Search result for

dos

(150 entries)
(0.2309 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dos-, *dos*, do
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
DOS    [N] ระบบการปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์, See also: ระบบดอส, Syn. Disk Operating System
dose    [VT] เติมส่วนผสม
dose    [N] ปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง
dose    [VT] ให้ยา, See also: เติมยา, Syn. medicate, treat
dosh    [SL] เงิน
doss    [VI] นอนในที่พักราคาถูก (คำสแลง), See also: ไม่ได้นอนบนเตียงหรือที่นอน
dosage    [N] ปริมาณยาที่ใช้ต่อหนึ่งครั้ง, See also: ขนาดยา, Syn. dose, posology
dosser    [SL] คนจรจัด
dosser    [SL] คนขี้เกียจ
dose with    [PHRV] ให้ยากับ, See also: รักษาด้วยยาให้กับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
DOS (disk operating system)ดอส (ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dosageขนาดใช้ (ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
doseขนาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, dailyขนาดต่อวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, dividedขนาดแบ่งใช้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, effectiveขนาดให้ผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, fatal; dose, lethalขนาดถึงตาย, ขนาดฆ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, fractionalขนาดย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, lethal; dose, fatalขนาดถึงตาย, ขนาดฆ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, maintenanceขนาดพยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
DOS device driver (Computer programs)ดอส ดีไวซ์ ไดรเวอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
DOS promptตัวพร้อม เมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS หากเครื่องของเรามีฮาร์ดิสก์ ข้อความสุดท้ายที่จะเห็นบนจอก็คือ C> ข้อความนี้ก็คือตัวพร้อม ซึ่งแสดงว่า DOS พร้อมรับคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
Dosage ปริมาณจ่ายสาร, ปริมาณป้อนสาร
ดู Dose (Dose หมายถึง ปริมาณของสารที่ใช้ต่อหน่วยของน้ำที่ต้องการ บำบัด ) [สิ่งแวดล้อม]
Dosageขนาดยา [การแพทย์]
Dosage formsรูปแบบยา [TU Subject Heading]
Dosage Formsรูปแบบยาเตรียม [การแพทย์]
Dosage Forms, Liquidยาเตรียมประเภทของเหลว,รูปแบบของยาน้ำ [การแพทย์]
Dosage Forms, Pharmaceuticalยาเตรียมรูปต่างๆ [การแพทย์]
Dosage Forms, Semi-Solidยาเตรียมประเภทกึ่งแข็ง [การแพทย์]
Dosage Forms, Solidรูปแบบของยาเม็ด,ยาเตรียมประเภทของแข็ง [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dos(ดอส) ย่อมาจาก disk operating system (ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกับการจัดการควบคุมแผ่นบันทึก (disk) หรือที่เรียกว่าระบบปฏิบัติการ (OS) ดอสที่ใช้เฉพาะกับไมโครคอมพิวเตอร์ (ดอสที่ใช้กับเมนเฟรมก็มี เป็นของบริษัทไอบีเอ็ม)
dos prompt(ดอสพรอมพท์) หมายถึง สัญลักษณ์ > ที่แสดงบนจอภาพ ในช่วงที่ยังไม่ได้เข้าไปในโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง ดอส พรอมพท์ ทั่ว ๆ ไปจะมีลักษณะเหมือนเครื่องหมายมากกว่า เช่น C:\> หรือ C:\windows\system> ซึ่งแปลความได้ว่า " นี่คือเครื่องคอมพิวเตอร์ ฉันพร้อมแล้วที่จะทำงาน จะให้ทำอะไรก็บอกมาเลย" แล้วก็พิมพ์คำสั่งลงไปได้ที่หลังเครื่องหมายนี้
dose(โดสฺ) n. ปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง,ปริมาณรังสีที่ให้ต่อครั้ง vt. ให้ยาvi. รับยา
dosimeter(โดซิม'มิเทอะ) n. อุปกรณ์วัดปริมาณกับมันตรังสี,การวัดปริมาณยาที่ให้., See also: dosimetric adj.
dosser(ดอส'เซอะ) n. ตะกร้าใส่ของสำหรับหิ้วไว้ด้านหลัง,สิ่งประดับผนังกำแพง., Syn. dorser
dossier(ดอส'เซียร์) n. เอกสารเรื่องราวเดียวกันที่เก็บรวมกัน,เรื่องเดิม,แผงเอกสาร -pl. dossiers
dost(ดัสทฺ) v. กริยาบุรุษที่ 2 เอกพจน์และ ปัจจุบันกาลของ do
acidosis(แอสซิโด' ซิส) ภาวะที่โลหิตมีปริมาณไบคาร์โบเนตมากกว่าปกติ -acidotic adj.
