ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

datum

D AE1 T AH0 M   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -datum-, *datum*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
datum(เด'ทัม,ดา'ทัม) n. ข้อมูลตัวเลข,ข้อเท็จจริงในการอ้างอิง,ฐาน, Syn. fact -pl. data

English-Thai: Nontri Dictionary
datum(n) ข้อมูล,สถิติ,ตัวเลข,สิ่งที่รู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
datum horizon; datum; datum level; datum plane; reference planeระดับอ้างอิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
datum levelขีดการจ่ายหมด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
datum level; datum; datum horizon; datum plane; reference planeระดับอ้างอิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
datum line coverความคุ้มครองจ่ายหมดเมื่อถึงขีด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
datum nodeปมร่วมอ้างอิง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
datum plane; datum; datum horizon; datum level; reference planeระดับอ้างอิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
datum; datum horizon; datum level; datum plane; reference planeระดับอ้างอิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
datumdatum, มูลฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
datum leveldatum level, ระดับมูลฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Damn you, you outlying piece of datum! [Bangs] ow! Aah!โธ่เว๊ย แกนะแก! เธอ! Social Psychology (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มาตรฐาน[n.] (māttrathān) EN: standard ; criterion ; grade ; reference ; datum ; basis ; norm ; level ; yardstick   FR: standard [m] ; étalon [m] ; norme [f] ; niveau [m] ; échelon [m] ; référence [f] ; critère [m] ; normale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DATUM    D AE1 T AH0 M
DATUM    D EY1 T AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
datum    (n) dˈɛɪtəm (d ei1 t @ m)

German-Thai: Longdo Dictionary
Datum(n) |das, pl. Daten| วันที่ เช่น Welches Datum haben wir heute? - Heute ist der 27. Oktober 2001. (วิธีการบอกวันที่เป็นภาษาเยอรมันโดยทั่วไป - Das Sommersemester fängt am 15.04 an., การบอกวันที่ในจดหมาย - den 12 Oktober 2003)
Datumsstempel(n) |der, pl. Datumsstempel| ตราประทับวันที่, ตรายางที่ใช้ประทับตราวันที่
Geburtsdatum(n) |das, pl. Geburtsdaten| วันที่เกิด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bezugspunkt {m} (Vermessung)datum point [Add to Longdo]
Datum {n}; Zeitangabe {f}; Zeitpunkt {m}; Termin {m}; Verabredung {f} | Daten {pl} | neueren Datumsdate | dates | of recent date [Add to Longdo]
Datumsgrenze {f}date line [Add to Longdo]
Datumsstempel {m} | mit einem Datumsstempel versehendate stamp | to date stamp [Add to Longdo]
Datumszeile {f} | Datumszeilen {pl}dateline | datelines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
データ[, de-ta] (n) data; datum; (P) [Add to Longdo]
基準(P);規準(P)[きじゅん, kijun] (n,adj-no) standard; basis; criterion; norm; reference; datum; (P) [Add to Longdo]
基点[きてん, kiten] (n,adj-no) datum point; cardinal point; reference point; origin [Add to Longdo]
虎杖[いたどり;イタドリ, itadori ; itadori] (n) (uk) Japanese knotweed (Fallopia japonica); Japanese fleeceflower; Mexican bamboo; Polygonum cuspidatum; Reynoutria japonica [Add to Longdo]
孔雀草[くじゃくそう;クジャクソウ, kujakusou ; kujakusou] (n) (1) (uk) (See マリーゴールド) marigold (esp. the French marigold, Tagetes patula); (2) (See ハルシャ菊) plains coreopsis (Coreopsis tinctoria); (3) (See 孔雀羊歯) northern maidenhair (Adiantum pedatum) [Add to Longdo]
孔雀羊歯[くじゃくしだ;クジャクシダ, kujakushida ; kujakushida] (n) (uk) northern maidenhair (Adiantum pedatum) [Add to Longdo]
素子[そし, soshi] (n) (1) element (esp. component in electronics); elemental device; device; (2) data; datum; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ[でーた, de-ta] datum, data [Add to Longdo]
基点[きてん, kiten] origin, , datum point, cardinal point, reference point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Datum \Da"tum\, n.; pl. {Data}. [L. See 2d {Date}.]
   1. Something given or admitted; a fact or principle granted;
    that upon which an inference or an argument is based; --
    used chiefly in the plural.
    [1913 Webster]
 
       Any writer, therefore, who . . . furnishes us with
       data sufficient to determine the time in which he
       wrote.                --Priestley.
    [1913 Webster]
 
   2. a single piece of information; a fact; especially a piece
    of information obtained by observation or experiment; --
    used mostly in the plural.
    [PJC]
 
   3. pl. (Math.) The quantities or relations which are assumed
    to be given in any problem.
    [1913 Webster]
 
   4. (Surveying) a point, line, or level surface used as a
    reference in measuring elevations. --RHUD
    [PJC]
 
   {Datum line} (Surv.), the horizontal or base line, from which
    the heights of points are reckoned or measured, as in the
    plan of a railway, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 datum
   n 1: an item of factual information derived from measurement or
      research [syn: {datum}, {data point}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 datum
  date

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Datum /daːtum/ 
  date

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 datum /datɵm/
  date

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top