Search result for

di

(243 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -di-, *di*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
diag (ไดแอ็ก) (vi ) มาจากคำว่า diagnose วินิจฉัยโรค, วินิจจัยเพื่อหาสาเหตุของความเจ็บป่วย

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
dichten (vi vt ) dịch•ten ; dichtete, hat gedichtet; [Vt/i] (etwas) (über jemanden/etwas) dichten ein literarisches Werk (besonders in Form von Versen) verfassen dịch•tén, ㄊㄣˊ; dichtete, hat gedichtet; [Vt] 1. etwas dichten etwas dicht (3) machen ≈ abdichten ; [Vt/i] 2. etwas dichtet (etwas) ein Material macht etwas dicht (3): Das Isoliermaterial an den Fenstern dichtet nicht gut
See also: R. Dichter

Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
dios miooh my god

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
discretization[[dih-skree-tuh-zey-sjuhn]] (n ) 1. the act or process of making mathematically discrete. 2. the process of dividing a geometry into finite elements to prepare for analysis.

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
disorientation (n ) ความงุนงงสับสน (ศัพท์บัญญัติ ราชบัญฑิตยสถาน)

English-Thai: Longdo Dictionary
diaphram(n ) กะบังลม, แผ่นของกล้ามเนื้อที่กั้นระหว่างช่องท้องกับทรวงอก
dichotomy(n) การแบ่งครึ่งแยกกลุ่มที่แตกต่างออกจากกัน, การแบ่งขั้ว
differential(n) เฟืองท้าย เช่น This rear wheel is replaced with the bolting on of two wider wheels that sit on the motorcycle' s differential and driveshaft.
dilated(adj) ขยายตัว พองตัว
dill(n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)
dingbat(n slang vulgar) คนไร้สมอง, คนที่โง่เขลา
direction(n) คำสั่ง คำแนะนำ (ให้ปฏิบัติหรือให้ทำ), S. instructions
disjunction(n) ความไม่ต่อเนื่อง, การแยก, การแยกออกจากกัน, S. discontinuity, interruption, break,
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง
disrobe(vi) สึก, ออกจากการเป็นพระ เช่น Monk with bad habit is disrobed.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
di[PRF] คู่, See also: สอง, ทวิ, Syn. bi-, bis-
dia[PRF] ผ่าน, See also: ระหว่าง, คู่
dib[VI] ตกปลาโดยจุ่มเหยื่อลอยบริเวณผิวน้ำ, Syn. dap
did[AUX] กริยาช่อง 2 ของกริยา do, See also: ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ
die[VI] ตาย, See also: สิ้นอายุขัย, หมดอายุ, Syn. decease, expire, be no more, depart, passaway, end, Ant. be born, live, survive, exist
die[VI] พินาศ, See also: ย่อยยับ, หายนะ, ล่มจม, Syn. perish, fail, collapse, Ant. succeed
die[VI] หยุด, See also: หยุดทำงาน, Syn. stop
die[N] แม่พิมพ์ตอกโลหะ
die[N] ลูกเต๋า, See also: สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า
dig[N] การแหย่, See also: การทิ่ม, การแทง, การกระทุ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diabbr. diabetes inspidus abbr. deciliter (100 ml) abbr. drug interaction
di-Pref. "สอง" "สองเท่า"," คู่ "
diabetes(ไดอะบี'ทิส) n. โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) ,โรคเบาจืด (diabetes insipidus)
diabetes insipidusโรคเบาจืด
diabetic(ไดอะเบท'ทิค) adj. เกี่ยวกับโรคเบาหวานหรือโรคเบาจืด
diablerie(ดิอา' บละรี) n. การศึกษาเกี่ยวกับภูตผีปีศาจ,ความร้ายกาจ
diabolic(ไดอะบอล'ลิค,-เคิล) adj. เหมือนภูตผีปีศาจ,โหดร้าย,ร้ายกาจ, See also: diabolism n. ดูdiabolic, Syn. satanic
diabolical(ไดอะบอล'ลิค,-เคิล) adj. เหมือนภูตผีปีศาจ,โหดร้าย,ร้ายกาจ, See also: diabolism n. ดูdiabolic, Syn. satanic
diachronicadj. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
diachrony(ไดแอค' ระนี) n. ประวัติการเปลี่ยนแปลง

