Search result for

dj

(90 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dj-, *dj*
English-Thai: Longdo Dictionary
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด
maladjusted(adj) ปรับตัวได้ยาก เช่น Socially Maladjusted Children in the Classroom., Younger (7-8 years) and older (10-11 years) boys from normal schools and from schools for the maladjusted were given two tests to assess their knowledge of strategies of control for both facial and overt behavioural expression of a negative emotion.
adjoining room(n ) ห้องพักสองห้องที่เชื่อมต่อกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
djakarta(จะคาร์'ทะ) n. ชื่อเมืองหลวงของอินโดนีเซีย. -S.. Jacarta,Jakarta,Batavia
djdabbr. degenerative joint disease
adjacency(อะเจ' เซินซี) n., (pl. -cies) ภาวะที่อยู่ชิดกัน, ภาวะประชิดกัน, การอยู่ติดต่อกัน, ของที่ติดต่อกัน., Syn. juxtaposition
adjacent(อะเจ' เซินทฺ) adj. ใกล้,ชิด, ติดต่อกัน, ซึ่งมียอดและด้านเดียวกัน, Syn. adjoining)
adjectival(แอคจิคไท' เวิล) adj. เกี่ยวกับหรือใช้เป็นคุณศัพท์ (of an adjective)
adjective(แอด' เจคทิฟว) n.,adj. คำคุณศัพท์, ศัพท์ที่ขยายคำนาม, เครื่องประกอบ, ประกอบ
adjoin(อะจอยน์') vt.,vi. ประชิดกับ, ติดกับ, ข้างเคียงกับ, Syn. border)
adjoining(อะจอย' นิง) adj. ซึ่งอยู่ประชิดกัน
adjourn(อะเจอร์น') vt.,vi. เลื่อนไป, บอกเลื่อน, หยุด, เลิก, Syn. postpone, defer, put off)
adjournment(อะเจอร์น' เมินทฺ) n. การเลื่อน, ภาวะหรือระยะเวลาที่เลื่อน, Syn. postponement)

English-Thai: Nontri Dictionary
adjacent(adj) ใกล้กัน,ติดกัน,ถัดไป,ชิด
adjectival(adj) เกี่ยวกับคำคุณศัพท์
adjective(n) คำคุณศัพท์
adjoin(vi,vt) ใกล้กัน,ประชิดกับ,ชิดกัน,ติดกับ
adjourn(vi,vt) เลื่อน,เลิก
adjournment(n) การเลื่อน,การบอกเลื่อน
adjudge(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ชี้ขาด
adjunct(adj) เพิ่มเติม,เสริม
adjunct(n) ส่วนประกอบ,สิ่งเพิ่มเติม,บทเพิ่ม
adjuration(n) การขอร้อง,การอ้อนวอน,การให้คำสัตย์,คำสั่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Djenkol Beansเนียง [การแพทย์]
Djenkolic Acidกรดเจนโคลิค,กรดเจ็งโคลิค [การแพทย์]
Djenkolismพิษจากลูกเนียง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
djenkol (n) ต้นชะเนียง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know Hyun-soo Nam, the DJ?เอ่อ เรื่อง ดีเจ นัม ฮยุน ซู น่ะ... . Scandal Makers (2008)
Mr. and Mrs. Leitner, and the DJ.คุณ และ คุณนาย เลทเนอร์ แล้วก็ ดีเจ Day of the Dead (2008)
Your brother's a DJ?น้องเป็น ดี.เจ.? Day of the Dead (2008)
- That's the radio. That's a DJ.- นั่นแหละรายการวิทยุ นั่นคือดีเจ Pineapple Express (2008)
DJ C's slamming graduation. What!ดีเจซี ที่พึ่งจบมามาดๆ อะไรที่แบบ! I Love You, Beth Cooper (2009)
DJ. The perfect guest list.ดีเจ ลิสแขกเก๋ๆ Remains of the J (2009)
I wanted to be a DJ or a boat captain.ฉันอยากเป็นดีเจ หรือกัปตันเรือ Frenzy (2009)
Ouch. So I'm thinking about getting DJ Humble to spin at my party.ฉันคิดจะจ้างดีเจฮัมเบิล มาเปิดแผ่นในงานปาร์ตี้ Bride Wars (2009)
Still pending, and, sadly, DJ Humble is no longer available on that date. Oh?น่าเศร้าที่วันนั้นดีเจฮัมเบิลไม่ว่าง Bride Wars (2009)
- DJ Jazzles invites bride number two up on stage.ดีเจแจซเซิลเชิญเจ้าสาว เบอร์ 2 ขึ้นบนเวที - ได้เลย Bride Wars (2009)
Much the way you couldn't let me have DJ Humble.ก็เหมือนกับที่เธอฉกตัวดีเจฮัมเบิลไป Bride Wars (2009)
That DJ is hot.ดีเจนั่น ฮอทจัง Burlesque (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
djHe is a DJ.
djIs there a live band or a DJ?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักจัดรายการ[N] DJ (disc jockey), See also: program manager, program director, Syn. ดีเจ, Example: ยามเช้าพ่อมักจะฟังรายการที่นักจัดรายการท่านนี้จัดเป็นประจำ, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าดำเนินรายการในวิทยุ
ดีเจ[N] DJ, See also: disc jockey, Syn. นักจัดรายการวิทยุ
ผู้จัดรายการ[N] radio presenter, See also: DJ, disc jockey, disk jockey, Example: สถานีนี้มีแต่ผู้จัดรายการสูงอายุทั้งนั้น ไม่ดึงดูดวัยรุ่นอย่างพวกเราเลย, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่วางระเบียบหรือเรียงเรื่องราวตามลำดับให้ผู้ชมหรือผู้ฟังรับทราบ เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบิดจัน[n. prop.] (Ābitjan) EN: Abidjan   FR: Abidjan
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to   FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust   FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer
ดัด[v.] (dat) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit   FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ดัดแปลง[v.] (datplaēng) EN: modify ; alter ; adapt ; adjust ; change ; refit   FR: modifier ; adapter ; altérer
ดัดแปลงแก้ไข[v. exp.] (datplaēngkaēkhai) EN: adapt ; adjust; modify   
จัด[v.] (jat) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage   FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer
จัดให้เข้าที่[v.] (jat hai khāo thī) EN: adjust   
จด[v.] (jot) EN: be contiguous ; adjoin ; border ; touch ; abut ; reach out to ; be in contact with   FR: être limitrophe ; border ; se toucher
แก้ไขปรับปรุง[v. exp.] (kaēkhai prapprung) EN: adjust ; fine-tune   FR: ajuster

