Search result for

ctrl

(6 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ctrl-, *ctrl*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ctrl keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระที่มีตัว Ctrl อยู่บนแป้น คำ Ctrl นี้ย่อมาจาก Control แป้นนี้ต้องกดพร้อมกับแป้นใดแป้นหนึ่ง จึงจะใช้เป็นคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ เช่นถ้ากดแป้นนี้พร้อมกับ S จะเป็นการสั่งบันทึกข้อมูล เป็นต้น
ctrl+alt+del(เริ่มเครื่องใหม่) <ความหมาย>แป้น CTRL, ALT, DEL ล้วนเป็นแป้นพิมพ์พิเศษของเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือ เครื่องที่ทำเลียนแบบไอบีเอ็ม เมื่อกดทั้งสามแป้นนี้พร้อมกันแล้ว จะเท่ากับสั่งให้คอมพิวเตอร์เริ่มต้น การทำเช่นนี้เรียกว่า "warm boot" จะเหมือนกับการปิดแล้วเปิดสวิตซ์ที่เครื่องใหม่ (cold boot) ในกรณีเช่นที่ว่านี้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลที่กำลังทำอยู่ ข้อมูลจะหายไปหมด เพราะไม่ได้สั่งเก็บหรือบันทึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Ctrl key; Control keyแป้นควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Ctrl key; Control keyแป้นควบคุม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ctrl-Alt-Delการกดแป้นสามแป้นพร้อมกันเพื่อเริ่มเครื่องใหม่
การกดแป้นทั้งสามนี้ไม่เหมือนกับการเปิดเครื่อง เพราะจะไม่มีการตรวจสอบระบบภายในครบกระบวนการ ดังนั้นจึงนิยมเรียกว่าเป็นการเริ่มเครื่องเมื่ออุ่น (warm start) ส่วนการเปิดสวิตซ์เครื่องใหม่นั้นเขาเรียกว่า เป็นการเริ่มเครื่องเมื่อเย็น (cold start) [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ctrlPlease push the Ctrl+Alt+Del key to log on the system.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top