Search result for

dehnen

(67 entries)
(1.4741 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dehnen-, *dehnen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dehnen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dehnen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And stretch.Und dehnenFame (1980)
My company is expanding its markets from the Mountain states to the Southwest.Meine Firma will ihre Märkte... von den Rocky Mountains bis in den Südwesten ausdehnenKnight Moves (1983)
Tummies and buns and stretch.Gut. Bauch und Po und dehnenThe First Time (1983)
Stretch.DehnenThe First Time (1983)
Stretch and up.Dehnen und hoch. The First Time (1983)
Straight and stretch.Gerade und dehnenThe First Time (1983)
And stretch and one, two, three, four, five, six, seven, eightUnd dehnen. Und eins, zwei, drei, vier... fünf, sechs, sieben, acht. The Man Who Loved Women (1983)
Five, six, seven, eight and stretchUnd fünf, sechs, sieben, acht. Und dehnenThe Man Who Loved Women (1983)
Brand, how far can you stretch that?Brand, wie weit kannst du das dehnenThe Goonies (1985)
'the big bubbles of crust that expand right up through the sauce... 'glistening pools of oil as still and inviting as a mountain... 'lake... 'the ropy knots of cheese that gather to a chewy perfection... 'in the center as the slices are pulled apart.'"Große Teigblasen dehnen sich durch die Soße aus... glitzernde Öllachen, still und einladend... wie ein Bergsee." "Weiche Käseklumpen in der Mitte, wenn die Stücke geschnitten werden." The Sure Thing (1985)
It'd be wonderful if the whole thing stretches.- Es wäre super, wenn sich das ganze Ding ausdehnen würde. Aber es ist nur die Haut. Ginî piggu 4: Pîtâ no akuma no joi-san (1986)
You bend the rules. I don't know.Dehnen Sie die Vorschriften. The Texas Chainsaw Massacre 2 (1986)
Not the stretching thing, the backstabbing.Nicht das Dehnen, das in den Rücken fallen. Jesse's Girl (1987)
Stretch.DehnenA Night to Remember (1987)
Stretch, stretch.Dehnen. DehnenA Night to Remember (1987)
Basic law of physics says that when something gets hot, it expands.Stoffe dehnen sich unter Erhitzung aus. Soft Touch (1987)
Who search the galaxy for mercantile and territorial opportunity.Die Ferengi wollen den Handel auf die ganze Galaxis ausdehnenThe Last Outpost (1987)
And stretch.Und dehnenSuperman IV: The Quest for Peace (1987)
Stretch.DehnenThe Witches of Eastwick (1987)
"...to protect their children, to make it impossible... "for this so-called 'doll killer' to exist among us.Ich verleihe der Polizei alle nur möglichen Vollmachten, damit sie ihre Ermittlungen in jeden Winkel der Stadt ausdehnen kann. Honor Among Thieves? (1988)
[Imitating indian tribal chant]Die unglaubliche, sich ausdehnende Frau ist zu Hause. Baby Love (1989)
It's so much fun to see how far you can strech!Es macht wahnsinnig Spaß, zu sehen, wie sehr man sich dehnen kann! Society (1989)
Well, not without stretching reality.Nicht, ohne die Realität auszudehnenTrue Colors (1990)
Let's go stretch before aerobics class.Wir dehnen uns vorm Aerobic-Kurs. Shape Up (1990)
Stretch! You know? - Kind of sensitive-like.Die Muskeln aufwärmen, ein bisschen dehnenTough Boys (1990)
My program should extend the forward lobe of the warp field.Ich entwickelte ein Programm, um das Warpfeld auszudehnenDéjà Q (1990)
- Engineering, extend shields.- Maschinendeck, Schilde ausdehnenDéjà Q (1990)
Mr. La Forge, prepare to extend our shields around the Romulan scoutship.- Auf fünf Kilometer annähern. Die Schutzschilde auf Romulanerschiff ausdehnenThe Defector (1990)
Extend shields.- Schilde ausdehnenThe Defector (1990)
I don't know. Like it's molding to my body and expanding somehow.Als würde er sich meinem Körper anpassen und sich dehnenPilot (1990)
Burn indicators distended toward northern wall. Less soot here, more heat.Die Flammenspuren dehnen sich bis zur nördlichen Mauer aus. Backdraft (1991)
I got the idea while singing my kid to sleep. You see, if you hit a balloon with too much force, you don't allow the molecules time to expand, and the balloon pops.Mir wurde klar, dass ein Ballon platzt, wenn man ihn zu schnell aufbläst, da die Moleküle keine Zeit haben sich auszudehnenHoney, I Blew Up the Kid (1992)
