาเป็นนักข่าวประจำสำนักพิมพ์ ที่เจาะข่าวเก่งคนหนึ่ง, Thai definition: สืบหาเบื้องหลังข่าว
ดี๊ด๊า[ADV] jubilantly, See also: delightfully, joyfully, Syn. กระดี๊กระด๊า, ลิงโลด, Example: เด็กๆ เต้นดี๊ด๊าเพราะดีใจที่จะได้ไปสวนสนุก, Notes: (ปาก)
ยื่นคำขาด[V] deliver an ultimatum, See also: give someone an ultimatum, Example: ทหารยื่นคำขาดให้มีการเปลี่ยนตัวคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลอย่างน้อย 2 คน, Thai definition: เสนอเงื่อนไขที่ไม่มีการต่อรอง
รสเด็ด[ADJ] delicious, See also: tasty, palatable, flavoursome, good, very good, Syn. รสอร่อย, Example: เพลงลูกทุ่ง ถ้าไม่มีหางเครื่องก็คล้ายส้มตำรสเด็ดที่ขาดปลาร้าปรุงรส, Thai definition: เกี่ยวกับอาหารที่มีรสชาติอร่อย
สิ่งลวงตา[N] illusion, See also: delusion, deception, Syn. ภาพลวงตา
ทุรกรรม[N] delinquency, Thai definition: ความล้มเหลวของบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ทางสังคมที่กำหนดไว้ หรือการละเมิดข้อผูกพันทางสังคม
ส่งมอบ[V] deliver, See also: carry, Syn. มอบ, มอบให้, นำไปให้, ส่งให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance   FR: mandat [m] ; délégation [f]
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue   FR: débattre ; discuter ; délibérer
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment   
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent

CMU English Pronouncing Dictionary
DEL    D EH1 L
DELL    D EH1 L
DELK    D EH1 L K
DELO    D EH1 L OW0
DELI    D EH1 L IY0
DELA    D EH1 L AH0
DELP    D EH1 L P
DELFS    D EH1 L F S
DELCO    D EH1 L K OW0
DELFT    D EH1 L F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delf    (n) (d e1 l f)
dell    (n) (d e1 l)
Della    (n) (d e1 l @)
Delhi    (n) (d e1 l ii)
delay    (v) (d i1 l ei1)
delft    (n) (d e1 l f t)
dells    (n) (d e1 l z)
delta    (n) (d e1 l t @)
delve    (v) (d e1 l v)
Delmed    (n) (d e1 l m e1 d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Handel(n) |der| การค้า, การติดต่อ, การต่อรองทางธุรกิจ
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ค้าขายที่ตลาดหรือที่ตลาดหุ้น, See also: S. verkaufen
schwindelig(adj) วิงเวียน, คลื่นไส้ เช่น Mir ist schwindelig. ฉันมีอาการวิงเวียน, See also: schwindlig
Heidelbeere(n) |die, pl. Heidelbeeren| ลูกบลูเบอร์รี่
Handel treibenทำธุรกิจ, ค้าขาย, ทำการค้าขาย
Lavendel(n) |der, nur Sg.| ต้นลาเวนเดอร์ที่ขึ้นมากโดยเฉพาะแถบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีดอกเล็กๆ สีม่วงและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
Image:
Schwindel(n) |der, nur Sg.| อาการเวียนศรีษะ เช่น เวลาขึ้นที่สูงๆ, See also: S. Schwindelgefühl, R. schwindelig
schwindelfrei(adj adv) ไม่วิงเวียนหรือปวดศรีษะ เช่น เวลาขึ้นที่สูงๆ, See also: A. schwindelig,
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ต่อราคา เช่น Es ist üblich, Waren auf dem Markt in Thailand zu handeln. การต่อราคาสินค้าตามตลาดในเมืองไทยเป็นเรื่องปกติ, See also: S. feilschen,
Nadel(n) |die, pl. Nadeln| เข็ม

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Delicious Flat Chest (n vi vt name ) ย่อมาจาก Delicious Flat Chest แปลว่า ยัยนมแบน!! เป็นคำชมนะอิ ๆ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. dfc,DFC,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Delamination {f}; Schichtablösung {f}; Ablösung von (Laminat-) Schichtendelamination [Add to Longdo]
Delikatessen {pl}; Feinkost {f}delicatessen [Add to Longdo]
Delikatessenhandlung {f} | Delikatessenhandlungen {pl}delicatessen shop | delicatessen shops [Add to Longdo]
Delinquenz {f} [jur.]delinquency [Add to Longdo]
Deliquent {m} | Deliquenten {pl}delinquent | delinquents [Add to Longdo]
