Search result for

dp

(80 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dp-, *dp*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
DP (n ) Discussion Paper

English-Thai: Longdo Dictionary
DDPM(org) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (Department of Disaster Prevention and Mitigation) มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.disaster.go.th/, S. ปภ.,Department of Disaster Prevention and Mitigation,
GDP(n abbrev) ย่อมาจาก Gross Domestic Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
bedpan(n) กระโถนสำหรับถ่ายของเสียของผู้ป่วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dp(ดีพี) ย่อมาจาก data processing (แปลว่า การประมวลผลข้อมูล) หมายถึงการนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่นจัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามต้องการหรือผลที่จะนำไปใช้ต่อไปได้ โดยปกติจะหมายถึงการประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์เท่านั้น
dpi(ดีพีไอ) ย่อมาจาก dots per inch (จุดต่อนิ้ว) เป็นหน่วยวัดความละเอียดหรือความคมชัด (resolution) ของภาพ ยิ่งมีจำนวนจุดมากต่อนิ้ว ก็ยิ่งแปลว่าคมชัดมาก ส่วนมากใช้กับเครื่องพิมพ์ เช่น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ มีความละเอียด 300-600 จุดต่อนิ้ว ในขณะที่เครื่องพิมพ์แบบจุดบางเครื่อง มีความละเอียดเพียง 9 - 12 จุดต่อนิ้ว
dptabbr. diphteria,pertussis,tetanus vaccine
adpabbr. adenosine diphosphate
bedpann. ภาชนะสำหรับอุจจาระ หรือปัสสาวะบนเตียง
bedpostn. เสาเตียง
bondpapern. กระดาษทนอย่างดี
clodpoiln. คนโง่., Syn. clodpole,clodpate
ddp(ดีดีพี) ย่อมาจาก distributed data processing (แปลว่า การประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย) หมายถึง การประมวลข้อมูลในหน่วยงานที่มีหลายสาขา และ การทำงานเป็นแบบต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างมีข้อมูล แต่อาจมีการเชื่อมติดต่อกันโดยการสื่อสารข้อมูล (data communications) <คำย่อ> ดีดีพี ย่อมาจาก Drug Data for Pharmacist
deadpan(เดด'แพน) adj. ตาย,ไร้อารมณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
grandparent(n) ปู่ย่าตายาย
sandpaper(n) กระดาษทราย
standpoint(n) แง่คิด,ความเห็น,หลัก,ทัศนคติ,จุดยืน
tadpole(n) ลูกกบ,ลูกเขียด
windpipe(n) หลอดลม
woodpecker(n) นกหัวขวาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
DP (data processing)ดีพี (การประมวลผล, การประมวลผลข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DP (data processing)ดีพี (การประมวลผล, การประมวลผลข้อมูล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
DP.1 (Entry Form for Customs Clearance)แบบฟอร์มการขอยกเว้นภาษีนำเข้าของผู้มีเอกสิทธิ์ทางการทูต [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He notified DPH that there's no Neurosurgeon on the premises.เขาแจ้งดีพีเอชว่า ไม่มีศัลยแพทย์ประสาทประจำการอยู่ Now What? (2010)
When DPH shows up, they're gonna shut down our E.R.เมื่อไรก็ตามที่ดีพีเอชมา พวกเขาได้ปิดห้องฉุกเฉินแน่ Now What? (2010)
DPH guy will be here in 20 minutes.คนจากดีพีเอช จะมาถึงนี่ในอีก 20 นาที Now What? (2010)
We've also asked a few of our other special friends to dp by.เมื่อสักครู่ เราได้เชิญ แขกคนสนิทให้แวะมาเยือน Extraordinary Merry Christmas (2011)
I know you're not happy here at the DPD, and I'm not happy having people who aren't happy in my division.ฉันรู้ว่าคุณไม่มีความสุขกับที่นี่ ที่DPD และฉันก็ไม่แฮปปี้ ที่คนในแผนกฉันไม่มีความสุข World Leader Pretend (2011)
My DP literally sculpts with light.การประมวลผลของฉัน ปั้นขึ้นมาด้วยแสง Naked (2013)
I'm doing as you said, DP.ผมทำตามที่คุณบอก ดีพี Deadpool (2016)
- Are you with the DPH?- ทำงานกับสาธารณสุขใช่ไหม - ไม่ใช่ The Neon Demon (2016)
"How to operate the DP machine?""วิธีการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์" Christmas in August (1998)
-Where's my paintball gun at? - Look at you, editor and DPแล้วปืนเพ้นท์บอลกูล่ะอยู่ไหน ดูมึงดิ เป็นคนเรียบเรียงและก็ตัดต่อเองเลย Zack and Miri Make a Porno (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dpShe had three DPT shots before.
dpShe needs another DPT shot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปส.[N] Department of Public Welfare, See also: DPW, Syn. กรมประชาสงเคราะห์
อ.ส.ค.[N] Dairy Farming Promotion Organization of Thailand, See also: DPO, Syn. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวด[n.] (chūat) EN: great-grandparent ; great-grandfather ; great-grandmother   
หูฟัง[n.] (hūfang) EN: headphones ; earpiece   FR: écouteur [m] ; oreillette [f]
อีดีพี[abv.] (Ī.Dī.Phī.) EN: EDP (Electronic Data Processing)   
จุดกึ่งกลาง[n. exp.] (jut keungklāng) EN: middle point ; midpoint = mid point ; intermediate point   FR: point central [m]
จุดยืน[n.] (jutyeūn) EN: standpoint ; point of view ; stand   FR: point de vue [m] ; position [f]
การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (kān pramūanphon khømūn thāng ilekthrønik) EN: Electronic Data Processing (EDP)   
การเติบโตทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān toēptō thāng sētthakit) EN: economic growth ; GDP   FR: croissance économique [f]
กระบี่กระบอง[n.] (krabīkrabøng) EN: swordplay ; Krabi Krabong ; martial art in combination with weapons ; traditional Thai martial art   FR: krabi krabong [m]
เหลอ[adj.] (loē) EN: blank ; deadpan ; innocent ; ignorant ; silly   
หลอดลม[n.] (løtlom) EN: trachea ; windpipe ; bronchi   FR: trachée [f] ; bronches [fpl]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
DPhil    (n) (d ii2 f i1 l)