- Not again!Oder soll ich dir das Bein noch ein wenig dehnenOnce Upon a Time in China III (1992)
Stretch and loosen. Loosen.Dehnen und lockern. Initiation: Part 1 (1993)
Once it comes in contact with water, the fungus will expand in size.Wenn diese mit Wasser in Berührung kommen, dehnen sie sich aus. A Chinese Torture Chamber Story (1994)
We extend the range by moving the fighters out like an expanding telescope.Wir dehnen die Reichweite aus, indem wir die piloten verschieben. A Distant Star (1994)
I say we expand execution to include lesser crimes!Wir müssen die Todesstrafe auch auf kleinere Delikte ausdehnenJudge Dredd (1995)
Should we stretch or run in place?Sollen wir uns dehnen oder auf der Stelle laufen? A Shoe Room with a View (1995)
This time extend the scan radius to ten AU.Radius auf zehn Einheiten ausdehnenEmanations (1995)
Extend the deflectors to maximum range.Die Deflektoren auf maximale Reichweite ausdehnenPhage (1995)
Breathe to feel the light in your belly and let it expand until the light is everywhere.Atmen Sie, um das Licht in Ihren Bauch aufzunehmen. Damit es sich ausdehnen kann, bis das Licht überall ist. The Cloud (1995)
For nature crescent does not grow alone in thews and bulk but as his temple waxes the inward service of the mind and soul grows wide withal.Wir nehmen in unsrer Jugend nicht nur an Größe und Stärke zu. Die Seele wächst mit und ihre innerliche Verrichtungen und Pflichten dehnen sich mit ihrem Tempel aus. Hamlet (1996)
They'll stretch. You gotta give them a little time. Get in the car.Sie dehnen sich mit der Zeit. Ransom (1996)
Not that I'm all that domestic, but do shirts stretch?Ich kenne mich da ja nicht aus, aber dehnen sich Hemden denn? It's a Small World After All (1996)
Bend and stretch.Und... beugen und dehnenBirthday Boy Toy (1997)
Try to keep them talking.Dehnen Sie das Gespräch aus. The Darkness and the Light (1997)
And now you believe the sensors can be extended by using the deep space imaging system.Sie glauben, man kann sie ausdehnen mithilfe des Bilderzeugungssystems? Concerning Flight (1997)
The hull is beginning to buckle!Die Hülle beginnt sich zu dehnenScientific Method (1997)
Now they're bringing it here!Jetzt dehnen sie sie hierhin aus! The Siege (1998)
By the way... I've been thinking of enlarging my business for a while now.Wisst Ihr, Meister, ich möchte schon seit langem meinen Einflussbereich ausdehnenSamurai Fiction (1998)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaltdehnen {n}joining by thermal expansion [Add to Longdo]
ausdehnen; ausweiten | ausdehnendto distend | distending [Add to Longdo]
ausdehnen; verlängern; erweitern; ausweiten; ausbauen | ausdehnend; verlängernd; erweiternd; ausweitend; ausbauendto extend | extending [Add to Longdo]
ausdehnendexpanding [Add to Longdo]
dehnen; ausdehnen | dehnend | dehnt | dehnteto distend | distending | distends | distended [Add to Longdo]
dehnen; spannen | dehnend; spannend | gedehnt; gespannt | dehnt; spanntto stretch | stretching | stretched | stretches [Add to Longdo]
sich erstrecken; sich ausdehnen (über); sich ausbreiten | sich erstreckend; sich ausdehnend; sich ausbreitend | erstreckt; ausgedehnt; ausgebreitetto spread {spread; spread} (across; over) | spreading | spread [Add to Longdo]
erweitern; dehnen; weiten; aufweiten; spreizen; breiter machen | erweiternd | erweitertto widen | widening | widened [Add to Longdo]
erweitern; ausdehnen; vergrößern | erweiternd; vergrößerndto enlarge | enlarging [Add to Longdo]
vergrößern; ausbauen; ausdehnen | vergrößert | nicht vergrößertto enlarge | enlarged | unenlarged [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伸縮[しんしゅく, shinshuku] das_Ausdehnen_und_das_Zusammenziehen, Elastizitaet [Add to Longdo]
広がる[ひろがる, hirogaru] sich_ausdehnen [Add to Longdo]
広げる[ひろげる, hirogeru] ausdehnen, erweitern [Add to Longdo]
[かく, kaku] VERBREITEN, AUSDEHNEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  dehnen [deːnən]
     to distend; to stretch
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top