English-Thai: Nontri Dictionary
diabetes(n) โรคเบาหวาน
diabolic(adj) เหมือนปีศาจ,เหมือนผี,โหดร้าย,ร้ายกาจ
diabolical(adj) เหมือนปีศาจ,เหมือนผี,โหดร้าย,ร้ายกาจ
diacritic(n) เครื่องแสดง,เครื่องหมายการออกเสียง
diacritical(adj) เป็นเครื่องแสดง,เป็นการแบ่งแยก
diadem(n) มงกุฎ,มาลัยสวมหัว,รัดเกล้า,กะบังหน้า,พระราชอำนาจ
diagnose(vt) พิจารณา,วินิจฉัย,วิเคราะห์,ตรวจโรค
diagnosis(n) การพิจารณา,การวินิจฉัย,การวิเคราะห์,การตรวจโรค
diagnostic(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์โรค,เกี่ยวกับการตรวจโรค
diagonal(adj) เบน,ขวาง,เฉ,ทแยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diabaseหินไดอะเบส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diabetes๑. โรคปัสสาวะมาก๒. โรคเบาหวาน, เบาหวาน [มีความหมายเหมือนกับ diabetes mellitus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes insipidusโรคเบาจืด, เบาจืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes mellitusโรคเบาหวาน, เบาหวาน [มีความหมายเหมือนกับ diabetes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, artificialเบาหวานทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, chemicalเบาหวานเชิงเคมี [มีความหมายเหมือนกับ diabetes, latent; prediabetes] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, intermittentเบาหวานชนิดเป็น ๆ หาย ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, latent; prediabetesเบาหวานแฝง [มีความหมายเหมือนกับ diabetes, chemical] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, lipuricเบาหวานถ่ายไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, maskedเบาหวานเร้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diabetes complicationsภาวะแทรกซ้อนขณะเป็นเบาหวาน [TU Subject Heading]
Diabetes Insipidusเบาจืด,โรค,เบาจืด [การแพทย์]
Diabetes Insipidus, Centralเบาจืดจากการขาดเวโซเปรสซิน [การแพทย์]
Diabetes Insipidus, Nephrogenicเบาจืดเนื่องจากไต,โรคไตที่มีปัสสาวะมาก,โรคเบาจืดเนื่องจากไต,โรคเบาจืดที่มีสาเหตุจากไต,โรคเบาจืดที่มีสาเหตุมาจากไต [การแพทย์]
Diabetes Insipidus, Pituitaryโรคเบาจืดที่เกิดจากต่อมใต้สมอง [การแพทย์]
Diabetes Insipidus, Vasopressin Sensitiveเบาจืดที่ไวต่อเวโซเปรสซิน [การแพทย์]
Diabetes mellitusเบาหวาน [TU Subject Heading]
Diabetes mellitusโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) เป็นโรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ มีสาเหตุมาจากตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยหรือไม่ได้เลยหรือมีอินซูลินเพียงพอแต่ร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินในการควบคุมระดับน้ำตาล

โรคเบาหวานที่พบบ่อยมี 2 ชนิด คือ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และโรคเบาหวานชนิดที่ 2
1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เป็นโรคเบาหวานที่เกิดจากตับอ่อนถูกทำลายจึงไม่สามารถผลิตอินซูลินได้หรือผลิตได้น้อย มักพบในเด็กและผู้ที่มีอายุน้อย จำเป็นต้องรักษาโดยใช้ยาฉีดอินซูลินตั้งแต่แรกเริ่มและตลอดไป
2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคเบาหวานที่เกิดจากร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินที่มีเพียงพอในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อย มักพบในผู้ใหญ่ ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดนี้ส่วนหนึ่งจะสามารถควบคุมโรคได้โดยการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องเหมาะสมและการออกกำลังกายโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยา แต่ถ้าไม่สามารถควบคุมโรคได้ต้องรับประทานยาร่วมด้วย มีผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดนี้ส่วนหนึ่งเป็นมานานแล้วอาจดื้อยาดังนั้นจำเป็นต้องรักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคเบาหวานที่พบบ่อยที่สุดในคนทั่วโลกและในคนไทย

การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อบ่งชี้โรคเบาหวานที่เป็นมาตรฐานมี 3 แบบ คือ
1. ตรวจระดับน้ำตาลตอนเช้าหลังงดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
2. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเวลาใดก็ได้
3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 2 ชั่วโมงหลังจากดื่มสารละลายกลูโคส 75 กรัม

อาการของคนเป็นโรคเบาหวานที่สามารถสังเกตได้คือ ดื่มน้ำมาก ปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลีย น้ำหนักตัวลดลงโดยที่ยังรับประทานอาหารตามปกติ ตามัว ปลายมือปลายเท้าชา เป็นแผลแล้วหายยาก อย่างไรก็ตามผู้เป็นโรคเบาหวานจำนวนไม่น้อยมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆ แสดงให้เห็น

ผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานมีลักษณะ เช่น อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป อ้วนหรืออ้วนลงพุง มีคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน มีความดันโลหิตสูง มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ มีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ คลอดบุตรที่มีน้ำหนักแรกเกิดเกิน 4 กิโลกรัม ตั้งครรภ์ผิดปกติ มีประวัติโรคหลอดเลือดแดงตีบตัน

วิธีการป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคเบาหวานมีดังนี้
1. ออกกำลังกายและเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสม
2. รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ
3. ไม่สูบบุหรี่หรืออยู่ในที่ที่มีควันบุหรี่

การตรวจสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานประกอบด้วย การซักถามอาการ การตรวจร่างกาย การตรวจเท้าอย่างละเอียด การตรวจตา การตรวจปัสสาวะ การตรวจหาระดับไขมันในเลือด การตรวจการทำงานของไต

การที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานมีผลให้อวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายมีการทำงานที่ผิดปกติ เช่น
- โรคเบาหวานที่จอประสาทตา มีผลให้สายตาเสียหรือตาบอดหากมีอาการรุนแรง
- โรคเบาหวานที่ไต ทำให้ไตเสื่อม มีอาการบวม ซีด อ่อนเพลีย สุดท้ายไตจะวายและเสียชีวิต
- หลอดเลือดแดงตีบตัน หากหลอดเลือดแดงตีบตันที่หัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและมีโอกาสหัวใจวาย หากหลอดเลือดแดงตีบตันที่สมองทำให้เกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้ หากหลอดเลือดแดงตีบตันที่ขาทำให้มีอาการปวดน่องเวลาเดิน ปลายเท้าเย็น ถ้าอุดตันจะทำให้นิ้วเท้าแห้งดำ หากติดเชื้อแทรกซ้อนทำให้นิ้วเน่าดำ อาจต้องตัดนิ้วหรือเท้าหรือขา
โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานเหล่านี้สามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดได้โดยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงปกติหรือเป็นปกติ นอกจากนี้ควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงและระดับไขมันในเลือดผิดปกติอย่างเคร่งครัด