German-Thai: Longdo Dictionary
FDP(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
dpol(n) |der, nur Sg.| ขั้วโลกใต้ (ธรณีวิทยา), See also: A. der Nordpol,
Nordpol(n) |der, nur Sg.| ขั้วโลกเหนือ, See also: A. der Südpol,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dpa : Deutsche Presse-AgenturGerman Press Agency [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
お祖父ちゃん[おじいちゃん, ojiichan] (n) (col) grandpa; grandad [Add to Longdo]
アデノシン二リン酸;アデノシン二燐酸[アデノシンにリンさん(アデノシン二リン酸);アデノシンにりんさん(アデノシン二燐酸), adenoshin ni rin san ( adenoshin ni rin san ); adenoshin nirinsan ( adenoshin ni ri] (n) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
アンナ蜂鳥[アンナはちどり;アンナハチドリ, anna hachidori ; annahachidori] (n) (uk) Anna's woodpecker (Calypte anna) [Add to Longdo]
ウッドパルプ[, uddoparupu] (n) woodpulp [Add to Longdo]
ウッドペッカー[, uddopekka-] (n) woodpecker [Add to Longdo]
エンドプレート[, endopure-to] (n) endplate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民主进步党[Mín zhǔ jìn bù dǎng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄉㄤˇ, / ] DPP (Democratic Progressive Party, Taiwan); abbr. to 民進黨|民进党 [Add to Longdo]
民进党[Mín jìn dǎng, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄤˇ, / ] DPP (Democratic Progressive Party, Taiwan); abbr. for 民主進步黨|民主进步党 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンドポイント[えんどぽいんと, endopointo] endpoint [Add to Longdo]
データ処理センター[データしょりセンター, de-ta shori senta-] Data Processing Center, DPC [Add to Longdo]
ワードパッド[わーどぱっど, wa-dopaddo] Wordpad [Add to Longdo]
客先開発プログラム[きゃくさきかいはつプログラム, kyakusakikaihatsu puroguramu] field developed program (FDP) [Add to Longdo]
自動データ処理[じどうデータしょり, jidou de-ta shori] automatic data processing, ADP [Add to Longdo]
周辺ノード[しゅうへんノード, shuuhen no-do] endpoint node, peripheral node [Add to Longdo]
周辺節点[しゅうへんせってん, shuuhensetten] endpoint node, peripheral node [Add to Longdo]
集中型N多端点コネクション[しゅうちゅうがたNたたんてんこねくしょん, shuuchuugata N tatantenkonekushon] centralized (N)-multi-endpoint-connection [Add to Longdo]
端点[たんてん, tanten] anchor, endpoint node, peripheral node [Add to Longdo]
電子データ処理[でんしデータしょり, denshi de-ta shori] electronic data processing (EDP) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 DP
   n 1: a person forced to flee from home or country [syn:
      {displaced person}, {DP}, {stateless person}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 DP
  /D?P/, n.
 
   1. Data Processing. Listed here because, according to hackers, use of the
   term marks one immediately as a {suit}. See {DPer}.
 
   2. Common abbrev for {Dissociated Press}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DP
     [RAID] Double Parity (RAID, Network Appliance)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DP
     Data Processing
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DP
     Detection Point (IN)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DP
     Draft Proposal (ISO)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top