Search result for

dps

(563 entries)
(0.0378 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dps-, *dps*, dp
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dps มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dps*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
DP (n ) Discussion Paper

English-Thai: Longdo Dictionary
DDPM(org) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (Department of Disaster Prevention and Mitigation) มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.disaster.go.th/, S. ปภ.,Department of Disaster Prevention and Mitigation,
GDP(n abbrev) ย่อมาจาก Gross Domestic Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
bedpan(n) กระโถนสำหรับถ่ายของเสียของผู้ป่วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedpan[N] หม้อนอนสำหรับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะบนเตียง
bedpost[N] เสาเตียง
deadpan[SL] หน้าไร้ความรู้สึก
grandpa[N] ปู่ / ตา, Syn. grandfather
grandpa[N] ปู่ / ตา, Syn. grandfather
headpin[N] ตัวพินที่ตั้งอยู่หน้าสุดหรือตรงกลางของกลุ่มในเกมโบว์ลิ่ง, Syn. kingpin
mudpack[N] โคลนพอกหน้า
sandpit[N] หลุมทราย, See also: บ่อทราย
tadpole[N] ลูกอ๊อด, See also: ลูกกบ, Syn. frog
clodpole[N] คนโง่
handpick[VT] หยิบด้วยมือ, See also: เก็บเกี่ยวด้วยมือ
midpoint[N] จุดกึ่งกลาง, Syn. midst, halfway
windpipe[N] หลอดลม, Syn. trachea
woodpile[N] กองฟืน, Syn. firewood
wordplay[N] การเล่นคำ, See also: การเล่นลิ้น, การเล่นสำนวน, Syn. paronomasia, pun
cardphone[N] โทรศัพท์สาธารณะที่ใช้บัตรในการโทร
godparent[N] พ่อแม่อุปถัมภ์, Syn. godfather, godmother
grandpapa[N] ปู่ / ตา, Syn. grandfather
headpiece[N] หมวกเกราะ, See also: หมวกกันน็อก, Syn. helmet
sandpaper[N] กระดาษทราย, Syn. emery
sandpiper[N] นกชายฝั่งทะเลมีขาและปากยาว
standpipe[N] ท่อถ่ายน้ำ
swordplay[N] การฟันดาบ, Syn. fencing
childproof[ADJ] ที่พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
fieldplece[N] ปืนสนาม
headphones[N] หูฟังโทรศัพท์, See also: หูฟังวิทยุ, Syn. earphones
soundproof[VT] ทำให้กันเสียง
soundproof[ADJ] ที่ป้องกันเสียงได้, Syn. silent, soundless
standpoint[N] ทัศนคติ, See also: แง่คิด, ความคิดเห็น, ความเห็น, Syn. attitude, viewpoint, opinion
woodpecker[N] นกหัวขวาน อยู่ในตระกูล Picidae
grandparent[N] ปู่ย่า, See also: ตายาย
grandparents[N] ปู่ ย่า ตา ยาย
great-grandparent[N] ปู่ย่าตายายของพ่อหรือแม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adpabbr. adenosine diphosphate
bedpann. ภาชนะสำหรับอุจจาระ หรือปัสสาวะบนเตียง
bedpostn. เสาเตียง
bondpapern. กระดาษทนอย่างดี
clodpoiln. คนโง่., Syn. clodpole,clodpate
ddp(ดีดีพี) ย่อมาจาก distributed data processing (แปลว่า การประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย) หมายถึง การประมวลข้อมูลในหน่วยงานที่มีหลายสาขา และ การทำงานเป็นแบบต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างมีข้อมูล แต่อาจมีการเชื่อมติดต่อกันโดยการสื่อสารข้อมูล (data communications) <คำย่อ> ดีดีพี ย่อมาจาก Drug Data for Pharmacist
deadpan(เดด'แพน) adj. ตาย,ไร้อารมณ์
dp(ดีพี) ย่อมาจาก data processing (แปลว่า การประมวลผลข้อมูล) หมายถึงการนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่นจัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามต้องการหรือผลที่จะนำไปใช้ต่อไปได้ โดยปกติจะหมายถึงการประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์เท่านั้น
dpi(ดีพีไอ) ย่อมาจาก dots per inch (จุดต่อนิ้ว) เป็นหน่วยวัดความละเอียดหรือความคมชัด (resolution) ของภาพ ยิ่งมีจำนวนจุดมากต่อนิ้ว ก็ยิ่งแปลว่าคมชัดมาก ส่วนมากใช้กับเครื่องพิมพ์ เช่น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ มีความละเอียด 300-600 จุดต่อนิ้ว ในขณะที่เครื่องพิมพ์แบบจุดบางเครื่อง มีความละเอียดเพียง 9 - 12 จุดต่อนิ้ว
dptabbr. diphteria,pertussis,tetanus vaccine
edp(อีดีพี) ย่อมาจาก electronic data processing (แปลว่า การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์) หมายถึงการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง) ทำการประมวลผลข้อมูลที่รับเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว แล้วแสดงผลลัพธ์ให้ตามที่สั่ง
godparentn. บิดามารดาอุปถัมภ์
grandpa(แกรน'พา) n. ปู่,ตา, Syn. grandfather
grandpapa(แกรน'พาพะ) n. ปู่,ตา
grandparent(แกรน'แพ'เรินทฺ) n. ปู่ย่าตายาย
hardpan(n. ชั้นดินที่แข็ง)
headpage(เฮด'เพจฺ) n. ใบปะหน้า
headphonen. หูโทรศัพท์
headpiece(เฮด'พีซ) n. ชิ้นเสื้อเกราะที่หัว,หมวกเกราะ,ส่วนที่คลุมหัวหมวก,เครื่องหูฟัง,หัวสวมเครื่องฟัง,สติปัญญา,หัวสมอง, Syn. helmet,headset
headpinn. ตัวตั้งที่อยู่หน้าสุดของกลุ่มตัวโบว์ลิ่ง
sandpapern. กระดาษทราย vt. ขัดด้วยกระดาษทราย
sandpiper(แซนดฺ'ไพเพอะ) n. นกอีก๋อย
sandpit(แซนดฺ'พิท) n. หลุม,ทราย,บ่อทราย,ที่ดูดทราย
sandpumpn. เครื่องดูดทราย,ท่อดูดทราย
soundproofadj. เสียงไม่สามารถผ่านได้,กันเสียง.vt. ทำให้กันเสียง,ไม่ให้เสียงผ่าน, See also: soundproofing n.