แหล่งข้อมูล
วรรณี นิธิยานันท์. (2553). โรคเบาหวาน. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 35, หน้า 242-269). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Diabetes Mellitusโรคเบาหวาน,เบาหวาน,โรค,เบาหวาน [การแพทย์]
diabetes mellitusโรคเบาหวาน, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดอินซูลิน อาการของโรคคือ ปัสสาวะบ่อย มีน้ำตาลในปัสสาวะ ร่างกายอ่อนแอ มีความต้านทานโรคต่ำ เมื่อเป็นแผลจะรักษาหายยาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dialเดี๋ยว
See also: R. awhile, a moment, for a moment, just a moment
Diaprojektor {m} (n vi vt adj adv conj phrase name org ) projecter
diaspora[ไดอัซพอ'ระ] (n ) การพลัดถิ่น การกระจัดกระจายของชาวยิวจากอิสราเอลไปยังบาบิโลเนีย และจากบาบิโลเนียไปทั่วโลก ในคริสตศตวรรษที่ 6
See also: R. body, dispersion, distribution, scattering
dic (abbrev) disseminated intravasscular coagulation
dichotomy (n) การแบ่งครึ่ง, การแบ่งขั้ว
dicision (n vi ) การตัดสินใจ,คำพิพากษา,การตัดสินใจ, สิ่งที่ได้ตัดสินใจ, ข้อตกลงใจ, ญัตติ, ความแน่วแน่ VT. ตัดสินใจ
dick (slang) องคชาติ
See also: S. penis,
dictionary order (n) การเรียงลำดับแบบพจนานุกรม
Did you often change your job (questions ) Did you often change your job
difference (n vi vt adj adv )

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good luck with that. I'll look for it in "Reader's Digest."งั้นขอให้โชคดีแล้วกัน ฉันจะรออ่านมันในหนังสือรีดเดอร์ ไดเจสท์ The Serena Also Rises (2008)
It's a classic tale of disillusionment.มันคงจะเป็นเรื่องราวความผิดหวังที่คลาสสิกมากเลยละ The Serena Also Rises (2008)
Did you get Charlie Trout's secret in the process?แล้วความลับของฃาลี หละ ถึงไหนแล้ว? The Serena Also Rises (2008)
I didn't have anywhere else to turn, really.แต่ผมไม่รู้จะพึ่งใครจริงๆ The Serena Also Rises (2008)
- so you could sneak it into my show. - No, I didn't. I swear.เธอคิดว่าจะเกิดในโชว์ของฉันใช่มั๊ย // มะ ไม่นะคะ หนูสาบานได้ The Serena Also Rises (2008)
You did this on purpose.เธอตั้งใจทำมัน The Serena Also Rises (2008)
My mother died in a plane crash in the andes when I was 6.แม่ฉันตายเพราะเครื่องบินตกบนเขา Andes ตอนฉันอายุ 6 ขวบ The Serena Also Rises (2008)
- Bart, where did you get these?บาร์ทคะ คุณไปเอมาจากไหนเนี่ย? The Serena Also Rises (2008)
I didn't realize.ฉันไม่ทันคิด The Serena Also Rises (2008)
Why did you do this?เธอทำแบบนี้ทำไม? The Serena Also Rises (2008)
Did you hire someone to look into my past?คุณจ้างคนตามรื้ออดีตของฉันหรอคะ? The Serena Also Rises (2008)
H-how did you even know about it?แล้วคุณรู้เรื่องรูปนี้ได้ยังไง? The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
di1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
di5 dollars in quarters and a dollar in dimes.
diA bad habit, once formed, is difficult to get rid of.
diAbility to talk distinguishes human beings from animals.
diA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
diAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
diAbout this time, the disease slowed.
diAbove all, watch your diet.
diAbsence of rain caused the plants to die.
diA burglar made away with my wife's diamond ring.
diA cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.
diA careful observation will show you the difference.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหลากหลาย[N] variety, See also: diversity, miscellany, Example: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้, Thai definition: มีหลายอย่างต่างๆ กัน
ความเหลื่อมล้ำ[N] difference, See also: not equality, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค, Example: ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้อยู่มาก, Thai definition: ความไม่เท่าเทียมกัน
คำสบประมาท[N] contempt, See also: disdain, scorn, Syn. คำปรามาส, คำดูถูก, Example: การสะสางคดีนี้ของตำรวจทำให้สามารถลบคำสบประมาทว่าไร้น้ำยาได้
จัดจำหน่าย[V] distribute, See also: sell, dispense, Syn. จำหน่าย, ขาย, Example: ยาไวอกราเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: จัดการเรื่องจำหน่าย
ตรงจุด[V] direct to the point, Syn. ถูกจุด, Example: รัฐบาลยังแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดนักทำให้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว
ตายหมู่[V] die en mass, See also: die in massive numbers, Example: โรคระบาดที่แพร่ไปอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนบาดเจ็บและตายหมู่เป็นจำนวนมาก, Thai definition: เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
ถอนหงอก[V] disrespect someone, See also: show a lack of respect, Thai definition: ไม่นับถือความเป็นผู้ใหญ่, พูดว่าให้เสียผู้ใหญ่, Notes: (สำนวน)
ผู้ค้นพบ[N] discoverer, Example: คุณกิตติ ทองลงยาเป็นผู้ค้นพบนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พบเห็นหรือพบเจอเป็นคนแรก
พังครืน[V] disintegrate, See also: shrivel, evaporate, Example: ความอดทนของน้าหวานพังครืน เหมือนฝนที่ตั้งเค้ามานานเทเม็ดลงมาราวฟ้ารั่ว, Thai definition: หมดลง, สลายไป
พุ่งตรง[V] direct, See also: go straight, Example: ทันทีที่เสียงปืนก็ดังขึ้น กระสุนก็พุ่งตรงไปยังคนขับลินคอล์นคันใหม่เอี่ยม, Thai definition: ปล่อยออกไปโดยตรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอคคอร์เดียน[n.] (aēkkhødīen) EN: accordion   FR: accordéon [m]
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารฉายรังสี[n. exp.] (āhān chāi rangsī) EN: irradiated food   
อาหารอินเดีย[n. exp.] (āhān Indīa) EN: Indian food   FR: cuisine indienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DI    D IY1
DI    D AY1
DIE    D AY1
DIM    D IH1 M
DID    D AH0 D
DIG    D IH1 G
DID    D IH1 D
DIA    D IY1 AH0
DIN    D IH1 N
DIC    D IH1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Di    (n) (d ai1)
DIY    (n) (d ii2 ai2 w ai1)
Dip    (n) (d i1 p)
Dir    (n) (d i1 r e1 k t @ r)
did    (v) (d i d)
die    (v) (d ai1)
dig    (v) (d i1 g)
dim    (v) (d i1 m)
din    (v) (d i1 n)
dip    (v) (d i1 p)

