Search result for

deity

(48 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deity-, *deity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deity[N] พระเจ้า, See also: เทพเจ้า, เทพ, เทพธิดา, Syn. god, goddess, deva, devi
Deity[N] พระเจ้าในศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว เช่น ยิว, คริสต์, อิสลาม, See also: พระผู้เป็นเจ้า, Syn. God, Supreme Being, Alpha and Omega

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deity(ดี'อิที) n. พระเจ้า,เทวดา,ลักษณะ พระเจ้า -the Deity พระเจ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
deity(n) พระเจ้า,เทวดา,เทพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deity๑. เทวภาพ๒. เทวดา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deity (n adj adv ) เมพ
deityเทพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Deity carving. Mesoamerican.เทวรูปแกะสลัก แบบเมโซอเมริกา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
That skull is no mere deity carving.กระโหลกไม่ใช่เทวรูปสลักสินะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Only their deity. Their goddess, made up of all living things.เทพเจ้าผู้ขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเขา Avatar (2009)
Their deity.สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกมัน Avatar (2009)
Not to mention rid it of the false deity who sought to enslave us.นี่ยังไม่รวมถึง การกำจัดผู้สร้างตัวปลอม ที่ปฏิบัติต่อเราเยี่ยงทาส TRON: Legacy (2010)
I don't object to the concept of a deity, but I'm baffled by the notion of one that takes attendance.ฉันไม่คัดค้านแนวคิดของศาสนา แต่ใจหายที่มีคนเคร่งมันถึงขนาดนั้น The Lunar Excitation (2010)
I'm quite aware of the way humans usually reproduce, which is messy, unsanitary, and based on living next to you for three years, involves loud and unnecessary appeals to a deity.ฉันค่อนข้างตระหนักดีถึงวิธีที่ มนุษย์ปกติใช้สืบพันธุ์ ซึ่งสกปรก ไม่มีอนามัย และ จากการอยู่กับคุณมา 3 ปี The Robotic Manipulation (2010)
Why hast thou forsaken me, O deity whose existence I doubt?โอ้พระเจ้าที่ข้าไม่เชื่อ เหตุไฉนจึงได้ละทิ้งข้าเช่นนี้ The Zarnecki Incursion (2011)
Sometimes people report encountering other beings, including a deity of some kind.บางครั้งคนรายงานเผชิญหน้ากับ สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ รวมทั้งเทพของบางชนิด Is There Life After Death? (2011)
Sometimes they identify that deity as God or Christ, and sometimes they don't.บางครั้งพวกเขาระบุว่าเป็นเทพพระ เจ้าหรือพระคริสต์ และบางครั้งพวกเขาไม่ได้ Is There Life After Death? (2011)
This is Ellegua, the deity of the crossroads, a trickster and the impartial enforcer of justice.นี่คือเอลเลกัว เทพแห่งทางแยก นักล่อลวงและผู้ผดุงความยุติธรรม Corazon (2011)
He maybe be building an Nganga to Kadiembempe, the deity that some call the devil.เขาอาจจะกำลังสร้างงานกาให้กับ คาเดียมเบมเป เทพซึ่งบางคนเรียกว่า ปีศาจ Corazon (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deityDo you know which deity this temple is dedicated to?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทพ[N] god, See also: deity, goddess, Syn. เทวดา, Example: ศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกและมีเทพประจำธาตุต่างๆ ประจำสิ่งต่างๆ เช่น ฝนก็มีเทวดาของฝน
เทวทูต[N] deity, Example: เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จเห็นเทวทูตข้างนอกวัง, Thai definition: ชื่อคติแห่งธรรมดา 3 ประการ คือ ชรา, พยาธิ, มรณะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เทวา[N] deity, See also: deva, god, divinity, angel, Syn. เทวัญ, เทวดา, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมร[n.] (amøn) EN: angel ; deity   
บวงสรวง[v. exp.] (būangsūang) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity   FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
มหาเทพ[n.] (mahathēp) EN: great deity ; great god ; Siva   
โพธิสัตว์[n.] (phōthisat) EN: Bodhisattva ; Buddhist deity   
