ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

damast

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -damast-, *damast*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา damast มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *damast*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Upholstered in pure silk damask.Gepolstert mit reinem SeidendamastNorth by Northwest (1959)
He just rubs it with a diaper.Er poliert ihn nur mit einem Damasttuch. Ferris Bueller's Day Off (1986)
Sakes alive, well, I'll be blessed wine's been poured and thank the LordMeine Seel', nun sei gefasst Hier ist der Trank und Gott sei Dank dass frisch gebügelt der DamastBeauty and the Beast (1991)
And you'II ride in a carriage lined with damask.Und in einer Kutsche wirst du fahren, ausgeschlagen mit DamastBrother of Sleep (1995)
It is completely covered in red damask.Sie ist ganz mit rotem Damast ausgeschlagen. Gesualdo: Death for Five Voices (1995)
- Damask curtains would look nice.- Damastvorhänge wären schön. The Craft (1996)
It's an 18th-century Italian silk damask with an embossed floriated pattern of undulating acanthus leaves.Italienischer Seidendamast, 18. Jh., gaufriertes Blumenmuster mit wellenförmigen Akanthusblättern. The Devil's Advocate (1997)
Well, there was a large settee upholstered in gold, damask brocade.Da stand eine große Couch, goldenes Polster aus Damast und Brokat. Cards on the Table (2005)
My cage has many rooms Damask and darkMein Käfig hat viele Zimmer, damasten und dunkel. Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I'm thinking damask.Ich denke an DamastNot While I'm Around (2007)
This is the damask you gave me.Das ist der Damast, den du mir geschenkt hast. Tears of Blood (2008)
Now, if we're going with the damask for the settee, then I strongly suggest that we do the couch in the chenille.Nun, wenn wir Damast für das Kanapee nehmen, würde ich sehr zu Chenille für das Sofa raten. Marry Me a Little (2009)
One of satin, the other of damask.- eines aus Satin, eines aus DamastThe Death of a Queen (2009)
color="#808080"(SINGING) Blunt the knives, bend the forks.(SINGT) Schlitzt das Tischtuch von Damast The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
I would like all of these curtains changed. I want them to be made of gold damask with an embroidered print of some kind.Ich möchte alle Vorhänge ersetzen durch welche aus goldenem Damast, die mit Stickmustern versehen sind. Madame Bovary (2014)
The table linen is damask cotton. Also from Christofle.Das Tischtuch ist aus Damastbaumwolle, auch von Christofle. Contorno (2015)
Though, just this morning, I tried to buy damask for some drapes and the proprietor nearly threw me out.Obwohl, gerade heute Morgen, habe ich versucht, Damast für Gardinen zu kaufen und die Besitzerin hat mich fast rausgeworfen. Abandoned (2015)
I'm sure Greer will love this damask we've bought her.Ich bin sicher, Greer wird diesen Damast lieben, den wir ihr gekauft haben. Abandoned (2015)
Wine's been poured and thank the Lord I've had the napkins freshly pressedHier ist der Trank und Gott sei Dank, dass frisch gebügelt der Damast Beauty and the Beast (2017)
Singers, conductors, French damask for his house...Sänger, Dirigenten, französischer Damast für sein Haus. Ludwig II: Glanz und Ende eines Königs (1955)
And we'II have a wonderful dinner with Burgundy and candlelight... -... anda damasktableclothand lemons. -Mm.Dann machen wir ein schönes Abendessen mit Burgunder und Kerzenlicht und einer Damasttischdecke und Zitronen. The Tender Trap (1955)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Damast {m}damask [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Damast /damast/ 
   damask

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top