German-Thai: Longdo Dictionary
dich(Pron.) เธอ, นาย (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมตรง Akk.) เช่น Wer liebt dich?
Dichter(n) |der, pl. Dichter| นักกวี
dick(adj) อ้วน หนา
Dicke(n) |die, pl. Dicken| ความหนา
die(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเพศหญิง หรือพหูพจน์ (เหมือน the ในภาษาอังกฤษ) , See also: der, das
die Daumen drückenเป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ ส่งใจไปช่วย เช่น Ich drücke dir die Daumen bei der Prüfung.
die Ellbogen einsetzen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen gebrauchen,
die Ellbogen gebrauchen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen einsetzen,
die Heizung(n) |die, pl. Heizungen| เครื่องทำความร้อนในบ้าน หรือ อาคาร, See also: R. die Klimaanlage
die Tage haben(ผู้หญิง)มีประจำเดือน เช่น Hast du deine Tage? , See also: S. die Menstruation haben,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
die Gleichberechtigung, -en (n ) สิทธิความเท่าเทียม, สิทธิความเสมอภาค
die Partnerschaft, - en (n ) ความร่วมมือ
die Schirmherrschaft, -enระบบอุปถัมภ์
die Zustimmung, -en (n ) เสียงสนับสนุน/ความเห็นพ้องต้องกัน
Dienstleistung (n) การบริการ การให้บริการ
See also: S. Service,
Dispersion (n) (n) การกระจาย,การแพร่กระจาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
die Absolution erteilen [relig.]to absolve [Add to Longdo]
die Allgemeinheitthe general public [Add to Longdo]
die Allgemeinheit; das gemeine Volkcommonality; commonalty; commons [Add to Longdo]
die AlpenrepublikenAustria and Switzerland [Add to Longdo]
die Altenancients [Add to Longdo]
die engsten Angehörigenthe immediate family [Add to Longdo]
die Anwesenden eingeschlossencounting those present [Add to Longdo]
die Anwesenheit feststellento call the roll [Add to Longdo]
die Aufklärung {f} [hist.]the Enlightenment [Add to Longdo]
die Aufsicht haben (über)to be on duty; be in charge (of) [Add to Longdo]
die Auserwählten {pl}the favored few [Am.]; the favoured few [Br.] [Add to Longdo]
die Aussage verweigernto refuse to give evidence [Add to Longdo]
die geringste Aussichtthe ghost of a chance [Add to Longdo]
diplomatische Auswirkungen [pol.]diplomatic fallout [Add to Longdo]
die Beichte abnehmen [relig.]to shrive {shrove; shriven} [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
dictionnaire(n) |m| พจนานุกรม
Dieuพระเจ้า (เขียนเริ่มด้วยตัวใหญ่เสมอ)
dimanche(n) |m| วันอาทิตย์
dire(vt) |je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent| พูด, กล่าว
dix(numéro) สิบ, 10
dix mille(numéro) หนึ่งหมื่น, 10000, สิบพัน
dix-huit(numéro) สิบแปด, 18
dix-neuf(numéro) สิบเก้า, 19
dix-sept(numéro) สิบเจ็ด, 17
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dissolutionยุบสภา
distinguer (vt) (percevoir) distinguer qn dans la foule (différencier) ou (honorer qn par qc)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
[おなじ;おなじく, onaji ; onajiku] (n) ditto mark [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一角银币[yī jiǎo yín bì, ㄧ ㄐㄧㄠˇ ˊ ㄅㄧˋ, / ] dime [Add to Longdo]
[dīng, ㄉㄧㄥ, ] surname Ding; cubes (of food); fourth of 10 heavenly trunks 十天干; fourth in order; letter "D" or roman "IV" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; butyl [Add to Longdo]
丁丑[dīng chǒu, ㄉㄧㄥ ㄔㄡˇ, ] fourteenth year D2 of the 60 year cycle, e.g. 1997 or 2057 [Add to Longdo]
丁二醇[dīng èr chún, ㄉㄧㄥ ㄦˋ ㄔㄨㄣˊ, ] butyl glycol [Add to Longdo]
丁亥[dīng hài, ㄉㄧㄥ ㄏㄞˋ, ] twenty fourth year D12 of the 60 year cycle, e.g. 2007 or 2067 [Add to Longdo]
丁卯[dīng mǎo, ㄉㄧㄥ ㄇㄠˇ, ] fourth year D4 of the 60 year cycle, e.g. 1987 or 2047 [Add to Longdo]
丁型肝炎[dīng xíng gān yán, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis D [Add to Longdo]
丁基[dīng jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, ] butyl group C4H9- (chem.) [Add to Longdo]
丁基[Dīng Jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, ] Ding Ji (1917-1944), real name Li Baicen 李百岑, a Yanan base journalist, martyr of the revolution [Add to Longdo]
丁字[dīng zì, ㄉㄧㄥ ㄗˋ, ] T-shaped [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position [Add to Longdo]
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
ひずみ[ひずみ, hizumi] distortion [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一族[いちぞく, ichizoku] die_ganze_Familie, die_ganze_Verwandtschaft [Add to Longdo]
七福神[しちふくじん, shichifukujin] die_sieben_Gluecksgoetter [Add to Longdo]
万物の霊長[ばんぶつのれいちょう, banbutsunoreichou] die_Krone_der_Schoepfung, Mensch [Add to Longdo]
上旬[じょうじゅん, joujun] die_ersten_10_Tage_eines_Monats [Add to Longdo]
上肢[じょうし, joushi] die_oberen_Gliedmassen, -Arme [Add to Longdo]
下界[げかい, gekai] die_irdische_Welt [Add to Longdo]
下痢[げり, geri] Diarrhoee, Durchfall [Add to Longdo]
下肢[かし, kashi] die_unteren_Gliedmassen, -Beine [Add to Longdo]
五大州[ごだいしゅう, godaishuu] die_fuenf_Erdteile [Add to Longdo]
五感[ごかん, gokan] die_fuenf_Sinne [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (21 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Di- \Di-\ [Gr. di`s- twice; akin to ? two, L. bis twice. See
   {Two}, and cf. {Bi-}, {Dia-}. The L. pref. dis- sometimes
   assumes the form di-. See {Dis-}.]
   A prefix, signifying twofold, double, twice; (Chem.) denoting
   two atoms, radicals, groups, or equivalents, as the case may
   be. See {Bi-}, 2. Dia