พระเจ้า[n.] (phrajāo) EN: God ; Saviour ; deity ; divinity   FR: dieu [m] ; divinité [f]
พฤกษเทวดา[n.] (phreuksathēwadā) EN: tree deity ; tree-spirit ; the spirit inhabiting a tree   
เทพ[n.] (thēp) EN: god ; deity ; divinity ; divine being ; goddess ; deva ; angel ; miracle worker   FR: dieu [m] ; divinité [f] ; élément céleste [m]
เทพธิดา[n.] (thēpthidā) EN: goddess ; angel ; female deity ; demigoddess ; dryad ; fury ; muse   FR: divinité [f] ; déesse [f] ; muse [f] ; fée ^f]
เทว[n.] (thēwa) EN: god ; deity ; divinity ; celestial being ; angel   FR: divinité [f] ; dieu [m] ; déité [f]
เทวรูป [n.] (thēwarūp) EN: figure of a god/deity ; statue of a god/deity ; idol   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEITY    D IY1 AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deity    (n) (d ii1 i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(heidnische) Gottheit {f} | Gottheiten {pl}deity | deities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご影;御影[ごえい;みえい(御影);ぎょえい(御影), goei ; miei ( mikage ); gyoei ( mikage )] (n) (hon) (ぎょえい is usu. for royalty; みえい for Buddhism) image (esp. of a deity, buddha, royal, noble, etc.) [Add to Longdo]
スサノオ;スサノヲ[, susanoo ; susanowo] (n) Susanoo (Japanese deity); Susanoo-no-Mikoto [Add to Longdo]
愛染[あいぜん, aizen] (n) (1) {Buddh} being drawn to something one loves; amorous passion; (2) (abbr) (See 愛染明王) Ragaraja (esoteric school deity of love) [Add to Longdo]
愛染妙王[あいぜんみょうおう, aizenmyouou] (n) Ragaraja; Buddhist deity of love [Add to Longdo]
愛染明王[あいぜんみょうおう, aizenmyouou] (n) {Buddh} Ragaraja (esoteric school deity of love) [Add to Longdo]
伊弉諾尊;伊邪那岐命[いざなぎのみこと;いざなきのみこと, izanaginomikoto ; izanakinomikoto] (n) (See 伊弉冉尊) Izanagi; male deity who fathered Japan and the sun, moon, and storm gods [Add to Longdo]
伊弉冉尊;伊邪那美命[いざなみのみこと, izanaminomikoto] (n) (See 伊弉諾尊) Izanami; female deity who gave birth to Japan and the sun, moon, and storm gods [Add to Longdo]
淫祠[いんし, inshi] (n) shrine of evil deity [Add to Longdo]
奥宮[おくみや, okumiya] (n) (See 奥社) rear shrine (located behind the main shrine, but dedicated to the same deity) [Add to Longdo]
奥社[おくしゃ, okusha] (n) (See 本社) rear shrine (located behind the main shrine, but dedicated to the same deity) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deity \De"i*ty\ (d[=e]"[i^]*t[y^]), n.; pl. {Deities}
   (d[=e]"[i^]*t[i^]z). [OE. deite, F. d['e]it['e], fr. L.
   deitas, fr. deus a god; akin to divus divine, Jupiter, gen.
   Jovis, Jupiter, dies day, Gr. di^os divine, Zey`s, gen.
   Dio`s, Zeus, Skr. d[=e]va divine, as a noun, god, daiva
   divine, dy[=o] sky, day, hence, the sky personified as a god,
   and to the first syllable of E. Tuesday, Gael. & Ir. dia God,
   W. duw. Cf. {Divine}, {Journey}, {Journal}, {Tuesday}.]
   1. The collection of attributes which make up the nature of a
    god; divinity; godhead; as, the deity of the Supreme Being
    is seen in his works.
    [1913 Webster]
 
       They declared with emphasis the perfect deity and
       the perfect manhood of Christ.    --Milman.
    [1913 Webster]
 
   2. A god or goddess; a heathen god.
    [1913 Webster]
 
       To worship calves, the deities
       Of Egypt.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {The Deity}, God, the Supreme Being.
    [1913 Webster]
 
       This great poet and philosopher [Simonides], the
       more he contemplated the nature of the Deity, found
       that he waded but the more out of his depth.
                          --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deity
   n 1: any supernatural being worshipped as controlling some part
      of the world or some aspect of life or who is the
      personification of a force [syn: {deity}, {divinity},
      {god}, {immortal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top