Search result for

degen

(101 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -degen-, *degen*
Possible hiragana form: でげん
English-Thai: Longdo Dictionary
degenerate(adj) ที่น่าดูถูก, ที่เสื่อมโทรม เช่น I'd thank him but he then went on to call me a "degenerate mary-worshipper". Is that a compliment?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
degeneracy[N] ความเสื่อม, See also: ความเสื่อมทราม, Syn. deterioration
degenerate[VI] เสื่อมลง, See also: ทำให้แย่ลง, Syn. deteriorate
degenerate[ADJ] เสื่อมลง, See also: แย่ลง, Syn. corupt, deteriorated, ruined
degeneration[N] การเสื่อม, See also: การแย่ลง, การถดถอย, การเสื่อมโทรม, Syn. regression, backslide, degeneracy, Ant. progress, advance
degenerate into[PHRV] ปล่อยให้ตกต่ำลง, See also: ทำให้แย่ลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
degeneracy(ดิเจน'เนอระซี) n. ความเสื่อม,การวิปริต
degenerate(ดิเจน'เนอเรท) vi.,adj. เสื่อม n. คนทราม,คนเลว., See also: degeneracy n. ดูdegenerate degenerateness n. ดูdegenerate, Syn. deteriorate
degenerationn. ความเสื่อม, See also: degenerative adj. ดูdegenerate, Syn. deterioration

English-Thai: Nontri Dictionary
degeneracy(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อมทราม,ความเสื่อม
degenerate(adj) เลวลง,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม
degenerate(n) คนเลว,คนเลวทราม
degenerate(vi) เสื่อม,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม
degeneration(n) ความเสื่อม,ความเสื่อมทราม,การเสื่อมถอยลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
degenerateเสื่อม, เสื่อมสภาพ, -ลักษณะเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
degenerate conic; reducible conicภาคตัดกรวยลดรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
degenerationการเสื่อมสภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
degeneration; depravation; deterioration; retrogressionการเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ regression ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Degeneracyพลังงานเท่ากัน [การแพทย์]
Degenerate, Doublyทั้ง2มีพลังงานเท่ากัน [การแพทย์]
Degenerationการเสื่อม,การสลายตัว,การเสื่อมสภาพ,เสื่อม,เสื่อมสลาย,ภาวะเสื่อมสภาพ,การสลายตัว,การเสื่อมสลาย,ความเสื่อมทราม [การแพทย์]
Degeneration Diseasesโรคเสื่อมสลาย [การแพทย์]
Degeneration, Combinedโรคคอมไบน์ดีเจนเนอชัน [การแพทย์]
Degeneration, Malignantการเสื่อมไปเป็นมะเร็ง [การแพทย์]
Degeneration, Medial, Advancedการแตกทำลายของเนื้อเยื่ออีลาสติกอย่างมากมาย [การแพทย์]
Degeneration, Naturalความเสื่อมตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Degeneration, Reticularการเสื่อมแบบร่างแห [การแพทย์]
Degeneration, Retrogradeการเสื่อมสลายย้อนหลัง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
degenerative disc diseaseโรคหมอนรองกระดูกเสื่อม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Delaying neuronal degeneration.ทำให้การเสื่อมถอย ของระบบประสาทช้าลง Last Resort (2008)
With a degenerative, drug-Unfriendly illness.ด้วยอาการเสื่อมถอยของร่างกาย\ ยานี่ไม่มีผลดีต่ออาการป่วยคุณ Last Resort (2008)
You're a degenerate creature of darkness.นายนี่มันตัวอันตรายจริงๆ \ สัตว์ของอสูรร้าย.. Bolt (2008)
I asked for the Ellen DeGeneres haircut.ผมให้ Ellen DeGeneres ตัดผมให้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
That degenerate snorts anything he gets his hands on.สูดเข้าทางจมูกออกฤทธิ์ร้ายแรง อะไรก็ตามที่ตกไปอยู่ในมือของเขา Seven Thirty-Seven (2009)