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dia- \Di"a-\, Di- \Di-\ . [Gr. dia` through; orig., dividing
   into two parts; akin to ? two. See {Two}, and cf. 1st {Di-}.]
   A prefix denoting through; also, between, apart, asunder,
   across. Before a vowel dia- becomes {di-}; as, diactinic;
   dielectric, etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deuto- \Deu"to-\or Deut- \Deut-\ (d[=u]t-)[Contr. from Gr.
   dey`teros second.] (Chem.)
   A prefix which formerly properly indicated the second in a
   regular series of compound in the series, and not to its
   composition, but which is now generally employed in the same
   sense as {bi-} or {di-}, although little used.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dis- \dis-\ (?; 258)
   1. A prefix from the Latin, whence F. d['e]s, or sometimes
    d['e]-, dis-. The Latin dis-appears as {di-}before b, d,
    g, l, m, n, r, v, becomes dif-before f, and either dis-or
    di- before j. It is from the same root as bis twice, and
    duo, E. two. See {Two}, and cf. {Bi-}, {Di-}, {Dia-}. Dis-
    denotes separation, a parting from, as in distribute,
    disconnect; hence it often has the force of a privative
    and negative, as in disarm, disoblige, disagree. Also
    intensive, as in dissever.
    [1913 Webster]
 
