Search result for

dekans

(62 entries)
(0.1461 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dekans-, *dekans*, dekan
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dekans มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dekans*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dean.DekanBiology 101 (2011)
Dean Clifford at Boatwright thinks that he doesn't want women studying medicine.Dekan Clifford in Boatwright will offenbar nicht, dass Frauen Medizin studieren. The Pledge (1980)
Dean Clifford, Mary Ellen Willard.Dekan Clifford, Mary Ellen Willard. The Pledge (1980)
Dean Clifford, I know there's room for me in premed.Dekan Clifford, ich weiß, dass hier ein Platz für mich ist. The Pledge (1980)
He knows the dean of admissions there.Er kennt den zuständigen DekanThe Move (1981)
Well, Dean Beck has promised me a job if I can sell the college trustees on funding a television department.Dekan Beck bietet mir einen Job an, wenn ich das Kuratorium von einer Fernsehabteilung überzeugen kann. The Threshold (1981)
Dean Beck wants me to make a speech right on television.Dekan Beck möchte, dass ich eine Rede im Fernsehen halte. The Threshold (1981)
Well, Dean Beck has promised me a job if I can sell the college trustees on funding a television department.Dekan Beck bietet mir einen Job an, wenn ich das Kuratorium von einer Fernsehabteilung überzeugen kann. The Threshold (1981)
I have a meeting with Dean Beck in the morning so I'm burning the midnight oil.Ich habe morgen ein Treffen mit Dekan Beck, also mache ich eine Nachtschicht. The Threshold (1981)
- You ready, Dean Beck?- Sind Sie bereit, Dekan Beck? The Threshold (1981)
Dean Beck wants me to make a speech right on television.Dekan Beck möchte, dass ich eine Rede im Fernsehen halte. The Threshold (1981)
I'll call Dean Beck and I'll have him set the whole thing up.Ich rufe Dekan Beck an und lasse ihn alles vorbereiten. The Threshold (1981)
Dean Beck and the members of the board of trustees of Boatwright University...Dekan Beck und die Mitglieder des Kuratoriums der Universität Boatwright... The Threshold (1981)
The dean's new secretary, just started today.- Die neue Sekretärin des Dekans. Es ist ihr erster Tag. Ghost Story (1981)
- Shall I tell the dean...?- Soll ich dem Dekan sagen, dass Sie... Ghost Story (1981)
The dean is most upset.Der Dekan ist sehr verärgert. Ghost Story (1981)
Go to the dean.Sprechen Sie mit dem DekanThe Entity (1982)
The gym burned down, I'm desperate!Herr Doktor? Herr Dekan... Ach! Bomber (1982)
The dean has forgotten his speech.Der Dekan vergaß etwas: The Party 2 (1982)
But then again, when I was in college... my roommate found me in my underwear... trying to drag the dean's car into the quadrangle fountain.Aber im College versuchte ich in Unterwäsche, das Auto des Dekans in den Brunnen im College-Hof zu zerren. A Good Night's Steele (1983)
But the dean wouldn't buy it.Der Dekan glaubte nichts. A Good Night's Steele (1983)
His mother, the dean, Dr. Marcus.Mutter, Dekan, Dr. Marcus... A Good Night's Steele (1983)
I'm most anxious... to discuss the project down to the last detail.Schön, Sie endlich kennenzulernen. - Ja. - Percy Winfield, Dekan der Männer. Steele Crazy After All These Years (1983)
Well, he tried to convince me Dan was killed by a ghost. A ghost?Als ich dem Dekan sagte, der große Remington Steele löse den Fall, hatte er größtes Verständnis. Steele Crazy After All These Years (1983)
And Mr. Victor Beldown... associate dean of the Graduate School of Criminal Investigation... at the University of Landsdowne.Und Mr. Victor Beldown, stellvertretender Dekan der Hochschule für Kriminalpolizei in Landsdowne. Let's Steele a Plot (1984)
Hey, Dean Yeager.Hey, Dekan Yeager! Ghostbusters (1984)
Gwen said last year the pledges had to spend the night in Dean Washburn's bathroom.Könnte schlimmer sein. Gwen sagte, letztes Jahr mussten die Elevinnen eine ganze Nacht im Klo von Dekan Washburn zubringen. The Initiation (1984)
My will and final codicil, to have the permission of the Dean and Chapter to be buried not in St George's of Hanover Square, odd coincidence of names, that, but in Westminster Abbey in a private manner.Mein Testament und letzter Wille, die Erlaubnis vom Dekan und Domstift zu bekommen, nicht in St. George's Hanover Square begraben zu werden, komischer Zufall, mit den Namen, sondern in der Westminster Abbey, mit einer privaten Beerdigung. God Rot Tunbridge Wells! (1985)
