Search result for

dame

(62 entries)
(1.6992 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dame-, *dame*. Possible hiragana form: だめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dame    [N] นาง (คำไม่เป็นทางการ, คำไม่สุภาพ), See also: คุณนาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dame(เดม) n. คุณนาย,คุณหญิง,มาดาม,สตรี,ผู้สูงศักดิ์,ผู้หญิง,แม่บ้าน,นาง
fundament(ฟัน'ดะเมินทฺ) n. รากฐาน,มูลฐาน,พื้นฐาน,ตะโพก,ก้น
fundamental(ฟันดะเมน'เทิล) adj. ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ,เป็นรากฐาน,แท้จริง,เป็นแหล่งแรกเริ่ม,มูลฐาน., See also: fundamentality,fundamentalness n. fundamentally adv., Syn. basic,chief
grandame(แกรน'ดัม) n. ย่า,ยาย,หญิงชรา
grande dame(กรานดัม') n. หญิงจากตระกูลสูง
madame(แมด'เดิม) n. คุณนาย,ชื่อหรือคำให้เกียรติที่ใช้เรียกผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
dame(n) สตรีสูงศักดิ์,คุณผู้หญิง,คุณนาย,คุณท้าว,นาง,แม่บ้าน
beldame(n) ยายแก่
fundamental(adj) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ,เป็นรากเหง้า,โดยสันดาน,เป็นมูลฐาน
madame(n) คุณนาย,แหม่ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้าว    [N] dame, See also: title of authority for woman in ancient times, dowager, matron, Example: ท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นชายาของสมเด็จพระไชยราชา, Thai definition: ตำแหน่งบรรดาศักดิ์ข้าราชการฝ่ายใน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุพ[adj.] (bup) EN: primitive ; primeval ; primordial   FR: primitif ; fondamental
จักรยานผู้หญิง[n. exp.] (jakkrayān phūying) EN: girl's frame   FR: vélo pour dame [m]
การเรียนพื้นฐาน[n. exp.] (kān rīenrū pheūnthān) FR: apprentissage fondamental [m]
การวิจัยขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (kān wijai khanpheūnthān) EN: basic research   FR: recherche fondamentale [f]
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน[n. exp.] (kān wikhrǿ patjai pheūnthān) EN: fundamental analysis   
ขั้นพื้นฐาน[adj.] (khanpheūnthān) EN: primary ; basic   FR: fondamental ; élémentaire
คับผม[X] (khaphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
ครับผม[X] (khraphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
คุณนาย[n.] (khunnāi) EN: madam ; madame ; lady ; Mrs   FR: madame [f]
คุณผู้หญิง[pr.] (khun phūying) EN: madam   FR: madame

CMU English Pronouncing Dictionary
DAME    D EY1 M
DAMER    D EY1 M ER0
DAMES    D EY1 M Z
DAME'S    D EY1 M Z
DAMELIO    D AH0 M IY1 L IY0 OW0
DAMERON    D AA0 M EH0 R AO1 N
DAMEWOOD    D EY1 M W UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dame    (n) (d ei1 m)
dames    (n) (d ei1 m z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
駄目[だめ, dame] (n adj) แย่ ไม่ดี ไม่มีผล ไม่ได้ ไม่มีหวัง อย่้า ห้าม

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dame {f} | Damen {pl} (n ) คุณผู้หญิง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dame {f}dame [Add to Longdo]
Dame {f}madam [Add to Longdo]
Dame {f} | Damen {pl}lady | ladies [Add to Longdo]
Dame {f}; Damespiel {n}draughts; checkers [Am.] [Add to Longdo]
Dame {f} (Schach; Kartenspiel)queen [Add to Longdo]
Dame {f} (Doppelstein beim Damespiel)king [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. , A. monsieur,
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle

Japanese-English: EDICT Dictionary
さしすせそ[, sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking [Add to Longdo]
イスラム原理主義[イスラムげんりしゅぎ, isuramu genrishugi] (n) Islamic fundamentalism [Add to Longdo]
タリバン[, tariban] (n) Taliban (Afghani fundamentalist Muslim group); Taleban [Add to Longdo]
ダメージ[, dame-ji] (n) damage; (P) [Add to Longdo]
ダメージコントロール[, dame-jikontoro-ru] (n) damage control [Add to Longdo]
ダメージジーンズ[, dame-jiji-nzu] (n) pre-ripped jeans (wasei [Add to Longdo]
ダメる;ダメル;だめる[, dame ru ; dameru ; dameru] (int) "Shut up!"; "Be quiet!" [Add to Longdo]
ダメンズ[, damenzu] (n) (sl) (conflation of だめ (no good) and メンズ (men)) (See イケめん,フツメン) good-for-nothing man; no-hoper [Add to Longdo]
ダメ押し;駄目押し;だめ押し[ダメおし(ダメ押し);だめおし(駄目押し;だめ押し), dame oshi ( dame oshi ); dameoshi ( dameoshi ; dame oshi )] (exp) (1) making doubly sure; (2) insurance runs (baseball) [Add to Longdo]
ダメ出し;駄目出し[ダメだし(ダメ出し);だめだし(駄目出し), dame dashi ( dame dashi ); damedashi ( dame dashi )] (n) (sl) judging someone (negatively) and urging them to improve; finding fault (in somebody's work) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贵妇人[guì fù rén, ㄍㄨㄟˋ ㄈㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] dame [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基本周波数[きほんしゅうはすう, kihonshuuhasuu] fundamental frequency [Add to Longdo]
初歩的[しょほてき, shohoteki] fundamental, elementary [Add to Longdo]
値域を定める[ちいきをさだめる, chiikiwosadameru] to range [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dame \Dame\ (d[=a]m), n. [F. dame, LL. domna, fr. L. domina
   mistress, lady, fem. of dominus master, ruler, lord; akin to
   domare to tame, subdue. See {Tame}, and cf. {Dam} a mother,
   {Dan}, {Danger}, {Dungeon}, {Dominie}, {Don}, n., {Duenna}.]
   1. A mistress of a family, who is a lady; a woman in
    authority; especially, a lady.
    [1913 Webster]
 
       Then shall these lords do vex me half so much,
       As that proud dame, the lord protector's wife.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The mistress of a family in common life, or the mistress
    of a common school; as, a dame's school.
    [1913 Webster]
 
       In the dame's classes at the village school.
    --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   3. A woman in general, esp. an elderly woman.
    [1913 Webster]
 
   4. A mother; -- applied to human beings and quadrupeds.
    [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dame
   n 1: informal terms for a (young) woman [syn: {dame}, {doll},
      {wench}, {skirt}, {chick}, {bird}]
   2: a woman of refinement; "a chauffeur opened the door of the
     limousine for the grand lady" [syn: {dame}, {madam}, {ma'am},
     {lady}, {gentlewoman}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 dame
   lady
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 dame [dam]
   queen
   king
   lady
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 dame [damə]
   lady
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Dame [daːmə] (n) , s.(f )
   dame; lady; madam
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 dame [daːmə]
   lady
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top