No, but mom had a degenerative eye diseaseไม่มี แต่แม่ของเขา เป็นโรคตาเสื่อม The Eyes Have It (2009)
Whole company of armed degenerats, thats what, and they led them straight to us.บริษัทอาวุธทั้งหมด อะไรทำให้มันแย่ลง และพวกเขานำมาซึ่ง ความแข็งแกร่งสู่พวกเรา The Book of Eli (2010)
- You're a criminal degenerate, you know that?นายนี่เหมาะกับงานด้านนี้จริงๆ The Bang Bang Club (2010)
Get out my house, you filthy degenerate!ออกไปจากบ้านฉัน นังโสโครก Frankie & Alice (2010)
Get out of my house, you filthy degenerate!ออกไปจากบ้านฉัน นังโสโครก Frankie & Alice (2010)
Spinal degeneration. Osteoporosis.เป็นโรคที่ใช้สเตียรอยด์ The Proof in the Pudding (2010)
There's just too much degeneration.มันค่อนข้างเสื่อมมาก Blink (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสื่อมคุณภาพ[V] deteriorate, See also: degenerate, worsen, get worse in quality, Syn. เสื่อมสภาพ, ด้อยคุณภาพ, หย่อนคุณภาพ, หมดสภาพ, Example: การเก็บสต๊อกนานเกินไปอาจทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพ, Thai definition: คุณภาพเลวลง
ความเสื่อมทราม[N] degeneration, See also: deterioration, fall, Syn. ความเลวทราม, Example: การมัวเมาในอบายมุขของประชาชนก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางศีลธรรม ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคมต่างๆ, Thai definition: การเสื่อมลงในด้านการประพฤติ
สำมะเลเทเมา[ADJ] dissolute, See also: degenerate, degraded, libertine, profligate, riotous, Syn. เหลวไหล, Example: พี่เขยของเขากลายเป็นคนสำมะเลเทเมาไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว หลังจากที่ล้มละลาย, Thai definition: ที่ประพฤติตัวเหลวไหล
เสียคน[V] degenerate, See also: deteriorate, Syn. เสื่อมเสีย, Example: ครอบครัวที่ปล่อยให้ลูกใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไป อาจจะเสียคนได้, Thai definition: กลายเป็นคนไม่ดี
เสื่อมทราม[V] degenerate, See also: deteriorate, Syn. เสื่อม, Ant. เจริญ, Example: หลายคนไม่คาดคิดว่าจิตใจของคนไทยบางกลุ่มจะเสื่อมทรามเช่นนี้, Thai definition: เสื่อมลง
เสื่อมสภาพ[V] deteriorate, See also: degenerate, Syn. หมดสภาพ, Example: บริเวณนี้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างผิดวิธี ใช้สารเคมีจำนวนมาก จนทำให้ดินเสื่อมสภาพ, Thai definition: ใช้การไม่ได้
เสื่อมโทรม[V] degenerate, See also: deteriorate, worsen, decline, be decadent, Syn. เสีย, ชำรุด, ชำรุดทรุดโทรม, Example: ร่างกายของคนชราในวัยนี้มักจะเสื่อมโทรม เช่น ตาเริ่มมัวมองไม่เห็น, Thai definition: เสื่อมจากสภาพเดิมจนถึงบกพร่องเสียหายหรือบุบสลายไป
การเสื่อมสภาพ[N] deterioration, See also: degeneration, Example: การเสื่อมสภาพของหน้าดินเกิดจากการปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำๆ กัน, Thai definition: การสูญเสียสภาพนั้นไป
การเสื่อมสลาย[N] degeneration, See also: deterioration, Ant. การก่อตั้ง, การสร้าง, Example: การเสื่อมสลายของสภาพกระดาษตามกาลเวลามีส่วนทำให้การ์ตูนสูญหายไป, Thai definition: การหมดสิ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสื่อม[n.] (khwām seūam) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration   FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]
ความเสื่อมทราม[n.] (khwām seūamsām) EN: degeneration ; deterioration ; fall   
เสื่อม[v.] (seūam) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane   FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer
เสื่อมคุณภาพ[v. exp.] (seūam khunnaphāp) EN: deteriorate ; degenerate ; worsen ; get worse in quality   FR: perdre en qualité
