Search result for

david

(65 entries)
(0.1046 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -david-, *david*.
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mogen david(มอ'กัน เด'วิด) n. สัญลักษณ์ของลัทธิยิว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
David?เดวิด? Incursion: Part 2 (2010)
This is David. He dances with the company.นี่เดวิส เขาเป็นคุ่เต้นกับฉัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-I'm David Hernandez with the Orleans Parish dept of Child Welfare Services.-ผมเดวิส เฮอร์แนนเดซ แผนกสังคมสังเคราะห์เด็ก ออร์ลินพาร์ริช The Curious Case of Benjamin Button (2008)
David? David, don't go out there!เดวิดอย่าเดินออกไปมันอันตรายนะ Jumper (2008)
David, just forget about it!- กลับมาไอ้ไรซ์บอลอย่าทำโง่ๆ น่า Jumper (2008)
Come on, Ricebowl. Don't be stupid! David, come back!เดวิดกลับมา ช่างมันเถอะน่าไม่เป็นไรหรอก Jumper (2008)
Come on, David. Be careful.ระวังตัวนะ Jumper (2008)
- David!- มิลลี่อย่าออกไป Jumper (2008)
- Millie, don't go out there! David!- เดวิด ช่วยด้วย Jumper (2008)
Mark, let go! David! Get help!- มีคนตกน้ำน่ะ ช่วยด้วย Jumper (2008)
David!- โทร 911 เร็วเข้า Jumper (2008)
- Call 911! - You can't help him! David!- มิลลี่หยุด หยุด หยุด Jumper (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
davidDavid can speak French fluently.
davidDavid has never had a settled career; he has always lived by his wits.
davidDavid has so many girlfriends that he can't remember all of their names.
davidDavid is very active.
davidDavid remained on the platform while the train was in sight.
davidDavid worked his way through college.
davidHe know Mr Davidson well.
davidIn a sense, I am turning around the argument made by David Riesman in The Lonely Crowd.
davidI shopped around for my computer and ended up paying $200 less than David.
davidMary, this is Joe's brother David.
davidMike and David are always quarreling with each other over trifles.
davidSomething dreadful has happened to Miss Davidson.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาก-หลุยส์ ดาวิด[n. prop.] (Chāk-Lui Dāwit) EN: Jacques Louis David   FR: Jacques Louis David
เดวิด เบ็คแฮม[n. prop.] (Dewit Bekhaem) EN: David Beckham   FR: David Beckham
นกกระจิ๊ดอกลายเหลือง [n. exp.] (nok krajit ok lāi leūang) EN: Yellow-streaked Warbler   FR: Pouillot de Milne-Edwards [m] ; Pouillot de David [m] ; Pouillot du père David [m]
นกนิลตวาท้องสีส้มพันธุ์จีน[n. exp.] (nok nintawā thøng sī som phan Jīn) EN: Fujian Niltava   FR: Gobemouche de David [m] ; Niltava de David [m] ; Niltava chinois [m] ; Niltava de Chine [m]
นกปากนกแก้วหางสั้น [n. exp.] (nok pāk nok kaēo hāng san) EN: Short-tailed Parrotbill   FR: Paradoxornis de David [m] ; Paradoxornis à queue courte [m] ; Paradoxornis du Père David [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAVID    D EY1 V AH0 D
DAVIDS    D EY1 V AH0 D Z
DAVIDE    D AH2 V IY1 D EY2
DAVIDA    D AA0 V IY1 D AH0
DAVIDGE    D AE1 V IH0 JH
DAVID'S    D EY1 V AH0 D Z
DAVIDOW    D AE1 V AH0 D OW0
DAVIDSON    D EY1 V AH0 D S AH0 N
DAVIDOFF    D EY1 V AH0 D AO0 F
DAVIDIAN    D AH0 V IH1 D IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
David    (n) (d ei1 v i d)
Davidson    (n) (d ei1 v i d s @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Davidbuschwachtel {f} [ornith.]David's Tree Partridge [Add to Longdo]
Davidnachtigall [ornith.]David's Rubythroat [Add to Longdo]
Davidhäherling {m} [ornith.]David's Laughing Thrush [Add to Longdo]
Davidlaubsänger {m} [ornith.]Milne-Edwards' Willow Warbler [Add to Longdo]
Davidblauschnäpper {m} [ornith.]Fukien Niltava [Add to Longdo]
Davidmeise {f} [ornith.]P¦re David's Tit [Add to Longdo]
Davidschneefink {m} [ornith.]David's Snow Finch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダビデの星;ダヴィデの星[ダビデのほし(ダビデの星);ダヴィデのほし(ダヴィデの星), dabide nohoshi ( dabide no hoshi ); davide nohoshi ( davide no hoshi )] (n) Star of David; Magen David [Add to Longdo]
ハンカチの木[ハンカチのき;ハンカチノキ, hankachi noki ; hankachinoki] (n) (uk) handkerchief tree (Davidia involucrata); dove tree [Add to Longdo]
ブッドレア[, buddorea] (n) (See 藤空木) buddleia (esp. the butterfly bush, Buddleja davidii) (lat [Add to Longdo]
春楡[はるにれ;ハルニレ, harunire ; harunire] (n) (uk) Japanese elm (Ulmus davidiana var. japonica) [Add to Longdo]
声明;聲明[しょうみょう, shoumyou] (n) (1) (See 五明) sabdavidya (ancient Indian linguistic and grammatical studies); (2) {Buddh} chanting of Buddhist hymns (usu. in Sanskrit or Chinese) [Add to Longdo]
[にれ;ニレ, nire ; nire] (n) (uk) elm tree (esp. the Japanese elm, Ulmus davidiana var. japonica) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
休谟[Xiū mó, ㄒㄧㄡ ㄇㄛˊ, / ] David Hume (1711-1776), Scottish Enlightenment philosopher [Add to Longdo]
大卫[Dà wèi, ㄉㄚˋ ㄨㄟˋ, / ] David (name); Jacques-Louis David (1748-1825), French neoclassical painter [Add to Longdo]
希尔伯特[Xī ěr bó tè, ㄒㄧ ㄦˇ ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ, / ] David Hilbert (1862-1943), German mathematician [Add to Longdo]
希耳伯特[Xī ěr bó tè, ㄒㄧ ㄦˇ ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ, ] David Hilbert (1862-1943), German mathematician [Add to Longdo]
卫奕信[Wèi yì xìn, ㄨㄟˋ ㄧˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] David Clive Wilson, Baron Wilson of Tillyorn (1935-), British diplomat and China expert, Governor of Hong Kong 1986-1992 [Add to Longdo]
达味[Dá wèi, ㄉㄚˊ ㄨㄟˋ, / ] David (name) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 David
   n 1: patron saint of Wales (circa 520-600) [syn: {David}, {Saint
      David}, {St. David}]
   2: French neoclassical painter who actively supported the French
     Revolution (1748-1825) [syn: {David}, {Jacques Louis David}]
   3: (Old Testament) the 2nd king of the Israelites; as a young
     shepherd he fought Goliath (a giant Philistine warrior) and
     killed him by hitting him in the head with a stone flung from
     a sling; he united Israel with Jerusalem as its capital; many
     of the Psalms are attributed to David (circa 1000-962 BC)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DAVID
     Digital Audio Video Interactive Decoder (Digital audio)
     

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 David
   David
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 David [davit]
   David
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top