standpointn. จุดยืน,หลัก,แง่คิด,ทัศนคติ, Syn. position,point of,view
tadpole(แทค'โพล) n. ลูกกบ
undpabbr. United Nations Development program (me)
windpipe(วินดฺ'ไพพฺ) n. หลอดลมของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง, Syn. trachea
woodpaper(วูด'เพเพอะ) n. กระดาษที่ทำ จากเนื้อไม้
woodpecker(วูด'เพคเคอะ) n. นกหัวขวาน
woodpile(วูด'ไพลฺ) n. กองฟืน

English-Thai: Nontri Dictionary
grandparent(n) ปู่ย่าตายาย
sandpaper(n) กระดาษทราย
standpoint(n) แง่คิด,ความเห็น,หลัก,ทัศนคติ,จุดยืน
tadpole(n) ลูกกบ,ลูกเขียด
windpipe(n) หลอดลม
woodpecker(n) นกหัวขวาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
space, midpalmarช่องกลางในฝ่ามือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
standpatterผู้ยืนกราน (ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
automatic data processing (ADP)การประมวลผลข้อมูลแบบอัตโนมัติ (เอดีพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ADP (automatic data processing)เอดีพี (การประมวลผลข้อมูลแบบอัตโนมัติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
adpressedแนบแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
quidproquoความเข้าใจผิด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
midpalmar spaceช่องกลางในฝ่ามือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
childproof lockล็อกกันเด็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
data processing (DP)การประมวลผล, การประมวลผลข้อมูล (ดีพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data processing (DP)การประมวลผล, การประมวลผลข้อมูล (ดีพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DP (data processing)ดีพี (การประมวลผล, การประมวลผลข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DP (data processing)ดีพี (การประมวลผล, การประมวลผลข้อมูล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic data processing (EDP)การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electronic data processing (EDP)การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EDP (electronic data processing)อีดีพี (การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EDP (electronic data processing)อีดีพี (การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trache(o)-; trachea; windpipeท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trache(o)-; trachea; windpipeท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trachea; trache(o)-; windpipeท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
headphone; headset๑. โทรศัพท์สวมศีรษะ๒. หูฟังสวมศีรษะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
headset; headphone๑. โทรศัพท์สวมศีรษะ๒. หูฟังสวมศีรษะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hardpanชั้นดานแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
windpipe; tracheaท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Floodplain managementการจัดการลุ่มน้ำที่มีน้ำท่วมถึง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Headpointerเครื่องชี้ด้วยศีรษะ, เครื่องชี้ด้วยศีรษะ มีสองความหมาย แบบแรก คือก้านชี้ ที่สวมกับศีรษะเพื่อให้ผู้พิการทางกายสามารถชี้ เปิดหน้ากระดาษหรือกดสวิทช์ได้โดยไม่ต้องใช้มือ (headstick)  แบบที่สองหมายถึงการควบคุมโดยศีรษะ ซึ่งทำงานโดยการใช้กล้องถ่ายภาพวิดีโอหรือ อินฟราเรด ถ่ายภาพผู้พิการ และติดตามความเคลื่อนไหวของศีรษะ แล้วนำสัญญาณความเคลื่อนไหวมาบ่งบอกความต้องการ โดยทั่วไป มักจะมีการติดจุดเครื่องหมายที่ติดกับหน้าผากของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ [Assistive Technology]
WordPress (Electronic resource) เวิร์ดเพรส (ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]
WordPerfect for Windows (Computer file)เวิร์ดเพอร์เฟ็คท์ สำหรับวินโดวส์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Bedpansหม้อนอน [TU Subject Heading]
Floodplain managementการจัดการที่ราบน้ำท่วมถึง [TU Subject Heading]
Floodplainsที่ราบน้ำท่วมถึง [TU Subject Heading]
Grandparent and childปู่ย่าตายายกับหลาน [TU Subject Heading]
Grandparentingการเป็นปู่ย่าตายาย [TU Subject Heading]
Soundproofingการกันเสียง [TU Subject Heading]
Swordplayการต่อสู้ด้วยดาบ [TU Subject Heading]
United Nations Development Programme (UNDP) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
องค์การพิเศษของสหประชาชาติ มีหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือ ทางเทคนิคต่างๆ ของสหประชาชาติ องค์กรนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 จัดเป็นองค์การความร่วมมือทางเทคนิคที่ใหญ่ที่สุดของโลก ได้ให้ความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ ทั่วโลกไปแล้วหลายพันโครงการ กิจกรรมที่ดครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติให้ความสนับสนุนได้แก่ โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มศักยภาพทางการค้าและการส่งออก การพัฒนากำลังคน การสร้างสิ่งจูงใจให้มีการลงทุนในการสร้างทุน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ แก่ประเทศกำลังพัฒนา และโครงการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เงินทุนที่ใช้ในโครงการได้รับบริจาคโดยสมัครใจจากประเทศสมาชิกและองค์การ ต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Hazardpis Household Waste ของเสียเสี่ยงอันตรายจากบ้านเรือน
ของเสียเสี่ยงอันตรายจากบ้านเรือน [สิ่งแวดล้อม]
Floodplains บริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง
พื้นที่ราบระหว่างลำน้ำกับพื้นที่บนบกซึ่งอยู่ สูงกว่า มีน้ำท่วมเป็นครั้งคราว พบได้ตามระบบลำน้ำในบริเวณต่างๆ ทั่วโลก ที่ราบน้ำท่วมถึงหลายแห่งอยู่ ในบริเวณที่ลุ่มชายฝั่งทะเลติดกับดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ และ อีกหลายแห่งอยู่ในบริเวณแม่น้ำสายใหญ่ๆ ที่มีที่ราบน้ำท่วมถึงเป้นบริเวณกว้างใหญ่ ประกอบด้วย ที่ลุ่มชื้นแฉะมีหญ้าอยู่รก ป่าน้ำท่วม ทะเลสาบรูปแอก และแอ่งน้ำต่าง ๆ ในบางพื้นที่อาจเรียกบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึงเหล่านี้ว่าดินดอนสามเหลี่ยม [สิ่งแวดล้อม]
Gross Domestic Product (GDP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
การวัดผลิตผลของชาติที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 1 ปี เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (ดู GNP) แต่ที่แตกต่างกันคือ การวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จะพิจารณาเฉพาะผลิตผลที่ได้มีการผลิตขึ้นภายในประเทศเท่านั้น ไม่ว่าผลิตผลนั้นจะเกิดจากคนในประเทศหนือชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาประกอบการในประเทศนั้น [สิ่งแวดล้อม]
DP.1 (Entry Form for Customs Clearance)แบบฟอร์มการขอยกเว้นภาษีนำเข้าของผู้มีเอกสิทธิ์ทางการทูต [การทูต]
ADPอะดีโนซีน ไดฟอสเฟต, สาร; อะดีโนซีน ไดฟอสเฟต [การแพทย์]
Cells, Tadpole-Shapedเซลล์คล้ายลูกกบ [การแพทย์]
floodplain mappingfloodplain mapping, การทำแผนที่น้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hardpanhardpan, ชั้นดานแข็ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP)นิโคตินาไมด์อะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ ฟอสเฟต, สารอินทรีย์ชนิดหนึ่ง  ทำหน้าที่เป็นตัวรับไฮโดรเจนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งเมื่อรับไฮโดรเจนแล้วจะอยู่ในรูปของ NADPH2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
adenosine diphosphate (ADP)อะดีโนซีนไดฟอสเฟต (เอดีพี), สารประกอบที่มีพลังงานสูง  ส่วนใหญ่พบสารนี้มากในโมโทคอนเดรียของเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ADPเอดีพี, ดู adenosine diphosphate [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Midpalmar Spaceช่องเอ็นกลางฝ่ามือ [การแพทย์]
Midpositionท่ากลางๆ [การแพทย์]
Motor Endplateมอร์เตอร์เอนด์-เพลต, เส้นประสาทเข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ, แผ่นปลายประสาทสั่งการ, ส่วนเชื่อมต่อระหว่างปลายประสาทกับเยื่อกล้ามเนื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Grandpa?ปู่ค่ะ? Beneath (2011)
Have you heard from grandpa?ได้ข่าวอะไรจากปู่มั้งมั้ยค่ะ? Beneath (2011)
Grandpa?ปู่ค่ะ? Beneath (2011)
Doesn't seem like anybody's here, unless your grandpa likes to sit in the dark.ดูเหมือนไม่มีใครอยู่ที่นี้ เว้นแต่ปู่เธอชอบนั่งในความมืด Beneath (2011)