เสื่อมทราม[v.] (seūamsām) EN: degenerate ; deteriorate   FR: se dénaturer ; s'altérer
เสื่อมโทรม[v.] (seūamsōm) EN: degenerate ; depreciate ; deteriorate ; decline   FR: se délabrer ; dépérir
เสียคน[v.] (sīakhon) EN: go bad ; go to ruin ; become a wreck ; degenerate; deteriorate ; go down the drain   FR: partir en ruines ; devenir une épave
โทรม[v.] (sōm) EN: worsen ; deteriorate ; be in a state of disrepair ; degenerate   FR: dépérir ; se délabrer

CMU English Pronouncing Dictionary
DEGEN    D EH1 G AH0 N
DEGENER    D EH1 G IY0 N ER0
DEGENHART    D EH1 G AH0 N HH AA2 R T
DEGENERES    D IY0 JH AH0 N EH1 R EH0 S
DEGENNARO    D IH0 JH EH0 N AA1 R OW0
DEGENERES    D IH0 JH AH0 N EH1 R EH0 S
DEGENERATE    D IH0 JH EH1 N ER0 EY2 T
DEGENERATE    D IH0 JH EH1 N ER0 AH0 T
DEGENHARDT    D EH1 G AH0 N HH AA0 R T
DEGENERACY    D IH0 JH EH1 N ER0 AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
degeneracy    (n) (d i1 jh e1 n @ r @ s ii)
degenerate    (n) (d i1 jh e1 n @ r @ t)
degenerate    (v) (d i1 jh e1 n @ r ei t)
degenerated    (v) (d i1 jh e1 n @ r ei t i d)
degenerates    (n) (d i1 jh e1 n @ r @ t s)
degenerates    (v) (d i1 jh e1 n @ r ei t s)
degenerating    (v) (d i1 jh e1 n @ r ei t i ng)
degeneration    (n) (d i1 jh e2 n @ r ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Degen {m}sword [Add to Longdo]
Degen {m}; Fechtdegen {m} [sport]épée; epee [Add to Longdo]
Degeneration {f}; Entartung {f} | Degenerationen {pl}degeneration | degenerations [Add to Longdo]
Degenscheide {f}scabbard [Add to Longdo]
degenerierter Menschdegenerate [Add to Longdo]
degeneriert {adv}degenerately [Add to Longdo]
degeneriert; entartetdegenerates [Add to Longdo]
degenerativ; entartend {adj}degenerative [Add to Longdo]
Degenschnabelkolibri {m} [ornith.]Mountain Avocetbill [Add to Longdo]
Degenschnabel-Baumsteiger {m} [ornith.]Scimitar-billed Woodhewer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クールー[, ku-ru-] (n) kuru (degenerative brain disease usually associated with New Guinean cannabalism) [Add to Longdo]
悪化(P);あっ化[あっか, akka] (n,vs,adj-no) (suffer) deterioration; growing worse; aggravation; degeneration; corruption; (P) [Add to Longdo]
加齢黄斑変性[かれいおうはんへんせい, kareiouhanhensei] (n) (See 黄斑) age-related macular degeneration; ARMD [Add to Longdo]
加齢黄斑変性症[かれいおうはんへんせいしょう, kareiouhanhenseishou] (n) age-related macular degeneration; ARMD [Add to Longdo]
学生崩れ[がくせいくずれ, gakuseikuzure] (n) degenerate ex-student [Add to Longdo]
縮退[しゅくたい, shukutai] (n) {comp} degeneracy [Add to Longdo]
上翳;外障眼[うわひ, uwahi] (n) (obsc) (See 底翳) degenerative eye disorder caused by cloudiness in front of the pupil [Add to Longdo]
脊髄小脳変性症[せきずいしょうのうへんせいしょう, sekizuishounouhenseishou] (n) spinocerebellar degeneration; SCD [Add to Longdo]
堕す[だす, dasu] (v5s,vi) (See 堕する) to degenerate; to lapse into [Add to Longdo]
堕する[だする, dasuru] (vs-s,vi) to degenerate; to lapse into [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duò, ㄉㄨㄛˋ, / ] degenerate; fall, #25,198 [Add to Longdo]
退步[tuì bù, ㄊㄨㄟˋ ㄅㄨˋ, 退] degenerate; regress, #25,918 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
縮退[しゅくたい, shukutai] degeneracy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
退廃[たいはい, taihai] Degeneration, Dekadenz, Verfall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  degen [deɤ°ən]
     rapier
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top