aldose(แอล' โดส) chem. น้ำตาลที่มี aldehyde group (a sugar)
aldosterone(แอลโดสทิโรน์') n. Biochem. ฮอร์โมนชนิดหนึ่งจากเปลือกของต่อม adrenal gland (a hormone) ดูที่ adrenal gland

English-Thai: Nontri Dictionary
dose(n) ยามื้อหนึ่ง
dose(vt) ให้ยา
kaleidoscope(n) ภาพลานตา
overdose(n) การใช้ยาเกินขนาด
overdose(vt) ใช้ยาเกินขนาด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've gradually reduced your dosage.เราเสร็จการรักษาแล้ว Adverse Events (2008)
Massive doses of all three at once.ยาทั้งสามชนิดออกฤทธิ์พร้อมกันในครั้งเดียว Adverse Events (2008)
You can give a second dose to me.คุณค่อยฉีดเข็มที่ 2 ให้ผม Last Resort (2008)
Who's taking the first dose?ใครจะฉีดเข็มแรก Last Resort (2008)
- I have to go to Dosung tomorrow.- พรุ่งนี้ข้าต้องไปที่ โดซาง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Wagner, Brahms, Gustav Mahler, Tchaikovsky, Dostoyevsky.อย่าง วากเนอร์ บราห์ม กุสตาฟ มาเลอร์ ไชโคสกี้ โดสโตเยฟสกี้ New York, I Love You (2008)
Dostoyevsky isn't a composer.โดสโตเยฟสกี้ ไม่ใช่นักแต่งเพลงซะหน่อย New York, I Love You (2008)
He talked to you about Dostoyevsky.เขาคุยกับคุณเรื่อง โดสโตเยฟสกี้ New York, I Love You (2008)
You know, when Dostoyevsky was writing The Gambler, he signed a contract with his publisher saying that he would finish it in 26 days.คุณรู้อะไรไหม ตอนที่โดสโตเยฟสกี้ เขียนเรื่อง "เดอะ แกมเบลอร์" เขาเซ็นสัญญากับสำนักพิมพ์ โดยบอกว่า เขาจะเขียนให้เสร็จภายใน 26 วัน New York, I Love You (2008)
- 45 doses.- เออ Gomorrah (2008)
Two doses, two doses!ทีละสอง ! Gomorrah (2008)
Please, give me a dose!เอามาเม็ด ! Gomorrah (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dosIt cannot reasonably be assumed that decreasing the dose would reduce the risk of side-effects.
dosIt's time you had a dose of your medicine.
dosWhat is the maximum dosage for an adult?
dosFirst swallow one dose of barium.
dosPlease be sure to take one dose three times a day.
dosThis program cannot be run in DOS mode.
dosPlease give him a dose of medicine every six hours.
dosThe doctor dosed the girl with antibiotics.
dosHe dos not approve of women smoking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำนวน    [N] case, See also: dossier, file of a case, Example: พนักงานสอบสวนกำลังทำสำนวนเพื่อส่งฟ้องอัยการ, Thai definition: รายงานคดีที่เรียบเรียงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำการส่งฟ้อง
ขนาดยา    [N] dose, See also: dosage, Example: แพทย์สั่งให้คนไข้กินยาให้ครบขนาดยา
โด๊ส [CLAS] dose, Example: วัคซีน 1 โด๊ส ประกอบด้วยไวรัสนิวคาสเซิลและ สเตรนลาโซต้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกหาม[v. exp.] (baēk hām) EN: carry on the back ; shoulder   FR: transporter sur le dos
เบือน[v.] (beūoen = beūan) EN: turn   FR: détourner la tête ; tourner le dos
ชื่อแฟ้ม[n. exp.] (cheū faēm) EN: file name   FR: nom du fichier [m] ; titre du dossier [m]
ชื่อแฟ้มข้อมูล[n. exp.] (cheū faēm khømūn) EN: file name   FR: nom du fichier [m] ; titre du dossier [m]
เดินย่อตัว[v. exp.] (doēn yø tūa) EN: walk stoopingly   FR: marcher le dos courbé
ดอส[n.] (døs) EN: DOS   FR: DOS [m]
แฟ้ม[n.] (faēm) EN: file ; binder ; dossier   FR: fichier [m] ; dossier [m] ; casier [m]
หันหลัง[v. exp.] (han lang) EN: turn one's back towards   FR: tourner le dos
หัวชนกำแพง[n. exp.] (hūa chon kamphaēng) EN: with one's back to the wall   FR: le dos au mur
อีแร้งเทาหลังขาว[n. exp.] (īraēng thao lang khāo) EN: White-rumped Vulture   FR: Vautour chaugoun [m] ; Vautour à dos blanc [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOS    D AO1 S
DOS    D OW1 S
DOSH    D AA1 SH
DOST    D AA1 S T
DOSE    D OW1 S
DOSS    D AO1 S
DOSCH    D AO1 SH
DOSHI    D OW1 SH IY0
DOSIE    D AA1 S IY0
DOSIA    D OW1 S IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dos    (n) (d uu1 z)
dose    (v) (d ou1 s)
doss    (v) (d o1 s)
dost    (v) (d uh s t)
dosed    (v) (d ou1 s t)
doses    (v) (d ou1 s i z)
dosage    (n) (d ou1 s i jh)
dosing    (v) (d ou1 s i ng)
dossed    (v) (d o1 s t)