And I'll tell grandpa you say hi, and you miss him.แล้วจะฝากสวัสดีปู่และบอกว่าแม่คิดถึงปู่ให้นะค่ะ Beneath (2011)
He must have found a handprint at the crime scene.เค้าต้องพบ รอยนิ้วมือในที่เกิดเหตุ Watch While I Revise the World (2011)
I can't stop thinking about grandpa.หนูหยุดคิดเรื่องคุณปู่ไม่ได้ค่ะ Balcoin (2011)
We've also asked a few of our other special friends to dp by.เมื่อสักครู่ เราได้เชิญ แขกคนสนิทให้แวะมาเยือน Extraordinary Merry Christmas (2011)
That's my grandpa.นั่นปู่ฉัน Beneath (2011)
- Deadpool, a high collar, just like Black Panther.ดาบ และ ปลอกมีด เป็นของเดดพูล ปกสูง เหมือนกับ แบล็ค แพนเธอร์ Heroes and Villains (2011)
Grandpa!ท่านปู่ Tree with Deep Roots (2011)
Uh, picture here. That's my grandpa.เอ่อ รูปนี้ ปู่ผมเอง Thanksgiving (2011)
Its front right leg is fused to its neck, which has compromised its windpipe and its blood flow.รอให้คนมารับเหรอ ไม่มีใครรู้ว่าเราออกมา Bylaw (2011)
Snowman, bat, tadpole.ตุ๊กตาหิมะ, ค้างคาว, ลูกอ๊อด A Thousand Days' Promise (2011)
My grandpa came by. He'll freak out if he hears I didn't come to work.คุณตามาที่ห้างเมื่อกี้ ถ้าท่านพบว่าฉันไม่ได้ทำผลงานอะไร ท่านจะโกรธได้ Episode #1.15 (2011)
Song Geum! Grandpa!ซองกึม ท่านปู่ Tree with Deep Roots (2011)
I know you're not happy here at the DPD, and I'm not happy having people who aren't happy in my division.ฉันรู้ว่าคุณไม่มีความสุขกับที่นี่ ที่DPD และฉันก็ไม่แฮปปี้ ที่คนในแผนกฉันไม่มีความสุข World Leader Pretend (2011)
I'd wear these headphones and sensors to monitor my brain waves.ฉันสวมหูฟัง และตัวตรวจวัด เพื่อจับคลื่นสมองของฉัน Falling Ash (2011)
Grandpa, who loved building his model trains.ปู่ผม เขารักการสร้างรถไฟจำลอง Silent Night (2011)
He asked me my grandpa's name.เขาถามชื่อ ปู่ของฉัน Thanksgiving (2011)
- You've never asked me my grandpa's name. - I don't know, Winston,นายไม่เห็นเคยถามชื่อปู่ฉันเลย ฉันไม่รู้ วินสตัน Thanksgiving (2011)
I always just thought he was your grandpa.ฉันแค่คิดว่า เขาเป็นปู่นาย Thanksgiving (2011)
I mean, you don't know my grandpa's name.ฉันหมายถึง นายก็ไม่รู้ ชื่อปู่ฉัน Thanksgiving (2011)
I suppose, from a creative standpoint, some characters deserve to die.จากมุมมองที่สร้างสรรค์ ตัวละครบางคนสมควรตาย Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
Grandpa!ท่านปู่ Tree with Deep Roots (2011)
Grandpa, you can't win a war of words against women. Your grandmother lived...ประธานฮันคยองขอให้เรา ไปช่วยดูแลแขกต่างชาติ New Tales of the Gisaeng (2011)
I trusted my mom and my grandpa before.คิดว่าบอกคุณย่า แล้วพ่อกับแม่จะซื้อให้ Episode #1.20 (2011)
My grandpa is a lot of fun.ถ้าพี่ไม่รู้งั้นก็ต้องฟังผม New Tales of the Gisaeng (2011)
I'm not saying that as my grandpa's grandson.นั้นไม่ใช่เพราะผมเป็นหลานชายท่านประธาน Episode #1.20 (2011)
Grandpa.คุณตา! Episode #1.20 (2011)
Are you thinking about what my grandpa said?คุณหนักใจอะไร? เพราะคำพูดคุณปู่เหรอ? Episode #1.20 (2011)
Grandpa!อาหารไม่ย่อยหนะ New Tales of the Gisaeng (2011)
Grandpa. My car.จะให้แม่ทำอย่างอื่นนอกจาก ข้าวสำหรับมื้อเที่ยงมั้ย New Tales of the Gisaeng (2011)
Oh my, Grandpa,แต่ฉันตัดสินใจจะเก็บมันไว้ New Tales of the Gisaeng (2011)
Grandpa is tops in the common sense dept.คนกำลังมองเราอยู่ ฉันไม่รุ้สึกอยากจะคุยต่ออีกแล้ว New Tales of the Gisaeng (2011)
Grandpa's tab.ราคาของคุณปู่ Fermentation Family (2011)
Wait, wait, wait, Grandpa you have to do it with us. Starting with this?ดังนั้นฉันจึงวางแผนที่จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ของฉัน และใช้ชีวิตตามสถานการณ์จากนี้ไป New Tales of the Gisaeng (2011)
Grandpa! Am I really your granddaughter?วันนี้นายเป็นน้องเหรอ New Tales of the Gisaeng (2011)
I can't win against my grandpa.จากนั้นมันจะไม่เป็นไรถ้าผมมีความตั้งใจอื่น ๆ นายมันคือเจ้าเปี๊ยก New Tales of the Gisaeng (2011)
And after that we focus on targeting grandpa.ฉันรู้แล้วว่าเรื่องอะไร อย่าห่วงเลย New Tales of the Gisaeng (2011)
I subtracted the breakfast fees, Grandpa.ฉันเอาค่าอาหารเช้าออกแล้วค่ะ คุณปู่ Fermentation Family (2011)
Grandpa, do you have a lot of money?คุณปู่ ปู่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรือค่ะ Fermentation Family (2011)
Ha Na, just now, what grandpa meant was...ฮานา สิ่งที่คุณปู่หมายถึงก็คือ... Ojakgyo Brothers (2011)
Why are you not listening to what grandpa says?ทำไมเธอไม่ฟังสิ่งที่ปู่บอก Ojakgyo Brothers (2011)
I don't have the power that my grandparents did, but with your magic, can make it happen.ฉันไม่มีพลังอย่างนั้น อย่างที่ปู่มี แต่ด้วยพลังเวทย์ของคุณ สามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้ Fire/Ice (2012)
Hey, Grandpa, what the heck was the delay back there?เฮ้ ปู่ มันเรื่องบ้าอะไรถึงได้ชักช้ากันแบบนี้เนี่ย Source Code (2011)
- It was very good advice. - Hey, Grandpa...เป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลย เฮ้ ตาแก่ Source Code (2011)
Hey, Grandpa.เฮ้ คุณปู่ Source Code (2011)
There's nothing left for me to teach you about swordplay.มีไม่มีอะไรจะถ่ายทอดให้เจ้าอีกแล้ว ในทักษะเชิงดาบ Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
He's got nothing. One silver coin and an empty codpiece.ไม่เห็นมีของมีค่าอะไรเลย Snow White and the Huntsman (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dpAfter Grandma's sudden death, Grandpa began to age rapidly.
dpAfter their parents died their grandparents brought them up.
dpAre the Chinese GDP figures a case of the boy crying wolf?
dpAs a tadpole grows, the tail disappears and legs begin to form.
dpDid you know that carp eat tadpoles?
dpFor wordprocessors for use with Japanese, there is Microsoft's "Word", JustSystem's "Ichitarou" and such.
dpFrom the standpoint of architectural design, there can be more alternatives to this approach.
dpFrom the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.
dpFrom the standpoint of the law, he is free.
dpFrom this standpoint history can be divided into two main epochs.
dpGrandpa bought it for me!
dpGrandpa fell down the stairs and got a serious injury.
dpGuest rooms equipped with soundproofing with an emphasis on privacy.
dpI am constantly amazed at the energy of my grandparents.
dpIf you sum up feminist counselling in a few words, I suppose it would be counselling done from a woman's standpoint.
dpI live with my mother, brother and my grandparents.
dpIn a social system, posture by which the responsibility is abandoned in a micro standpoint as no macro as the organization or nor the individual is sure not to be supported.
dpIt's better for you not to see my grandpa.
dpI visit my grandparents twice a week.
dpLet's visit my grandpa this weekend.
dpLucy was brought up by her grandparents.
dpMy grandpa is a lively and good humoured man.
dpOur grandparents would come to see us on the weekends.
dpSarah gets very bored listening to her grandparents rambling on about old times.
dpShe had three DPT shots before.
dpShe needs another DPT shot.
dpTadpoles become frogs.
dpThat child dug a tunnel in the sandpit.
dpThat's right. It's written in an unassuming fashion, and it's an ethical standpoint as well.
dpThe children were delighted to see their grandparents whom they had not seen for quite a long time.
dpThe LDP brought out a bill to raise taxes, but they met with such violent opposition that they backed down.
dpThe LDP needs a spiritual cleansing.
dpThe LDP rode on the wave of Koizumi's popularity
dpThe noisy headphones are that guy's.
dpWe can consider the problem from several standpoints.
dpWhen my home had an extension built I only had this room fitted with soundproofing and an internal lock.