CMU English Pronouncing Dictionary
DJAKARTA    JH AH0 K AA1 R T AH0
DJIBOUTI    JH IH2 B UW1 T IY2
DJAKARTA'S    JH AH0 K AA1 R T AH0 Z
DJURDJEVIC    JH ER1 JH AH0 V IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
DJ    (n) (d ii2 jh ei1)
DJs    (n) (d ii2 jh ei1 z)
djinn    (n) (jh i1 n)
djinns    (n) (jh i1 n z)
Djibouti    (n) (jh i1 b uu1 t ii)
Djiboutian    (n) (jh i1 b uu1 t i@ n)
Djiboutians    (n) (jh i1 b uu1 t i@ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Goldjubiläum(n) |das| การฉลองครบรอบ 50 ปี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
DJH : Deutsches JugendherbergswerkGerman Youth Hostel Association [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P) [Add to Longdo]
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages [Add to Longdo]
2項式[にこうしき, nikoushiki] (n,adj-no) {comp} binomial [Add to Longdo]
A級[エーきゅう, e-kyuu] (adj-f,n) class-A [Add to Longdo]
A系;エー系[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉系) Akihabara style; nerdy [Add to Longdo]
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吉布提[Jí bù tí, ㄐㄧˊ ㄅㄨˋ ㄊㄧˊ, ] Djibouti [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ依存ジッタ[データいぞんじった, de-ta izonjitta] DDJ, data dependent jitter [Add to Longdo]
技術的[ぎじゅつてき, gijutsuteki] technical (adj) [Add to Longdo]
交換型[こうかんがた, koukangata] switched (adj) (as in "switched VP") [Add to Longdo]
整合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] adjustable-size aggregate [Add to Longdo]
設定可能[せっていかのう, setteikanou] adjustable, settable (an) [Add to Longdo]
電子式[でんししき, denshishiki] electronic (adj), electronically [Add to Longdo]
電子的[でんしてき, denshiteki] electronic (adj) [Add to Longdo]
隣接ドメイン[りんせつドメイン, rinsetsu domein] adjacent domain [Add to Longdo]
隣接ノード[りんせつノード, rinsetsu no-do] adjacent node [Add to Longdo]
隣接局[れんせつきょく, rensetsukyoku] neighboring office, adjoining office [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 DJ \DJ\ (d[=e]"j[=a]`) n.
   same as {disc jockey}. [acronym, capitalized]
   [PJC] Djereed

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dj
   n 1: a person who announces and plays popular recorded music
      [syn: {disk jockey}, {disc jockey}, {dj}]
   v 1: comment on music to be played; "He has a job disk-jockeying
      on the weekend" [syn: {disk-jockey}, {disc-jockey}, {DJ}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top