Oh, it wasn't too bad Dean Halsey. I just didn't know anybody was here.Halb so wild, Dekan Halsey, ich wusste nur nicht, dass jemand hier ist. Re-Animator (1985)
Dean Halsey, I don't know if is the right time, but I've been so busy.Dekan Halsey, ich weiß nicht, ob das der richtige Zeitpunkt ist, aber ich war so beschäftigt... Re-Animator (1985)
I don't care what Dean Halsey knows.- Ist mir egal, was Dekan Halsey weiß. Re-Animator (1985)
You know is full well he meeting the dean's daughter.Er ist sich darüber im Klaren, dass er mit der Dekanstochter zusammen ist. Re-Animator (1985)
- Yeah, I think it is my business!- Es geht mich auch nichts an, dass du mit Dekan Halseys Tochter schläfst. Re-Animator (1985)
Dating the dean's daughter?Mit der Tochter des Dekans zusammen zu sein? Re-Animator (1985)
That is Dean Halsey, sir.Das ist Dekan Halsey, Sir. Re-Animator (1985)
Dean Halsey? - Dean Halsey!Dekan Halsey? Re-Animator (1985)
Dean Halsey is cleared dead.Dekan Halsey ist eindeutig tot. Re-Animator (1985)
So I brought it home and decanted it.Also habe ich ihn mitgenommen und daheim dekantiert. Tampopo (1985)
AND NOW, IT GIVES ME GREAT PLEASURE...Danke, Dekan Houseman. - Wow, Sie haben sich gemacht Jump (1986)
The Dean.Den DekanThe Bishops Gambit (1986)
The Dean is paranoid that we're intriguing in this matter behind his back.Der Dekan bildet sich ein, dass wir in dieser Angelegenheit hinter seinem Rücken intrigieren. The Bishops Gambit (1986)
The only way you'll become Master of Baillie is if we can dump the Dean. - But how?Natürlich, aber Sie werden bestimmt nur Master von Baillie, wenn wir den Dekan abschieben können. The Bishops Gambit (1986)
The Dean would like that.Um so besser, da würde sich der Dekan freuen. The Bishops Gambit (1986)
In any case, the Dean hasn't done enough public service to qualify.Der Dekan diente auch nicht genügend der Allgemeinheit, um unbedingt qualifiziert zu sein für Bury St. Edmunds. The Bishops Gambit (1986)
What sort of public service did you have in mind for the Dean?Welche Art von Dienst an der Allgemeinheit hatten Sie denn für den Dekan gedacht? The Bishops Gambit (1986)
No, Dean of Windsor is a better job. Or Westminster.Nein, Dekan von Windsor ist ein besseres Amt, oder von Westminster. The Bishops Gambit (1986)
The Bishop of Banbury and the Church Missionary Society are sending the Dean of Baillie College to Kumran on a mercy mission.Das Außenministerium hat angerufen, der Bischof von Banbury und die kirchliche Missionsgesellschaft haben erklärt, sie schicken den Dekan vom Baillie College nach Kumran auf Barmherzigkeitsmission für Schwester Fiona. The Bishops Gambit (1986)
News is just coming in that after two weeks in Kumran the Dean of Baillie College has succeeded in obtaining the release of Fiona McGregor, the British nurse held there in prison.Soeben erreicht uns die folgende Meldung... Dem Dekan des Baillie College, Referent Christopher Smiles ist es gelungen, die Freilassung von Fiona McGregor, der englischen Krankenschwester, die in Kumran im Gefängnis saß, zu erreichen. The Bishops Gambit (1986)
She and the Dean are expected back in England tomorrow. Now for the rest of the news.Sie und der Dekan werden morgen zurück erwartet. The Bishops Gambit (1986)
I think we can still get the Dean up to the starting gate.Also ich denke, dass wir den Dekan noch auf den Startblock stellen können. The Bishops Gambit (1986)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dekan {m} | Dekane {pl}dean | deans [Add to Longdo]
Dekanat {n}deanery [Add to Longdo]
Dekanat {n}deanship [Add to Longdo]
Dekantieren {n}; Dekantation {f}; vorsichtiges Abgießen (von Wein; Wasser)decantation [Add to Longdo]
abgießen; umfüllen; dekantieren | abgießend; umfüllend; dekantierend | abgegossen; umgefüllt; dekantiertto decant | decanting | decanted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デカンタ[, dekanta] (n) decanter [Add to Longdo]
デカンター[, dekanta-] (n) decanter [Add to Longdo]
デカンタージュ;デキャンタージュ[, dekanta-ju ; dekyanta-ju] (n) decanting (of wine, etc.) (fre [Add to Longdo]
デカンテーション[, dekante-shon] (n) (See デカンタージュ) decantation [Add to Longdo]
ヘキサデカン[, hekisadekan] (n) hexadecane [Add to Longdo]
ヘプタデカン[, heputadekan] (n) heptadecane [Add to Longdo]
肌で感じる[はだでかんじる, hadadekanjiru] (v1) to understand from experience [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top