   Note: Walker's rule of pronouncing this prefix is, that the s
      ought always to be pronounced like z, when the next
      syllable is accented and begins with "a flat mute [b,
      d, v, g, z], a liquid [l, m, n, r], or a vowel; as,
      disable, disease, disorder, disuse, disband, disdain,
      disgrace, disvalue, disjoin, dislike, dislodge, dismay,
      dismember, dismiss, dismount, disnatured, disrank,
      disrelish, disrobe." Dr. Webster's example in
      disapproving of Walker's rule and pronouncing dis-as
      diz in only one (disease) of the above words, is
      followed by recent ortho["e]pists. See {Disable},
      {Disgrace}, and the other words, beginning with dis-,
      in this Dictionary.
      [1913 Webster]
 
   2. A prefix from Gr. di`s- twice. See {Di-}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disserve \Dis*serve"\, v. t. [imp. & p. p. {Di?????}; p. pr. &
   vb. n. {Disserving}.] [Pref. dis- + serve: cf. F. desservir.]
   To fail to serve; to do injury or mischief to; to damage; to
   hurt; to harm.
   [1913 Webster]
 
      Have neither served nor disserved the interests of any
      party.                  --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DI
     Destination Index [register] (CPU, Intel, assembler)
     

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 di
    from, of
    than
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 di
    early
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 di
    behind
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 di
    actually, as a matter of fact, indeed, in fact
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 di
    their
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 di
    from there, thence
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 di
    in the morning
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 di
    less and less
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 di
    behind one's back, underhand
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 di
    afresh, again, all over again, anew
    afresh, again, once more
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 di
    all sorts, all sorts of, miscellaneous, of all sorts
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 di
    increasingly, more and more
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 di
    above, on top, overhead, upstairs
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 di
    now and then
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 di
    in the evening
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top