dpWoodpeckers peck tree trunks with their long pointed beaks and eat insects found there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กปร.[N] Office of the Royal Development Projects Board, See also: ORDPB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปส.[N] Department of Public Welfare, See also: DPW, Syn. กรมประชาสงเคราะห์
อ.ส.ค.[N] Dairy Farming Promotion Organization of Thailand, See also: DPO, Syn. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ใช้บัตร[N] cardphone, See also: phonecard phone, phonecard, Example: มหาวิทยาลัยติดตั้งโทรศัพท์ใช้บัตรบริเวณโรงอาหารเพิ่มอีก 10 เครื่อง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: โทรศัพท์ที่ใช้บัตรโทรศัพท์แทนการหยอดเหรียญ
โทรศัพท์ใช้บัตร[N] cardphone, See also: phonecard phone, phonecard, Thai definition: โทรศัพท์ที่ใช้บัตรโทรศัพท์
หลอดลม[N] windpipe, See also: trachea, Example: เวลารับประทานอาหารไม่ควรพูดไปด้วย เพราะอาหารอาจตกลงไปในหลอดลมได้, Count unit: หลอด, Thai definition: ทางเดินอากาศหายใจส่วนล่างที่อยู่ระหว่างกล่องเสียงกับหลอดลม, Notes: (อังกฤษ)
คุณตา[N] grandfather, See also: grandpa, granddad, granddaddy, grandpapa, granduncle, Syn. ตา, Ant. ยาย, Example: เรียงความของเด็กกล่าวถึงคุณตาว่าเป็นผู้ใจบุญใจกุศลด้วย, Count unit: คน, Thai definition: พ่อของแม่
คุณปู่[N] grandfather, See also: grandpa, granddad, granddaddy, grandpapa, granduncle, Syn. ปู่, Ant. คุณย่า, Example: คุณปู่ของนพเคยอยู่เมืองจีนมาก่อน, Count unit: คน, Thai definition: พ่อของพ่อ
แง่[N] angle, See also: viewpoint, standpoint, point of view, Syn. แง่มุม, มุมมอง, ประเด็น, Example: ต้นเหตุของปัญหานี้มองกันได้หลายแง่, Count unit: แง่
พ่อเฒ่า[N] old man, See also: grandpa, aged man, Ant. แม่เฒ่า, Example: ผมโตขึ้น แต่พ่อเฒ่าเหมือนเท่าเดิม ไม่แก่ไปกว่าเมื่อผมยังเล็กๆ, Count unit: คน, Thai definition: สรรพนามที่ใช้เรียกชายชรา, Notes: (ถิ่นอีสาน)
แปดสาแหรก[N] eight dignitaries, See also: great grandparents, four ancestors on both sides in high class families or ancient noble l, Syn. สายวงศ์สกุล, สายสกุล, Example: พ่อแม่ของปู่ย่าตายายทั้งสองข้างเรียกว่าแปดสาแหรก, Thai definition: เป็นคำเรียกต้นวงศ์สกุล คือ บิดามารดาของปู่และย่า 4 ของตาและยาย 4 รวม เป็น 8 ที่เป็นผู้ดีทั้งฝ่ายบิดาและมารดา เรียกว่า ผู้ดีแปดสาแหรก (เทียบสาแหรกที่มีข้างละ 4 ขา 4 ข้างเป็น 8 ขา)
ปู่ย่า[N] grandparents, Example: เขาเติบโตมาจากการเลี้ยงดูของปู่ย่าเพียงลำพัง
ปู่[N] grandfather, See also: grandpa, paternal grandfather, Example: ปู่ย่าตายายช่วยกันเลี้ยงหลานแทนพ่อแม่ที่ออกไปทำงานนอกบ้าน, Count unit: คน, Thai definition: พ่อของพ่อ
แปดสาแหรก[N] eight dignitaries, See also: great grandparents, four ancestors on both sides in high class families, having the ways a, Syn. สายวงศ์สกุล, สายสกุล, Example: เชื้อสายทั้งแปดสาแหรกของเขาล้วนเป็นผู้ดีทั้งนั้น, Thai definition: คำเรียกต้นวงศ์สกุล คือ บิดามารดาของปู่และย่า 4 ของตาและยาย 4 รวม เป็น 8 ที่เป็นผู้ดีทั้งฝ่ายบิดาและมารดา เรียกว่า ผู้ดีแปดสาแหรก (เทียบสาแหรกที่มีข้างละ 4 ขา 2 ข้างเป็น 8 ขา)
ลูกกบ[N] tadpole, Syn. ลูกอ๊อด, Example: ในสระบัวหลังบ้านเต็มไปด้วยลูกกบตัวเล็กๆ, Count unit: ตัว
อีก๋อย[N] sandpiper, Syn. ก๋อย, นางก๋อย, Example: นกอีก๋อยจะมีปากที่ยาวโค้ง เพื่อใช้ในการคุ้ยเขี่ยหาไส้เดือน หรือหนอนตามชายทะเล, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกในวงศ์ Scolopacidae ตัวสีน้ำตาลเทาลายดำ ปากยาวโค้งปลายแหลม ขายาว ชอบหากินเป็นฝูงตามชายหาด มีหลายชนิด เช่น อีก๋อยใหญ่ (Numenius arquata) อีก๋อยเล็ก (N. phaeopus), ก๋อย ก็เรียก
ตีหน้าตาย[V] assume or make a deadpan face, See also: keep a straight face, Syn. ทำหน้าตาย, Ant. ทำหน้าเป็น, Example: ผู้ต้องหาตีหน้าตายปฏิเสธข้อกล่าวหา, Thai definition: ทำหน้าเฉยเหมือนไม่มีความรู้สึกหรือไม่รู้เรื่อง
ทรรศนะ[N] viewpoint, See also: point of view, vision, standpoint, opinion, perspective, Syn. ความเห็น, ทัศนะ, Example: ในทรรศนะของทางราชการเห็นว่า ชาวบ้านพวกนี้เป็นคนหัวแข็ง, Count unit: ทรรศนะ, Thai definition: ความคิดว่าสิ่งต่างๆ เป็นอย่างไรบ้าง, Notes: (สันสกฤต)
ก๋ง[N] grandfather, See also: granddad, grandpa, Syn. ตา, Example: เวลาว่างก๋งจะชอบเล่าเรื่องความหลังให้ฟัง, Thai definition: พ่อของพ่อหรือของแม่
กระดาษทราย[N] sandpaper, See also: emery paper, abrasive paper, Example: งานหล่อเรซินเริ่มจากร่างแบบ และเริ่มแกะลายด้วยปูนปลาสเตอร์ เพื่อทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนก่อนหล่อเรซิน เคลือบด้วยเจลโค้ตขัดแต่งด้วยกระดาษทราย และเครื่องขัดแต่งสีให้เหมือนของจริงด้วยสีอะคริลิค, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดาษที่มีด้านหนึ่งเป็นเม็ดๆ อย่างทราย ใช้สำหรับขัดไม้เป็นต้น
กระบี่กระบอง[N] swordplay (for self-defence and physical training), See also: contest with swords, clubs or other weapons, Thai definition: ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง ต่อสู้กันด้วยกระบี่และกระบอง
จุดยืน[N] standpoint, See also: point of view, Syn. ทรรศนะ, ความคิดเห็น, Example: โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาที่เป็นจุดยืนของนายก่อจะเป็นตัวดึงเงินจากโครงการอื่นมามหาศาล, Thai definition: ความคิดเห็นของแต่ละคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
ชวด[N] great-grandparent, See also: great-grandfather, great-grandmother, Syn. ทวด, Example: ชวดของฉันอายุยืนเกิน 100 ปีแล้ว, Count unit: คน
ชั้นยาย[N] grandparent's time
หลอดลมคอ[N] trachea, See also: windpipe, Syn. หลอดลม, Example: หลอดลมคอที่อยู่ต่ำกว่าสายเสียงตีบแคบจะทำให้เสียงค่อยและหายใจลำบาก
เหลอ[ADJ] blank, See also: expressionless, silly, ignorant, deadpan, Syn. เซ่อ, เป๋อ, เร่อร่า, เจิ่น, เหลอหลา, Example: เขาตีหน้าเหลอเมื่อถูกถามเช่นนั้น, Thai definition: ที่มีหน้าตาเซ่อๆ
หน้าตาเฉย[ADV] deadpan, See also: appear indifferent, appear detached, look unconcerned, Syn. เฉย, Example: เด็กชายถือวิสาสะหยิบของใช้ของเพื่อนไปหน้าตาเฉย
หน้าตาเฉย[ADV] deadpan, See also: appear indifferent, appear detached, look unconcerned, Syn. เฉย, Example: เด็กชายถือวิสาสะหยิบของใช้ของเพื่อนไปหน้าตาเฉย
จุดกึ่งกลาง[N] middle point, See also: midpoint, intermediate point, Example: ผู้เล่นต้องวางแท่งยางไว้ที่จุดกึงกลางของหน้าอกแล้วเกร็งกล้ามเนื้อ, Count unit: จุด, Thai definition: ตำแหน่งที่อยู่ตรงกลาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวด[n.] (chūat) EN: great-grandparent ; great-grandfather ; great-grandmother   
หูฟัง[n.] (hūfang) EN: headphones ; earpiece   FR: écouteur [m] ; oreillette [f]
อีดีพี[abv.] (Ī.Dī.Phī.) EN: EDP (Electronic Data Processing)   