Delirium {n}; Säuferwahnsinn {m} | Delirien {pl}delirium | deliriums [Add to Longdo]
Delle {f}; Beule {f}; Vertiefung {f} | Dellen {pl}; Beulen {pl}; Vertiefungen {pl}dent | dents [Add to Longdo]
Delle {f}; Vertiefung {f}; Abdruck {m}indentation [Add to Longdo]
Delfinarium {n}; Delphinarium {n}dolphinarium [Add to Longdo]
Delfinfleisch {n}dolphin meat [Add to Longdo]
Delfinsaga {f}; Delfinlegende {f}; Delfinmythologie {f}dolphin legend; dolphin folklore; dolphin mythology [Add to Longdo]
Delfinschwimmen {n}; Delfin {n}; Delphinschwimmen {n} [sport]butterfly [Add to Longdo]
Delfinshow {f}; Delphinshow {f}dolphin show [Add to Longdo]
Delfintherapie {f}; Delfin-Kur {f}dolphin therapy [Add to Longdo]
Deltamuskel {m}deltoid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model [Add to Longdo]
あえか[, aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
うれしい悲鳴;嬉しい悲鳴[うれしいひめい, ureshiihimei] (exp,n) shriek of delight; cry of joy [Add to Longdo]
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P) [Add to Longdo]
お手本[おてほん, otehon] (n) (See 手本) example; role model [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三角洲[sān jiǎo zhōu, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄡ, ] delta [Add to Longdo]
三角肌[sān jiǎo jī, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧ, ] deltoid muscle (over the shoulder) [Add to Longdo]
交割[jiāo gē, ㄐㄧㄠ ㄍㄜ, ] delivery (commerce) [Add to Longdo]
交货期[jiāo huò qī, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˋ ㄑㄧ, / ] delivery period [Add to Longdo]
付给[fù gěi, ㄈㄨˋ ㄍㄟˇ, / ] deliver; pay [Add to Longdo]
代表团[dài biǎo tuán, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄊㄨㄢˊ, / ] delegation [Add to Longdo]
代表队[dài biǎo duì, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] delegation [Add to Longdo]
传送服务[chuán sòng fú wù, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ˋ, / ] delivery service [Add to Longdo]
删掉[shān diào, ㄕㄢ ㄉㄧㄠˋ, / ] delete [Add to Longdo]
汇业财经集团[huì yè cái jīng jí tuán, ㄏㄨㄟˋ ㄧㄝˋ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Delta Asia financial group (Macau) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model [Add to Longdo]
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] rotational delay, search time [Add to Longdo]
サーバクライアント型[サーバクライアントがた, sa-bakuraianto gata] client-server model [Add to Longdo]
サーフィスモデル[さーふぃすもでる, sa-fisumoderu] surface model [Add to Longdo]
スイッチング遅延[スイッチングちえん, suicchingu chien] switching delay [Add to Longdo]
セル化遅延[セルかちえん, seru kachien] (cell) encapsulation delay [Add to Longdo]
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV) [Add to Longdo]
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
珍味[ちんみ, chinmi] Delikatesse, Leckerbissen [Add to Longdo]
繊細[せんさい, sensai] delikat, -fein, -zart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Del \Del\, n. [See {Deal}, n.]
   Share; portion; part. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 del \del\ n. (Math.)
   a differential operator which, operating on a function of
   several variables, gives the sum of the partial derivatives
   of the function with respect to the three orthogonal spatial
   coordinates; -- also called the {gradient} or {grad}. It is
   represented by an inverted Greek capital delta ([nabla]), and
   is thus because of its shape also called {nabla}, meaning
   harp in Hebrew.
   [PJC]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 del
   part; piece; share
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 del
   part; Parthian; share
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top