dosser    (n) (d o1 s @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Dose(n) |die, pl. Dosen| กระป๋อง, กระปุก เช่น Ich habe eine Dose Cola. ฉันมีโคล่าหนึ่งกระป๋อง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dose {f} | Dosen {pl}tin [Br.]; can [Am.] | tins; cans [Add to Longdo]
Dose {f}; Gehäuse {n}box [Add to Longdo]
Dosenbier {n}canned beer [Add to Longdo]
Dosenlibelle {f}circular level [Add to Longdo]
Dosenöffner {m}; Büchsenöffner {m}can opener [Am.]; tin-opener [Br.] [Add to Longdo]
Dosieranlage {f}batcher [Add to Longdo]
Dosiereinheit {f}dosing unit [Add to Longdo]
Dosiereinrichtung {f}metering device [Add to Longdo]
Dosierpumpe {f}metering pump; dosing pump [Add to Longdo]
Dosierung {f} | Dosierungen {pl}dosage | dosages [Add to Longdo]
Dosierungsschema {n}dosage schedule [Add to Longdo]
Dosierventil {n}; Zumessventil {n}metering valve [Add to Longdo]
Dosis {f}dose [Add to Longdo]
Dossier {n}; Akte {f} | Dossiers {pl}; Akten {pl}dossier | dossiers [Add to Longdo]
dosierento meter [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
sac à dos(n) |m| กระเป๋าเป้, กระเป๋าสะพายหลัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack [Add to Longdo]
rem[レム, remu] (n) rem (unit of radiation dose) [Add to Longdo]
ああしろこうしろ[, aashirokoushiro] (exp) do this, do that; dos and don'ts [Add to Longdo]
いけ年[いけどし, ikedoshi] (n) (arch) old enough (to know better, etc.) [Add to Longdo]
ため年[ためどし, tamedoshi] (n) (sl) same age [Add to Longdo]
どさくさ[, dosakusa] (n,adv) confusion; turmoil [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
どさっと;ドサっと[, dosatto ; dosa tto] (adv) (on-mim) (See ドサ) with a thud [Add to Longdo]
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers [Add to Longdo]
どさり[, dosari] (adv-to) with a thud [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一服[yī fú, ㄧ ㄈㄨˊ, ] dose [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] dose [Add to Longdo]
剂量[jì liàng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] dosage; prescribed dose of medicine [Add to Longdo]
剂量效应[jì liàng xiào yìng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, / ] dose effect [Add to Longdo]
剂量当量[jì liàng dāng liáng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˊ, / ] dose equivalent [Add to Longdo]
冲服剂[chōng fú jì, ㄔㄨㄥ ㄈㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] dose of medicine to be taken in solution; infusion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]
エンドシステム[えんどしすてむ, endoshisutemu] end system [Add to Longdo]
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services [Add to Longdo]
カードスタッカ[かーどすたっか, ka-dosutakka] card stacker [Add to Longdo]
カードスロット[かーどすろっと, ka-dosurotto] card slot [Add to Longdo]
キーワードサーチ[きーわーどさーち, ki-wa-dosa-chi] keyword search [Add to Longdo]
クローズドシステム[くろーずどしすてむ, kuro-zudoshisutemu] closed system [Add to Longdo]
クローズドショップ[くろーずどしょっぷ, kuro-zudoshoppu] closed shop [Add to Longdo]
コードサイズ[こーどさいず, ko-dosaizu] code size [Add to Longdo]
コードセット[こーどせっと, ko-dosetto] code set [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
土砂崩れ[どしゃくずれ, doshakuzure] Erdrutsch [Add to Longdo]
土砂降り[どしゃぶり, doshaburi] Regenguss, Platzregen [Add to Longdo]
製缶工場[せいかんこうじょう, seikankoujou] Dosenfabrik, Buechsenfabrik [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 DoS
   n 1: the federal department in the United States that sets and
      maintains foreign policies; "the Department of State was
      created in 1789" [syn: {Department of State}, {United
      States Department of State}, {State Department}, {State},
      {DoS}]
   2: an operating system that is on a disk [syn: {DOS}, {disk
     operating system}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DOS
     Denial Of Service [attack], "DoS"
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DOS
     Disk Operating System (OS, IBM, MS, ..., PC, Apple, RCA Spectra
 70)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 dos [do]
   back
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 dos
   two
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top