จุดกึ่งกลาง[n. exp.] (jut keungklāng) EN: middle point ; midpoint = mid point ; intermediate point   FR: point central [m]
จุดยืน[n.] (jutyeūn) EN: standpoint ; point of view ; stand   FR: point de vue [m] ; position [f]
การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (kān pramūanphon khømūn thāng ilekthrønik) EN: Electronic Data Processing (EDP)   
การเติบโตทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān toēptō thāng sētthakit) EN: economic growth ; GDP   FR: croissance économique [f]
กระบี่กระบอง[n.] (krabīkrabøng) EN: swordplay ; Krabi Krabong ; martial art in combination with weapons ; traditional Thai martial art   FR: krabi krabong [m]
เหลอ[adj.] (loē) EN: blank ; deadpan ; innocent ; ignorant ; silly   
หลอดลม[n.] (løtlom) EN: trachea ; windpipe ; bronchi   FR: trachée [f] ; bronches [fpl]
ลูกกบ[n.] (lūkkop) EN: tadpole   FR: têtard [m]
ลูกอ๊อด[n.] (lūk øt) EN: tadpole   FR: têtard [m]
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์[org.] (Mahāwitthayālai Thurakit Bandit) EN: Dhurakij Pundit University (DPU)   FR: université Dhurakij Pundit (DPU) [f]
หน้าตาเฉย[X] (nātāchoēi) EN: deadpan   
แง่[n.] (ngaē) EN: point of view ; angle ; aspect ; viewpoint ; standpoint   FR: point de vue [m] ; angle [m] ; aspect [m] ; côté [m]
นกชายเลนบึง[n. exp.] (nok chāilēn beung) EN: Marsh sandpiper   FR: Chevalier stagnatile [m] ; Chevalier à longs pieds [m] ; Chevalier des marais [m]
นกชายเลนเขียว[n. exp.] (nok chāilēn khīo) EN: Green Sandpiper   FR: Chevalier cul-blanc = Chevalier culblanc [m] ; Cul-blanc [m]
นกชายเลนกระหม่อมแดง[n. exp.] (nok chāilēn kramǿm daēng) EN: Sharp-tailed Sandpiper   FR: Bécasseau à queue pointue [m] ; Bécasseau à queue fine [m] ; Bécasseau pointu [m]
นกชายเลนน้ำจืด[n. exp.] (nok chāilēn nām jeūt) EN: Wood Sandpiper   FR: Chevalier sylvain [m] ; Chevalier des bois [m]
นกชายเลนปากแอ่น[n. exp.] (nok chāilēn pāk aēn) EN: Terek Sandpiper   FR: Chevalier bargette [m] ; Bargette du (de) Térek [f] ; Chevalier du Térek [m]
นกชายเลนปากช้อน [n. exp.] (nok chāilēn pāk chøn) EN: Spoon-billed Sandpiper   FR: Bécasseau spatule [m] ; Bécasseau à spatule [m] ; Bécasseau à bec en cuiller [m]
นกชายเลนปากโค้ง[n. exp.] (nok chāilēn pāk khōng) EN: Curlew Sandpiper   FR: Bécasseau cocorli [m] ; Pélidne cocorli [m]
นกชายเลนปากกว้าง[n. exp.] (nok chāilēn pāk kwāng) EN: Broad-billed Sandpiper   FR: Bécasseau falcinelle [m] ; Bécasseau platyrhynque [m] ; Pélidne platyrhynque [m] ; Pélidne pygmée [m]
นกเด้าดิน[n. exp.] (nok daodin) EN: Common Sandpaper   FR: Chevalier guignette [m] ; Guignette vulgaire [f] ; Petit Cul-blanc [m] ; Tringoïde [m]
นกหัวขวาน[n.] (nok hūa khwān) EN: woodpecker   FR: pic
นกหัวขวานแดง[n. exp.] (nok hūa khwān daēng) EN: Maroon Woodpecker   FR: Pic porphyroïde [m] ; Pic porphyre [m]
นกหัวขวานแดงลาย[n. exp.] (nok hūa khwān daēng lāi) EN: Banded Woodpecker   FR: Pic minium [m]
นกหัวขวานแดงหลังลาย[n. exp.] (nok hūa khwān daēng lang lāi) EN: Bay Woodpecker   FR: Pic à oreillons rouges [m] ; Pic à bec pâle [m]
นกหัวขวานด่างหัวแดงอกลาย[n. exp.] (nok hūa khwān dāng hūa daēng ok lāi) EN: Stripe-breasted Woodpecker   FR: Pic à poitrine rayée [m]
นกหัวขวานด่างแคระ[n. exp.] (nok hūa khwān dāng khraē) EN: Grey-capped Woodpecker ; Grey-capped Pygmy Woodpecker   FR: Pic à coiffe grise [f] ; Pic pygmée [m]
นกหัวขวานด่างหน้าผากเหลือง [n. exp.] (nok hūa khwān dāng nāphāk leūang) EN: Yellow-crowned Woodpecker   FR: Pic mahratte [m]
นกหัวขวานด่างอกลายจุด[n. exp.] (nok hūa khwān dāng ok lāi jut) EN: Fulvous-breasted Woodpecker   FR: Pic de Macé [m]
นกหัวขวานด่างท้องดำ[n. prop.] (nok hūa khwān tāng thøng dam) EN: Black-and-Buff Woodpecker   FR: Pic à jugulaire [m]
นกหัวขวานด่างท้องน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok hūa khwān dāng thøng nāmtān daēng) EN: Rufous-bellied Woodpecker   FR: Pic à ventre fauve [f] ; Pic à ventre roux [m] ; Pic épeiche à ventre roux [m]
นกหัวขวานหัวเหลือง [n. exp.] (nok hūa khwān hūa leūang) EN: Pale-headed Woodpecker   FR: Pic grantia [m]
นกหัวขวานเขียวหัวดำ[n. exp.] (nok hūa khwān khīo hūa dam) EN: Grey-headed Woodpecker ; Grey-faced Woodpecker   FR: Pic cendré [m] ; Pic à tête grise [m]
นกหัวขวานเขียวคอเขียว[n. exp.] (nok hūa khwān khīo khø khīo) EN: Streak-breasted Woodpecker   FR: Pic verdâtre [m] ; Pic à poitrine striée [m]
นกหัวขวานเขียวป่าไผ่[n. exp.] (nok hūa khwān khīo pā phai) EN: Laced Woodpecker   FR: Pic médiastin [m]
นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง[n. exp.] (nok hūa khwān khīo taphōk daēng) EN: Black-headed Woodpecker   FR: Pic à tête noire [m]
นกหัวขวานเขียวท้องลาย[n. exp.] (nok hūa khwān khīo thøng lāi) EN: Streak-throated Woodpecker   FR: Pic striolé [m]
นกหัวขวานคอลาย[n. exp.] (nok hūa khwān khø lāi) EN: Checker-throated Woodpecker   FR: Pic gorgeret [m]
นกหัวขวานแคระจุดรูปหัวใจ[n. exp.] (nok hūa khwān khrae jut rūp hūajai) EN: Heart-spotted Woodpecker   FR: Pic canente [m]
นกหัวขวานแคระอกเทา[n. exp.] (nok hūa khwān khrae ok thao) EN: Grey-and-buff Woodpecker   FR: Pic trapu [m]
นกหัวขวานลายคอแถบขาว[n. exp.] (nok hūa khwān lāi khø thaēp khāo) EN: Buff-necked Woodpecker   FR: Pic tukki [m]
นกหัวขวานลายตะโพกเหลือง[n. exp.] (nok hūa khwān lāi taphōk leūang) EN: Buff-rumped Woodpecker   FR: Pic strihup [m] ; Pic à tête jaune [m]
นกหัวขวานหลังสีส้ม[n. exp.] (nok hūa khwān lang sī som) EN: Orange-backed Woodpecker   FR: Pic vigoureux [m]
นกหัวขวานอกแดง[n. exp.] (nok hūa khwān ok daēng) EN: Crimson-breasted Woodpecker   FR: Pic à plastron rouge [m]
นกหัวขวานป่าไผ่[n. exp.] (nok hūa khwān pā phai) EN: Bamboo Woodpecker   FR: Pic des bambous [m]
นกหัวขวานปีกแดง[n. exp.] (nok hūa khwān pīk daēng) EN: Crimson-winged Woodpecker   FR: Pic grenadin [m]
นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพล[n. exp.] (nok hūa khwān sām niū lang sī phlai) EN: Olive-backed Woodpecker   FR: Pic oriflamme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ODP    OW1 D IY1 P IY1
EDPER    EH1 D P ER0
BEDPAN    B EH1 D P AE2 N
MIDPAC    M IH1 D P AE2 K
REDPATH    R EH1 D P AE2 TH
REDPOLL    R EH1 D P OW2 L
RIDPATH    R IH1 D P AE2 TH
GRANDPA    G R AE1 N P AA2
GRANDPA    G R AE1 N D P AA2
SEEDPOD    S IY1 D P AA2 D
TADPOLE    T AE1 D P OW2 L
BEDPANS    B EH1 D P AE2 N Z
GRANDPA    G R AE1 M P AA2
DEADPAN    D EH1 D P AE2 N
TADPOLES    T AE1 D P OW2 L Z
MIDPRICE    M IH1 D P R AY1 S
MIDPOINT    M IH1 D P OY2 N T
GRANDPRE    G R AE1 N D P R EY2
HANDPICK    HH AE1 N D P IH1 K
ENDPOINT    EH1 N D P OY2 N T
REDPOLLS    R EH1 D P OW2 L Z
MIDPAC'S    M IH1 D P AE2 K S
MIDPRICED    M IH1 D P R AY1 S T
SANDPOINT    S AE1 N D P OY2 N T
SANDPAPER    S AE1 N D P EY2 P ER0
HEADPHONE    HH EH1 D F OW2 N
SWORDPLAY    S AO1 R D P L EY2
WORLDPASS    W ER1 L D P AE2 S
FELDPAUSCH    F EH1 L D P AW2 SH
STANDPOINT    S T AE1 N D P OY2 N T
SWORDPLAYS    S AO1 R D P L EY2 Z
FLOODPLAIN    F L AH1 D P L EY2 N
BROADPFOOT    B R AO1 D F UH0 T
WOODPECKER    W UH1 D P EH2 K ER0
HANDPICKED    HH AE1 N D P IH1 K T
JAMSHEDPUR    JH AE2 M SH EH1 D P ER0
HEADPHONES    HH EH1 D F OW2 N Z
GOODPASTER    G UH1 D P AE2 S T ER0
WOODPECKERS    W UH1 D P EH2 K ER0 Z
HARDPRESSED    HH AA1 R D P R EH2 S T
STANDPOINTS    S T AE1 N D P OY2 N T S
GOODPASTURE    G UH1 D P AE2 S CH ER0
WORDPERFECT    W ER1 D P ER1 F EH0 K T
GRANDPARENT    G R AE1 M P EH2 R AH0 N T
GRANDPARENT    G R AE1 N P EH2 R AH0 N T
GRANDPARENT    G R AE1 N D P EH2 R AH0 N T
GRANDPARENTS    G R AE1 N D P EH2 R AH0 N T S
GRANDPARENTS    G R AE1 N P EH2 R AH0 N T S
GRANDPARENTS    G R AE1 M P EH2 R AH0 N T S
GRANDPARENTS'    G R AE1 M P EH2 R AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
EDP    (n) (ii2 d ii2 p ii1)
DPhil    (n) (d ii2 f i1 l)
bedpan    (n) (b e1 d p a n)
bedpans    (n) (b e1 d p a n z)
bedpost    (n) (b e1 d p ou s t)
deadpan    (j) (d e1 d p a n)
grandpa    (n) (g r a1 n p aa)
sandpit    (n) (s a1 n d p i t)
skidpan    (n) (s k i1 d p a n)
tadpole    (n) (t a1 d p ou l)
Bridport    (n) (b r i1 d p oo t)
bedposts    (n) (b e1 d p ou s t s)
codpiece    (n) (k o1 d p ii s)
deedpoll    (n) (d ii1 d p ou l)
grandpas    (n) (g r a1 n p aa z)
sandpits    (n) (s a1 n d p i t s)
skidpans    (n) (s k i1 d p a n z)
tadpoles    (n) (t a1 d p ou l z)
windpipe    (n) (w i1 n d p ai p)
woodpile    (n) (w u1 d p ai l)
codpieces    (n) (k o1 d p ii s i z)
deedpolls    (n) (d ii1 d p ou l z)
endpapers    (n) (e1 n d p ei p @ z)
godparent    (n) (g o1 d p e@ r @ n t)
headpiece    (n) (h e1 d p ii s)
sandpaper    (v) (s a1 n d p ei p @ r)
sandpiper    (n) (s a1 n d p ai p @ r)
standpipe    (n) (s t a1 n d p ai p)
swordplay    (n) (s oo1 d p l ei)
windpipes    (n) (w i1 n d p ai p s)
woodpiles    (n) (w u1 d p ai l z)
godparents    (n) (g o1 d p e@ r @ n t s)
headphones    (n) (h e1 d f ou n z)
headpieces    (n) (h e1 d p ii s i z)
sandpapers    (v) (s a1 n d p ei p @ z)
sandpipers    (n) (s a1 n d p ai p @ z)
soundproof    (v) (s au1 n d p r uu f)
standpipes    (n) (s t a1 n d p ai p s)
standpoint    (n) (s t a1 n d p oi n t)
woodpecker    (n) (w u1 d p e k @ r)
grandparent    (n) (g r a1 n p e@ r @ n t)
sandpapered    (v) (s a1 n d p ei p @ d)
soundproofs    (v) (s au1 n d p r uu f s)
standpoints    (n) (s t a1 n d p oi n t s)
woodpeckers    (n) (w u1 d p e k @ z)
grandparents    (n) (g r a1 n p e@ r @ n t s)
sandpapering    (v) (s a1 n d p ei p @ r i ng)
soundproofed    (v) (s au1 n d p r uu f t)
soundproofing    (v) (s au1 n d p r uu f i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
FDP(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
dpol(n) |der, nur Sg.| ขั้วโลกใต้ (ธรณีวิทยา), See also: A. der Nordpol,
Nordpol(n) |der, nur Sg.| ขั้วโลกเหนือ, See also: A. der Südpol,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendprogramm {n} (TV, Radio)evening programmes [Add to Longdo]
Abstandprüfung {f}bias test [Add to Longdo]
Anbrandphase {f}initial combustion [Add to Longdo]
Anzeigengrundpreis {m}advertising base price [Add to Longdo]
Aue {f}; Au {f}river meadow; floodplain [Add to Longdo]
Aufweichung {f} (eines Standpunktes)softening (of an attitude) [Add to Longdo]
Bandfilter {m}bandpass filter [Add to Longdo]
Bandpass {m}bandpass [Add to Longdo]
Bettpfanne {f}bedpan [Add to Longdo]
Bildplatte {f}optical disk; videodisk [Add to Longdo]
Bildpunkt {m}; Pixel {n} [comp.]pixel (picture element) [Add to Longdo]
Bondparameter {pl}bonding parameters [Add to Longdo]
Bordpapiere {pl}embarkation papers [Add to Longdo]
Boulevardpresse {f}yellow press [Add to Longdo]
Boulevardpresse {f}tabloid press; gutter press [Add to Longdo]
Büttenrandpapier {m}deckle edge paper [Add to Longdo]
Dokumentenpapier {n}bondpaper [Add to Longdo]
Endprodukt {n} | Endprodukte {pl}end product; final product | end products [Add to Longdo]
Endpunkt {m}endpoint [Add to Longdo]
Endpunkt {m} [math.]endpoint [Add to Longdo]
Endstück {n} [techn.]endpiece; tail end [Add to Longdo]
Fechten {n}swordplay [Add to Longdo]
Flussuferläufer {m} [ornith.]sandpiper [Add to Longdo]
Geldpreis {m}; Barpreis {m} (bei Gewinnspielen)cash prize; prize money [Add to Longdo]
Gesinnung {f}; Stellung {f}; Standpunkt {m} | Gesinnungen {pl}; Stellungen {pl}; Standpunkte {pl}attitude | attitudes [Add to Longdo]
Goldplattierung {f}gold plating [Add to Longdo]
Großeltern {pl}grandparents [Add to Longdo]
Großpapa {m} | Großpapas {pl}grandpa | grandpas [Add to Longdo]
Grundpfeiler {m} | Grundpfeiler {pl}foundation pillar | foundation pillars [Add to Longdo]
Grundplatte {f} | Grundplatten {pl}base plate; baseplate | base plates [Add to Longdo]
Grundplatte {f}basal plate [Add to Longdo]
Grundplatte {f}bedplate [Add to Longdo]
Grundpreis {m}base price [Add to Longdo]
Grundprinzip {n}; logische Grundlage {f}rationale [Add to Longdo]
Handpflege {f}; Nagelpflege {f}manicure [Add to Longdo]
Handpumpe {f}hand operated pump [Add to Longdo]
Herdplatte {f}hotplate [Add to Longdo]
Hintergrundprogramm {n}background program [Add to Longdo]
Holzhaufen {m} | Holzhaufen {pl}woodpile | woodpiles [Add to Longdo]
Innenwandputz {m}interior wall plaster [Add to Longdo]
Jagdpferd {n}; Jagdhund {m}hunter [Add to Longdo]
Kartentelefon {n}; Kartenfernsprecher {m}cardphone [Add to Longdo]
Kompaktbildplatte {f}compact videodisk [Add to Longdo]
Kopfbedeckung {f} | Kopfbedeckungen {pl}headpiece | headpieces [Add to Longdo]
Kopfhörer {m} | Kopfhörer {pl}headphone | headphones [Add to Longdo]
Luftröhre {f} | Luftröhren {pl}windpipe | windpipes [Add to Longdo]
Magnetbildplatte {f}magnetic videodisk [Add to Longdo]
unbewegliche Miene {f}deadpan [Add to Longdo]
Mittelpunktregel {f} [math.]midpoint rule [Add to Longdo]
Mondphasen {pl}phases of the moon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
お祖父ちゃん[おじいちゃん, ojiichan] (n) (col) grandpa; grandad [Add to Longdo]
アデノシン二リン酸;アデノシン二燐酸[アデノシンにリンさん(アデノシン二リン酸);アデノシンにりんさん(アデノシン二燐酸), adenoshin ni rin san ( adenoshin ni rin san ); adenoshin nirinsan ( adenoshin ni ri] (n) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
アンナ蜂鳥[アンナはちどり;アンナハチドリ, anna hachidori ; annahachidori] (n) (uk) Anna's woodpecker (Calypte anna) [Add to Longdo]
ウッドパルプ[, uddoparupu] (n) woodpulp [Add to Longdo]
ウッドペッカー[, uddopekka-] (n) woodpecker [Add to Longdo]
エンドプレート[, endopure-to] (n) endplate [Add to Longdo]
エンドポイント[, endopointo] (n) {comp} endpoint [Add to Longdo]
オーディーピー[, o-dei-pi-] (n) {comp} ODP [Add to Longdo]
オーバードライブプロセッサ[, o-ba-doraibupurosessa] (n) {comp} over drive processor; ODP [Add to Longdo]
クォータ;クォーター;クオータ;クオーター;クウォウタ;クォウタ[, kuo-ta ; kuo-ta-; kuo-ta ; kuo-ta-; kuuouta ; kuouta] (n) (1) quarter; (2) (See ハーフ・2) someone with one non-Japanese grandparent; (3) (esp. クォータ and クオータ) quota [Add to Longdo]
サンドペーパー[, sandope-pa-] (n) sandpaper; (P) [Add to Longdo]
スタンドポイント[, sutandopointo] (n) standpoint [Add to Longdo]
データ処理センター[データしょりセンター, de-ta shori senta-] (n) {comp} Data Processing Center; DPC [Add to Longdo]
ディーピーアイ[, dei-pi-ai] (n) {comp} dpi [Add to Longdo]
ディーピーイー[, dei-pi-i-] (n) film processing (developing, printing, enlarging); DPE [Add to Longdo]
ディスプレイポストスクリプト[, deisupureiposutosukuriputo] (n) {comp} Display PostScript; DPS [Add to Longdo]
デジタルPBX[デジタルピービーエックス, dejitarupi-bi-ekkusu] (n) {comp} digital Private Branch eXchange; DPBX [Add to Longdo]
ドットピッチ[, dottopicchi] (n) {comp} dot pitch; DP [Add to Longdo]
プラズマディスプレイパネル[, purazumadeisupureipaneru] (n) {comp} plasma display panel; PDP [Add to Longdo]
ヘッドピン[, heddopin] (n) headpin (bowling) [Add to Longdo]
ヘッドホン(P);ヘッドフォン;ヘッドホーン[, heddohon (P); heddofon ; heddoho-n] (n) headphone; (P) [Add to Longdo]
ペンティアムオーディーピー[, penteiamuo-dei-pi-] (n) {comp} Pentium ODP [Add to Longdo]
メリケン黄脚鷸[メリケンきあししぎ;メリケンキアシシギ, meriken kiashishigi ; merikenkiashishigi] (n) (uk) wandering tattler (species of sandpiper, Tringa incana) [Add to Longdo]
ワードパーフェクト[, wa-dopa-fekuto] (n) {comp} WordPerfect [Add to Longdo]
ワードパッド[, wa-dopaddo] (n) {comp} Wordpad [Add to Longdo]
伊吹派[いぶきは, ibukiha] (n) Ibuki Faction (of the LDP) [Add to Longdo]
為公会[いこうかい, ikoukai] (n) Iko-kai (faction of the LDP) [Add to Longdo]
磯鷸[いそしぎ;イソシギ, isoshigi ; isoshigi] (n) (uk) common sandpiper (Actitis hypoleucos) [Add to Longdo]
黄脚鷸[きあししぎ;キアシシギ, kiashishigi ; kiashishigi] (n) (uk) grey-tailed tattler (species of sandpiper, Heteroscelus brevipes) [Add to Longdo]
下の世話[しものせわ, shimonosewa] (n) care for people (patients) with bedpans, urinary bottles, etc. [Add to Longdo]
可処分所得[かしょぶんしょとく, kashobunshotoku] (n) disposable income; disposable personal income; DPI [Add to Longdo]
解像度[かいぞうど, kaizoudo] (n) resolution (e.g. display, dpi); granularity (e.g. timer) [Add to Longdo]
壊変毎分[かいへんまいふん, kaihenmaifun] (n) disintegration per minute; dpm [Add to Longdo]
兜(P);冑;甲;胄(iK)[かぶと, kabuto] (n) helmet (of armor, armour); headpiece; (P) [Add to Longdo]
客先開発プログラム[きゃくさきかいはつプログラム, kyakusakikaihatsu puroguramu] (n) {comp} field developed program; FDP [Add to Longdo]
旧渡辺派[きゅうわたなべは, kyuuwatanabeha] (n) Former Watanabe Faction (of the LDP) [Add to Longdo]
京女鷸[きょうじょしぎ;キョウジョシギ, kyoujoshigi ; kyoujoshigi] (n) (uk) ruddy turnstone (species of sandpiper, Arenaria interpres) [Add to Longdo]
共役直径対[きょうえきちょっけいたい, kyouekichokkeitai] (n) {comp} conjugate diameter pair; CDP [Add to Longdo]
襟巻鷸[えりまきしぎ;エリマキシギ, erimakishigi ; erimakishigi] (n) (uk) ruff; reeve (species of sandpiper, Philomachus pugnax) [Add to Longdo]
近未来政治研究会[きんみらいせいじけんきゅうかい, kinmiraiseijikenkyuukai] (n) Kinmirai Seiji Kenkyukai (faction of the LDP) [Add to Longdo]
熊啄木鳥[くまげら;クマゲラ, kumagera ; kumagera] (n) (uk) black woodpecker (Dryocopus martius) [Add to Longdo]
研磨紙[けんまし, kenmashi] (n) sandpaper [Add to Longdo]
見返し;見返[みかえし, mikaeshi] (n) (1) endpaper; end paper (of a book); (2) facing (extra layer of material used to make a garment); (3) looking back; triumphing over (a rival) [Add to Longdo]
言語心理学[げんごしんりがく, gengoshinrigaku] (n) {ling} (See 心理言語学) linguistic psychology; psycholinguistics (esp. from a psychological standpoint) [Add to Longdo]
古賀派[こがは, kogaha] (n) Koga Faction (of the LDP) [Add to Longdo]
虎子[まる;こし, maru ; koshi] (n) (1) (See 御虎子) bedpan; chamber pot; potty; (2) (こし only) (arch) baby tiger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一本正经[yī běn zhèng jīng, ㄧ ㄅㄣˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, / ] in deadly earnest; deadpan [Add to Longdo]
中点[zhōng diǎn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] midpoint; half-way point [Add to Longdo]
二磷酸腺苷[èr lín suān xiàn gān, ㄦˋ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, ] adenosine diphosphate (ADP) [Add to Longdo]
储水管[chǔ shuǐ guǎn, ㄔㄨˇ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] standpipe (fire-fighting water storage system for a building) [Add to Longdo]
势不两立[shì bù liǎng lì, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, / ] the two cannot exist together (成语 saw); irreconcilable differences; incompatible standpoints [Add to Longdo]
啄木鸟[zhuó mù niǎo, ㄓㄨㄛˊ ㄇㄨˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] woodpecker [Add to Longdo]
嗓门[sǎng mén, ㄙㄤˇ ㄇㄣˊ, / ] voice; windpipe [Add to Longdo]
国内生产总值[guó nèi shēng chǎn zǒng zhí, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross domestic product (GDP) [Add to Longdo]
国民生产总值[guó mín shēng chǎn zǒng zhí, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross national product; gross domestic product (GDP) [Add to Longdo]
奔丧[bēn sāng, ㄅㄣ ㄙㄤ, / ] hasten home for the funeral of a parent or grandparent [Add to Longdo]
引狗入寨[yǐn gǒu rù zhài, ˇ ㄍㄡˇ ㄖㄨˋ ㄓㄞˋ, ] to lead the wolf into the woodpile (成语 saw); to leave oneself open to attack; to act imprudently, asking for trouble [Add to Longdo]
施明德[Shī Míng dé, ㄕ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄜˊ, ] Shih Ming-te (1941-), Taiwanese politician, imprisoned 1962-1977 and 1980-1990 under the Guomindang, subsequently a leader of DPP 民進黨|民进党, since 2006 leader of protests against Chen Shuibian [Add to Longdo]
正当中[zhèng dāng zhōng, ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄓㄨㄥ, / ] right in the midpoint; a bull's eye; to hit the nail on the head [Add to Longdo]
民主进步党[Mín zhǔ jìn bù dǎng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄉㄤˇ, / ] DPP (Democratic Progressive Party, Taiwan); abbr. to 民進黨|民进党 [Add to Longdo]
民进党[Mín jìn dǎng, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄤˇ, / ] DPP (Democratic Progressive Party, Taiwan); abbr. for 民主進步黨|民主进步党 [Add to Longdo]
气管[qì guǎn, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] windpipe; trachea; respiratory tract; air duct [Add to Longdo]
气管炎[qì guǎn yán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, / ] bacterial tracheitis (inflammation of the windpipe, often caused by Staphylococcus aureus); henpecked (a pun on 妻子管得严 used in comic theater) [Add to Longdo]
沙场[shā chǎng, ㄕㄚ ㄔㄤˇ, / ] sandpit; battleground; battlefield [Add to Longdo]
烈火干柴[liè huǒ gān chái, ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˇ ㄍㄢ ㄔㄞˊ, / ] lit. intense fire to dry wood (成语 saw); inferno in a woodpile; fig. consuming passion between lovers [Add to Longdo]
[yé, ㄧㄝˊ, / ] grandpa; old gentleman [Add to Longdo]
生产总值[shēng chǎn zǒng zhí, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross domestic production (GDP); total output value [Add to Longdo]
[zǔ, ㄗㄨˇ, ] ancestor; forefather; grandparents; surname Zu [Add to Longdo]
祖父母[zǔ fù mǔ, ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, ] paternal grandparents [Add to Longdo]
福田康夫[Fú tián Kāng fū, ㄈㄨˊ ㄊㄧㄢˊ ㄎㄤ ㄈㄨ, ] FUKUDA Yasuo (1936-), Japanese LDP politician, prime minister from 2007 [Add to Longdo]
科斗[kē dǒu, ㄎㄜ ㄉㄡˇ, ] tadpole [Add to Longdo]
立场[lì chǎng, ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ, / ] position; standpoint [Add to Longdo]
精选[jīng xuǎn, ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄢˇ, / ] carefully chosen; handpicked; best of the bunch; choice (product); concentration (mining); to concentrate; to winnow [Add to Longdo]
老伯伯[lǎo bó bo, ㄌㄠˇ ㄅㄛˊ ㄅㄛ˙, ] grandpa (polite form of address for old man) [Add to Longdo]
老大爷[lǎo dà yé, ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ ㄧㄝˊ, / ] uncle; grandpa [Add to Longdo]
耳机[ěr jī, ㄦˇ ㄐㄧ, / ] telephone receiver; headphones; earphones [Add to Longdo]
听筒[tīng tǒng, ㄊㄧㄥ ㄊㄨㄥˇ, / ] a can (loan from English tin); headphone; earphone; earpiece; stethoscope [Add to Longdo]
苏贞昌[Sū Zhēn chāng, ㄙㄨ ㄓㄣ ㄔㄤ, / ] Su Tseng-chang (1947-), Taiwanese DPP politician [Add to Longdo]
[dǒu, ㄉㄡˇ, ] tadpole [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, ] tadpole [Add to Longdo]
蝌蚪[kē dǒu, ㄎㄜ ㄉㄡˇ, ] tadpole [Add to Longdo]
观点[guān diǎn, ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] point of view; viewpoint; standpoint [Add to Longdo]
誓不两立[shì bù liǎng lì, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, / ] the two cannot exist together (成语 saw); irreconcilable differences; incompatible standpoints [Add to Longdo]
谢长廷[Xiè Cháng tíng, ㄒㄧㄝˋ ㄔㄤˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] Frank Chang-ting Hsieh (1946-), Taiwanese DPP politician, mayor of Kaohsiung 1998-2005 [Add to Longdo]
陈水扁[Chén Shuǐ biǎn, ㄔㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄢˇ, / ] Chen Shui-Bian (1950-), Taiwanese DPP 民進黨|民进党 politician, President of Republic of China 2000-2008 [Add to Longdo]
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] woodpecker [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, / ] woodpidgeon [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] common snipe; sandpiper [Add to Longdo]
鹬蚌相争[yù bàng xiāng zhēng, ㄩˋ ㄅㄤˋ ㄒㄧㄤ ㄓㄥ, / ] lit. sandpiper and clam war together (and the fisherman catches both, 成语 saw); fig. neighbors who can't agree lose out to a third party [Add to Longdo]
鹬蚌相争渔翁得利[yù bàng xiāng zhēng yú wēng dé lì, ㄩˋ ㄅㄤˋ ㄒㄧㄤ ㄓㄥ ㄩˊ ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ, / ] lit. sandpiper and clam war together (and the fisherman catches both, 成语 saw); fig. neighbors who can't agree lose out to a third party [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンドポイント[えんどぽいんと, endopointo] endpoint [Add to Longdo]
データ処理センター[データしょりセンター, de-ta shori senta-] Data Processing Center, DPC [Add to Longdo]
ワードパッド[わーどぱっど, wa-dopaddo] Wordpad [Add to Longdo]
客先開発プログラム[きゃくさきかいはつプログラム, kyakusakikaihatsu puroguramu] field developed program (FDP) [Add to Longdo]
自動データ処理[じどうデータしょり, jidou de-ta shori] automatic data processing, ADP [Add to Longdo]
周辺ノード[しゅうへんノード, shuuhen no-do] endpoint node, peripheral node [Add to Longdo]
周辺節点[しゅうへんせってん, shuuhensetten] endpoint node, peripheral node [Add to Longdo]
集中型N多端点コネクション[しゅうちゅうがたNたたんてんこねくしょん, shuuchuugata N tatantenkonekushon] centralized (N)-multi-endpoint-connection [Add to Longdo]
端点[たんてん, tanten] anchor, endpoint node, peripheral node [Add to Longdo]
電子データ処理[でんしデータしょり, denshi de-ta shori] electronic data processing (EDP) [Add to Longdo]
非集中型N多端点コネクション[ひしゅうちゅうがたNたたんてんこねくしょん, hishuuchuugata N tatantenkonekushon] decentralized (N)-multi-endpoint-connection [Add to Longdo]
分散データ処理[ぶんさんデータしょり, bunsan de-ta shori] distributed data processing, DDP (abbr.) [Add to Longdo]
エーディーピーシーエム[えーでいーぴーしーえむ, e-dei-pi-shi-emu] ADPCM [Add to Longdo]
オーディーピー[おーでいーぴー, o-dei-pi-] ODP [Add to Longdo]
ディーピーアイ[でいーぴーあい, dei-pi-ai] dpi [Add to Longdo]
ワードパーフェクト[わーどぱーふぇくと, wa-dopa-fekuto] WordPerfect [Add to Longdo]
ペンティアムオーディーピー[ぺんていあむおーでいーぴー, penteiamuo-dei-pi-] Pentium ODP [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
北極[ほっきょく, hokkyoku] Nordpol [Add to Longdo]
南極[なんきょく, nankyoku] Suedpol [Add to Longdo]
水痘[すいとう, suitou] Windpocken [Add to Longdo]
立場[たちば, tachiba] Standpunkt [Add to Longdo]
賞金[しょうきん, shoukin] Geldpreis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DPS
     Display PostScript (NeXT, GUI, NextStep, DPS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DPS
     Dual Power System (Gigabyte)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DPS
     Distributed Path Selection (FC)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top